Hz.Muhammed (sav) den bazı dualar..

Bad_Girl Üye
PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (Sallallahu Aleyhi Vessellem) BAZI DUALARI


Abdullah bin Abbas -radıyALLAHu anhüma-dan ri¬vâyete göre
Peygamber Efendimiz'in duâlarından bi¬ri şu duâ idi:

"Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, ku¬lağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üs¬tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.”
Buhârî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181;

***Mugîre bin ?u'be'den rivayet olunduğuna göre
Resul-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem-in dualarından biri de şu idi:

"Başka bir ilâh yok, ancak ALLAH var. O’nun şerîki yoktur. Mülk O'nundur, hamd de O'nundur. O her şe¬ye kaadirdir. ALLAH'ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahi¬bi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Ya¬ni servetine güvenerek sana âsî olanları o servetleri kurtaramaz."
Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât,193; Tirmizî, Salât, 108;

***Abdullah bin Abbas -radıyALLAHu anhüma-dan ri¬vâyete göre
Resûl-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem-e bazı kimseler gelip:

-İnsanlar; yâni Ebû Süfyân ve arkadaşları sizin¬le muharebe etmek için adam ve silâh toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek dere¬cede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye kor¬kutmak istediklerinde, bu söz mü'minlerin yakîn îmânlarını ve cesaretlerini artırıp, Nebiyy-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem- Efendimiz de:

"ALLAH bize kâfidir, o ne güzel vekîldir!" buyurdu. Mü'minler de böyle söylediler." Buhârî.

***Enes bin Mâlik -radıyALLAHu anh-dan rivâyete gö¬re:
Resûl-i Ekrem sallALLAHu aleyhi ve sellem Efendimiz'in çok kere duâsı:

"Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru," meâlindeki duâ idi.
Bakara Sûresi, 201.


***Ebû Musâ el-Eş'ârîden rivâyete göre
Resûl-i Ek¬rem -sallALLAHu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle duâ ederlerdi:

"Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. ALLAH'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!”
Buhârî, Deavât, 60; Müslim, 70.***Ey, Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölü¬mü benim için hayırlı gördüğün zaman da beni vefât ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haşyetini istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir ni'met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neş'e ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl.” el-Camiu's Sağir.

***"Ey Ebû Bekr'in kızı! Sana diğer duâları da için¬de toplayan duâları söyleyeyim mi? ?öyle duâ et:

"Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim Re¬sûlünün senden istediğini istiyorum, Resûlünün sana sı¬ğındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. ALLAH'ım benim için kaza ettiğin şeyin âkibetini doğru yola ulaştır.”
İbn Mâce, Duâ, 4.

***"Sana bir kısım sözler öğreteyim mi ki, ALLAH Teâlâ kimin hayrını murâd ederse onları ona öğ¬retir, sonra ebediyyen unutturmaz. De ki:

"Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaa¬fımı kuvvetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm'ı rızâmın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelîlim beni azîz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır.”
Râmüzü'l-ehâdis.

*** " Ey Rabbim! Acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsızlıktan kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yapdığını insanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan, sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.” Benzeri hadisler Buhârî, Deavât, 39, vd.

***Resûlullah -sallALLAHu aleyhi ve sellem- duâasında:

"Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen,
kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl.” Camiu's-Sağir.

***Ekseri duâları:

"Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl."
Tirmizî, Deavât, 85.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
1
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Üst