genel muhasebe 1 vize ders notları

- 1 -
GENEL MUHASEBE DERSĐ DERS NOTLARI
Muhasebecinin Đslevleri
1) Sirketin hesaplarının tasnif edilmesi

2)
Sirketin vergilerinin hesaplanması
Muhasebe:


Đktisadi olaylarla ilgili islemelerin belgelendirilmesi, kaydedilmesi,
sınıflandırılması, raporlandırılması ve analiz edilerek yorumlanması srecidir.
Sre:


Birbirini izleyen islemler dizisine sre deniz. Bu anlamda bakıldığında muhasebe bir
sretir.
Belge:


Bordro, fatura( en temel belge ), irsaliye vb.
Belgelendirme
Kaydedilmesi
Sınıflandırılması Sre
Raporlandırılması
Analiz edilmesi ve yorumlanması
Gelir:


Đsletmenin veya kisinin varlığında artıs yaratan tutarlara ve getirilere denir.
Hasılat:


Satıs sonucu olusan tutar.
Gider:


Varlıklarda azalısa neden olan tkenis tutarları.
Maliyet:


Bir malın alısı.
Harcama:


Her trl gider ve maliyet unsuru iin deme sekli;
Nakit, ek, kredi kartı, emek, senet vb.
Kr
1. Satıs Krı Alım satımdan elde edilen kr
2. Dnem Krı
- 2 -
Muhasebenin Temel Kavramları
1) Maliyet Esası Kavramı
Bir malın isletmeye girisine kadar olan maliyetler.
2) Kisilik Esası Kavramı
Muhasebenin kisiliği isletmenin kisiliğinden bağımsız olmalıdır.
3) Sreklilik Esası Kavramı
Sirket var olduka muhasebe kayıtları da var olacaktır.
4) Dnemsellik Đlkesi
Muhasebe de dnem denilince genel olarak 1 yıl ( 1 Ocak - 31 Aralık ) olarak belirlenmistir.
5) Tam Aıklama Kavramı
Đsletmenin tm bilgilerini bilano ve gelir tablosunda aıklamasıdır. ( Đpotek isleminin bilano
iinde kaydı olmaz )
6) Sosyal Sorumluluk
Kisiler ve sirketler vergi demeleri ve muhasebe kayıtları konusunda seffaf bir tutum
sergilemelidirler.
7) Tutarlılık Đlkesi
Muhasebe sisteminde kullanılan ve karın hesaplanmasını etkileyen muhasebe yntemlerinin
bir yıldan diğerine değisiklik gstermemesidir. Bir yntemin bir yıldan diğerine geildiğinde
değistirilmesi krın daha dsk veya daha yksek ıkmasına neden olabilir. Buda bilano ve
gelir tablosunu analiz eden kisileri yanıltır. Bu tr yntemlere rnek olarak;
Stok değerleme ve amortisman hesaplama yntemleri gsterilebilir.
Aile Đi Đsletme Đin
Gelir Gider Gelir Gider
ワcret Kira Satıs ( Hasılat ) Satıs Maliyeti
Kira Okul Kira Kira
Faiz Faiz Faiz Elektrik, Su, Benzin
Menkul Kıymet Benzin Menkul Kıymet Faiz ( Bor Para)
Komisyon Komisyon Gideri
Menkul Kıymet Zarar
Toplam: Toplam: Toplam: Toplam:
1.000.000 900.000 1.000.000 800.000
Sonu
1.000.000 – 900.000 = 100.000 Kr 1.000.000 – 800.000 = 200.000 Dnem Krı
- 3 -
BĐLANヌO
Bir isletmenin varlıklarını ve bu varlıkları elde etmesini sağlayan kaynakları gsteren bir
izelgedir.
Aktif ( Varlıklar ) Pasif ( Kaynaklar )
Aktif = Pasif
100 = 60 + 40
ヨz Kaynak Yabancı kaynak (Bor)
Varlıklar
1) Ticari Mal 10.000
2) Demirbas 17.000
3) Tasıt ( Binek oto, kamyonet ) 35.000
4) Makine 20.000
5) Bina ( Ofis, fabrika, depo ) 150.000
6) Nakit ( Kasa ) 200.000
a)


Mtesebbis tm varlıklarını z kaynaklarıyla karsılarsa bilanosu nasıl olur.
Bilano
Aktif Pasif
Kasa 200.000 ヨz Sermaye 432.000
Ticari Mal 10.000
Dnen Varlık Toplamı 210.000
Bina 150.000
Makine 20.000
Tasıtlar 35.000
Demirbas 17.000
Duran Varlık Toplamı 222.000
Aktif Toplam 432.000 Pasif Toplam 432.000
Dnene Varlık :


Đsletmenin bir yıl veya daha kısa bir sre iinde paraya dnstrmesi yada
faydalanması sz konusu olan varlıklara dnen varlık denir.
Duran Varlık :


Paraya dnstrlmesi yada faydalanılması bir yıldan uzun bir sreyi
kapsayan ve değisim hızı dsk olan varlıklardır.

- 4 -
Kaynaklar :


Kaynakların bilanoda gsterilmesi en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli
kaynağa doğru yapılır.
Buna gre kaynaklar 3’e ayrılır;
1)


Kısa vadeli yabancı kaynaklar ( 1 yıl veya 1 yıldan daha kısa vadeli borlardır )
2)


Uzun vadeli yabancı kaynaklar ( yıldan uzun vadeli borlardır )
3)


ヨz kaynak
b)


Mtesebbis varlıklarının 232.000 z kaynaklarla 150.000 kısa vadeli banka
kredisiyle, kalan kısmı ise uzun vadeli satıcı kredisiyle finanse ederse bilanosu nasıl
olur
Bilano
Aktif Pasif
Kasa 200.000 Borlar Krediler 150.000
Ticari Mal 10.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 150.000
Dnen Varlık Toplamı 210.000 Satıcılar 50.000
Bina 150.000 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 50.000
Makine 20.000 ヨz Sermaye 232.000
Tasıtlar 35.000
Demirbas 17.000
Duran Varlık Toplamı 222.000
Aktif Toplam 432.000 Pasif Toplam 432.000
ヨrnek 1 :
100 Kasa 40.000
101 Alınan ヌekler 20.000
120 Alıcılar 35.000
153 Ticari Mallar 56.000
220 Alıcılar 5.000
121 Alacak Senedi 15.000
221 Alacak Senedi 14.000
255 Demirbaslar 45.000
252 Binalar 145.000
254 Tasıtlar 25.000
320 Satıcılar 20.000
321 Bor Senedi 40.000
420 Satıcılar 40.000
421 Bor Senedi 50.000
500 Sermaye ?
Not:


Tkenen sey giderdir, tkenmeyen sey demirbastır.
- 5 -
ABC Ticaret Limitet Sirketi
01.01.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
Kasa 40.000 Satıcılar 20.000
Alınan ヌekler 20.000 Bor Senetleri 30.000
Alıcılar 35.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 50.000
Alıcı Senetleri 15.000


IV.Uzun Vadeli Kaynaklar
Ticari Mallar 56.000 Satıcılar 40.000
Dnen Varlık Toplamı 166.000


Bor Senetleri 50.000
II. Duran Varlıklar


Uzun Vadeli Kaynaklar Toplamı 90.000
Alıcılar 14.000


V. Öz Kaynaklar
Alacak Senetleri 5.000


Sermaye 260.000
Binalar 145.000
Tasıtlar 25.000
Demirbaslar 45.000
Duran Varlık Toplamı 234.000
Aktif Toplam 400.000 Pasif Toplam 400.000
ヨrnek 2 :
100 Kasa 50.000
101 Alınan ヌekler 25.000
102 Bankalar 60.000
110 Hisse Senetleri 35.000
120 Alıcılar 40.000
121 Alacak Senetleri 44.000
220 Alıcılar 15.000
221 Alacak Senetleri 45.000
153 Ticari Mallar 66.000
112 Kamu Tahvilleri 15.000
252 Binalar 100.000
254 Tasıtlar 70.000
253 Makineler 80.000
255 Demirbaslar 65.000
320 Satıcılar 44.000
300 Banka Kredileri 16.000
400 Banka Kredileri 70.000
420 Satıcılar 30.000
421 Bor Senedi 20.000
321 Bor Senedi 50.000
360 ヨdenecek Vergi 10.000
500 Sermaye ?
- 6 -
ABC Ticaret Limitet Sirketi
01.01.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
Kasa 50.000 Satıcılar 44.000
Alınan ヌekler 25.000 Banka Kredileri 16.000
Bankalar 60.000 Bor Senetleri 50.000
Hisse Senetleri 35.000 ヨdenecek Vergi 10.000
Alıcılar 40.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 120.000
Alacak Senetleri 44.000


IV.Uzun Vadeli Kaynaklar
Ticari Mallar 66.000 Banka Kredileri 70.000
Kamu Tahvilleri 15.000 Satıcılar 30.000
Dnen Varlık Toplamı 335.000


Bor Senetleri 20.000
II. Duran Varlıklar


Uzun Vadeli Kaynaklar Toplamı 120.000
Alıcılar 15.000


V. Öz Kaynaklar
Alacak Senetleri 45.000


Sermaye 470.000
Binalar 100.000
Tasıtlar 70.000
Makineler 80.000
Demirbaslar 65.000
Duran Varlık Toplamı 375.000
Aktif Toplam 710.000 Pasif Toplam 710.000
Hesap: Ticari islemlerin ilgili oldukları hesap izelgelerine kaydedilmesi iin her bir aktif ve
pasif kalem iin birer izelge kullanılır. Bu izelgelere hesap adı verilir.
Byk Defter ( Defter-i Kebir )
Bor Alacak
+ -
Hesabı Borlandırma Hesabı Alacaklandırma
Giren – ヌıkan = Bakiye
Mal alısında bor tarafına ( + ) mal ıkısında alacak tarafına ( - ) islem yapılır.
ABC Ticaret Limitet Sirketi
01.01.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
Kasa 100.000 Sermaye 210.000
Ticari Mallar 50.000
Demirbaslar 60.000
Aktif Toplam 210.000 Pasif Toplam 210.000

- 7 -
Dnem Đi Đslemler
1 Pesin Mal Alısı 20.000
2 Kredili Mal Alısı 25.000
3 Banka Kredisi Đle Bilgisayar Alısı 40.000
4 Bankada Hesap Atırma 28.000
5 Senetle Mal Alısı 35.000
6 Satıcılar Bor ヨdemesi 10.000
7 Senet ヨdemesi 15.000
(D.B)


: Dnem Bası
100 Kasa Hesabı 102 Bankalar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
(D.B)


100.000 ( 1 ) 20.000 ( 4 ) 28.000
( 4 ) 28.000
( 6 ) 10.000
( 7 ) 15.000
100.000 73.000
28.000
153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbas Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
(D.B)


50.000 ( D.B ) 60.000
( 1 ) 20.000 ( 3 ) 40.000
( 2 ) 25.000
( 5 ) 35.000
130.000
100.000
300 Banka Kredi Hesabı 320 Satıcılar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 3 ) 40.000 ( 6 ) 10.000 ( 2 ) 25.000
40.000
10.000 25.000
321 Bor Senedi Hesabı 500 Sermaye Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 7 ) 15.000 ( 5 ) 35.000 (D.B) 210.000
15.000 35.000
210.000

- 8 -
ABC Ticaret Limitet Sirketi
31.12.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
Kasa 27.000 Banka Kredileri 40.000
Bankalar 28.000 Satıcılar 15.000
Ticari Mallar 130.000 Bor Senetleri 20.000
Demirbaslar 100.000 Sermaye 210.000
Aktif Toplam 285.000 Pasif Toplam 285.000
ヨdev 1:
ABC Ticaret Limitet Sirketi
01.01.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
Kasa 100.000 210.000
Alınan ヌekler 20.000 Sermaye 20.000
Ticari Mallar 40.000
Demirbaslar 70.000
Aktif Toplam 230.000 Pasif Toplam : 230.000
Dnem Đi Đslemler
1 Dnem Bası Tutarlarının Kaydı *****
2


Kredili Mal Alısı 35.000
3


Kredili Olarak Demirbas Alımı 22.000
4


Banka Kredisi Đle Tasıt Alısı 43.000
5


Satıcılar Bor ヨdemesi 5.000
6


Senetle Mal Alısı 7.000
7


ヌek Tahsilatı 20.000
8


Bankaya Para Yatırılması 25.000
9


Banka Havalesi Đle Mal Alısı 20.000
10


Banka Kredisi ヨdemesi 10.000
Ödev 1 Çözüm:
100 Kasa Hesabı 101 Alınan ヌekler Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 ) 100.000 ( 5 ) 5.000 ( 1 ) 20.000 ( 7 ) 20.000
( 7 ) 20.000 ( 8 ) 25.000
( 10 ) 10.000 20.000 20.000
120.000 40.000
A = B Olduğu Đin Hesap Kapanır

- 9 -
102 Bankalar Hesabı 254 Tasıtlar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 8 ) 25.000 ( 9 ) 20.000 ( 4 ) 43.000
25.000 20.000
43.000
153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbas Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 ) 40.000 ( 1 ) 70.000
( 2 ) 35.000 ( 3 ) 22.000
( 6 ) 7.000
( 9 ) 20.000
102.000
92.000
300 Banka Kredi Hesabı 320 Satıcılar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 10 ) 10.000 ( 4 ) 43.000 ( 5 ) 50.000 ( 1 ) 35.000
( 2 ) 35.000
( 3 ) 22.000
10.000 43.000
5.000 92.000
321 Bor Senedi Hesabı 500 Sermaye Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 6 ) 7.000 ( 1 ) 195.000
7.000
195.000
ABC Ticaret Limitet Sirketi
01.01.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
Kasa 80.000 Banka Kredileri 33.000
Bankalar 5.000 Satıcılar 87.000
Ticari Mallar 102.000 Bor Senetleri 7.000
Tasıtlar 43.000 Sermaye 195.000
Demirbaslar 92.000
Aktif Toplam 322.000 Pasif Toplam : 322.000

- 10 -
ヨrnek 3 :
X Đsletmesi 1 Ocak 2004
100 Kasa 100.000
120 Alıcılar 50.000
121 Alacak Senetleri 40.000
102 Bankalar 65.000
153 Ticari Mallar 30.000
300 Banka Kredileri 20.000
220 Sermaye ?
X Đsletmesi
01.01.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
Kasa 100.000 Banka Kredileri 20.000
Bankalar 65.000 Sermaye 265.000
Alıcılar 50.000
Alacak Senetleri 40.000
Ticari Mallar 30.000
Aktif Toplam 285.000 Pasif Toplam : 285.000
Dnem Đi Đslemler ( 3 Aylık)
1


Aılıs Kaydı *****
2


Kredili Mal Alısı 25.000
3


Alacak Tahsilatı 35.000
4


Senet Tahsilatı 30.000
5


Banka Hesabına Para Yatırma 50.000
6


Senetle Mal Alısı 45.000
7


Satıcılara Banka Havalesi Đle Bor ヨdemesi 20.000
8


Senet ヨdemesi 25.000
9


Banka Kredisi Đle Bilgisayar Alımı 15.000
10


Banka Kredisi Đle Kamyonet Alımı 70.000
11


Pesin Mal Alısı 15.000
12


Banka Havalesi Đle Banka Kredisi ヨdemesi 16.000
13


Yarısı Pesin Yarısı Kredili Mal Alısı 20.000
100 Kasa Hesabı 102 Bankalar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 ) 100.000 ( 5 ) 50.000 ( 1 ) 65.000 ( 7 ) 20.000
( 3 ) 35.000 ( 8 ) 25.000 ( 5 ) 50.000 ( 12 ) 16.000
( 4 ) 30.000 ( 11 ) 15.000
( 13 ) 10.000
165.000 100.000
115.000 36.000

- 11 -
120 Alıcılar Hesabı 121 Alacak Senetleri Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 ) 50.000 ( 3 ) 35.000 ( 1 ) 40.000 ( 4 ) 30.000
50.000 35.000
40.000 30.000
153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbas Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 ) 30.000 ( 9 ) 15.000
( 2 ) 25.000
( 6 ) 45.000
( 11 ) 15.000
( 13 ) 20.000
135.000
15.000
300 Banka Kredi Hesabı 320 Satıcılar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 12 ) 16.000 ( 1 ) 20.000 ( 7 ) 20.000 ( 2 ) 25.000
( 9 ) 15.000 ( 13 ) 10.000
( 10 ) 70.000
16.000 105.000
20.000 35.000
321 Bor Senedi Hesabı 500 Sermaye Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 8 ) 25.000 ( 6 ) 45.000 ( 1 ) 265.000
25.000 45.000
265.000
254 Tasıtlar Hesabı
Bor Alacak
( 10 ) 70.000
70.000

- 12 -
X Đsletmesi
31.03.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
Kasa 65.000 Banka Kredisi 89.000
Bankalar Hesabı 79.000 Satıcılar 15.000
Alıcılar Hesabı 15.000 Bor Senetleri 20.000
Alacak Hesabı 10.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 124.000
Ticari Mallar Hesabı 135.000


V. Öz Kaynaklar
Dnen Varlık Toplamı 304.000


Sermaye 265.000
II. Duran Varlıklar
Tasıtlar 70.000
Demirbaslar 15.000
Duran Varlık Toplamı 85.000
Aktif Toplam 389.000 Pasif Toplam : 389.000
Ödev 2 :
X Đsletmesi 1 Ocak 2004
100 Kasa 210.000 153 Ticari Mallar 90.000
101 Alınan ヌekler 50.000 254 Tasıtlar 85.000
102 Bankalar 70.000 255 Demirbaslar 60.000
120 Alıcılar 60.000 300 Banka Kredisi 70.000
121 Alacak Senetleri 40.000 320 Satıcılar 10.000
253 Binalar 110.000
500 Sermaye ?
X Đsletmesi
01.01.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
Kasa 210.000 Banka Kredisi 70.000
Alınan ヌekler 50.000 Satıcılar 10.000
Bankalar 70.000 Sermaye 695.000
Alıcılar 60.000
Alacak Senetleri 40.000
Ticari Mallar 90.000
Binalar 110.000
Tasıtlar 85.000
Demirbaslar 60.000
Aktif Toplam 775.000 Pasif Toplam : 775.000

- 13 -
Dnem Đi Đslemler


( 3 Aylık)
1


Aılıs Kaydı *****
2


Kredili Mal Alısı 35.000
3


Yarısı Pesin Yarısı Banka Kredisi Đle Minibs Alımı 60.000
4


Yarısı Pesin Yarısı Kredili Mal Alısı 40.000
5


Alacak Tahsilatı 50.000
6


Senet Tahsilatı 25.000
7


ヌekin Tahsil Edilip Banka Hesabına Yatırılması 45.000
8


Banka Havalesi Đle Banka Kredisi ヨdemesi 30.000
9


Banka Kredisi Đle Fotokopi Makinesi Alımı 19.000
10


Yarısı Senetle Yarısı Banka Kredisi Đle Otomobil Alımı 20.000
11


Banka Kredisi Đle Ofis Amalı Daire Alımı 90.000
Ödev 2 Çözüm:
100 Kasa Hesabı 101 Alınan ヌekler
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 ) 210.000 ( 3 ) 30.000 ( 1 ) 50.000 ( 7 ) 45.000
( 5 ) 50.000 ( 4 ) 20.000
( 6 ) 25.000
285.000 50.000
50.000 45.000
102 Bankalar Hesabı 120 Alıcılar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 ) 70.000 ( 8 ) 30.000 ( 1 ) 60.000 ( 5 ) 50.000
( 7 ) 45.000
115.000 30.000
60.000 50.000
121 Alacak Senetleri Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 ) 40.000 ( 6 ) 25.000 ( 1 ) 90.000
( 2 ) 35.000
( 4 ) 40.000
40.000 25.000
165.000
253 Binalar Hesabı 254 Tasıtlar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 ) 110.000 ( 1 ) 85.000
( 11 ) 90.000 ( 10 ) 20.000
( 3 ) 60.000
200.000
165.000
- 14 -
255 Demirbas Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 ) 60.000 ( 8 ) 30.000 ( 1 ) 70.000
( 9 ) 19.000 ( 3 ) 30.000
( 9 ) 19.000
( 10 ) 10.000
( 11 ) 90.000
79.000
30.000 219.000
320 Satıcılar Hesabı 321 Bor Senetleri Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 ) 10.000 ( 10 )10.000
( 2 ) 35.000
( 4 ) 20.000
65.000
10.000
500 Sermaye Hesabı
Bor Alacak
( 1 ) 695.000
695.000
X Đsletmesi
31.03.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
Kasa 235.000 Banka Kredisi 189.000
Alınan ヌekler 5.000 Satıcılar 65.000
Bankalar 85.000 Bor Senetleri 10.000
Alıcılar 10.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 264.000
Alacak Senetleri 15.000


V. Öz Kaynaklar
Ticari Mallar 165.000


Sermaye 695.000
Dnen Varlık Toplamı 515.000
II. Duran Varlıklar
Binalar 200.000
Tasıtlar 165.000
Demirbaslar 79.000
Duran Varlık Toplamı 444.000
Aktif Toplam 959.000 Pasif Toplam : 959.000
- 15 -
Yevmiye Defteri
ヨrnek :
X Đsletmesi
01.01.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
Kasa 200.000 Banka Kredisi 25.000
Alıcılar 100.000 Satıcılar 75.000
Ticari Mallar 150.000 Bor Senetleri 40.000
Demirbaslar 250.000 Sermaye 560.000
Aktif Toplam 700.000 Pasif Toplam 700.000
Dnem Đi Đslemler ( 3 Aylık)
1 1 0cak Aılıs kaydı *****
2


12 Ocak Alacak tahsilatı 55.000
3


19 Ocak Senet demesi 20.000
4


29 Ocak Banka kredisi ile bilgisayar alımı 25.000
5


12 Subat Yarsı pesin yarısı kredili mal alısı 30.000
6


20 Subat Satıcılara deme 10.000
7


14 Mart 1/3 pesin, 1/3 kredili, 1/3 senetle mal alısı 45.000
8


25 Mart Sentle mal alısı 26.000
9


31 Mart Banka kredisi demesi 11.000
100 Kasa Hesabı 120 Alıcılar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 )


200.000 ( 3 ) 20.000 ( 1 ) 100.000 ( 2 ) 55.000
( 2 ) 55.000 ( 5 ) 15.000
( 6 ) 10.000
( 7 ) 15.000
( 9 ) 11.000
255.000 71.000
100.000 55.000
153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbas Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 )


150.000 ( 1 ) 255.000
( 5 ) 30.000 ( 4 ) 25.000
( 7 ) 45.000
( 8 ) 26.000
251.000
275.000
300 Banka Kredi Hesabı 320 Satıcılar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 9 ) 11.000 ( 1 ) 25.000 ( 4 ) 10.000 ( 1 ) 25.000
( 4 ) 25.000 ( 5 ) 15.000
( 7 ) 15.000
11.000 50.000
10.000 25.000
321 Bor Senedi Hesabı 500 Sermaye Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 3 ) 20.000 ( 1 ) 40.000 ( 1 ) 560.000
( 7 ) 15.000
( 8 ) 26.000
20.000 81.000
560.000
- 16 -
01.01.2004


Bor Alacak
1


100 Kasa Hesabı 200.000
120
Alıcılar
Hesabı 100.000
153 Ticari Mallar 150.000
255 Demirbaslar 250.000
300 Banka Kredisi 25.000
320 Satıcılar 75.000
321 Bor Senedi 40.000
500 Sermaye 560.000
Aılıs Kaydı
12.01.2004
2 100 Kasa Hesabı 55.000
120 Alıcılar Hesabı 55.000
Alacak Tahsilatı
19.01.2004
3 321 Bor Senedi 20.000
100 Kasa 20.000
Senet ヨdemesi
29.01.2004
4 255 Demirbaslar 25.000
300 Banka Kredisi 25.000
Bilgisayar Alımı
12.02.2004
5 153 Ticari Mallar 30.000
100 Kasa 15.000
320 Satıcılar 15.000
Mal Alımı
20.02.2004
6 320 Satıcılar 10.000
100 Kasa 10.000
ヨdeme
14.03.2004
7 153 Ticari Mallar 45.000
100 Kasa 15.000
320 Satıcılar 15.000
321 Bor Senedi 15.000
Mal Alımı
25.03.2004
8 153 Ticari Mallar 26.000
321 Bor Senedi 26.000
Mal Alımı
31.03.2004
9 300 Banka Kredisi 11.000
100 Kasa 11.000
Kredi ヨdemesi

- 17 -
X Đsletmesi
31.03.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
Kasa 235.000 Banka Kredisi 39.000
Alıcılar 10.000 Satıcılar 95.000
Ticari Mallar 165.000 Bor Senedi 61.000
Dnen Varlık Toplamı 480.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 195.000
II. Duran Varlıklar V. Öz Kaynaklar
Demirbaslar 275.000


Sermaye 560.000
Duran Varlık Toplamı 275.000
Aktif Toplam 959.000 Pasif Toplam : 959.000
ヨdev 3 :
X Đsletmesi
01.04.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
Kasa 250.000 Banka Kredisi 50.000
Alınan ヌekler 70.000 Satıcılar 25.000
Bankalar 30.000 Bor Senetleri 125.000
Ticari Mallar 50.000 Sermaye 500.000
Demirbaslar 300.000
Aktif Toplam 700.000 Pasif Toplam 700.000
Dnem Đi Đslemler ( 3 Aylık)
1 1 0cak Aılıs kaydı *****
2


15 Ocak ヌek tahsilatı 60.000
3


21 Ocak Bankaya para yatırılması 100.000
4


28 Ocak Banka havalesi ile kredi borcu deme 45.000
5


12 Subat Senet demesi 25.000
6


24 Subat Pesin mal alısı 40.000
7


14 Mart 1/3 pesin, 1/3 kredili, 1/3 senetle mal alısı 30.000
8


28 Mart Satıcılara deme 15.000
9


29 Mart Pesin olarak demirbas alımı 24.000
10


30 Mart Bankadan para ekilmesi 5.000
11


31 Mart Banka kredisi demesi 5.000

- 18 -
Ödev 3 Çözüm:
100 Kasa Hesabı 101 Alınan ヌekler
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 )


250.000 ( 3 ) 100.000 ( 1 ) 70.000 ( 2 ) 60.000
( 2 ) 60.000 ( 5 ) 25.000
( 10 ) 5.000 ( 6 ) 40.000
( 7 ) 10.000
( 8 ) 15.000
( 9 ) 24.000
( 11 ) 5.000
315.000 219.000
70.000 60.000
102 Bankalar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 )


30.000 ( 4 ) 45.000 ( 1 ) 50.000
( 3 ) 100.000 ( 10 ) 5.000 ( 6 ) 40.000
( 7 ) 30.000
130.000 50.000
120.000
255 Demirbas Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 )


300.000 ( 4 ) 45.000 ( 1 ) 50.000
( 9 ) 24.000 ( 11 ) 5.000
324.000
50.000 50.000
320 Satıcılar Hesabı 321 Bor Senetleri Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 8 ) 15.000 ( 1 )25.000 ( 5 ) 25.000 ( 1 )125.000
( 7 ) 10.000 ( 7 ) 10.000
15.000 35.000
25.000 135.000
500 Sermaye Hesabı
Bor Alacak
( 1 )


500.000
500.000
- 19 -
01.01.2004


Bor Alacak
1 100 Kasa Hesabı 250.000
101 Alınan ヌekler 70.000
102 Bankalar Hesabı 30.000
153 Ticari Mallar 50.000
255 Demirbaslar 300.000
300 Banka Kredisi 50.000
320 Satıcılar 25.000
321 Bor Senedi 125.000
500 Sermaye 500.000
Aılıs Kaydı
15.01.2004
2 100 Kasa Hesabı 60.000
101 Alınan ヌekler 60.000
ヌek Tahsilatı
21.01.2004
3 102
Bankalar
Hesabı 100.000
100 Kasa 100.000
Para Yatırılması
28.01.2004
4 300 Banka Kredisi 45.000
102 Bankalar Hesabı 45.000
Kredi ヨdemesi
12.02.2004
5 321 Bor Senedi 25.000
100 Kasa 25.000
Senet ヨdemesi
24.02.2004
6 153 Ticari Mallar 40.000
100 Kasa 40.000
Mal Alımı
14.03.2004
7 153 Ticari Mallar 30.000
100 Kasa 10.000
320 Satıcılar 10.000
321 Bor Senedi 10.000
Mal Alımı
28.03.2004
8 320 Satıcılar 15.000
100 Kasa 15.000
Satıcı ヨdeme
29.03.2004
9 255 Demirbaslar 24.000
100 Kasa 24.000
Ofis takımı
30.03.2004
10 100 Kasa Hesabı 5.000
102 Bankalar Hesabı 5.000
Para ヌekilmesi
31.03.2004
11 300 Banka Kredisi 5.000
100 Kasa Hesabı 5.000
Kredi ヨdemesi
- 20 -
X Đsletmesi
31.07.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
Kasa 96.000 Satıcılar 20.000
Alınan ヌekler 10.000 Bor Senedi 110.000
Bankalar 80.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 130.000
Ticari Mallar 120.000


V. Öz Kaynaklar
Dnen Varlık Toplamı 306.000


Sermaye 500.000
II. Duran Varlıklar
Demirbaslar 324.000
Duran Varlık Toplamı 324.000
Aktif Toplam 630.000 Pasif Toplam 630.000
Gelir Gider Hesapları ( 6’lı Hesaplar )
Đsletmenin elde ettiği gelirler ( satıs geliri, kira geliri, menkul kıymet, satıs karı, komisyon
geliri, vb.) ile katlandığı giderler ( kira gideri, ynetim giderleri, pazarlama giderleri, satıs
maliyeti vb. ) 6’lı hesaplarda izlenir.


6’lı hesaplar dnem sonunda 690 dnem krı veya zararı hesabına aktarılarak
kapatılır.


Dnem sonunda hibir 6’lı hesap bakiye vermez.


Hibir 6’lı hesap bilanoda yer almaz.


6’lı hesaplar kod sıralarına gre Gelir Tablosu adı verilen bir izelgeye yerlestirilir.
Dolayısıyla gelir tablosunda sadece 6’lı hesaplar yer alır.
- 21 -
-Gelir Tablosu-
Hesap Kodu Hesap Đsmi
60 Brt Satıslar
600 Yurt Đi Satıslar Hesabı
601 Yurt Dısı Satıslar Hesabı
61 Satıs Đndirimleri ( - )
610 Satıstan Đadeler Hesabı ( - )
611 Satıs Iskontoları Hesabı ( - )
62 Satısların Maliyeti ( - )
621 Satılan Ticari Malların Maliyeti Hesabı ( - )
63 Faaliyet Giderleri
630 Arastırma ve Gelistirme


( Ar- Ge ) Giderleri Hesapları ( - )
631 Pazarlama, Satıs ve Dağıtım Giderleri Hesapları ( - )
632 Genel Ynetim Giderleri Hesapları ( - )
64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Krlar
642 Faiz Gelirleri Hesabı
643 Komisyon Gelirleri Hesabı
645 Menkul Kıymet Satıs Krları Hesabı
649 Diğer Olağan Gelir Ve Karlar Hesabı
65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar ( - )
653 Komisyon Giderleri Hesabı ( - )
655 Menkul Kıymet Satıs Zararları Hesabı ( - )
66 Finansman Giderleri ( - )
660 Kısa Vadeli Borlanma Gideri Hesabı ( - )
661 Uzun Vadeli Borlanma Gideri Hesabı ( - )
67 Olağan Dısı Gelir ve Krlar
679 Diğer Olağan Dısı Gelir ve Karlar Hesabı
68 Olağan Dısı Gider ve Zararlar
689 Diğer Olağan Dısı Gider ve Zararlar ( - )
69 Dnem Net Karı Ve Zararı
690 Dnem Krı ve Zararı Hesabı
691 Vergi Karsılığı Hesabı
692 Dnem Net Krın veya Zararı Hesabı
Gelir Ve Gider Đslemleri ヨrnekleri
1 Kırtasiye malzemesi alımı pesin 20.000
2


Banka havalesi ile ofis kirası demesi 15.000
3


Kiraya verilen deponun aylık kira tahsilatı 38.000
4


Pesin mal satısı 135.000
5


Kredili mal satısı 41.000
6


Senetli mal satısı 13.000
7


Mal dağıtım aracının bakım faturasının demesi 28.000
8


Pazarlama personeline maas demesi 24.000
9


Muhasebe personeline maas demsi 29.000
10


Baka kredisi borcuna faiz tahakkuku 18.000
11


Banka hesabımıza faiz tahakkuku 23.000

- 22 -
Bor Alacak
1 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 20.000
100 Kasa Hesabı 20.000
Kırtasiye Malzemesi Alımı
2 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 15.000
102 Bankalar Hesabı 15.000
Kira ヨdemesi
3 100 Kasa Hesabı 38.000
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 38.000
Kira Tahsilatı
4 100 Kasa Hesabı 135.000
600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 135.000
Pesin Mal Alısı
5 120 Alıcılar Hesabı 41.000
600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 41.000
Kredili Mal Alısı
6 121 Alacak Senetleri Hesabı 13.000
600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 13.000
Senetle Mal alısı
7 631 Paz Sat ve Diğer Dağıtım Giderleri 28.000
100 Kasa Hesabı 28.000
Bakım Faturası
8 631 Paz Sat ve Diğer Dağıtım Giderleri 24.000
100 Kasa Hesabı 24.000
Maas ヨdemesi
9 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 29.000
100 Kasa Hesabı 29.000
Maas ヨdemesi
10 660 Kısa Vadeli Borlanma Gideri 18.000
300 Banka Kredileri Hesabı 18.000
Borca Faiz Tahakkuku
11 102 Bankalar Hesabı 23.000
642 Faiz Gelirleri Hesabı 23.000
Faiz Geliri

- 23 -
621 S. T. M. M ( Satılan Ticari Malların Maliyeti )
STMM Hesaplanması
Satısa hazır malın maliyeti
(


Dnem bası mal mevcudu ) + ( Dnem ii mal alısları)
-


Dnem sonu mal mevcudu= STMM
Son Ders
ヨrnek:
X Đsletmesi
01.01.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
Kasa 125.000 Satıcılar 100.000
Bankalar 50.000 Sermaye 300.000
Ticari Mallar 150.000
Demirbaslar 75.000
Aktif Toplam 400.000 Pasif Toplam 400.000
Dnem Đi Đslemler ( 3 Aylık)
1 1 Ocak Aılıs kaydı *****
2


6 Ocak Pesin mal alısı 70.000
3


10 Ocak Ocak ayı ofis kirası demesi 10.000
4


18 Ocak Kırtasiye malzemesi alımı 7.500
5


2 Subat Kredili mal alısı 30.000
6


19 Subat Pesin satıs 36.000
7


29 Subat Banka hesabımıza faiz islemesi 13.000
8


9 Mart Muhasebe personeline maas demesi 9.000
9


14 Mart Pazarlama personeline maas demesi 3.500
10


25 Mart Mal dağıtımı yapan araların bakım giderlerini denmesi 2.500
11


29 Mart Pesin mal satısı 25.000
12


31 Mart Dnem sonundaki malın maliyet değeri 120.000
ヌzm:
100 Kasa Hesabı 102 Bankalar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 )


125.000 ( 3 ) 10.000 ( 1 ) 50.000
( 2 ) 70.000 ( 4 ) 7.500 ( 7 ) 13.000
( 6 ) 36.000 ( 8 ) 9.000
( 9 ) 3.500
( 10 ) 2.500
( 11 ) 25.000
231.000 57.500
63.000

- 24 -
153 Ticari Mallar Hesabı 255 Demirbas Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 )


150.000 ( 12 ) 85.000 ( 1 ) 75.000
( 5 ) 30.000
( 11 ) 25.000
205.000 85.000
75.000
320 Satıcılar Hesabı 500 Sermaye Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 1 )


100.000 ( 1 ) 300.000
( 5 ) 30.000
130.000
300.000
590 Dnem Net Karı Hesabı 600 Yurt Đi Satıslar Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 15 ) 1.500 ( 14 ) 106.000 ( 2 ) 70.000
( 6 ) 36.000
1.500
106.000 106.000
621 STMM Hesabı 631 Paz. Sat. Dağ. Giderleri. Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 12 ) 85.000 ( 14 ) 85.000 ( 9 ) 3.500 ( 14 ) 6.000
( 10 ) 2.500
85.000 85.000
6.000 6.000
632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 642 Faiz Gelirleri Hesabı
Bor Alacak Bor Alacak
( 3 ) 10.000 ( 14 ) 26.500 ( 14 ) 13.000 ( 7 ) 13.000
( 4 ) 7.500
( 9 ) 9.000
26.500 26.500
13.000 13.000
690 Dnem Krı ve Zararı Hesabı
Bor Alacak
( 14 ) 117.500 ( 13 ) 119.000
( 15 ) 1.500
119.000 119.000
- 25 -
01.01.2004


