Aşûre Nedir?

deep Harbi Aktif Üye
Aşure Günü Nedir, Aşure nedir, aşurenin anlamı, Aşure Günü Ne Zamandır?

Aşure günü ve gecesi
Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kuran-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif
meali şöyledir:

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim]

Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdemin tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuhun tufandan kurtulması, Hazret-i Yunusun balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahimin ateşte yanmaması, Hazret-i İdrisin canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakupun, oğlu Hazret-i Yusufa kavuşması, Hazret-i Yusufun kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyübün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musanın Kızıl denizi geçmesi, Hazret-i İsanın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü oldu.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Aşure günü Nuh aleyhisselamı n gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamı n ve Yunus aleyhisselamı n kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]
Öteden beri Kureyş de, Resulullah da Aşure günü oruç tutardı. Medineye gelince de yine o gün oruç tuttu ve tutulmasını emretti.(Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

Medinede aşure günü oruç tutan Peygamber efendimiz, Yahudilerin de oruç tuttuklarını gördü. (Niye oruç tutuyorsunuz? ) diye sordu. Onlar da, (Allahın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için) dediler. Resulullah efendimiz de, Müslümanların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için, (Ben Musa aleyhisselama sizden daha layıkım) buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

Aşure Günü Ne Zamandır?
Aşure Gününde yapılacak işler:
1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]

(Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı [nafile] oruçlarının sevabına kavuşur.) [Deylemi]

(Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin.) [İ.Ahmed]

(Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.) [Şira]
[Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki:
(Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]
Peygamber efendimiz, bugün bir hurmayı mübarek ağzında ıslatıp çocukların ağzına verirdi. Çocuklar, Resulullahın mucizesi olarak akşama kadar bir şey yiyip içmezlerdi. Bugün bazı hayvanların bile bir şey yemediği bildirilmiştir. Bir avcı, Aşure günü, bir geyik yakaladı. Geyik, yavrularını emzirip akşamdan sonra dönmek üzere, avcının izin vermesi için, Resulullah efendimizden, şefaat istedi. Avcı, geyiğin akşama kalmadan hemen gelmesini isteyince, geyik, (Bugün Aşure günüdür. Bugünün hürmetine yavrularımızı emzirmeyiz. Onun için akşamdan sonra gelmek için izin istedim) dedi. Bunu duyan avcı, geyiği Resulullaha hediye etti. O da, geyiği serbest bıraktı.

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
(Bugün aşure ibadet) diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)

5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

6- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

Hazret-i Hüseyin, 10 Muharremde şehid edildi. O yüce imamın şehid edilmesi, elbette bütün müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali ve Hazret-i Hamza'nın şehid edilmeleri de, böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat, Peygamber efendimiz, Hazret-i Hamza'nın şehid edildiği günün yıldönümlerinde matem [yas] tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Matem tutan, ölmeden tevbe etmezse, kıyamette şiddetli azap görür.) [Müslim]

(İki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır.) [Müslim]

Aşure Günü Neler Yapılır?

O gün , eve ufak-tefek erzak alınırsa,bir sene boyunca evde bereket olur.

En az on Müslüman’a birer selâm veya bir Müslüman’a on selâm verilir.Fakir- fukarâ sevindirilir.

O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.

10 defa şu dua okunur: ”Sübhânallahi mil’el-mîzân.Ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rizâ ve zinete’l-arş.”

Yine Âşûrâ gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 (iki)
Rek’at namaz kılınır.Her rek’atte 1 Fâtiha, İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra da 100 defa şu salevât-ı şerife okunur:
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrahîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine’n nebiyyîne ve’l-mürselîn.Salevâ tü’llâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.”

Öğle ve ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır.Ve her rek’atte 1 (bir) Fâtiha , 50 (elli) İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra:

70 (yetmiş) istiğfâr-ı şerîf (Estağfirullah- el Aziym el Kerim er Rahim ellezi la ilahe illa hüvel hayyul kayyumu ve etubu ileyh),

70 ( yetmiş) salevât-ı şerîfe (Allahümme Salli alâ Muhammedine ve alâ ali Muhammed ve [sahbihi ve sellim],

70 (yetmiş) defa da “ Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil- azîm.” denilir.

Sonra da ; Ümmet-i Muhammed’in hidâyeti ve halâsı için duâ edilir.
“Her kim bu duayı aşure günü 3(üç) defa okursa, ölümden de emin kılınır. O sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duayı okumak nasip olmaz.”
Bismillahirrahmanir rahiym

Elhamdülillahi Rabbil Âlemin. Vesselatü vesselamü ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.(Allahü mme entel ebediyyü’l kadim, El hayyü’l Kerim, El Hannanü’l Mennan, Ve hazihi senetün cedideh es’elüke fihe’l-ismete mineş-şeytanirracim. Vel’avne ala hazihi’n nefsi’l emMareti bis-sui ,veliştiĞale bima yukarribüni ileyke ya zel Celali vel İkram.bi Rahmetike yâ erhamerrahimin)

Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan, varlığı hayatı, kullarına keremi, ziyade merhameti, nimetler bağışlaması, sonsuz ve devamlı olan; Yalnız sensin Allah’ım! İşte bu yeni yıldır ki; bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan korumanı ve daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı senden dilerim Ey Celal ve İkram Sahibi Allah’ım!

AŞURE NİN YAPILIŞI
Akşamdan buğday , fasulye , nohut ayıklanır,yıkanır.Hepsi ayrı kaplara üzerlerini 2 parmak boyu geçecek kadar ılık su ile ıslatılıp sabaha kadar bekletilir.Buğday , pirinç, portakal kabuğu birlikte haşlanır. AŞURE TENCERESİNE ATILIR. Nohut ve fasulye de ayrı ayrı haşlanıp tencereye atılır.
Birlikte bir süre daha kaynatılır(isteğe göre, az pişmiş mi seversiniz, çok pişmiş mi).
Kaynatma işlemi arasın da ; üzüm,incir,kayısı, ,sakız,çam fıstığı,kuş üzümü, şeker,erik kurusu ilave edilip sık sık karıştırılır.
İstenilen kıvama gelmek üzere iken için;, gülsuyu,vanilya,karanfil,ceviz içi , konup
10 dakika daha kaynatılıp ateşten alınır.
Kâselere boşaltılıp,aşurenin üzeri ceviz, fındık,Hindistan cevizi,tozantep fıstığı,nar taneleri,tarçın,yeni bahar ile süslenir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
100B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
47B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
413B
Üst