Danıştay nedir (Danıştay'ın görevleri)

deep Harbi Aktif Üye
Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst yargı organlarından biri. Danıştay, 13 farklı idari daireden oluşmaktadır. Danıştay üyelerinin dörtte üçü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından seçilir. Üyelerin dörtte biri ise cumhurbaşkanı tarafından, özellikleri kanunda bildirilen görevliler arasından seçilir.

Danıştay'ın başlıca 2 önemli görevi vardır:

1. İdari görevler

Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek.

2. Yargısal görevler

(a) İlk derece mahkemesi olarak yargılama yapmak: Danıştay, Danıştay Kanunu'nun 24'üncü maddesinde belirtilen davalara ilk derece mahkemesi olarak bakar. Mesela, Bakanlar Kurulu kararlarına, bakanlıkların düzenleyici işlemlerine karşı açılacak iptal davaları doğrudan doğruya Danıştay'da açılır (Danıştay Kanunu, m.24).

(b) Temyiz incelemesi yapmak: İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen son kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülen davalarla ilgili son kararlar Danıştay'da temyiz yoluyla incelenerek karara bağlanır (Danıştay Kanunu, m.25). Buna Danıştay'ın temyiz görevi adı verilir.

Danıştay, Anayasa'nın 155. maddesine göre, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organıdır. Bununla birlikte, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde çok önemli görevi olan bir yargı kuruluşudur.

Danıştay'ın yargı görevi ve idari görevleri birbirlerinden açıkça ayrılmıştır. Bununla birlikte her iki görevi yürütecek bölümler de birbirinden bütünüyle ayrı olarak kurulmuşlardır. Danıştay'ın dava daireleri, idare ve vergi mahkemeleriyle beraber, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini yürütmektedir.

Günümüzde Danıştay, 1982 yılında yürürlüğe giren 2575 sayılı Danıştay Kanunu'na göre yapılanmıştır. Bu Kanun'a göre Danıştay, 12 dava, bir idari olmak üzere toplam 13 daireden meydana gelmektedir. Danıştay'da, Danıştay Başkanı, başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler olarak, 95 yüksek mahkeme hakimi görevlidir.

Danıştay'da, görevleri dava dosyalarını inceleyerek daire veya görevli kurullara gerekli açıklamaları yapmak, karar taslaklarını yazmak ve tutanakları hazırlamak olan tetkik hakimleri ve davalar hakkında hukuki düşüncelerini bildirmek üzere savcılar bulunmaktadır.Danıştay'a öngörülen ödeneğin 2008 yılı bütçesinde 37 milyon 560 bin TL olduğu bildirilmiştir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
151B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Üst