Liselerde Sınıf Geçme Sistemi

deep Harbi Aktif Üye
Liselerde sınıf geçme sistemi
Alanların Belirlenmesi ve Seçimi

MADDE 10 – Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notları ya da yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır.

Öğrencilerden;

a) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar istediği alana,

b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana,

c) (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana, yönlendirilir.

“Alan seçimi, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapılır. Ancak, okul yönetimince kabul edilen zorunlu ve bu Yönetmelikte belirtilen özüre dayalı hâllerde yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede de şartları taşıyan öğrenciler alan seçimi ve değişikliği yapabilirler. ”

Genel Lise Seçilebilecek Alanlar
Alana Kaynaklık Eden Dersler Ve Haftalık Ders Saatleri

FEN BİLİMLERİ
Dersler Haftalık Ders saati Yıl sonu ort. Yıl sonu Ağ. Notu
· MATEMATİK : 4 2 8
· FİZİK : 2 1 2
· KİMYA : 2 4 8
· BİYOLOJİ : 2 4 8
TOPLAM : 10 saat 26
Alana yönelebilmek için ağırlıklı not toplamı zayıf ders varsa en az 25 olmalıdır.
26/10=2.60 olduğundan Fizik dersi zayıf olsa da Fen Bilimleri alanını seçebilir.

TÜRKÇE-MATEMATİK
Dersler Haftalık Ders saati Yıl sonu ort. Yıl sonu Ağ. Notu
· DİL VE ANLATIM : 2 4 8
· TÜRK EDEBİYATI : 3 4 12
· MATEMATİK : 4 1 4
TOPLAM : 9 saat 24 .
Alana yönelebilmek için ağırlıklı not toplamı zayıf ders varsa en az 23 olmalıdır.
24/9=2.67 olduğundan Matematik dersi zayıf olsa da Türkçe-matematik alanını seçebilir

SOSYAL BİLİMLER
Dersler Haftalık Ders saati Yıl sonu ort. Yıl sonu Ağ. Notu
· DİL VE ANLATIM : 2 1 2
· TÜRK EDEBİYATI : 3 4 12
· TARİH : 2 1 8
· COĞRAFYA : 2 4 2 TOPLAM : 9 saat 24
Alana yönelebilmek için ağırlıklı not toplamı zayıf ders varsa en az 23 olmalıdır. 24/9=2.67 olduğundan Dil anlatım ve tarihdersleri zayıf olsa da Sosyal Bilimler alanını seçebilir.

YABANCI DİL
Dersler Haftalık Ders saati Yıl sonu ort. Yıl sonu Ağ. Notu
· DİL VE ANLATIM : 2 1 2
· TÜRK EDEBİYATI : 3 3 9
· İNGİLİZCE : 3 3 9
TOPLAM : 8 saat 20
Alana yönelebilmek için ağırlıklı not toplamı zayıf ders varsa en az 20 olmalıdır. 20/8=2.50 olduğundan Dil Anlatım dersi zayıf olsa da Yabancı Dil alanını seçebilir.

ÖRNEK:

Öğrencinin alanlarla ilgili ağırlıklı ortalamaları aşağıdaki gibidir:
Türkçe-Matematik alanı : 2.33
Sosyal Bilimler alanı : 2.27
Fen Bilimleri alanı : 2.11
Yabancı Dil Alanı : 2.23
Bu durumdaki öğrenci en yüksek ağırlıklı ortalamasının olduğu Türkçe-Matematik alanına yönlendirilir.

ÖNEMLİ: Alan seçiminin üniversitede tercih edeceğiniz bölümle ve seçeceğiniz meslekle direkt bağlantılı olduğunu unutmayınız. Bu nedenle şimdi yapacağınız tercih geleceğinizin şekillenmesini sağlayacaktır.

10. sınıf sonunda;
“10 uncu sınıf sonunda;
a) Bir üst sınıfa geçen öğrenciler, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir. Ancak, alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınavları döneminde sınava alınır. Öğrenci, yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerin sorumluluğu devam eder. Bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen hâller dışında alan değişikliği öğrenim süresince bir defa yapılır.
b) Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın aynı sınıfı tekrar etmek şartıyla alanını değiştirebilir.

Alan Değişikliği Yapıldığında Sorumlu Olunan Dersler

Fen Bil. T-M Fen Bil. Sos. Bil. T-M Sos. Bil.
Dil ve Anlatım Dil ve Anlatın Tarih
Coğrafya Tarih Psikoloji
Coğrafya
Psikoloji

NOT: Öğrenci, yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulurken, sorumlu olduğu diğer derslerin sorumluluğu devam eder.

Puan, Notla Değerlendirme
MADDE 16 - Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır.
Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.
Puan Not Derece
85-100 5 Pekiyi
70-84 4 İyi
55-69 3 Orta
45-54 2 Geçer
25-44 1 Geçmez
0-24 0 Etkisiz
Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu da 5’lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. 5’lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki notla değerlendirilir.

Dönem puanı ve notu
MADDE 27 – Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz. .

Yıl Sonu Başarısının Tespiti
Bir dersin yıl sonu puanı ve notu
MADDE 29 – Bir dersin yıl sonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
c) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu puanı ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavında alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.
Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Bir dersin yıl sonu notu ise;
a)Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.
b)Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan notun aritmetik ortalamasıdır.
Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

Bir dersin ağırlığı, ağırlıklı puanı ve ağırlıklı notu
MADDE 30 – Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.
Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.
Matematik dersinin haftalık ders saati = 4
Yıl sonu puanı = 72
Matematik dersinin ağırlıklı puanı = 288’dir
(Bu işlem tüm dersler için yapılarak toplanır ve aşağıdaki işlem gerçekleştirilir )

Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından o dersin ağırlıklı notu bulunur.
Matematik dersinin haftalık ders saati = 4
Yıl sonu not = 3
Matematik dersinin ağırlıklı notu = 12’dir
(Bu işlem tüm dersler için yapılarak toplanır ve aşağıdaki işlem gerçekleştirilir)
Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu
MADDE 31 – Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Bütün Derslerin Ağırlıklı
Notları/ Puanları Toplamı
---------------- = Yıl Sonu Başarı Puanı/Notu Ortalaması

Haftalık Ders
Saatleri Toplamı

Haftalık ders saatleri toplamları 9.sınıf:27, 10.sınıf:29, 11.sınıf:29, 12.sınıf:29, YDAL: 36’dır.
Yıl sonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma
MADDE 32 - Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İkinci dönem notunun, en az “Geçer” “2” ancak birinci dönem notu “Etkisiz””0” ise ikinci dönem notunun en az “Orta””3”, olması gerekir.

NOT: 1. dönem notu ne olursa olsun (2,3,4,5) 2. dönem notu 1 veya 0 ‘a düşerse o dersten başarısız sayılır.
ÖRNEK:
1.Dönem 2. Dönem Yıl Sonu
1 2 2 Başarılı
2 1 2 Başarısız
0 2 1 Başarısız
0 3 2 Başarılı
5 1 3 Başarısız

Doğrudan Sınıf Geçme
MADDE 33 - Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.
Okul türlerine göre Kurulca belirlenen dersler dışındaki derslerden;
9.-10.-11.-12. sınıflar : Dil ve Anlatım (4 yıllık sistem)
YDAL sınıfı (11/A) : Türk Dili ve Edebiyatı
başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu;
a) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00,
b) Genel liselerde 2.50 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.

ÖRNEK:
Fizik :1 (Başarısız)
Sağlık Bilgisi :1 (Başarısız)
Türk edebiyatı :1 (Başarısız)
Yıl sonu Başarı notu : 2.63
Yıl sonu başarı ortalaması 2.50’nin üzerinde olduğundan ortalama ile sınıfını geçmiş olur..
NOT: Başarısız olduğu ders sayısına bakılmaksızın not ortalaması ile geçer.

ÖRNEK:
Fizik :1 (Başarısız)
Dil ve Anlatım :1 (Başarısız)
Türk edebiyatı :1 (Başarısız)
Yıl sonu Başarı ortalaması : 2.63
Yıl sonu başarı ortalaması 2.50’nin üzerinde olduğundan Fizik ve Türk Edebiyatı derslerinden not ortalaması ile başarılı sayılırken Dil ve Anlatım dersini ise baraj ders olduğundan sorumlu olarak geçer.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
MADDE 34 – Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden;
9 uncu sınıfta en fazla 3,
10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2,
dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez.
Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. (Değişiklik: 05/10/2007-26664 RG)

ÖRNEK: Yılmaz 9. sınıfta okumaktadır. Yılmaz!ın yıl sonu not ortalaması 2.15 olup Fizik, Kimya, matematik, Coğrafya ve Dil ve anlatım dersleri zayıf gelmiştir.
Buna göre;
1. Yılmaz ortalama yükseltme sınavlarında seçmiş olduğu 4 dersten matematik ve Coğrafya derslerinden başarılı olurken diğer 2 dersten başarısız olmuştur. Not ortalamasını 2.15 den 2.45 e yükseltmiştir. Bu durumda Yılmaz 3 dersten sorumlu olarak 10. sınıfa geçmiştir.
2. Yılmaz ortalama yükseltme sınavlarında seçmiş olduğu 4 dersten matematik ve Coğrafya derslerinden başarılı olurken diğer 2 dersten başarısız olmuştur. Not ortalamasını 2.15 den 2.60 a yükseltmiştir. Bu durumda Yılmaz not ortalaması 2.50 yi geçtiğinden Fizik ve Kimya derslerinden not ortalaması ile geçerken Dil ve Anlatım dersi not ortalaması ile geçilemeyecek ders olması nedeniyle bu dersten sorumlu olarak 10. sınıfa geçmiştir.
3. Yılmaz ortalama yükseltme sınavlarında seçmiş olduğu 4 dersten matematik ve Dil ve Anlatım derslerinden başarılı olurken diğer 2 dersten başarısız olmuştur. Not ortalamasını 2.15 den 2.60’a yükseltmiştir. Bu durumda Yılmaz not ortalaması 2.50 yi geçtiğinden Fizik, Kimya ve Coğrafya derslerinden başarısız olmasına rağmen not ortalaması ile 10. sınıfa sorumlu dersi kalmadan geçmiştir.
4. Yılmaz ortalama yükseltme sınavlarında seçmiş olduğu 4 dersten Dil ve Anlatım dersinden başarılı olurken diğer 3 dersten başarısız olmuştur. Not ortalamasını 2.15 den 2.30’a yükseltmiştir. Bu durumda Yılmaz’ın not ortalaması 2.50 yi geçmediğinden ve 3’den fazla başarısız dersi bulunduğundan sınıf tekrarına kalmıştır.

Sınıf Tekrarı
MADDE 36 - Öğrencilerden;
a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler,
b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler,
c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar, sınıf tekrar ederler.
Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır.
Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Sonunda Başarının Tespiti
Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları
MADDE 41- Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde;
a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına,
b) Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına alınırlar.
Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez.
Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar.
Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır. Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı günde en fazla 3 sınav yapılabilir.”
Sınavlarda Başarılı Sayılma
MADDE 53 - Sınavlarda bir dersten en az “Geçer” ”2” not alan öğrenci, o dersten başarılı sayılır.
Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmeyen derslerin yıl sonu puanlarında değişiklik yapılmaz.
Öğrencilerin derslerden başarılı olma, sınıf geçme ve alan/dala yönelme hakları sınavlardan önceki hâliyle saklı tutulur. Ancak sınavda aldıkları puanlara göre yıl sonu puanları ile yıl sonu başarı puanları yeniden tespit edilir.
Yıl sonu Sınav notu Yeni Ortalama
Matematik: 0 2 1 olacaktır.
Bu öğrenci bu dersten başarılı sayılır ancak dersin ortalaması 1 olarak dikkate alınarak öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması hesaplanır.

Öğrenim Hakkı
MADDE 57 - Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem notu alamayan öğrenciler ile ikinci dönem okula hiç devam etmeyen öğrenciler, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Ancak öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, orta öğretim süresince iki öğretim yılı ile sınırlıdır.
Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir.
Mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir.
NOT: Karnelerdeki “SORUMLU” ifadesi öğrencimizin bu yıl içerisinde girmesi gereken ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI’nı ifade etmektedir. SORUMLULUK SINAVLARI ile karışması nedeniyle öğrencilerimize bu konuda ayrıntılı açıklama yapılması ve karnelere ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİRECEKTİR şeklinde yazılması öğrencilerimizin hak kaybını önleyecektir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
120B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
19B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst