Bireysel Bakım Planı Genelgesi

deep Harbi Aktif Üye
Bireysel Bakım Planı Genelgesi, Bireysel Bakım Planı Örneği

T.C.
BAŞBAKANLIK
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü​

Sayı : B.02.1.SÇE.0.13.00.00 / 010-06-01- 3793
01 KASIM 2007​

Konu: Bireysel Bakım Planı

GENELGE
2007 / 18

“Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”, “Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ve “Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” 23/10/2007 tarih ve 26679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu yönetmelik değişiklikleri bireysel bakım planına ilişkin hususları da içermesi ve uygulamada karşılaşılan bazı hususlara açıklık getirilmesi için bireysel bakım planının düzenlemesi hakkındaki 01.08.2006 tarihli, B.02.1.SÇE.0.13.00.00/010–06–01–2403 sayılı ve 2006/11 nolu Genelge yürürlükten kaldırılmış olup bireysel bakım planının hazırlanmasına ilişkin hususlar aşağıda yeniden düzenlenmiştir.
Buna göre;

Bu Genelgede geçen ‘akraba’ kavramı Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi hükmü gereğince bakım hizmetini verecek vasiyi de kapsar.
Bakıma muhtaç özürlü bireyin tüm gelişim alanlarında (fiziksel, duygusal, sosyal, ruhsal) değerlendirmesinin yapılarak, bireysel bakım planının ekip çalışmasıyla hazırlanması gerekmektedir.
Bakıma muhtaç özürlünün yasal temsilcisinin olması halinde, bireysel bakım planının yasal temsilcisinin de görüşlerinin dikkate alınarak hazırlanmasına özen gösterilecektir.
Bakıma muhtaç özürlüye verilecek bakım hizmetlerinin verilme sıklığı; özürlünün sağlık durumu, özrünün gerektirdiği ihtiyaçları ve özel durumları dikkate alınarak, günde/haftada/ayda/yılda kaç kez sunulacağı da tespit edilerek belirtilecektir.
Özel bakım merkezlerinde bakım hizmetlerinden yararlandırılmasına karar verilen her bakıma muhtaç özürlü birey için ekte bulunan “bireysel bakım planı formu” bakım hizmetine başlangıç tarihinden itibaren merkez değerlendirme kurulu tarafından yedi iş günü içinde hazırlanacaktır. Hazırlanan formu merkez sorumlu müdürü de imzalayarak onaylar. Ayrıca bakım hizmetine ilişkin ücret ödemeleri için; merkez tarafından çoğaltılan bireysel bakım planı formu, her ay için (her ödeme için) bakım hizmetlerinin formda belirtildiği şekilde verildiğinin beyanı olarak merkez sorumlu müdürü tarafından imzalanarak ücret ödemelerine esas olmak üzere il müdürlüğüne verilir.
Bakıma muhtaç özürlünün özel beslenme programına (diyet veya özel beslenme şekli gibi) ihtiyacı var ise söz konusu ihtiyaç ve ihtiyacın giderilme sıklığı ve şekli, bireysel bakım planı formunda, bakım hizmetleri analizi/kişisel bakım hizmetleri başlığı altındaki 15 inci alt bentte belirtilecektir.
Bakıma muhtaç özürlünün akrabası tarafından bakılmasına karar verilmesi halinde, ekte bulunan “bireysel bakım planı formu” bakım hizmeti onay tarihinden itibaren bir ay içinde bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından hazırlanacaktır. En az iki nüsha hazırlanan bireysel bakım planı formu bakım hizmetini verecek akrabaya da imzalatılarak, formun bir nüshası akrabaya verilir.
Özel bakım merkezinde bakılan bakıma muhtaç özürlülere ait bireysel bakım planı formu altı ayda bir değerlendirilerek yeniden hazırlanacaktır. Değerlendirme sürecinde; öngörülen hizmetlerin belirtilen sıklıkta verilip verilemediği, amaca yönelik çalışmaların yapılıp yapılamadığı ve ne derece başarılı olunduğu tahlil edilerek mevcut forum üzerine el yazısı ile işlenecektir. Değerlendirmesi yapılan bireysel bakım planı formu, değerlendirme tarihi de
yazılarak en az beş yıl süre ile bakıma muhtaç özürlünün dosyasında muhafaza edilecektir. Daha önce hazırlanan ve uygulanan ve değerlendirmesi yapılan bireysel bakım planı formları da dikkate alınarak yeniden hazırlanan bireysel bakım planı formu da merkez sorumlu müdürü tarafından onaylanır.

Akraba tarafından bakılan bakıma muhtaç özürlülere ait bireysel bakım planı formu bakım hizmetleri değerlendirme heyetince yapılacak inceleme ve değerlendirmeler neticesinde gerekli görülmesi halinde yeniden hazırlanır. Yeniden hazırlanan form da akrabaya imzalatılarak, formun bir nüshası akrabaya verilir. İnceleme ve değerlendirme sürecinde; öngörülen hizmetlerin belirtilen sıklıkta verilip verilemediği, amaca yönelik çalışmaların yapılıp yapılamadığı ve ne derece başarılı olunduğu tahlil edilecektir. Tahlil neticesinde;
Bireysel bakım planının yeniden hazırlanmasına karar verilirse gözlem ve kanaatler mevcut formun üzerine el yazısı ile işlenecektir. Değerlendirmesi yapılan bireysel bakım planı formu, değerlendirme tarihi de yazılarak en az beş yıl süre ile bakıma muhtaç özürlünün dosyasında muhafaza edilecektir. Daha önce hazırlanan ve uygulanan ve değerlendirmesi yapılan bireysel bakım planı formları ve bakım hizmetlerinin sunumuna ilişkin raporlar da dikkate alınarak bakım hizmetleri değerlendirme heyetince yeniden hazırlanan bireysel bakım planı formu da bakım hizmetini veren akrabaya imzalatılır.
Bireysel bakım planının yeniden hazırlanmasına gerek görülmez ise inceleme ve değerlendirme sürecine ilişkin rapor, bakım hizmetleri değerlendirme heyetince hazırlanarak il müdürlüğüne ve bakım hizmetini veren akrabaya bildirilir. Söz konusu rapor en az beş yıl süre ile bakıma muhtaç özürlünün dosyasında muhafaza edilir.
Bireysel bakım planı formunda belirtilen amaca yönelik çalışmalar; psiko-sosyal destek hizmetleri için belirtilmesi gerekir, kişisel bakım hizmetleri için ise hizmetin içeriğine göre belirtilmeyebilir.
Akraba tarafından bakılan bakıma muhtaç özürlülere ait bireysel bakım planı formunda belirtilecek psiko-sosyal destek hizmetleri öncelikle il müdürlüğü tarafından veya il müdürlüğünün koordinesi ve desteği ile ilgili kurum ve kuruluş ve kişiler tarafından verilecektir.
Amaca yönelik çalışmalar; öngörülen hizmetlerin verilmiş olması yanında, bakıma muhtaç özürlünün bedensel, zihinsel, ruhsal ve duygusal gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmaları içerecektir. Örneğin, özürlünün özür durumunu kabullenmesi amacına yönelik ayda bir defa grup çalışması yapılacağı öngörülürse, bu amaca yönelik çalışmalar, özürlünün özrü ile ilgili bir sivil toplum kuruluşu ile ortaklaşa program düzenlemek olabilir.
Yukarıda belirtilen hususlar ve ekte bulunan bireysel bakım planı formu çerçevesinde; bakıma muhtaç özürlü bireyin hangi alanlarda bakım ihtiyacı olduğunun ve bakım ihtiyacının nasıl giderileceğinin tespiti ile gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılarak bireysel bakım planı formunun hazırlanması ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Gereğini rica ederim.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
98B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst