Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler

Ömer
Yönetici
Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler

Endüstri Mühendisliği Nedir ?

Endüstri mühendisliği, ürün ve hizmetlerin en verimli bir şekilde üretimini sağlayan makina, insan gücü, hammadde, bilgi, enerji ve para gibi kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını, işletilmesini ve yönetilmesini sağlayan mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisleri bu sistemlerden elde edilecek sonuçların saptanması, tahmin edilmesi ve değerlendirilmesinde matematik, fen ve sosyal bilimlerden elde edilen bilgi ve beceriler ile mühendislik analizi ve tasarımının prensip ve metotlarını kullanır. Problemleri, mühendislik yaklaşımıyla sistemin bütününü göze alarak, sistemlerin ekonomik özelliklerini kavrayarak ve her sistemin mutlaka insanları da içerdiğini göz ardı etmeden çözer. Endüstri Mühendisleri, herşeyi daha iyi, daha hızlı, daha güvenli, daha az maliyetli yapmak için insanlarla çalışır.

Günümüzde rekabet ortamının gelişmesi, teknolojinin ürünlere dönüşüm hızını artırmaktadır. Böyle bir dinamik ortamda daha etkin tasarlanmış ve daha verimli şekilde kullanılan sistemlere duyulan gereksinim, endüstri mühendislerinin önemini daha da artırmaktadır. Dolayısıyla endüstri mühendisliği, gelecekte de en çok aranan bir meslek olma özelliğini sürdürecektir. Bu ihtiyaç yüzünden endüstri mühendislerinin başlangıç ücretleri tüm mühendislik branşları arasında en üst gurupta bulunur. Endüstri mühendisleri, sistemin bütününü dikkate alan bakış açıları sayesinde etkin çözümler yakalayabildiklerinden kariyerlerinde hızla yükselmekte, büyük çoğunlukla yönetici konumuna gelmektedirler.


Endüstri mühendisliği, insan, bilgi, malzeme, ekipman ve süreçlerin kullanılması, geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgili mühendislik dalı. Endüstri mühendisleri; zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına ve mühendislik hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.
Endüstri mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mühendisliğinin parçayı değil bütünü gözönüne alarak çalışması, sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli fark ise her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Bu sebeplerden dolayı temel doğa bilimleriyle olan ilişkisinin yanında sosyal bilimlerle de iç içedir.
Stokastik Modelleme, Modelleme ve Optimizasyon Yöntemleri, Yöneylem Araştırması, Üretim Planlama, kalite denetimi ve güvence, Benzetim, İş Etüdü ve İş Güvenliği, üniversitelerdeki endüstri mühendisliği bölümlerinin başlıca derslerindendir.

Tarihi

Endüstri mühendisliği ile ilgili kavramların ortaya çıkması ve yaygın olarak kullanılmaya başlanması 19.yy'ın başlarına kadar gitmektedir. Kapitalist ekonominin öncüsü olarak bilinen Adam Smith Ulusların Zenginliği adlı eserinde işbölümünün öneminden ve yararlarından bahsetmiştir. Adam Smith'e göre her bir işçinin birçok değil de, sadece özel bir operasyon üzerinde yoğunlaşması, üretimdeki verimliliğin artmasında çok büyük öneme sahiptir. 1832'de Charles Babbage da "Makine Ekonomisi ve İmalatçılar Üzerine" adlı kitabında işbölümü, organizasyon çizelgesi ve işçi ilişkileri gibi konuları incelemiştir. Bu çalışmalar endüstri mühendisliğinin temel almış olduğu birtakım kavramlara değinmiş olmasına rağmen, endüstri mühendisliği asıl Frederick Winslow Taylor'ın(1856-1915) yapmış olduğu çalışmalar sayesinde belli bir yere gelmiş ve asıl şeklini almıştır. Taylor, kronometrik zaman etüdünü ilk kullanan kişi olmakla birlikte, iş ve zaman etüdü gibi kavramların yaratıcısıdır. Frank and Lilian Gilbreth de iş ve zaman etüdü konularını geliştirmiş ve daha ileri bir seviyeye getirmişlerdir.
Endüstri mühendisliğindeki asıl ilerlemeler ise birçok diğer mühendislik alanında olduğu gibi II.Dünya Savaşı ve sonrası döneme rastlar. Bu dönemde yöneylem araştırması olarak bilinen alanla daha da iç içe geçmiş ve birbirini tamamlar nitelik kazanmıştır. Bu saye de endüstri mühendisliği sadece imalatı konu alan bir yapıdan kurtulmuş, gerçek hayatta karşılaştığımız sistemlerle ilgili her türlü probleme çözüm üretmeye çalışan, araştırma yelpazesini oldukça geniş tutan bir mühendislik dalı haline gelmiştir. Matematik , bilgisayar teknolojileri(veritabanları, Internet, bilişim sistemleri ve ağlar) ve programlama(yeni ve daha verimli algoritmaların ortaya çıkması ve kullanılması, nesne-odaklı programlama) tekniklerinin gelişmesi ile birlikte daha karışık sistemlerin çözümü kolaylaşmış ve endüstri mühendisliği yeni bir boyut kazanmıştır.
Günümüzde dünyada birçok üniversitede endüstri mühendisliği fakülteleri kurulmuş durumdadır. Bazı yerlerde sistem mühendisliği, imalat mühendisliği, imalat sistemleri mühendisliği ya da mühendislik yönetimi adıyla da bilinmektedir.

Endüstri mühendisliği ilgi alanları

Mühendislik, genelde problem tanımlama, çözüm seçenekleri türetme, karar verme ve çözümden oluşan bir süreçtir.Endüstri mühendisleri bu tanım doğrultusunda tasarımlar yapar. Söz konusu tasarımlar endüstri mühendislerince "üretim sistemleri tasarımı" ve "üretim sistemleri kontrolü" şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Mal ve/ya hizmet üreten bir örgütün aşağıdaki işlevleri endüstri mühendisince tasarlanmaktadır.

 • Malzemeler
 • Makine ve donatılar
 • İşçilerin çalışma yöntemleri
 • Kolaylıkların yerleştirilmesi ve malzeme akışının belirlenmesi
 • Malzeme taşıma donatı ve yöntemleri
 • Çalışma yeri tasarımı
 • Hammadde ve ürün depolarının büyüklüklerinin ve yerlerinin belirlenmesi
 • Yönetim raporları için veri kayıt yöntemleri
 • Bakım yöntemleri
 • İş emniyet yöntemleri
Yukarıda sıralanan ve kuruluş öncesi veya yeniden yapılanma sırasında tasarlanması gereken elemanların yanı sıra işletim sırasında yönetim fonksiyonlarının sağlıklı, tutarlı ve uygulanabilir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla da aşağıda sıralanan elemanların tasarlanması gerekmektedir.

 • Yönetim planlama sistemi
 • Kestirim yöntemleri
 • Bütçeleme ve ekonomik çözümleme
 • Maaş ve ücret belirleme sistemleri
 • Prim belirleme planları ve işgörenlerle ilişkiler sistemi
 • İşgörenlerin işe alınması, eğitimi ve örgüt içinde yer değiştirmelerin belirlenmesi
 • Üretim planlaması ve üretim programlarının hazırlanması ve izlenmesi
 • Malzeme gereksinim planlaması(MRP/MRP-II/ERP/ERP-II)
 • Stok kontrol yöntemleri
 • Üretim çizelgeleme
 • Görevlendirme
 • Gelişme ve durum raporlaması
 • Düzeltici hareket yöntemleri
 • Bilgi sistemleri / Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Kalite kontrol sistemi
 • Maliyet kontrol sistemi
 • Kaynak tahsisi
 • Örgüt tasarımı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞTIKLARI ALANLAR NELERDİR?

Küreselleşen ve rekabetin en üst seviyeye ulaştığı günümüzde endüstri mühendisleri üretimden bilişime, lojistikten finansa, sağlıktan ve turizme, telekomünikasyondan danışmanlığa kadar çok değişik sektörlerde en fazla aranan mühendisler arasındadır. Yaptıkları işlerden bazıları şunlardır:

 • Piyasaya sürülecek yeni bir ürünün veya hizmetin satış tahmininin, fiyatlandırma ve maliyet analizlerinin yapılması
 • Ürünü veya hizmeti üretecek tesisin yerinin seçilmesi, kapasitesinin belirlenmesi, sistemin kurulması ve verimli bir şekilde işletilmesi
 • Üretim, depolama ve dağıtım gibi altsistemlerinden oluşan geniş ölçekli bir tedarik zinciri sisteminin kurulması ve işletilmesi
 • Bilgisayar destekli yönetim bilgi sistemlerinin tasarımı ve otomasyonu
 • Sağlık sistemlerinin optimizasyonu. Tıbbi cihazların geliştirilmesi veya organ nakli gibi zor kararlarının verilmesini sağlayacak matematiksel modellerin geliştirilmesi
 • Üretim/servis planlanlarının hazırlanmasi ve stok kontrolunun sağlanması
 • Lojistik sistemlerin tasarımı ve işletilmesi
 • İmalat sistemlerinin ve montaj hatlarının otomasyonu
 • Verimlilik ve modernizasyon çalışmalarının yapılması
 • Karmaşık sistemlerin bilgisayar modellerinin geliştirilmesi ve simulasyonu
 • Toplam kalite yönetiminin sağlanması
 • Endüstriyel projelerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi
 • Bankacılık, gıda, sağlık, ulaştırma, turizm gibi servis sistemlerinin analizi, tasarımı ve kurulması
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst