En Güzel Dualar ve Anlamları

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA
"Subhânallâhil Aziym!"
MANASI:
"Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!"


BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA
Bismillâhi evvelehü ve âhirehü
MANASI:
Başından sonuna kadar Allah'ın adıyla.


BU DUA KORKULARI GİDERİR
"Hasbinallahü ve ni'melvekîl."
MANASI:
"Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir."


SABAH AKŞAM 100 KERE OKUNACAK DUA
Subhânallâhi ve bihamdihî.
MANASI:
Yüce Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.


KORKAN KİMSE BU DUAYI 100 KERE OKUSUN
"Hasbünallâhü ve ni'mel vekil."
MANASI:
"Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."


KEDER VE HASTALIKLARA KARŞI OKUNACAK DUA
Allâhü Rabbî, lâ şerikeleh.
MANASI:
Benim Rabbim (sahibim) Allah'tır. Onun şeriki yoktur.


MUSİBETLERİ DEFETMEK İÇİN OKUNACAK DUA
Mâ şâallâhü lâ kuvvete illâ billâh".
MA'NASI:
"Allah Teâlâ'nın dilediği olur. Kuvvet ancak Allah'ındır.


ELBİSE GİYİP ÇIKARIRKEN OKUNACAK DUA
Bismillâhillezi lâ ilâhe illâhü.
MANASI:
Kendisinden başka hiçbir ibâdet edilecek ilâh olmayan Allah'ın adıyla.


ÖFKELİ KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
"Allahümme inni e'üzü bike mineşşeytanir'raciym."
MA'NASI:
"Allahım! Koğulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım."


NAZARIN ZARAR VERMEMESİ İÇİN OKUNACAK DUA
"Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu."
MA'NASI:
"Allâh'ım, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme."


YATARKEN OKUNACAK DUA
"Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü."
MANASI:
"Allah'ım! Senin isminle (senin adını anarak) uyur ve senin isminle
uyanırım."


YEDİRENE (İKRAM EDENE) YAPILACAK DUA
"Allâhümme at'im men et'amenî veskı men sekânî."
MANASI:
"Allâh'ım! Beni yediren (ikram eden) kuluna yedir. Beni içiren kuluna
içir."


ALLAH'IN SEVDİĞİ İKİ KELİME
Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azıym.
MANASI:
Allah'ü Teala'yı tesbih ederim, hamd o'na mahsustur. Azim olan Allah'ı
tesbih ederim.


BANYODAN ÇIKINCA OKUNACAK DUA

Allahümme inni eûzü bike minennâri ve es'elüke ğufraneke.
MA'NASI:
Allah'ım cehennemden sana sığınırım! Yâ rabbi! Senden affını,
bağışlamanı isterim.


YENİ BİR İŞE TEŞEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI
"Allâhümme hırlî vahterlî."
MA'NASI:
"Allahım! (Bu yapacağım işde) bana hayırlısını ver. Benim için
hayırlı olanını seç,
en hayırlısını nasîb eyle."


AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA
"Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî."
MA'NASI:
"Allah'ın ismiyle, kendimi, âilemi ve malımı Allah'a havâle ediyor,
O'nun
yüce himâyesine bırakıyorum."


ECELİ GELMEMİŞ HASTAYA OKUNACAK DUA
"Es'elullâhel'Azîyme, Rabbel'arşil'azîymi en yeşfîyke."
MA'NASI:
"Arş-i azîmin (büyük arşın) sahibi, Rabbi olan ulu Allâh'tan sana şifâ
vermesini dilerim."


KORKULU RÜYA GÖREN BU DUAYI OKUMALI
"Allâhümme inni eûzübike min amelişşeytani ve seyyiâtil-ahlâm."
MA'NASI:
"Allah'ım! Şeytanın amelinden (işinden) ve kötü (korkulu) rüyalardan
sana sığınırım."


GECELEYİN RESULULLAHIN OKUDUĞU DUA
Sübhânallâhi Rabbil'âlemiyn.
MA'NASI:
Alemlerin rabbi olan Allah'ı tesbih ederim (Her türlü noksanlıklardan
ve eksikliklerden uzak ve pak olduğuna inanıyorum..


AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA
Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî.
MANASI:
Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin
gibi, ahlâkımı da güzelleştir.


ÖFKE İÇİN OKUNACAK BİR DİĞER DUA"
Allahümmağfirlî zenbî vezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytan."
MA'NASI:
"Allah'ım! Beni bağışla, günahımı affet. Kalbimdeki öfkeyi gider. Beni
şeytanın şerrinden koru."


YEMEĞİN SONUNDA OKUNACAK DUA
"Elhamdülillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ müslimiyn."
MANASI:
"O yüce Rabbimize hamdederiz, şükrederiz ki, bizleri yedirdi,
içirdi ve bizleri müslümanlardan kıldı."


HASTAYA OKUNACAK DUA
"Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin.
MA'NASI:
"Allâh'ım, şu kuluna şifâ ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
eder
ve senin rızan için namaza yürür."


İNSANLARDAN KORKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
"Allâhümme innâ nec'alüke fî nühurihim ve ne'ûzü bike min şürûrihim."
MA'NASI:
"Allâh'ım! Senin kudretinle onların karşısına dikilmeni istiyoruz.
Onların
şerlerinden sana sığınıyoruz."


HASTAYA KARŞI OKUNACAK BİR DİĞER DUA
"Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin."
MA'NASI:
"Allah'ım, şu kuluna şifa ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
eder
ve senin rızan için namaza yürür."


TÜM AİLESİNİ MALINI KORUMAK İÇİN OKUNACAK DUA
"Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî."
MA'NASI:
"Allah'ın ismiyle, dînimi, kendimi, çocuklarımı, âilemi ve malımı
bütün kötülüklerden,
koruması için Allah'a emânet ederim."


TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUA
"Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis"
MANASI:
"Allah'ın ismiyle. Allah'ım! pislikden insana eziyet veren her türlü
şeytanın şerrinden (zararlarından) sana sığınırım."


SIKINTILARI GİDEREN DUA
"Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey'en"
MANASI:
"Benim Rabbim, Allâh'dır. Allâh. O'na hiç bir şeyi ortak koşmam."
demektir.
Tabarani'de bu duânın üç kere okunması tavsiye edilmiştir."


TUVALETTEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA
Ğufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî.
MANASI:
Allah'ım bağışlamanı dilerim! Bana eziyet veren (ve sıkıntı) veren
şeyleri gideren
ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun.


BELA VE MUSİBETE UĞRAMIŞ BİRİNİ GÖRÜNCE OKUNACKA DUA
Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin
mimmen haleka tafdîlâ.
MANASI:
Seni uğrattığı dertten beni kurtaran ve beni yarattıklarının bir
çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolun.


SAYISIZ SEVAP KAZANDIRAN DUA
Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül'mülkü velehül'hamdü ve
hüve alâ külli şey'in kadir.
MANASI:
Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir; eşi ortağı yoktur. O her şeye
kâdirdir. Gücü herşeye yeter.


DÜNYA VE AHİRET SIKINTISINI GİDEREN DUA
"Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve
Rabbül'arşıl'azîm."
MA'NASI:
Allâh bana kâfidir. Ondan başka ibâdet edilecek hiç bir ilah yoktur.
O'na güvendim,
O'na dayandım. O, arşın sahibidir."


ZORLUKLA KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA
"Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ, ve ente tec'alül'hazne
izâ şi'te sehlâ."
MA'NASI:
"Allâhım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur. Sen,
dilediğin zaman,
zor olan şeyi kolay kılarsın."


GÖZ DEĞMESİN DİYE OKUNACAK DUA
"Mâşâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh"
MA'NASI:
"Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve
güzel oldu.
Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allâh'ındır. Allâhü Teâlâ'dandır."


YEMEĞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA
"Allâhümme bârik lenâ fîmâ rezaktenâ ve kınâ azâbennâr. Bismillâh!"
MANASI:
"Allah'ım! Bize vermiş olduğun bu rızıkları bereketlendir. Ve bizi
cehennem azabından koru. Allah'ın ismiyle
yemeğimi yemeye başlıyorum."


BANYOYA GİRERKEN OKUNACAK DUA
Bismillâh, Allâhümme innî es'elükel'cennete ve e'ûzü bike minennâr.
MANASI:
Allah'ın ismiyle. Allah'ım! Senden cenneti isterim ve cehennem
ateşinden sana sığınırım


HZ. FATIMA'NIN SABAH AKŞAM OKUDUĞU DUA
Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve
lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.
MANASI:
"Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım! Rahmetinle senden yardımını isterim.
Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt. Beni bir göz
kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma."
YENİ BİR İŞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA
"Rabbenâ âtinâ min-ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrina raşedâ.
Rabbi'ş-rah lî sadrî. ve yessirlî emrî"
MA'NASI:
"EY RABBİMİZ! Bize kendi katından bir rahmet ver. Ve bu işimizde bize
doğruluk ver,bizim için muvaffakiyet (başarı) hazırla." "Rabbim, göğsümü aç, ve
işimi kolaylaştır."


GECELERİ KORKAN KİMSE BU DUAYI OKUMALI
"E'ûzü bi'kelimâtillâhittâmmeti min gadabihî ve ıkâbihî ve min şerri
ibâdihi ve min hemezâtişşeyâtiyni ve en yahdurûn."
MA'NASI:
Allah'ın gazabından, ıkabından, insanların şerrinden, şeytanların
vesvese ve aldatışlarından
ve yanıma gelmelerinden Allâhü Teâlâ'nın tam olan kelimelerine
sığınırım."


BİR DARLIĞA BİR SIKINTIYA DÜŞEN BU DUAYI OKUMALI
"Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil'Aliyyil'Azıym."
MA'NASI:
"Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bağışlayan) Allâh'ın adıyla. Çok yüce ve
çok büyük Allâh'ın himayesine sığınmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardım
dilemekten başka bir amacım yoktur. O'na dayandım, O'na güvendim


NAZARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA
"Bismillâhi yübrîke min külli dâin yeşfiyke, ve min şerri hâsidin izâ hasade,ve min şerri külli ziy aynin."
MA'NASI:
"Allâhü Teâlâ, Seni bütün hastalıklardan kurtarıp şifâlar versin,
hased edenin hasedini açığa vurduğu zamanki şerrinden ve gözü değen keskin gözlü her göz sahibinin şerrinden korusun."


ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUA
"Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym. Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil-Aziym. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül'ardı ve Rabbül-Arşil-Keriym."
MANASI:
"Halîm ve Azîym olan Allâh'tan başka ilah (ibâdet edilecek) yoktur.
Büyük arşın sahibi olan Allâh'tan başka ilâh yoktur. O, arş-ı kerîmin
Rabbi (sahibi)dir."


NAMAZI BİTİRİNCE OKUNACAK DUA
Sübhânallâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallahü ekber. Ve lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azıym.
MANASI:
Yüce Allah'ı tesbih ederim. Hamdü senâ Allahü Teâlâ'ya mahsustur.Allah'tan başka ilâh (ibadet edilecek)yoktur. Allahu Teâlâ, en yüce, en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'ındır.


BİR ŞEYİNİ KAYBEDEN BİR ZARARA UĞRAYAN OKUMALI
"Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ rağıbûun"
MA'NASI:
"Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize ondan daha hayırlısını (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu
edenlerdeniz.(O'nun rızasını istiyoruz. O'nun hükmüne razıyız. Tek emelimiz Allahımızın rızasına ermektir). En Güzel Dualar Ve Anlamları
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
16B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Üst