ingilizcede DEVRİK YAPI

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
DEVRİK YAPI
Şartlı cümlelerin her üç type’inde de devrik yapı olabilir. Bu yapı genelde konuşma diline yöneliktir. Ama yazı dilinde de sıkça rastlanır. En önemli devrik yapı şartlı cümlelerde olanıdır. KPDS’de kesinlikle gelir. Mutlaka iyi bilinmelidir.
En önemli devrik yapı type 3’te olanıdır. Type 1ve 2’de pek devrik yapı olmaz ve sınavda pek sorulmaz. Şimdi her üç type de ayrı ayır devrik yapıları görelim:
Type 1
Sadece “should” kullanımında devrik yapı vardır.
İf you should see him, let me know. (Eğer onu görecek olursan, bana bildir.)
Bu cümleden onu görme ihtimalinin zayıf olduğunu anlarız.
Nasıl devrik yapılır?
İf atılır ve should başa getirilir.
Should you see him, let me know. (Eğer onu görecek olursan, bana bildir.)
Devrik yapı olduğunu nasıl anlarız?
Cümle soru formundadır ama soru işareti yok. Bu durumda tek alternatif cümlenin devrik olmasıdır. Çünkü sadece soru ve devrik yapıda yardımcı fiil baştadır.
Type 2
Sadece were’de yapılır.
İf I were you, I would not go there. (Yerinizde olsaydım oraya gitmezdim.)
Type 1’deki gibi “if” atılır ve “were” başa getirilerek devrik yapısı oluşturulur.
Were I you, I would not go there. (Yerinizde olsaydım oraya gitmezdim.)
Soru gibi göründüğü halde cümle sonunda ? yoktur. O halde devrik yapıdır diyoruz.
Type 3
İf she had informed us, we would have taken action. (Eğer o bize bilgi vermiş olsaydı, tedbirlerimizi alırdık.)
Yine aynı mantıkla devrik yapısı oluşturulur.
Had she informed us, we would have taken action. (Eğer o bize bilgi vermiş olsaydı, tedbirlerimizi alırdık.)
Soru şeklinde olup cümle sonunda ? yoktur. Bu yüzden kesinlikle devrik yapıdır diyoruz.
Kesinlikle sınavda şartli cümlelerin bu devrik formu sorulur. En güzel sorusu cümle tamamlamadır. Bu durumda cümlenin soru formunda olduğunu ve sonunda ? olmadığını görmemiz gerekmektedir. Bunu görebilirsek soruyu çözmüşüz demektir. Hemen cümlenin bir type 3’lü şartlı cümle olduğunu ve zaman uyumunun buna göre yapılması gerektiğini anlarız.
Had she informed us, .................................................. .............................................
Bu şekilde cümleyi boş bırakıp sorarlar.

İf she continues to underrate his abilities, he cant achieve anything. (O yeteneklerini küçümsemeye devam ederse hiçbir şey başaramaz.)
Underrate: küçümsemek
Underestimate: küçümsemek

Overrate:
Overestimate:
Overstate: abartmak
Exaggerate:
Enhance:
İf I were you, I wouldn’t miss such an opportunity. (Yerinizde olsaydım böyle bir fırsatı kaçırmazdım.)
Miss: özlemek, kaçırmak
İf we hadn’t missed the train, we could have arrived earlier. (Eğer treni kaçırmamış olsaydık daha erken varabilirdik.)
Özellikle sınavda mıx yapılara dikkat etmek gerekir. Sorusu az, gelme olasılığı zayıftır ama bilinmesi iyi olur.
İf Turkey had completed her power plants long ago, this shortage of electricity wouldn’t happen now. (Eğer Türkiye enerji santrallerini yıllar önce tamamlamış olsaydı, şimdi bu elektrik sıkıntısı (azlığı) olmayacaktı.)
Dikkat edilirse İF Clouse’da “long ago” , Main Clouse’da “now” zaman sözcükleri vardır. Bu zaman sözcüklerine göre cümleyi type 3ve 2’ye göre kurarız. Çünkü şart geçmişte, etkisi şu andadır. Eğer Main Clouse’da “now” olmasaydı o zaman Main Clouse’da type 3’e göre kurardık.
Plant: bitki, fabrika, (elektrik) santral
Ülke, Kıta: dişi olarak kabul edildiğinden “her” kullanıldı.
İf I had known that you were coming, I would certainly have participated in the party. (Senin geldiğini bilmiş olsaydım, kesinlikle partiye katılırdım.)
Yukarıdaki cümle bir sınav soru tipidir. Sınavda altı çizili fiil kullanımları boş bırakılır ve sorulur. Bu cümlede bizi type üçe götüren bir zarf sözcüğü yok ama onun yerine aynı görevi gören “that you were coming” noun clouse’ vardır. Bu şekildeki kullanımda çok dikkatli olunmalıdır.


Diğer Şart Bağlaçları
Even if: ...se bile (olumsuz bir yargıya götürür.)
Only if: sadece ....se
Unless = if not: ...medikçe. ...mezse (olumsuz anşamı içindedir, ayrıca “not” istemez.
Provided = Providing: ...şartıyla
On condition that: ...şartıyla
But for: ...olmasaydı (En önemli özelliği bağlaç olmamasıdır, bir edat olmasıdır.)
Bu şart bağlaçlarının hepsi de “if” ile aynı kullanıma sahiptir. İf için açıklanan her üç kullanım bunlar için de geçerlidir.
Sınavda eşanlamlı cümlelerde, cümle tamamlamada, gramer sorularındavb. Dirak olarak 7-8 soru şartlı yapılardan gelmektedir. Ayrıca bu konuya hakim olmak anlamaya yönelik büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
“but for” bir edat olduğu için kendisinden sonra bir cümlecik değil de birisim gelir.
But for your valuable contributions, we couldn’t have implemented this scheme. (Değerli katkılarınız olmasaydı, bu projeyi gerçekleştiremezdik.)
But for’lu cümleciğin etki zamanına göre Main Clouse type 2 veya 3’e göre kurulur. Nadir olarak type 1’de olabilir.
But for, bu kullanımı ile genellikle cümlenin başında olur. Eğer cümle ortasında ise genellikle başka anlamdadır.
Yukarıdaki but for’lu cümleyi İF ile de yazabiliriz.
Type2: İf it weren’t for your valuable contributions, we couldn’t implement this scheme. (Eğer değerli katkılarınız olmasaydı, bu projeyi gerçekleştiremezdik.)
Type3: İf it hadn’t been for your valuable contributions, we couldn’t have implemented this scheme. (Eğer değerli katkılarınız olmasaydı, bu projeyi gerçekleştirememiş olurduk.)
Unless the goverment can curp inflation, the parties in the coalition may face great trouble in the next election. (Hükümet enflasyonu durduramadıkça (durdurmazsa) koalisyondaki partiler önümüzdeki seçimlerde büyük sıkıntı ile yüz yüze gelebilirler.)
Curp: durdurmak
Unless he cut down on smoking, he will get seriously ill soon. (O sigara içmeyi kısmadıkça, ciddi bir şekilde hastalanacak.)
Cut down on: (bir şeyi) kısmak
Unless the workers are satisfied with their salaries, no one can stop them going on strike.(Eğer işçiler maaşları konusunda tatmin edilmezlerse, kimse onları greve gitmekten alıkoyamaz.)
Go on strike: greve gitmek
Satisfy: tatmin etmek, doyurmak
Salary: maaş

***Not: Şartlı cümlelerde “be to” kalıbı “...cek, ...cak” anlamını verir ve amaç belirtir.
İf the goverment is to curp inflation, it must take stricter measures. (Eğer hükümet enflasyonu durduracaksa, daha sıkı tedbirler almalı.)
“be to” kalıbı aynı zamanda amaç da bildirdiğinden bu cümleyi “Eğer hükümet enflasyonu durdurmayı amaç edininse, ........” şeklinde de çevrilebilir. Soru olarak her üç type’de de gelebilir ama sıklıkla type 1 de kullanılır. Eğer type 2 ve 3 te gelirse cümle bunların özelliklerine göre kurulur.
İf you are to learn English, you must go to England. (Eğer İnglizce öğreneceksen İngiltere’ye gitmelisin.)
***Not: Şartlı yapılarda Should kullanımı “...cek olursa” anlamındadır. Bu yapı bir şart yapısının geleceğe uygulanmasıdır.
İf you should see him, recall him that we have moved to another building. (Eğer onu görecek olursan, başka binaya taşındığımızı ona hatırlat.)
Unreal Yapılar
İnglizce’de unreal yapıların geçtiği üç yer vardır
1. İF Clouse’ların type 2 ve type 3’ünde
2. Keşke yapılarında (I wish ve If only)
3. ...mış gibi yapısında (As if ve As though)
Bu yapılar unrealdir. Yani cümle olumlu iken anlam olumsuz; cümle olumsuz iken anlam olumludur. Unreal yapılarda bundan dolayı zamanının bir önceye çekilerek aktarıldığını hatırlayınız.
Real Unreal
Present Past
Past Past Perfect
Future (will) Would
İf only I had some money now. (Keşke şimdi biraz param olsaydı.) (Şu an olduğu için bir öncesi Past kullanıldı.)
İf only I had had some money yesterday. (Keşke dün biraz param olmuş olsaydı.) (Geçmiş olduğu için bir öncesi Past Perfect kullanıldı.)
İf only I were a doctor now. (Keşke şimdi bir doktor olsaydım.) (Şu an olduğu için bir öncesi Past kullanıldı.)
İf only the next week would be holiday. (Keşke gelecek hafta tatil olsaydı.) (Gelecek olduğu için bir öncesi would kullanıldı.)


She acts as if she passed the exam. (O sınavı geçmiş gibi davranıyor.)
Olay şu anda olduğu için bir öncesi olan Past ile aktarıldı.
She was acting as if she had passed the exam. (O sınavı geçmiş gibi davranıyordu.)
Olay geçmişte olduğu için bir öncesi olan Past perfect ile aktarıldı.
My boss insulted me as if he had been my father. (Patronum bana babammış gibi hakaret etti.)
Olay geçmişte olduğu için bir öncesi olan Past perfect ile aktarıldı.
İnsult: hakaret etmek
Türkçe’de olay ister geçmişte ister şu anda olsun aynı şekilde ifade edilir. İnglizce’de bu farklıdır. Önemli olan bu konunun İnglizce mantığını anlamaktır. Olayların etki alanlarını hissederek olay belirtilen özellikte aktarılır.
İt seems as if inflation has dropped. (Enflasyon düşmüş görünüyor.)
Bu cümlede neden unreal ifadeler için açıklanan kurallar uygulanmamış?
Real ve unreal yapıları birbirine karıştırmamak gerekir. Bu bağlaçların olduğu her cümle unrealdir demek yanlış olur. Bazıları real yapılarda da kullanılabilir. Yukarıdaki cümle real bir ifade olduğu için açıklanmış kurallara ters düştü. Olay geçmişte olduğu için bir öncesi olan Past perfect ile aktarıldı.
Unreal yapılarda Present ve Future tenseler yoktur. Bu kural zaman yuymuna yönelik sorular için çok önemlidir.
İf only I knew English now. (Keşke şimdi İnglizce bilseydim.)
İf only I had known English last year. (Keşke geçen yıl İnglizce bilmiş olsaydım.)
He sat down next to me as if he had been my friend. (O arkadaşımmış gibi yanıma oturdu.)
He always comes to sit down next to us as if he were our friend. (O daima arkadaşımızmış gibi yanımıza oturmak için gelir)
***Not: Unreal yapılarda modallr da açıklanan kural çerçevesinde kullanılabilirler.
Strive: Çabalamak
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst