İstanbul'un Fethi Dönem Ödevi

Ömer
Yönetici
İstanbul’un Fethi (1453)
İstanbul’ un fethinde;
• İstanbul’a hakim olan Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
• Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu beyliklerini kışkırtması ve Osmanlı yönetimine karşı ayaklanan şehzadeleri desteklemesi
• Bizans’ın Hristiyan dünyasını kışkırtarak Haçlı Seferlerine neden olması
• İstanbul’un kara ve deniz ticareti bakımından önemli bir coğrafi konuma sahip olması
• Hz.Muhammed’in Müslüman komutanları İstanbul’un fethi için teşvik etmesi
etkili olmuştur.
İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Bakımından Önemli Sonuçları
• Osmanlı Devleti’nin Asya ile Avrupa toprakları birleşmiş, böylece toprak bütünlüğü sağlanmıştır.
• Karadeniz ile Akdeniz arasındaki su yolları Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir. İstanbul’un fethinden sonra Kuzey ve Doğu Avrupa’dan gelen ticaret yolları bütünüyle Türklerin denetimine girmiştir.
Boğazların savunulması kolaylaşmış ve Osmanlı Devleti tabii başkentine kavuşmuştur. Roma İmparatorluğu’nun son kalıntısının ortadan kalkması ile Türk sultanları büyük bir itibar ve saygıya ulaşmıştır.
• Osmanlı Devleti merkeziyetçi, mutlak bir imparatorluk haline gelmiş ve devlet Yükselme Devri’ne girmiştir.
• Karadeniz, Akdeniz ve Ege ticaretinin Türklerin eline geçmesi, Avrupa devletlerini Coğrafi Keşiflere yöneltmiştir.
• Bizans İmparatorluğu yıkılmış, ticari çıkarları elden giden Venediklilerle Osmanlıların arası bozulmuştur.
• İstanbul’un fethi surların yıkılabileceğini göstermiştir. Bu durum Avrupa’da feodalitenin yıkılmasına ve merkeziyetçi devletlerin kurulmasına ortam hazırlamıştır.
• İstanbul’un fethi Ortaçağ’ın sonu, Yeniçağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir.
• İstanbul’dan İtalya’ya giden Bizanslı bilginler burada Rönesans hareketlerinin başlamasına katkıda bulunmuştur.
• Türkler İstanbul’u fethettikten sonra halka din ve vicdan hürriyeti tanımışlar ve Ortodoks Kilisesi’ni koruma altına almışlardır. Böylece; Hristiyan dünyasının birleşmesinin engellenmesi, Katolik Kilisesi’ne karşı güç oluşturulması ve halka hoşgörülü davranıldığının kanıtlanması amaçlanmıştır.
Balkanlarda Fetihlerin Devam Etmesi

İstanbul’un fethi:
Fetih nedenleri:
— Peygamberin İstanbul’u fetheden komutan ve askerlere övgüsü
— Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı sağlama
— Taht kavgalarına karışması
— Bizans’ın haçlı seferlerine sebep olması
— Boğazların ticari önemi

Fetih hazırlığı:
— Rumelihisarı (Boğazkesen) yaptırıldı
— Donanma güçlendirildi
— Balkanlara ordu yerleştirildi
— Büyük toplar döktürüldü

Fethin sonuçları
Türk tarihi açısından:
— Yükselme devri başladı
— Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirildi
— Boğaz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti
— Fener Rum Patrikhanesi Osmanlıların himayesine girdi.
— II. Mehmed’e “Fatih” unvanı verildi,
— Osmanlı Devletinin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı,
*Dünya tarihi açısından:
— Ortaçağın sonu Yeniçağın başlangıcı oldu,
— Bin yıllık Bizans İmp.luğu sona erdi
— Toplar, Avrupa’da derebeyliğin sona ermesine neden oldu,
— İstanbul’dan giden bilim adamları, Avrupa’da Rönesans ve Reformun başlama-sında etkili oldular,
— Doğu ticaret yollarının Osmanlıların eline geçmesi ve teknolojik gelişmeler coğrafya keşiflerine neden oldu,

İstanbul'un Fethi :
Nedenleri :
1- Siyasi Nedenler :


Anadolu ve Rumeliye yayılan devletin ortasında Bizans'ın bulunması güvenliği engelliyor
ve zorluk çıkarıyordu.( İmparatorluğu birleştirmenin en önemli noktası İstanbul'du)

Bizans Osmanlı devletinin içişlerine karışmaya çalışıyordu.

Osmanlılara karşı Haçlı seferlerinin oluşmasını sağlıyordu.

( Hristiyan Avrupa'nın doğudaki son kalesi görünümündeydi)

Başkenti İstanbul olan bir Dünya İmparatorluğu kurma düşüncesi.

2- Ekonomik Nedenler :

Karadeniz ticaret yolu, dolayısıyla İpek yolu'na egemen olmak.

3- Dini Nedenler :

Hz.Muhammed'in İstanbul'u fethedecek asker için söylediği sözler

Cihat yapma arzusu.

Yapılan Hazırlıklar :


Boğaz'da Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumelihisarı'nı yaptırarak , Karadeniz'den gelebilecek yardımları önledi.

Avrupa'dan gelebilecek yardımları engellemek için Balkanlar'da askeri güç oluşturdu.

Mora 'yı kontrol altına aldı.

Büyük toplar, aşırtma gülle atabilen toplar döktürdü.Tekerlekli kuleler yaptırdı.

400 parçalık güçlü bir Donanma oluşturdu.

Kuşatma sırasında karadan Haliç'e 72 parçalık bir donanma indirerek, zayıf olan Haliç kenarı surları yıprattı.

İstanbul'un Fethine toplum psikolojik olarak hazırlandı.

6 Nisan'da başlayan kuşatma 29 Mayıs'ta İstanbul'un alınmasıyla son buldu.

Fethin Türk Tarihindeki Önemi :


Anadolu ve Rumeli toprakları kesintisiz olarak birleştirildi.

Böylece Osmanlılar tam İmparatorluk konumuna ulaştılar.

Kuruluş dönemi biterek Yükseliş dönemi başladı.

İstanbul Osmanlı Devletinin değişmez başkenti oldu.

Boğazların alınmasıyla, Karadeniz ticaret yolu egemenliği Osmanlılara geçti.

Osmanlılar 'ın İslam dünyasındaki önemleri arttı.

Fethin Dünya Tarihindeki Önemi :


Ortaçağın sonu, Yakınçağ'ın başlangıcı.

Bin yıllık Bizans İmparatorluğu sona erdi.

Osmanlılar Ortodoksların hem egemeni hem koruyucusu oldular.

Kale ve Sur'ların büyük toplarla yıkılabileceği görüldü.Dolayısıyla Ortaçağ Avrupa rejimi Derebeylikler yıkılarak

yerine güçlü krallıklar kurulmaya başlandı.

İpek yolu egemenliğinin Osmanlılara geçmesiyle Avrupalılar yeni ticaret yolları aramaya başladılar.

İstanbul'un fethiyle İtalya'ya göç eden Bizans Bilim adamları Yaptıkları çalışmalarla

Rönesans'ın başlamasına katkıda bulundular
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst