Coğrafi Terimler Sözlüğü

Ömer
Yönetici
Coğrafya'yı ilgilendiren terimlerin anlamları kısaca verilmiştir. Terimlerin daha detaylı açıklaması için tıklayıp ilgi konuyu inceleyebilirsiniz.

A Harfiyle Başlayan Coğrafya Terimleri​

 • A grubu Milli Park: Korunan doğal alanlar.
 • A Horizonu: Üst toprak tabakası.
 • Abisal düzlük: Derin okyanus tabanı.
 • Abiyotik: Canlı olmayan doğal unsurlar.
 • Ablasyon: Buzun erozyonu veya kaybı.
 • Abmion: Toprakta su tutan katı mineral tabakası.
 • Abrazyon: Dalgaların veya rüzgarın aşındırma etkisi.
 • Absorpsiyon: Bir madde tarafından emilme veya soğurulma.
 • Açık: Engelsiz veya kapalı olmayan.
 • Açık hava: Kapalı mekanların dışı.
 • Açık Havza: Suyun yer altına sızdığı veya boşaldığı alansal birim.
 • Açık Yörünge: Uzaydaki nesnelerin hareket ettiği serbest yörünge.
 • Açınsama: Rüzgar veya su hareketiyle yapıların aşındırılması.
 • Açısal Hız: Bir cismin açısal olarak yaptığı hız değişimi.
 • Açısal İvme: Bir cismin açısal hızının zamanla değişimi.
 • Açma: Ağaçların kesilerek açık alan oluşturulması işlemi.
 • Açmacılık: Ormanların belirli bir düzenle açılması.
 • Ada: Deniz veya göldeki tek başına kara parçası.
 • Ada Yayı: Kabuk hareketi sonucu oluşan kıtasal yayılma.
 • Adaptasyon: Canlıların çevreye uyum sağlama yeteneği.
 • Adsorpsiyon: Maddelerin yüzeylere yapışması.
 • Adyabatik: Isı alışverişi olmadan gerçekleşen.
 • Adyabatik Isınma: Basınç düşüşüyle oluşan sıcaklık artışı.
 • Aeolian: Rüzgarın etkisiyle oluşan.
 • Aeroloji: Atmosferin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı.
 • Afel: Bir gezegenin yörüngesinde Güneş'e en uzak noktası.
 • Afet Bölgesi: Doğal veya insan kaynaklı felaketlerin etkilediği alan.
 • Aflörman: Yeraltı su kaynaklarının yeryüzüne doğal olarak çıkması.
 • Ağaç: Büyük boyutlu ve odunsu bitki.
 • Ağaç Sınırı: Yükseklik nedeniyle ağaçların büyümesinin sınırlı olduğu bölge.
 • Ağaç Yaprağı: Fotosentez yapan bitkilerin organlarından biri olan yaprak.
 • Ağaçlandırma: Ağaç dikimiyle doğal ortama yeşillik kazandırma.
 • Ağaçlı Bozkır: Ağaçların seyrek olduğu ve bozkır bitkilerinin hakim olduğu ekosistem.
 • Ağıl: Hayvanları barındırmak veya korumak için yapılan çit veya yapı.
 • Ağılı Bitkiler: Hayvanların tüketmesi için yetiştirilen bitkiler.
 • Ağız: Bir akarsuyun denize veya göle aktığı yer.
 • Agronomi: Bitkisel üretim ve tarımsal ekosistemleri inceleyen bilim dalı.
 • Ahır: Hayvanların barındırıldığı yapı.
 • Akaçlama: Sıvı veya gazın doğal olarak akması.
 • Akaçlama Havzası: Suların belirli bir bölgede biriktirildiği alan.
 • Akaçlama Teknesi: Akıntılı sular üzerinde kullanılan taşıt.
 • Akanyıldız: Gökyüzünde hareket eden parlak ve iz bırakan göktaşları.
 • Akarsu: Yer kabuğu hareketleriyle oluşan ve belirli bir yönde akış gösteren su kütlesi.
 • Akarsu Açılımı: Akarsuyun bir kaynaktan başlayarak denize ulaştığı yön.
 • Akarsu Ağı: Bir bölgedeki akarsuların birleşerek oluşturduğu su yolu sistemi.
 • Akarsu Ağzı: Akarsuyun denize, göle veya başka bir su birimine döküldüğü yer.
 • Akarsu Akımı: Akarsuyun birim zamanda taşıdığı su miktarıdır.
 • Akarsu Aşındırması: Akarsu hareketiyle toprak veya kayaların aşındırılması.
 • Akarsu Birikinti Ovası: Akarsuların taşıdığı malzemenin biriktirilmesiyle oluşan düzlük.
 • Akarsu Buzul Şekilleri: Buzul erimesi sonucu oluşan akarsu şekilleri.
 • Akarsu Çığırı: Akarsuyun yatağı boyunca oluşturduğu çizgi veya oluk.
 • Akarsu Deltası: Akarsuyun denize veya göle dökülerek oluşturduğu çamur ve tortu birikintisi.
 • Akarsu Hızı: Akarsuyun birim zamanda aldığı yol.
 • Akarsu İşlemesi: Akarsuyun çevresindeki toprak veya kayalara etki ederek şekillendirme süreci.
 • Akarsu Kaynağı: Akarsuyun doğduğu veya başladığı yer.
 • Akarsu Kıyısı: Akarsuyun karayla veya başka bir yüzeyle temas ettiği kenar.
 • Akarsu Mecrası: Akarsuyun belirli bir yönde akış gösterdiği geçiş yolu.
 • Akarsu Rejimi: Akarsuyun yıl boyunca gösterdiği su debisi değişimi.
 • Akarsu Sekisi: Akarsuyun yatağı boyunca oluşturduğu dik ve derin çizgi.
 • Akarsu Yatağı: Akarsuyun aktığı yerdeki derin ve geniş kanal.
 • Akifer: Yeraltı suyunun depolandığı ve geçtiği tabakadır.
 • Akım: Bir sıvının veya gazın belirli bir yönde hareketi.
 • Akış: Sıvı veya gazın sürekli bir şekilde ilerlemesi.
 • Akış Aşağı: Bir akışın düşük rakımdan yüksek rakıma doğru hareketi.
 • Akış Yukarı: Bir akışın yüksek rakımdan düşük rakıma doğru hareketi.
 • Akışlı Bölge: Sürekli bir akışın olduğu bölge.
 • Akışsız Bölge: Akışın olmadığı veya çok zayıf olduğu bölge.
 • Akkümülasyon: Birikme veya toplanma.
 • Akkümülasyon Teorisi: Sedimentlerin biriktirildiği teori.
 • Akmaz: Su akışını engelleyen doğal veya yapay engel.
 • Alacakaranlık: Gün batımı ile gece arasındaki karanlık dönem.
 • Alansal Püskürme: Volkanik patlama sırasında lav ve külün yayıldığı alan.
 • Albedo: Bir yüzeyin ışığı yansıtma yeteneği.
 • Alçak Basınç: Hava basıncının normalden daha düşük olduğu bölge.
 • Alçak Enlem: Ekvatora yakın olan enlem.
 • Alçak Kıyı: Deniz seviyesinden düşük olan kıyı şeridi.
 • Alçı Taşı: Kireçtaşı içerisinde yer alan mineraldir.
 • Alimetre: Yükseklik ölçmek için kullanılan alet.
 • Alize Rüzgarları: Dünya üzerinde belirli enlemlerde sürekli olarak esen rüzgarlar.
 • Alizeler: Ekvator bölgelerinde esen sürekli rüzgarlar.
 • Alokton: Oluştuğu yerden başka bir yere taşınan kaya veya tortul malzemeler.
 • Alp Kıvrımları: Yüksek ve karmaşık dağ kıvrımları.
 • Alp Orojenez Kuşağı: Alp dağları ve çevresindeki dağ kuşağı.
 • Alpin Bitkiler: Yüksek dağlarda yaşayan bitki türleri.
 • Alpin Bölge: Dağların yüksek kesimlerinde bulunan ekolojik bölge.
 • Alpin Çayır: Yüksek dağ çayırları.
 • Alt Dağ Kuşağı: Dağların eteklerinde yer alan bölge.
 • Altimetre: Yükseklik ölçümü için kullanılan alet.
 • Alüvyal: Akarsular tarafından taşınan tortul malzemelerle ilgili.
 • Alüvyal Set Gölü: Akarsuların biriktirdiği malzemelerle oluşan göl.
 • Alüvyal Toprak: Akarsu taşımalarıyla biriktirilen verimli toprak.
 • Alüvyon: Akarsular tarafından taşınan tortul malzemeler.
 • Alüvyon Yelpazesi: Dağlardan gelen akarsuların tortularını biriktirdiği alanda oluşan genişleyen kumul şekli.
 • Ana Irmak: Bir havzadaki diğer akarsuları toplayarak oluşan büyük akarsu.
 • Ana Kaya: Diğer kayaçların oluşumu için temel teşkil eden kaya.
 • Ana Kıta: Oşinik kabuğun altında yer alan büyük kara kütlesi.
 • Ana Materyal: Toprağın oluşumunda temel malzeme kaynağı.
 • Ana Vadi: Bir akarsu tarafından oluşturulan ana akış yoludur.
 • Ana Yön: Bir yerin kuzey, güney, doğu veya batı gibi temel yönlere göre konumu.
 • Andezit: İnce taneli volkanik bir kayaç türü.
 • Anemometre (Rüzgar Ölçer): Rüzgar hızını ölçmek için kullanılan alet.
 • Aneroid Barometre: Hava basıncını ölçmek için kullanılan cihaz.
 • Anız: Tarım alanlarında hasat sonrası artıkların yakılarak temizlenmesi.
 • Anklav ve Eksklav: Başka bir ülkenin içinde yer alan toprak parçaları.
 • Anökümen: İnsan yaşamının olmadığı veya çok az olduğu alan.
 • Anomali: Normalden sapma veya farklılık.
 • Antesedans Olayı: Akarsuyun yeni bir vadi oluşturmadan önce mevcut bir vadinin içine dalması.
 • Antik Kent: Tarihi dönemlerde kurulmuş ve önemli bir kültürel mirasa sahip olan yerleşim birimi.
 • Antiklinal: Kıvrımlı bir yapıda, kemer şeklinde yukarı doğru kavisli olan kaya tabakası.
 • Antimeridyen: Yerel zamanı ve saat dilimlerini belirlemek için kullanılan meridyen.
 • Antipod: Dünya üzerinde birbirine zıt noktalarda bulunan yerler.
 • Antisiklon: Yüksek basınç sistemini ifade eden hava dolaşımı.
 • Antropojen Bozkır: İnsan etkisiyle oluşan bozkır alanı.
 • Ara Dağ: İki yüksek dağ arasında bulunan ve daha alçak olan dağ sırası.
 • Ara Deniz: Karalar arasında yer alan ve genellikle daha küçük olan deniz.
 • Ara Yön: Başka yönler arasında yer alan ara yönlere verilen isim.
 • Arazi: Belirli bir bölgenin yüzey özelliklerinin tamamı.
 • Arazi Sınıfı: Belirli bir bölgenin kullanım amacına ve özelliklerine göre sınıflandırılması.
 • Araziden Yararlanma Haritaları: Bir arazinin kullanım potansiyelini gösteren haritalar.
 • Arktik Bölge: Dünya'nın kuzey kutup bölgesi.
 • Arsa: Yer üzerindeki arazi parçası.
 • Art Bölge (Hinterland): Limanın arkasındaki iç kara bölgesi.
 • Artçı Şiddet: Ana depremden sonra meydana gelen küçük sarsıntıların şiddeti.
 • Artçı Şok: Ana depremden sonra meydana gelen küçük sarsıntılar.
 • Artezyen: Yer altı suyunun yüzeye çıkması.
 • Artezyen Kaynağı: Yer altı suyunun doğal olarak yüzeye çıktığı su kaynağı.
 • Aşağı Yontulma Seviyesi: Akarsu veya buzulun ulaşabileceği en düşük nokta.
 • Asfaltit: Doğal olarak oluşan katran benzeri madde.
 • Asılı Vadi: Yan yamaçlarda oluşan derin vadiler.
 • Aşınım Platformu: Rüzgar, su veya buz tarafından aşındırılan geniş alan.
 • Aşınım Yüzeyi: Yüzeyin erozyon veya aşındırma sonucu düzleştiği alan.
 • Aşınma: Doğal güçlerin yüzey malzemelerini aşındırması veya taşıması.
 • Aşırı Nüfus: Kaynakların destekleyemeyeceği kadar fazla nüfus.
 • Aşırı Otlama: Bitki örtüsünün aşırı otlatma nedeniyle zarar görmesi.
 • Asit Yağmuru: Hava kirliliği sonucu oluşan asidik yağış.
 • Astenosfer: Yer kabuğunun altında bulunan akışkan mantolama tabakası.
 • Asteroid: Güneş etrafında dönen küçük gök cisimleri.
 • Astronomik Mevsimler: Yeryüzündeki iklim değişikliklerine göre belirlenen mevsimler.
 • Atlas: Coğrafya haritalarının derlendiği kitap veya cilt.
 • Atmosfer: Yeryüzüne yakın olan gazlardan oluşan hava tabakası.
 • Atmosfer Basıncı: Atmosferin yeryüzüne uyguladığı basınç.
 • Atmosfer Olayı: Atmosferde meydana gelen doğa olayları.
 • Atmosferin Katları: Atmosferin farklı tabakalara ayrılan bölümleri.
 • Atol: Mercan kayalıklarının oluşturduğu dairesel veya yarı dairesel resifler.
 • Ay Işığı: Ay'ın yüzeyinden yansıyan ışık.
 • Ay Tutulması: Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi sonucu görülen olay.
 • Ay'ın Evreleri: Ay'ın gözlenen şekilleri (dolunay, yarı ay, yeni ay, vb.).
 • Ayaz: Soğuk hava koşulları sonucu oluşan don olayı.
 • Aydınlanma Çemberi: Dünya üzerinde gün ve gece arasındaki sınır çizgisi.
 • Ayrışma: Kaya ve minerallerin fiziksel veya kimyasal olarak parçalanması.
 • Aysberg (Buz Dağı): Denizde yüzen buzul parçaları.
 • Azonal Toprak: İklim veya bitki örtüsü gibi etkenlerden bağımsız olarak oluşan topraklar.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Üst