Güzel Sanatlar Dalları Nelerdir

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Güzel Sanatlar Dalları şunlardır

Güzel sanatlar deyince , eski alimler/ bilginler tarafından 10 sanat anlaşılmıştır. Bunlar; sarf (dilbilgisi), nahiv (sözdizimi), ilmi beyan (güzel konuşma bilimi), belagat (güzel konuşma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese geometri), ilmi heyet (astronomi)dir. Ancak bazılar bilimler arasına girmiş ve güzel sanat olmaktan çıkmıştır.
Güzel sanatların çeşitleri:
1 - Edebiyat: Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Nazım ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.
2 - Resim: Yağlı, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapılan güzel sanattır. Resim yapan sanatçıya ressam adı verilir.
3 - Heykel: Ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandırılan varlıkları, taş, çamur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir. Heykel yapanlara heykeltıraş adı verilir.
4 - Mimarlık: insanların estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapılar yapmaktır. Tarihî olmak özelliğini kazanmış yapıtlar, tapınaklar ,camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirirler. Sanatçılarına mimar adı verilir.
5 - Musiki: Sesleri melodi haline getirme sanatıdır. Musiki, pek çok bölümlere, ayrılır. Musiki bestecilerine musikişinas denir.
6 - Tiyatro: Bir hikâyenin, sahnede, oyuncular tarafından canlandırılarak, temsil edilmesi sanatıdır. Bugün tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda, televizyonlarda yer almaktadır. Eseri oynayan sanatçılara aktör, aktris adı verilir.
7 - Dans: Musikiye uyularak yapılan ritmik hareketlerdir. Pek çok çeşitleri vardır.
Bunların dışında olarak, bugün, sinema ve fotoğrafçılığı da güzel sanatlar arasında sayanlar vardır.
Bazı uzmanlarca, güzel sanatları geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki şekilde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir. Geleneksel sınıflama, güzel sanatları, hitap ettiği duyu organlarına göre sınıflar. Sözgelimi `görsel sanatlar` (plâstik sanatlar), göze ve görmeye dayanan sanatları, resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta topluyor. Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme ve hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gibi sanatları kapsamaktadır.
Bu yazımızda Üniversiteler GSF, Üniversiteler GSE Bölümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı GSGM, Anadolu GS Liseleri` n de ki uygulamalar üzerinde durulacaktır.
YÖK`e bağlı Üniversitelerimiz Güzel Sanatlar Fakültelerinde durum nasıldır, bir göz atalım, bakalım dil/bölüm/eğitim ve amaç birliği var mı?
MSGÜ GSF de bölümler; Fotoğraf, grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları, heykel, sahne dekorları ve kostümü, tekstil ve moda tasarımı, seramik ve cam tasarımı, resim, sinema televizyon, temel eğitim
Kocaeli Ün. GSF de bölümler; Fotoğraf, grafik sanatları bölümü, heykel bölümü, müzik bölümü, resim bölümü, sahne sanatları bölümü, seramik bölümü, temel eğitim bölümü
Akdeniz Ün. GSF de bölümler; Resim, heykel, grafik, seramik ve cam, iç mimari ve çevre tasarımı, fotoğraf, sinema TV, müzik, geleneksel el sanatları, moda ve tekstil tasarımı, mimarlık, temel eğitim
Çanakkale 18 Mart Ün. GSF de bölümler; geleneksel, grafik, resim, seramik, sahne ve görüntü, sinema ve tv, tekstil, temel eğitim
Marmara Ün. GSF de bölümler; Resim, müzik, grafik sanatları bölümü, tekstil sanatları bölümü, iç mimarlık, geleneksel Türk el sanatları bölümü, heykel bölümü, seramik cam bölümü, endüstri ürünleri tasarımı bölümü, fotoğraf bölümü, sinema ve tv bölümü, temel eğitim bölümü, canlandırma film bölümü
9 Eylül Ün. GSF de bölümler; Resim bölümü, heykel bölümü, grafik bölümü, tekstil ve moda tasarımı bölümü, seramik cam tasarımı bölümü, geleneksel Türk el sanatları bölümü, fotoğraf bölümü, sahne sanatları bölümü, sinema tv bölümü, müzik bilimleri bölümü, temel eğitim bölümü,
Gazi Ün. GSF de bölümler; Resim, heykel, fotoğraf, endüstri ürünleri tasarımı, görsel iletişim tasarımı
(İlginç olan; iç mimarlık ve çevre tasarımı, moda ve tekstil tasarımı v.b. bölümlerin Mühendislik ve Tasarım Fakültelerin de bölüm olarak yada üniversitelerde Fakülte olarak ta mevcut olmasıdır.)
YÖK`e bağlı Üniversitelerimiz Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde ise resim ve müzik dışında eğitim verilmiyor, onlarda anabilim dalına dönüştürülmüş durumda. Verilen dersleri YÖK web sayfalarında bulmak mümkün olduğu için burada yer vermiyoruz.
Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğündeki duruma bir göz atalım;
Genel Müdürlüğün Görevleri;
a) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat faaliyetlerinin millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak,
b) Ulusal resim ve heykel sanatları ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatları koleksiyonlarını geliştirmek,
c) Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması için tedbirler almak,
d) Güzel sanatlar galerileri ile orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, resim ve heykel müzeleri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,
e) Diğer ülke sanatlarının yurt içinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak,
f) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak olarak belirlenmiş.
Kısaca başlıklar şöyle belirlenmiş; resim, heykel, Türk süsleme ve el sanatları, müzik/oyun toplulukları.
Bağlı kuruluşlar; Orkestralar, Türk Halk Müziği Koroları, Klasik Türk Müziği Koroları, Topluluklar, Yöresel Müzik ve Oyun Toplulukları, Resim Heykel Müzeleri
Güzel Sanatlar Galerileri (Yani müzik, oyun, resim, heykel)
Müzik güzel sanatlar içinde ise; opera ve bale ayrılarak, neden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kurulmuş? Genel olarak yazılan Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımları neleri kapsıyor?...
Ayrıca, GSF ler de eğitimi yapılan bölümler neden Genel Müdürlük alanına girmemiş? Girmesi gerekir mi? Doğrusu/yanlışı hangisi? Güzel sanatlardan ne anlıyoruz? Tanımını günün şartlarına göre değiştirmeli miyiz? Güzel sanatlar alanına giren her dal, GSF de yer almalı mı? Üniversite içindeki yapılanma mı önem kazanmalı?
Bakınız, üniversiteler GSF lerinde ki bölüm adları bile bir değil, acaba içerikleri nasıl? Mezunlar nerelerde görev almaktalar? Biz önceki yazılarımızda yeni kurulan üniversitelerde GSF lerin çok hızlı bir şekilde kurulduğunu, moda haline geldiğini, henüz bu kadar sanatçı akademisyenin yetişmediğini (yetenek/ales/üds yüzünden), GSF nin, dekan olmak isteyen ünvanlı akademisyenlere yarış kapısı açtığını, bu gidişin kırılmayı/yozlaşmayı da beraber getirdiğini belirtmiştik.
Aynı şekilde, üniversitelerde konservatuar ve müzik bölümleri varken, mezunların istihdamları tartışılırken, GSF ler de müzik bölümü açılmasının da çok yanlış olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz.Bir dalı ne kadar çok başlı hale getirirseniz, sorunlar içinde boğulursunuz.Henüz, konservatuarlar ve müzik bölümlerinin sorunları ortadan kaldırılmamışken, öğrenci alacağız diye yeni bölümler açılmasının derhal önüne geçilmelidir diye düşünüyoruz... Nasıl ki konservatuar müdürlerinin branşına göre yapılanmaya karşıysak, dekanların mesleklerine göre yapılanmaya da karşıyız
Milli Eğitim Temel Kanunu, Güzel Sanatlar alanında özel ilgi ve yetenekleri belirlenen çocukları yetiştirmek üzere temel eğitim ve ortaöğretim seviyesinde okullar açılabileceğini hükme bağlamış ve belirlenen amaçları gerçekleştirme yönünde `Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri` kurulmuştur. Amaç; Güzel Sanatlar dallarında yetenekli öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorumcu yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmek, yetenekleri doğrultusunda bağımsız, doğru ve seçenekli yorumlar ve uygulamalar yapabilecek yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek, öğrencilerin ulusal ve evrensel, tarihi yeni sanat eserlerini tanımaları ve anlamalarına yardımcı olmaktır.
Bu liselerde 2 ana dal; müzik ve resim bölümleri bulunmakta, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile uyuşmaktadırlar..
Resim bölümünden mezun olanların, üniversitelerin; iç mimarlık, resim, heykel, seramik, grafik tasarım, tekstil tasarım, sahne dekorları ve kostüm tasarımı bölümlerine, görsel iletişim tasarımı, fotoğraf, endüstri ürünleri tasarımı, sinema ve televizyon bölümlerine,
Müzik bölümünden mezun olanların, üniversitelerin; orkestra şefliği, piyano, nefesli çalgılar, vurmalı çalgılar, müzikoloji, sahne sanatları bölümlerine başvurabileceği belirtilmektedir.
Belki yetkili konumdaki bir kişi okurda bu arkadaş ne yazmış der diye, görüşlerimizi belirtiyor, konunun tartışılmasına imkan sağlamak istiyoruz.
Yıllardır söylüyorum; eğitim ile ilgili çalışan ünvanlı arkadaşlarımız, sadece kurum içinde görev almak için çaba göstermemeli, üniversite dışına da çıkmalı, MEB`de, YÖK ‘de, Kültür ve Turizm Bakanlığı`nda, Belediyelerde, STK larda görev alabilmenin/kurabilmenin, ilgili komisyonlara seçilebilmenin yollarını da aramalıdırlar
Bunun içinde; araştırmak/üretmek/saygın-güvenilir-etik olmak/yazmak/paylaşmak/tanınmak şarttır diyor bu konudaki yazılarınızı/görüşlerinizi bekliyoruz
Resim bölümünden mezun olanların başvuracağı alanların bu kadar çeşitli ve renkli olması ne derece doğrudur? bilemiyoruz!
Müzik bölümü mezunlarının başvuracağı alanlarda tuşlu çalgılar yerine neden sadece piyano denmiştir? Tezeneli ve yaylı çalgılara neden yer almamıştır? Uygulamada varsa neden açıklamalarda yoktur? anlamak mümkün değildir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
24B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
62B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
58B
Üst