Emekli maaşları artıyor

_MeçHuL_ [..вιя NΣFΣS нυzυя..]
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” kabul edildi. Tasarıya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının, devlete ait borçlarına karşılık gayrimenkullerinin Maliye Bakanlığınca satın alınması uygulamasının süresi, 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatılacak.
Harçlar Kanununa ekli 8 sayılı tarifede değişiklik yapılacak.

Buna göre, katılım bankaları dahil, banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri; “Türkiye'de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye'de açılan merkez şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)” ile “yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)” 200 bin TL, bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre; nüfusu 5 bine kadar olan belediyelerde 12 bin TL, nüfusu 5 bin ile 25 bin arasında olan belediyelerde 36 bin TL, nüfusu 25 binden fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde 48 bin TL olacak.

DENETİM GİDERLERİ FONDAN KARŞILANACAK
Kısa çalışma taleplerinin uygunluk tespiti için yapılan denetim giderleri, işsizlik fonundan karşılanacak. Kısa çalışma ödeneği için 2008 ve 2009 yılında uygulanan esaslar, 2010 yılında da devam edecek.

Tasarıyla İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 9. maddesinde de değişiklik yapılacak. Buna göre, ilk defa işe alınan ve çalıştırılanlar için sigorta primlerinin işveren hissesine ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması uygulaması, 2010 yılında da devam edecek.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ
Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapabilecek. Temsilcilikler, bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletecek. Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini alarak başvuruları değerlendirecek.

Durumu uygun görülen yabancılara çalışma izni verilecek. Bu izin, çalışma vizesi ve ikamet izninin alınması halinde geçerlilik kazanacak. Çalışma izin belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç 90 gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren de en geç 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunlu olacak.

Türkiye'de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını, Bakanlığa yurt içinden de yapabilecek. Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir yılı geçmemek üzere ön izin verilebilecek.

Mesleki eğitim alanı dışında istihdam edilecek yabancı uyruklu personel için bu Kanunda belirtilen görüşler alınmayacak. Bu kişiler, akademik ve mesleki yeterlilik ile lisans talep ve yeterlilik uygulamasına tabi olmayacak.

Çalışma izinleri, ikamet sahibi yabancılar veya bunların işverenlerinin Bakanlığa yazılı talebi üzerine, çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre verilecek ve uzatılacak.

Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak.

İş gücü yetiştirme faaliyetleri ve sonuçları, Denetim Kurulu tarafından denetlenecek. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla Denetim Kurulu oluşturulabilecek. Denetim raporları Kurula bildirilecek.

TEŞVİKLER UZATILIYOR
Tasarıyla, 49 ilde uygulaması yapılan ve 31 Aralık 2007 tarihinden önce tamamlanan yatırımların sigorta primi işveren hissesi teşvikinin uygulama süresi, 31 Aralık 2012 tarihine kadar uzatılıyor.
Tasarıda, 49 ilde uygulanan ve yatırımların sigorta primi işveren hissesi teşviki için öngörülen 31 Aralık 2004 tarihi, kabul edilen önergeyle 31 Aralık 2007'ye alındı.

MAAŞ ARTIŞLARI
Tasarıda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici madde eklenerek, emekli maaşlarının artırılması öngörülüyor. Buna göre, ilk 6 ay için en düşük emekli aylığı yüzde 20,4, en yüksek emekli aylığı yüzde 4,64 oranında artırılıyor. 2010 yılı Temmuz ayı TÜFE artışlarıyla birlikte en düşük emekli aylığındaki artış yüzde 24,2, en yüksek emekli aylığındaki artış yüzde 7,8 oranında gerçekleşecek.

BELEDİYE BORÇLARI
Tasarıyla, belediyelerin gerek uzlaşma kapsamındaki borçlarına, gerekse uzlaşma kapsamındaki idarelere olan ve 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş olup uzlaşma sağlanamamış borçlarına karşılık yapılacak kesintilerin, tek bir mevzuatta düzenlenmesi ve böylece uygulamada tüm borçların bir arada değerlendirilmesi öngörülüyor.

İlgili idarelerin 1 Mart 2010 tarihinden önce doğmuş borçları için genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından, bu idarelere ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranı yüzde 40 ile sınırlandırılıyor. Böylece ilgili idarelerin mevcut borçları için yapılacak kesintide sınır korunuyor, ancak yeni oluşacak borçların zamanında ödenmesi de teşvik ediliyor. Bu amaçla yeni borçlar için kesinti sınırı uygulanmaması öngörülüyor.

Ayrıca, yapılacak kesintilerin oranlarını; alacakların nevine, alacaklı kuruluşlara, borçlu kuruluşların belirlenecek kriterler çerçevesinde borç ödeme kapasitelerine göre gruplandırmak suretiyle ayrı ayrı veya topluca belirleme, kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
Türkiye İş Kurumu tarafından, sigortalı işsizlere 1 Ekim 2008 ile 1 Eylül 2009 tarihleri arasında yapılan işsizlik ödeneği ödemeleri üzerinden damga vergisi alınmayacak, bu ödemelerle ilgili tarh veya tahakkuk etmiş olan vergi, vergi cezası ve gecikme faizi ile gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Ancak, tahsil edilmiş tutarlar iade edilmeyecek.

Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgelerle, bankaların açılan şubelerine ait belgelere ilişkin yıllık harçlar, 2010 yılı için, kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecek.

SENDİKALARIN YETKİ SORUNU
Ak Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay'ın verdiği önergeyle, tasarıya, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda değişiklik yapan ek bir madde eklendi. Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, 1 Ağustos 2010 tarihinden itibaren kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile SGK'ya yapılan işçi bildirilerini esas alacak. Bu tarihe kadar bakanlıkça yayımlanmış olan en son işçi ve üye istatistikleri geçerli olacak.

 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
29B
Üst