islamın şartları ve anlamları

deep Harbi Aktif Üye
islamın şartları ve anlamları

1. Kelime-i sehadet getirmek
2. Namaz kilmak
3. Oruç tutmak
4. Zekat vermek
5. Hacca gitmek


1-) KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK

İslam’ın ilk şartı olan Kelime-i şahadet şudur:

“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülühü”

Kelime-i Şahadetin anlamı:

“Ben, Allah(c.c.)'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in, O'nun kulu ve Peygamberi olduğuna şahadet ederim.”

Kelime-i Şahadet, ifade ettiği mana bakımından çok önemlidir. Bu cümleyi dili ile söyleyip kalbi ile tasdik eden insan, Müslümanlık dairesine girmiştir. Bilindiği gibi İslam dininin temelinde TEVHİD esası yani «Allah(c.c.) Teala Hazretlerinin bir olduğu, eşi ve benzeri bulunmadığı esası» yatmaktadır, İslam’da her şeyin temeli budur.

2-) NAMAZ KILMAK

Namaz İslam’ın beş şartından biridir. Kur'an da en çok zikredilen ibadettir.

Namaz, Mümini İslam’a ve İslam’ın her noktasına tatbik edilmesi gereken hayata bağlayan en sağlam bir bağdır.

Namaz Müslüman’ın hayatına disiplin ve nizam getirir. Günde beş vakit aynı çağrıyla Hakkın huzuruna toplar Müminleri. Renk, ırk, dil, bölge ayrılıklarının Hak ve hakikat yanında bir mana ifade etmediğini anlatır.

3-) ORUÇ TUTMAK

İslam’ın beş şartından biri olan oruç, Müslüman’a ruhî ve ahlakî eğitim sağlayan bir ibadettir. Oruç ruhî ve ahlakî eğitim sağlar, çünkü senenin on bir ayında nefsinin arzularını tatmin eden insan, bir bakıma hayatı yemek, içmek ve yerine göre şehevî arzularını tatmin etmekten ibaret zanneder hale gelir. Oruç tuttuğu zaman hayatın hep maddî ihtiyaçtan karşılamaktan ibaret olmadığını, daha başka manevî hazlara da ihtiyacı olduğunu anlar.

Namazda zengin, fakir, rütbeli, rütbesiz, beyaz ve siyah insanı aynı hizada omuz omuza getiren İslam, oruçla da kalpleri ve ruhları aynı duyguda birleştirir. Kulluğun tadını, kibrin ve gururun manasızlığını, Hakk katında kulun acizliğini derinden duyurur.


4-) ZEKAT VERMEK

İslam’ın beş temel şartından biri de zekattır.Dinimizde emrolunan zekat diğer beşerî sistemlerde görülen tahakkuku ve toplanması kanun mevzuu yapılmış donuk bir vergi sistemi değildir. Aksine Allah(c.c.) tarafından emredilmiş bir vazife, bir ibadettir.


3-) ORUÇ TUTMAK

İslam’ın beş şartından biri olan oruç, Müslüman’a ruhî ve ahlakî eğitim sağlayan bir ibadettir. Oruç ruhî ve ahlakî eğitim sağlar, çünkü senenin on bir ayında nefsinin arzularını tatmin eden insan, bir bakıma hayatı yemek, içmek ve yerine göre şehevî arzularını tatmin etmekten ibaret zanneder hale gelir. Oruç tuttuğu zaman hayatın hep maddî ihtiyaçtan karşılamaktan ibaret olmadığını, daha başka manevî hazlara da ihtiyacı olduğunu anlar.

Namazda zengin, fakir, rütbeli, rütbesiz, beyaz ve siyah insanı aynı hizada omuz omuza getiren İslam, oruçla da kalpleri ve ruhları aynı duyguda birleştirir. Kulluğun tadını, kibrin ve gururun manasızlığını, Hakk katında kulun acizliğini derinden duyurur.

5-) HACCI EDA ETMEK
Cemaat İslam’ın en fazla önem verdiği hususlardandır. Cemaat ruhu elbette yalnız olmaktan üstündür. En katı kalpler bile toplu yapılan ibadetlerden haz duyar, ürperir, ondaki değişik tadı hiç olmazsa derinden hisseder. Allah(c.c.)'ın rahmet nazarları cemaatte tecellisini daha çok ve çabuk gösterir, işte bu yüce ruhu yaşatan İslam dininin, bu zevki, bu yüce duyguyu en zirve noktaya çıkarttığı ibadetlerden birisi de, Hicreti Nebeviyenin dokuzuncu yılında farz kılınan Hac ibadetidir. Hac farziyeti Kitap, Sünnet ve İcma-ı Ümmetle sabit olan öyle bir ibadettir ki, dünyanın her yerindeki Müminlerin kalbini günde beş defa Kıbleleri olan Kabe'ye yönelmeleriyle birbirine bağlar.
 
deep Harbi Aktif Üye
İslam'ın beş şartı ve açıklamaları

İslamın şartları
Kelime-i sehadet getirmek
Namaz kilmak
Oruç tutmak
Zekat vermek
Hacca gitmek

islamın şartlarının anlamları

Şehadet Etmek
Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz.Muhammed'in O'nun resulü olduğuna şehadet etmek. Bu şehadet islamın anahtarı ve üzerinde kurulduğu temeldir.
“La İlahe İllalah”ın manası şudur: bir tek Allah'tan başka gerçekten ibadete layık hiç bir ilah yoktur. O, hak ilahtır. O'ndan başka bütün ilahlar batıldır.
“İlah”ın manası ise kendisine ibadet edilen demektir.
Hz.Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etmek ise; getirdiği haberleri tasdik etmek, emrettiği şeyi yapmak, yasakladığı şeyden kaçınmaktır. Allah'a onun şeriat kıldığı dışında hiçbir şekilde ibadet edilmez.

Namaz Kılmak
Gece ve gündüz bir günlük süre içinde beş vakit namazı kılmaktır. Allah'ın, verdiği nimetlere şükretmiş olmaları ve kulları üzerindeki hakkını yerine getirmeleri, bu esnada kulun Rabbi ile arasında bir bağ kurarak yalvarıp dua etmesi ve müslüman kişiyi kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyması için farz kıldığı bir ibadettir.
Dinin güzel, imanın sağlam olması, Allah'ın yakın ve uzak mükafatlarına kavuşmak namazın kılınmasına bağlıdır. Kul bu dünyada ve ahirette kendisini mutlu edecek ruhi ve bedeni rahatı namaz kılmakla elde edebilir.

Zekat Vermek
Zekat, üzerine vacip olan herkesin, her sene fakir yahut muhtaçlardan onu almak durumunda olan insanlara veya zekat toplayıcısı memurlara vermesi gereken sadakadır. Zekat fakirlere vacip değildir. Dinlerinin tam olması, ahlak ve davranışlarının düzelmesi, bütün faydalı işlerin yapılması sadece zenginlere vaciptir. Bununla birlikte Allah'ın kendilerine verdiği mal ve rızık yanında zekat olarak verilen miktar çok düşüktür.

Oruç Tutmak
Hicri ayların dokuzuncusu olan mubarek Ramazan ayında bütün müslümanların fecrin başlamasından güneş batıncaya kadar gündüz vakti yemeyi, içmeyi ve şehevi arzuları terk ederek oruç tutmalarıdır. Buna karşılık Allah onların dinlerini kemale erdirir, imanlarını arttırır, günahlarını bağışlar, derecelerini yükseltir. Bunlara ilave olarak orucun hikmetinden dolayı bu dünyada ve ahirette kullarına bir çok ikramlarda bulunur.

Hac Yapmak
İslam şeriatında belirtildiği gibi özel bir zamanda Allah'a özel bir ibadeti yapmak kasdıyla Mekke'deki Beytullah (Kabe)’a gitmektir. Allah'u Teala güç yetirebilene ömründe bir kere bu ibadeti yapmasını farz kılmıştır. Hacda dünyanın her yerinden gelen müslümanlar yeryüzünün en hayırlı beldesinde toplanarak ve yönetici yönetilen, zengin fakir, beyaz siyah farkı olmaksızın tek bir elbiseye bürünerek tek olan Allah'a ibadet ederler. Bu ibadetin en önemli bölümü Arafat'ta vakfeye durmak, (Müslümanların kıblesi) Kabe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasında sa’y yapmaktır. Hacda sayılmayacak kadar çok dini ve dünyevi faydalar vardır.
 
her müslümanın bilmesi gereken faydalı bilgiler. gençlerimizin bunları bilmesi gerekiyor özellikle.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst