Kurtuluş Savaşı -Çıkmış Sorular

Mr.Jackson Sagopa Kajmer
1- Kurtuluş Savaşının önemli aşamalarından biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustos’ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle düşman kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi. Başkomutan hem kaçan Yunan kuvvetlerini takip etmek hem de onların toparlanmalarına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü “Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!” emrini verdi.(OKS 2005)

Buna göre, Büyük Taarruzun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk ordusunun güçlenmesi için zaman kazanmak
B) Yunanlıları tamamen Anadolu topraklarından atmak
C) Yunan ordusuna karşı savunma hattı
oluşturmak
D) İtilaf devletlerini oyalamak

2-Türk ordularının Doğu ve Güney cephelerindeki işgalci devletlere karşı başarıları sonrasında,Batı Cephesinde yapılan Birinci İnönü Savaşı’nı da kazanmış olmaları, İtilâf Devletlerini telaşlandırmış, ortaya çıkan bu yeni durumu görüşüp değerlendirmek ve Sevr Antlaşması’nı yeniden gözden geçirerek Türklere kabul ettirmek için Londra’da bir konferans düzenleme kararı almışlardı. İtilaf Devletleri bu konferansa İstanbul Hükümetiyle birlikte TBMM’yi de çağırmışlardır.
İtilaf Devletlerinin bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir?(OKS 2004)

A) Osmanlı Hükümeti ile TBMM arasındaki sorunları çözmek
B) İki tarafı birbirine düşürerek Sevr Antlaşması’nı Türklere kabul ettirmek
C) Sevr Antlaşması’nın maddelerini yeniden belirleyecek komisyonu oluşturmak
D) Yeni kurulacak olan Türk devletinin oluşum şartlarını görüşmek


3- İtilaf Devletleri, hazırladıkları Sevr Antlaş-
ması’nın metnini Osmanlı Devleti’ne imzalatmak isteyince, Osmanlı Padişahı da, Meclis-i Mebusan’ın kapalı olması nedeniyle, İstanbul’da aydınlardan ve devlet adamlarından oluşan Saltanat Şûrası’nı toplayarak antlaşma şartlarını incelettirmiştir. Toplantı sonunda antlaşma şartları kabul edilmiş, Paris’e giden Türk heyeti Sevr Barış Antlaşması’nı imzalamıştır.(OKS 2004)
Osmanlı Padişahının bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir?

A) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin tekrar çalışmasını sağlamayı
B) TBMM’nin Osmanlı Devleti’yle işbirliği içinde olduğunu göstermeyi
C) Sevr Antlaşmasını imzalama sorumluluğunu
Saltanat Şurası üyeleriyle paylaşmayı
D) İtilaf Devletleriyle işbirliği içinde olduğunu göstermeyi

4- İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Muharebesi sonunda ilk defa TBMM’yi Londra Konferansı’na davet ettiler. Amaçları Sevr Antlaşması’nı küçük değişikliklerle Türk tarafına kabul ettirmekti. Mustafa Kemal, Londra Konferansı’nın bir sonuç vermeyeceğini ve Türk kurtuluşunu sağlamayacağını bildiği halde TBMM adına bir heyet gönderdi.Mustafa Kemal, bu davranışı ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?(OKS 2003)

A) Osmanlı Hükümeti’nin yanında olduğunu göstermek
B) Türk ulusal davasını dünya kamuoyuna duyurmak
C) Anadolu’da isyanların çıkmasını önlemek
D) Batılı devletlerden ekonomik yardım alabilmek

5- Birinci İnönü Muharebesi sonunda Sovyetler Birliği ile TBMM arasında sınırları belirleyen ve dostane ilişkiler kuran bir antlaşma imzalandı. Sakarya zaferinden sonra da Türkiye-Suriye sınırını çizen ve Fransızların işgal ettikleri yerlerden çekilmesini öngören Ankara Antlaşması imzalandı.
Kurtuluş Savaşı’na ilişkin bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?(OKS 2003)

A) Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.
B) Ulusal mücadelenin haklılığı Batılı devletler tarafından kabul edilmiştir.
C) TBMM ilk askeri başarısını Sovyetler
Birliği’ne karşı kazanmıştır.
D) Anadolu’daki tüm işgaller sona ermiştir.

6 Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sonucunda Türk ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa TBMM’de eleştirilere hedef olmuştu. Mecliste Mustafa Kemal’e inananlar ordunun başına geçmesini istiyorlardı. TBMM,5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal’e hem başkomutanlık görevinin verilmesi hem de meclisin tüm yetkilerini kullanmasını kabul etmişti. Mustafa Kemal bu yetkileri kullanarak ordunun eksiklerini ulusun özverisi sayesinde giderdi. Sakarya’da başlatılan ölüm kalım savaşını kazandı ve ulusun bağımsızlık isteğini güçlendirdi. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?(OKS 2002)

A) Düzenli ordunun kurulması için hazırlıklara başlanmıştır.
B) Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun gereksinimleri karşılanmıştır.
C) Mustafa Kemal’in bütün emirleri TBMM kararı olarak kabul edilmiştir.
D) Türk ordusu yeni başarılar kazanmıştır.

7- Anlaşma Devletleri 1917 yılında Rusya’da kurulan yeni Sovyet yönetiminin savaştan çekilmesini kabul etmedi ve eski çarlık yönetimi yanlılarının başlattıkları iç savaşı destekledi. Anlaşma Devletlerinin, Anadolu’da başlattığı işgallerden de rahatsız olan Sovyet Rusya, Türk Kurtuluş Savaşı’na ilgi gösterdi ve TBMM
Hükümeti ile dostluk kurmak istedi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sovyet Rusya’nın, TBMM Hükümeti ile siyasi ilişkiler başlatmasında etkili olmuştur?(OKS 2002)

A) Yeni yönetim biçimini Anadolu’da yaymak
B) Dünya barışına katkıda bulunmak
C) Anadolu’daki hareketin Rusya’ya yayılmasını
engellemek
D) Ortak düşmana karşı işbirliği yapmak

8- Kurtuluş Savaşı sürecinde, yeni Türk Devleti’nin
cephelerdeki başarıları sonunda TBMM, Londra Konferansı’na katılmış, fakat Konferans bir anlaşma sağlanamadan dağılmıştır. Konferansın en önemli sonucu yeni Türk Devleti’nin İtilaf Devletleri tarafından tanınması olmuştur.
Bu durum, aşağıdaki,yargılardan hangisiyle açıklanabilir?(OKS 2000)

A) Tam bağımsızlık, ekonomik ve siyasal bağım- sızlıkla mümkündür.
B) Askeri başarıları, siyasi başarılar izler.
C) Siyasi zaferlerin kalıcılığı, ekonomik zaferlere bağlıdır.
D) Ekonomik yönden güçlü devletler, askeri ve siyasi yönden de güçlüdürler.


9- Sakarya Meydan Muharebesi’nden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık görevini verdi. Mustafa Kemal Paşa, bu görevi yaptığı süre içerisinde yasama ve yürütme yetkilerini de kullanacaktı. O, bu yetkilerini ilk önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, “millî vergiler” adı verilen emirleri yayımlayarak milletin yardımını sağlamakta kullandı.

Verilen bilgilere göre Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemal’e aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez?(ÖO 2005)

A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini kullanma
B) Ordu ve millet işbirliğini sağlama
C) Çabuk karar alma ve uygulama
D) İnkılapları kolayca gerçekleştirme

10-TBMM;
•I. İnönü Zaferi sonrasında Sovyet Rusya ile
Moskova Antlaşması’nı;
•Sakarya Meydan Savaşı sonrasında Fransa ile
Ankara Antlaşması’nı
•Büyük Taarruz sonrasında İngiliz, Fransız ve İtalyan generallerinin katılımıyla Mudanya Ateşkesi’ni imzalamıştır.(ÖO 2004)
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) TBMM’nin siyasi kazanımlarında askerî başarıların rolü vardır.
B) Türklerin İtilaf Devletleriyle barış yapmasını
Sovyet Rusya sağlamıştır.
C) İtilaf Devletlerince işgale uğrayan yerlerin bir kısmı kurtarılmıştır.
D) TBMM Hükümeti’nin askerî başarıları mağlup devletlerce tanınmıştır.

11- Birinci Dünya Savaşı sonunda İtalya, Fransa ve
İngiltere’nin desteklediği Yunanistan kuvvetleri
Anadolu’yu işgal etmeye başladılar. Fakat TBMM Hükümeti’nin İkinci İnönü Savaşı’ndaki başarısından sonra İtalya, Sakarya Savaşlarından sonra da Fransa, Anadolu’daki kuvvetlerini geri çekmeye başladı.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?(ÖO 2002)

A) Yunanistan İngiltere’nin desteğini kaybetmiştir.
B) TBMM Hükümeti’nin askeri başarıları işgalci devletleri caydırmıştır.
C) İtalya ve Fransa TBMM’ye karşı birlikte hareket etmiştir.
D) Anadolu’da Yunan işgali sona ermiştir.

12- Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra Türk ordusu geri çekilmiştir. Ordunun geri çekilişinin TBMM’de büyük tartışmalara yol açması üzerine Genel Kurmay Başkanlığı, bunun taktik gereği olduğunu açıklamıştır.
Genel Kurmay Başkanlığının açıklamasını aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok destekler?(ÖO 2000)

A) Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevinin verilmesi
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalan- ması
C) TBMM yetkilerinin geçici olarak Mustafa
Kemal’e verilmesi
D) Bundan sonra yapılan savaşın kazanılmış olması

13- Türk milletinin, sınırları belli bir coğrafyada bağımsız bir devlet olarak yaşama hakkını dünya devletlerine kabul ettirmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?ÖO 1999)
A) TBMM’nin açılması
B) Lozan Antlaşması’nın yapılması
C) Başkumandan Meydan Savaşı’nın kazanılması
D) Cumhuriyet’in ilan edilmesi

14-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya savaşının sonuçlarından biri değildir?(1985 FEN)
A)İsmet İnönü general oldu
B)Mustafa Kemal’e gazi ünvanı verildi.
C)Fransa ile Ankara antlaşması imzalandı.
D)Rusya ile Kars antlaşması imzalandı.

15-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya savaşının sonuçlarından değildir?(1985 Fen lisesi)
A)TBMM’nin Londra Konferansına çağrılması
B)Fransızlarla Ankara antlaşmasının imzalanması
C)Batı sınırlarımızı güvenlik altına almamız
D)Boğazları,işgal kuvvetlerinden kurtarmamız

16-Kurtuluş savaşında aşağıdaki illerimizin hangisinin kurtarılmasında düzenli orduların payı yoktur?
A)İzmir B)Aydın C)Kütahya D)Gaziantep
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Üst