Bileşikler

Ömer
Yönetici
BİLEŞİKLER

• BİLEŞİKLER
Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarlabir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşikdenir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını ifade etmeye bileşik formülü denir.

Kaba (Basit) Formül

 • Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür.
 • Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.
Gerçek (molekül) formül

 • Bileşikteki atomların cinsini, oranını ve sayısını belirten formüldür.
 • Bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanabilir.
 • İyonik bağlı bileşiklerin kaba formülleri ile gerçek formülleri aynıdır. Kovalent bağlı bileşiklerde ise bir tane kaba formüle ait çok sayıda gerçek formül olabilir.
Fe2O3
«
Fe2O3
NO2
«
NO2, N2O4
CH2
«
CH2, C2H4, C5H10 ... gibi

BAZI ELEMENT VE KÖKLERİN İSİMLERİ ve DEĞERLİKLERİ
03bil1.gifFormül Yazma ve İsimlendirme
1. Metal + Ametal Bileşikleri
İsim: Metalin adı + Ametalin adı + ÜR. eki

 • Ametal Oksijen ise, oksit şeklinde isimlendirme yapılır.
Not: Farklı degerlikalabilen metal bileşikleri isimlendirilirken metalin, o bileşikte aldığı değerlikbelirtilmelidir.
Ba+2 Br–
®
BaBr2 ®Baryum bromür
Al+3 S-2
®
Al2S3 ® Aliminyum sülfür
Na+1 O-2
®
Na2O ® Sodyum oksit
Fe+2 Cl–
®
FeCl2 ® Demir (II) klorür
Fe+3 Cl-
®
FeCl3 ® Demir (III) klorür
Fe+2 O-
®
FeO ® Demir (II) Oksit
Kurşun(II)Oksit
®
Pb+2O-2 ® PbO
Mangan(IV)oksit
®
Mn+4O-2®MnO2

2. Metal + Kök Bileşikleri
İsim: Metalin adı + Kök adı
03bilkesir01.gif


3. Ametal + Ametal Bileşikleri
Bileşik isimlendirilirken bileşikteki atomların sayısı,1(mono), 2(di), 3(tri), 4(tetra), 5(penta), 6(hegza) gibi latince harflerle ifadeedilir. Formülde önce yazılan atom bir tane ise yalnızca ad ı söylenir.
ılk yazılan atomun sayısı birden farklı ise onun da latinceolarak kaç tane olduğu belirtilir. Sonraki atomun sayısı kaç olursa olsun sayısıbelirtilmelidir.
CO
®
Karbon monoksit
CO2
®
Karbon dioksit
N2O5
®
Diazot pentaoksit
SF6
®
Kükürt hekza florür

DEĞERLİK BULMA

 1. A grubu metalleri bileşiklerinde daima aynı değerliği alırlar.
 2. B grubu metalleri (Geçiş metalleri) bileşiklerinde farklı (+) değerlik alabilirler.
 3. Ametallerin (-) değerlikleri genellikle bir tanedir. Fakat farklı (+) değerlik alabilirler.
 4. Hidrojenin değerligi ametallerle yaptığı bileşiklerde (+1), metallerle yaptığı bileşiklerde (-1) dir.
 5. Oksijenin degerligi peroksitler hariç (-2) dir.
 6. Element halindeki atomların değerliği ve bileşiğin toplam yükü sıfırdır.
Not: Değerliği bilinenelementler yardımıyla bilinmeyenler bulunabilir. Bileşik nötr ise yükler toplamısıfır olacaktır.

Örnek
Aşağıdaki elementlerin değerlik bulunmalarını inceleyiniz.
?

 1. K2CrO4 ? K = +1,O = – 2 olduğundan
  2(+1) + Cr + 4 . (– 2) = 0
  Cr = + 6 bulunur.
 2. 03bilkesir02.gif
  yonundaki P nin değerliğini bulalım.
  + 1 + P + (–8) = –2
  P = + 5olarak bulunur.
BİLEŞİKLERİN SINIFLANDIRILMASI ASİTLER
03bil2.gifASİTLER

 1. Suya H+1 iyonu verebilen bileşiklere asit denir.
 2. (Cu, Hg, Ag, Pt, Au) metalleri hariç diğer tüm metallerle H2 gazı açığa çıkar.
 3. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 4. Turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar.
 5. Bazlarla reaksiyona girerek tuz oluştururlar.
 6. Tadları ekşidir.
 7. Asidin değerliği: Suya verdiği H+ iyonu sayısıdır.
  HBr® H+ + Br– (1) değerlikli
  H2CO3 ® 2H+ + CO3–2 (2) değerlikli
  CH3COOH® CH3COO– + H+ (1) değerlikli
 8. Asitin kuvvetliliği: Suda 0 iyonlaşabilen asitlere kuvvetli asit, 0 iyonlaşamayanlara zayıf asit denir.
  Elektrik akımını iyi ileten asitlere kuvvetli asit, iyi iletmeyenlere zayıf asit denir.
  Periyotlar cetvelinde ise soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru asitlik kuvveti artar.

BAZ

 1. Suya OH- iyonu verebilen bileşiklere baz denir. Metal hidroksitler bazdır.
  NH3 ®Amonyak bazı
 2. Kuvvetli bazlar anfoter (Al, Zn) metallerle H2gazı açığa çıkarırlar.
 3. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
 4. Turnusol kağıdını maviye boyarlar.
 5. Asitlerle reaksiyona girerek tuz oluştururlar.
 6. Tadları acıdır. Ele kayganlık hissi verirler.
 7. Bazın değerliği: Suya verdiği OH- iyonu sayısıdır.
  KOH ® K+ + OH- (1) değerlikli
  Ca(OH)2 ®Ca+2 + 2OH- (2) değerlikli
 8. Bazın kuvvetliliği:suda 0 iyonlaşabilen bazlara kuvvetli, suda 0 iyonlaşamayanlara zayıf baz denir.
Elektrik akımını iyi ileten bazlara kuvvetli, iletmeyenlere zayıf baz denir.
Periyotlar cetvelinde sağdan sola ve yukarıdan aşağıya bazlık kuvveti artar.

TUZLAR
Baz katyonu ile, asit anyonundan oluşan bileşiklere tuzadı verilir.
HCl + KOH ®KCl + H2O
Ca(OH)2 + HCN ®Ca(CN)2 + H2O
CH3COOH + Mg (OH)2® Mg(CH3COO)2+ H2O

 1. Kuvvetli asit + Kuvvetli baz ® Nötr tuz
 2. Kuvvetli asit + Zayıf baz ® Asidik tuz
 3. Zayıf asit + Kuvvetli baz ® Bazik tuz

OKSİTLER
Flor haricindeki elementlerin O2 ile yaptığıbileşiklere oksit adı verilir.

1. Asidik oksit
Ametallerin oksijence zengin olan bileşiklerine denir.CO2, SO2, SO3, P2O5...

a. Su ile asitleri oluştururlar.
CO2 + H2O ® H2CO3
b. Bazlarla tuz oluştururlar.
CO2 + 2KOH ® K2CO3+ H2O

2. Bazik oksit
Genellikle metal oksitler bazik oksittir.Na2O, CaO, Ag2O, CuO ...

a. Su ile bazları oluştururlar.
Na2O + H2O ® 2NaOH
b. Asitlerle tuz oluştururlar.
K2O + 2HNO3 ® 2KNO3 + H2O

3. Nötr oksit
Ametallerin oksijence eşit veya fakir olan oksitlerine nötroksit denir.CO, NO, N2O ...

a. Asitlerle, bazlarla ve su ile etkileşmezler.
b. Oksijen ile tekrar yakılabilirler.
CO + 1/2 O2 ® CO2

4. Anfoter oksit
Hem asit ile hem de bazla ayrı ayrı reaksiyona girebilenmaddelere anfoter maddeler denir.
Asitlere karşı baz, bazlara karşı asit özelliği gösterenmaddelere denir. Al2O3, ZnO, Al(OH)3, Zn(OH)2

5. Peroksit
iki tane Oksijenin toplam değerliği (O2)–2ise, bu bileşiklere peroksit denir.
03bil3.gif

a. Bu oksitler ısıtılınca kolayca O2 gazı verirler.
ısı
CaO2¾¾® CaO + 1/2O2

6. Bileşik Oksit
Farklı değerlik alabilen metal oksitlerin birleşmesi ileoluşan bileşiklere bileşik oksit denir. Bileşiğin yapısında metal her iki değerliğinide bulundurur.
FeO + Fe2O3 ®Fe3O4
PbO + PbO2 ®Pb2O3
2PbO + PbO2 ® Pb3O4
 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
22B
Üst