Dünya Sağlık Günü ile ilgili Yazılar

Ömer

Yönetici
Dünya Sağlık Günü ile ilgili Yazılar - Dünya Sağlık Günü Hakkında Yazı
7 Nisan tarihi her sene “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaktadır. Stres ve sağlık alanında yapılan araştırmalar, her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkardıkça, ruh sağlığının genel sağlığımız için ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu sebeplerle, bütün dünyada dikkatleri “ruh sağlığı”nın önemine çekmek ve ruh sağlığı ile ilgili konulara yönelik farkındalığı arttırmak amacı ile 7 Nisan günü, “Dünya Ruh Sağlığı” günü olarak belirlenmiştir.

Kişinin beden sağlığı ve ruh sağlığı genel sağlığının belirleyicisidir. Ve birinde ortaya çıkan herhangi bir yöndeki değişme, öbürünü de aynı yönde etkiler. Bunun doğruluğu bilinse de genelde bedensel sağlığa verilen önem, aynı ölçüde ruh sağlığına verilmemektedir. Dünyada hiçbir ülke ruh sağlığı bozukluklarına karşı bağışıklı değildir ve şu anda 400 milyon civarında insan, herhangi bir ruhsal ya da nörolojik bozukluk nedeniyle ya da herhangi bir psikososyal problemden dolayı acı çekmektedir. Sağlık merkezlerine bedensel rahatsızlıklarla başvuran her 4 kişiden birinin asıl sorununun, ruh sağlığındaki bozulmalar olduğu bilinmektedir. Ruh sağlığı bozuklukları, gelişmiş veya gelişmekte olan tüm ülkelerin sorunudur ve insanın işlevselliğini, yaratıcılığını, mutluluğunu ve yaşam doyumunu engelleyecek kadar da önemlidir. İş verimliliğinde düşmeler, iş kazalarında artışlar, iş makinalarının özensiz kullanımı ve gereksiz yere yıpranması, işe devamsızlıklar, insan kaynaklarının verimli kullanılamaması gibi nedenlerle, ülke ekonomileri de bu ruhsal sorunlardan önemli ölçülerde etkilenmekte, kayıplara uğramaktadır. Bu nedenlerle, bazen bilinmeyen, bazen önemsenmeyen bazen de bilerek saklı tutulan bu rahatsızlıklar, teşhis edilmeli ve çok geç olmadan tedavi edilmelidir.

Bununla beraber, asıl önemli, anlamlı ve ekonomik olan yaklaşım ise kişilere, ruh sağlığı bozulmadan “koruyucu-önleyici” desteklerin verilebilmesidir. Psikoloji alanında, “stres yönetimi”; “öfke yönetimi”, “kişilerarası iletişim becerileri”, “psikolojik dayanıklılık eğitimi”, “problem çözme teknikleri”, gibi yaklaşım ve yöntemler yıllardır tüm dünyada koruyucu ruh sağlığı alanında kabul edilmiş çeşitli uygulamalardır.

7 Nisan Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de koruyucu ruh sağlığı çalışmalarının önemi bir kez daha vurgulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki ruh sağlığı yerinde olmayan bir toplum, gelişemez, ekonomik, bilimsel, sosyal vb. alanlarda varmak istediği çağdaş hedeflere ulaşamaz.
 

Ömer

Yönetici
SAĞLIKLI BİR DÜNYA İÇİN UYARILAR

Sağlık iklim değişikliklerinden en fazla etkilenen alanlardan biridir.

Bilim nettir. Dünya ısınıyor, ısınma hızlanıyor ve insanlar bundan sorumludur. Bu ısınma trendi kontrolsüz kalırsa, insanlık daha fazla sakatlanma, hastalanma ve doğal afetler ve sıcak dalgalarından kaynaklanan ölümlerle yüzleşecek; gıda kaynaklı, su kaynaklı ve taşıma yoluyla oluşan hastalık oranlarındaki artış ve daha fazla erken ölüm ve hava kirliliği nedeniyle oluşan hastalıklar gibi. Ayrıca, dünyanın büyük bir bölümünde nüfusun büyük bir bölümü, deniz seviyesinin yükselmesiyle yer değiştirecek ve kuraklık ve kıtlıktan etkilenecektir. Buzullar eridiğinde, su döngüsü ve ekilebilir alanların üretimi değişecektir. Bunların sağlığa etkilerinin bazılarını şimdiden ölçmeye başladık.

İklim değişiklikleri en çok fakirleri etkileyecektir.

İklim değişikliğinin fiziksel etkileri, değişik coğrafik bölgelerde farklılık gösterecektir. İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri, politiksel yapı, toprak kullanma uygulamaları, halk sağlığı altyapısı, yoksulluk, eğitim ve gelişim düzeyleri gibi koşullar tarafından daha da değişikliğe uğrayacaktır. En başta gelişmekte olan ülkeler en fazla etkilenecektir. Politik huzursuzlukların yaşandığı, zayıf halk sağlığı alt yapısına sahip, kötü beslenen ve fakir ülkeler bu sorunlarla zorlukla baş edebileceklerdir. İklim değişikliği ve sağlığa etkileri konusunda başarısız olursak, Bin yıl Kalkınma Hedeflerini bile başarmamız büyük bir tehlike altına girecektir.

Geleneksel halk sağlığı araçları, iklim değişikliğine etkin cevabın önemli unsurlarıdır.

Temiz su ve sağlığa uygunluk; güvenli ve yeterli gıda; bağışıklığın güçlendirilmesi; hastalık izleme ve buna cevap; etkili hastalık vektör kontrol ve hastalıklara hazırlıklı olma, iklim değişikliği için de kullanabilecek halk sağlığı uygulamalarının kritik unsurlarıdır. İklimle ilgili sakatlanma, hastalık ve ölümleri engellemek için, bu programların, yüksek risk altındaki nüfus ve yerlerde daha yoğun bir çabayla küresel olarak güçlendirilmesi gerekmektedir.

Küresel halk sağlığı tehditlerine hazırlıklı olmak için sektörler ve disiplinler arası işbirliği gerekmektedir.

İklim değişikliği geniş kapsamlıdır ve etkili uyum, yerel toplulukların, profesyonel grupların, endüstri, hükümet ve sivil toplum örgütlerinin hareketini artırmak için işbirliği gerektirecektir. Şehir planlama, taşıma, enerji kaynakları, gıda üretimi, toprak kullanımı ve su kaynaklarını etkileyen kararlar, iklim ve sağlığı da etkileyecektir.

Tüm sektörler arası işbirliği, sağlığı koruyacak ve iklimi istikrarlı hale getirecek yenilikçi ve etkili çözümler bulmak için gereklidir.

Uyum ve yumuşak geçiş uygulayarak sağlığı korumak için eylem şimdiden başlamalıdır.

Sıcakların artması halinde, ani ve katasrofik iklim değişikliğinin zamanı ve ihtimali konusunda bilimsel belirsizlik devam etmektedir. Bu durum, iklimle bağlantılı tahmin edilebilir hastalıkların artışını önlemek için çeşitli faaliyetlerin aynı zamanda uygulanmasıyla güçlü ve etkili bir yumuşak geçiş süreciyle iklimi istikrarlı hale getirmeye başlamayı acil kılmaktadır. İklim değişikliğine uyumlu ve yumuşak geçiş için ulusal ve uluslararası süreçlere tam katılım çok önemlidir.
 

Ömer

Yönetici
DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ'NÜN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ
''-İklim değişikliğinin farklı etkilerinden sağlığı koruma kampanyasına halkın katılımını hızlandırmak. Halk sağlığını Birleşmiş Milletler iklim değişikliği gündeminin ortasına yerleştirmek.

-İklim değişikliği ve sağlıkla çevre, gıda, enerji ve ulaşım gibi alanları bağlantılandırmak.

-İklim değişikliklerini dengede tutma çabalarına mümkün olduğunca geniş katılım sağlamak.

-Bireyleri, sivil toplumu, uluslararası kurum ve kuruluşları ve hükümetleri harekete geçirmeye zorlayan tanıtım ve farkındalık yaratma kampanyaları düzenlemek.

-Özellikle Afrika'daki savunmasız ve fakir nüfusu iklim değişikliklerinden korumak.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
15B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
24B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst