Kültür Nedir

Ömer
Yönetici
Kültür Nedir ?

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir.

kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

kültür, genel olarak iki öğeden oluşur.

a) maddi kültür öğeleri: binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb.

b) manevi kültür öğeleri: inançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb.

- kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. birinde meydana gelen bir değişim diğerini de etkiler.

- kültür, toplumun doğal çevresinden yani coğrafi koşullardan etkilenir. örneğin,dağlık bölgelerde yaşayan toplumların kültürüyle verimli ovalarda yaşayan toplumların kültürü birbirinden farklıdır.

kültürün özellikleri:

- kültür görelidir. yani her toplumun kendine özgü kültürü vardır.

- kültür tarihseldir. yani geçmişten günümüze süregelmektedir.

- kültür insan eseridir. insanlar hem kültürü oluştururlar hem de kültürden etkilenirler.

- kültür durağan değildir. zaman içinde değişir. maddi öğeler daha hızlı değişir. ayrıca her toplumda kültürel değişim hızı birbirinden farklıdır.

kültürün işleyişleri:

- birey davranışlarını yönlendirerek toplumsal düzeni sağlar

- topluma kimlik kazandırır. toplumu diğer toplumlardan farklı kılar

- toplumsal dayanışma ve birlik duygusu verir. “biz bilinci”

- toplumsal kişiliğin oluşmasını sağlar. sosyalleşme


kültürün kazanılması:

insanların toplumları, ülkeleri birbirinden farklı da olsa biyolojik olarak birbirlerine benzerler, ama inanç, düşünce, tutum ve olayları algılayış tarzı bakımından farklıdırlar.

bu farklılığı ortaya çıkaran etkenlerin başında içinde yetiştikleri kültürel yapıdır. bireyler, kültürü
sosyalleşme süreciyle kazanırlar.

sosyalleşme (toplumsallaşma), (sosyalizasyon):

birey, içine doğduğu kültürel ortamın özellikleri ana-babasından, yakınlarından, arkadaşlarından, okuldan, sokaktan ve iş ortamından öğrenir. ömür boyu süren bu öğrenme ve uyma sürecine sosyalleşme denir.

birey sosyalleşme süreciyle içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olur. olayları ALGIlayış tarzından giyim tarzına, düşünüş tarzından davranış biçimine kadar her konuda kültürden etkilenir.

-
sosyalleşme süreci, aynı toplumdaki bireyleri genel olarak birbirine benzetir. ancak aynı kültürel ortamda da yaşasa her insanın yaratılış özellikleri farklı olduğu için kişilikleri birbirinin aynısı değildir.


kültürle ilgili temel kavramlar:

1- üst kültür: bir toplumda geçerli olan genel kültür özellikleridir. toplumun her kesiminde bilinir ve benimsenir.

örnek: genel türkiye kültürü, genel çin kültürü, genel italyan kültürü gibi…


2- alt kültür: üst kültür içindeki din, dil, töre ve etnik köken bakımından kendine özgü özelliklere sahip toplulukların kültürüdür.

örnek: türkiye’deki kürt, laz, alevi, yörük kültürü, amerika’daki kızılderili, zenci, göçmen kültürü gibi…


3-kültürleme : toplumun, kendi kültürel özelliklerini yeni kuşaklara
sosyalleşme yoluyla aktarmasıdır.

örnek:türk toplumunda yetişen bir kişi
türk gibi düşünür, davranır ve giyinir.

4-
kültürleşme: farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesiyle gerçekleşen kültür alış-verişidir. kültürleşme süreci sonunda her iki toplum da yavaş ya da hızlı değişir.

örnek: aynı mahallede oturan
türk ve kürt toplulukların zamanla birbirini etkilemesi, avrupa birliğine üye ülkelerin kültürel etkileşime girmesi


5-küresel yayılma: bir kültürde ortaya çıkan maddi veya manevi kültür öğesinin dünyadaki başka kültürlere yayılmasıdır.

örnek: spagettinin italya’dan,ulusçuluk fikrinin fransa’dan, tütünün içmenin kuzey amerika yerlilerinden, yoğurdun türklerden dünyaya yayılması gibi…


6- kültürek geçikme : bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur.

örnek: cep telefonu (maddi kültür) hızla yaygınlaşmaktadır ancak onu kullanma görgüsü (manevi kültür) aynı hızda gelişmemektedir. bunun sonucu olarak toplu mekânlarda yüksek sesle konuşulmakta,Tiyatro, cami gibi yerlerde kapatmaya özen gösterilmemektedir. ayrıca, apartman, kredi kartı, belediye otobüsü, sonradan görme zenginlik vb.


7-kültürel şok: kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur.

örnek: almanya’ya giden ilk türk işçilerin uyum sorunları, kentten köye gelin olan bir kızın uyum sorunu, doğuda bir köye atanan yeni izmirli öğretmen vb…


8-kültür emperyalizmi:
emperyalizmi, bir ülkenin başka bir ülkenin kaynaklarını sömürmesi demektir. kültür emperyalizmi gelişmiş ülkelerin az gelişmiş diğer kültürleri özellikle kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi ve kendine benzetmesidir.kültür emperyalizmi sömürgeciliği kolaylaştırır.

örnek: batı kültürü, TV programları ve filmleriyle diğer kültürleri giyim, eğlence ve tüketim alışkanlıkları bakımından kendine benzetmektedir. böylece Batı, ürettiği ürünlere daha çok pazar bulacaktır.


9- kültürel
asimilasyon : bir kültürün, kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi ve kendine benzetmesidir.asimilasyon normal bir süreçle olabildiği gibi devlet

örnek: bulgar türklerinin zamanla slavlar içinde erimesi, anadolu’daki türklerden önceki eski halkların türk kültürü içinde erimesi, azteklerin meksika kültürü içinde erimesi vb…


10- kültürel Yozlaşama: yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucu meydana gelen kültürel bozulmadır.

örnek: gençlerin batı kültürüne özenmesi, yardımlaşmanın yerini çıkarcılığın ve duyarsızlığın alması, anadilin yabancı kelimelerle yozlaşması, dini bayramların özünden uzaklaşıp tatile dönüşmesi, işyeri isimlerinin yabancı kelimelerden seçilmesi.
eliyle zorla da olabilir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Üst