Bor Alacak
1 100 Kasa Hesabı 125.000
102 Bankalar Hesabı 50.000
153 Ticari Mallar 150.000
255 Demirbaslar 75.000
320 Satıcılar 100.000
500 Sermaye 300.000
Aılıs Kaydı
06.01.2004
2 100 Kasa Hesabı 70.000
600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 70.000
Pesin Mal Satısı
10.01.2004
3 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 10.000
100 Kasa 10.000
Ofis Kirası
18.01.2004
4 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 7.500
100 Kasa Hesabı 7.500
Kırtasiye Malz
02.02.2004
5 153 Ticari Mallar 30.000
320 Satıcılar Hesabı 30.000
Mal Alımı
19.02.2004
6 100 Kasa Hesabı 36.000
600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 36.000
Pesin Mal Satısı
29.02.2004
7 102 Bankalar Hesabı 13.000
642 Faiz Gelirleri Hesabı 13.000
Faiz Đslemesi
09.03.2004
8 632 Genel Ynetim Giderleri Hesabı 9.000
100 Kasa 9.000
Maas ヨdemesi
14.03.2004
9 631 Pazar Sat ve Dağıt Giderleri 3.500
100 Kasa 3.500
Maas ヨdemesi
25.03.2004
10 631 Pazar Sat ve Dağıt Giderleri 2.500
100 Kasa Hesabı 2.500
Bakım Giderleri
29.03.2004
11 153 Ticari Mallar 25.000
100 Kasa Hesabı 25.000
Pesin Mal Satısı
31.03.2004
12 621 STMM Hesabı 85.000
153 Ticari Mallar Hesabı 85.000
Malın Maliyeti
- 26 -
13 600 Yurt Đi Satıslar Hesabı 106.000
642 Faiz Gelir Hesabı 13.000
690 Dnem Karı ve Zararı Hesabı 119.000
Gelir Hesaplarının Kapatılması
14 690 Dnem Karı ve Zararı Hesabı 117.500
621 STMM Hesabı 85.000
631 Pazar Sat ve Dağıt Giderleri 6.000
632 Genel Ynetim Giderleri 26.500
Gider Hesaplarının Kapatılması
15 690 Dnem Karı ve Zararı Hesabı 1.500
590 Dnem Net Karı Hesabı 1.500
Dnem Sonu
STMM Hesaplanması (12. Đslem )
Ticari mallar bor toplamı 205.000
Ticari mallar alacak toplamı -
Satısa hazır ticari malın maliyeti 205.000
Dnem sonu mal değeri ( dnem ii islemlerde 12. isleme bak ) 120.000
(


Satısa hazır ticari malın maliyeti ) – ( Dnem sonu mal değeri ) 205-120
STMM: 85.000
Gelir Toplamı > Gider Toplamı


Kr 590 Dnem Net Krı
Gelir Toplamı < Gider Toplamı Zarar 591 Dnem Net Zararı
X Đsletmesi
31.03.2004 Tarihli Mizanı
T U T A R L A R K A L A N L A R
Hesap Kodu Hesap Đsimleri Borç Alacak Borç Alacak
100 Kasa Hesabı 231.000 57.500 173.500 -
102 Bankalar Hesabı 63.000 63.000 -
153 Ticari Mallar Hesabı 205.000 85.000 120.000 -
255 Demirbaslar Hesabı 75.000 75.000 -
320 Satıcılar Hesabı - 130.000 - 130.000
500 Sermaye Hesabı - 300.000 - 300.000
590 Dnem Net Krı - 1.500 - 1.500
600 Yurt Đi Satıslar 106.000 106.000 - -
621 STMM Hesabı 85.000 85.000 -


-
631 Genel Yn. Giderleri 26.500 26.500 -


-
632 Faiz Gelirleri 13.000 13.000 -


-
642 Dnem Kr ve Zararı 119.000 119.000 -


-
690 Paz. Sat. Dağ. Gider 6.000 6.000 -


-
Toplam 929.500 929.500 431.500 431.500

- 27 -
X Đsletmesi
31.03.2004 Tarihli Bilanosu
Aktif Pasif
I. Dönen Varlıklar III. Kısa Vadeli Kaynaklar
Kasa 173.500 Satıcılar 130.000
Bankalar 63.000 Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı 130.000
Ticari Mallar 120.000


V. Öz Kaynaklar
Dnen Varlık Toplamı 356.500


Sermaye 500.000
II. Duran Varlıklar


ヨz Kaynaklar 301.500
Demirbaslar 75.000 ヨz Kaynaklar Toplamı 301.500
Duran Varlık Toplamı 75.000
Aktif Toplam 431.500 Pasif Toplam 431.500
X Đsletmesi
31.03.2004 Tarihli Gelir Tablosu
Satıslar 106.000
( - ) STMM ( 85.000 )
Brt satıs krı ( zararı ) 21.000
( - )Faaliyet giderleri 32.500
Pazarlama satıs ve dağıtım giderleri 6.000
Genel ynetim giderleri 26.500
Faaliyet krı ve ( zararı ) - ( 11.500 )
Diğer faaliyet olağan gelir ve krlar 13.000
Faiz gelirleri 13.000
Dnem krı ve zararı 1.500
1. Soru
Bilano Olusturma
Gelir Tablosu
Yevmiye Defteri
Kasa 251.000
Alınan ヌekler 50.000
Bankalar 40.000
Demirbaslar 100.000
Binalar 215.000
Banka Kredisi 138.000
Tasıtlar 88.000
Satıcılar 25.000
Bor Senedi 19.000
ヨdenecek Vergi 28.000
Dnem Net Karı 16.000
Sermaye ?
Alıcılar 70.000
Alacak Senedi 65.000
Ticari Mallar 85.000
- 28 -
2. Soru
A isletmesinin ticari mal hareketleri syledir;
a. Dnem bası mal mevcudu 200.000
b. Dnem ii mal alısları 160.000
c. Alınan maldan iade 20.000
d. Dnem sonu mal mevcudu 230.000
1) STMM = ? 110
2) Đsletmenin satıs hasılatı 160.000 TL ise satıs kar ve zararı ?
3. Soru
Yurt ii satıslar 520.000
STMM 400.000
Pazarlama satıs ve dağıtım giderleri 20.000
Genel ynetim giderleri 90.000
Faiz gelirleri 140.000
Komisyon gelirleri 375.000
Komisyon giderleri 120.000
Dnem Kr( zarar ) Durumu ?
!!! VĐZE SINAVI BURAYA KADAR SINAVLARDA
BASARILAR DĐLERĐM !!!

 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst