Almanca Bilinmeyen Kelimeler-B

Betül17 denizimsi
B
Baby ( ¨s) n bebek
Bach( ¨e) m dere, çay
Backboard (o) n sol taraf
Backe (¨n) f yanak
backen fırında pişirmek, f-da pişmek
Backenzahn m azıdişi
Bäcker ( ¨) m fırıncı, ekmekçi; ei f fırın
Back/ ofen m fırın ; pulver n kabartıcı toz, toz maya, ; stein m tuğla; ware f hamur tatlısı
Bad ( ¨er) n banyo; kaplıca, ılıca, hamam
Bade/ anzug m , hose f mayo; mantel m bornoz; meister m havuz veya plaj bekçisi
baden banyo yapmak, yıkanmak, denize girmek
Bade/ ofen m banyo sobası, ort m kaplıca, ılıca, plaj; strand m plaj; zimmer n banyo odası
Bagatelle ( ¨n) f kolay iş
Bagger ( ¨) m tarak makinesi
Bahn ( ¨en) f yol, tramvay, tren, pist
bahnbrechend çığır açan
bahnen ; den Weg  D yolu açmak
Bahn/ hof m istasyon, steig m peron ; strecke f demiryolu hattı; übergang m demiryolu geçidi; wärter m demiryolu bekçisi
Bahre ( ¨n) f sedye, teskere
Bajonett ( ¨e) n süngü
Bakterie ( ¨n) f bakteri
Balance ( ¨n) f denge
bald yakında, az sonra;  darauf az sonra ; so  wie möglich bir an evvel
Baldrian ( ¨e) m kediotu
Balkan (o) m Balkan yarımadası, Balkanlar
Balken ( ¨) m kiriş, direk
Balkon ( ¨e) m balkon
Ball ( ¨e) m top; balo
Ballast ( ¨e) m safra, lüzumsuz şeyler
Ballen ( ¨) m denk, balya, taban
ballen; die Faust  yumruk sıkmak
Ballett( ¨e , ¨s) n bale
Ballon ( ¨e , ¨s) m balon
Ballubgszentrum n büyük yerleşim merkezi
Bambus ( ¨sse) m bambu
banal banal, bayağı
Banane ( ¨n) f muz
Band n ( ¨er) şerit, bağ
Band ( ¨e) bağ
Band ( ¨e) m cilt, kısım
band binden
Bande ( ¨n) f çete, takım
bändigen terbiye etm., alıştırmak
Bandit ( ¨en) m eşkıya, haydut
Bank ( ¨e) f sıra, bank
Bank ( ¨en) f banka; beamte(r) m, beamtin f banka memuru
Bankett ( ¨e) n şölen, banket
Bankier ( ¨s) m banker
Bank/ konto ( ¨ten) n banka hesabı; leitzahl f banka kod numarası; note f banknot
Bankrott ( ¨e) m iflas


bankrott müflis, batmış
Bankverbindung f banka hesabı
bar peşin , nakit olarak; er Unsinn saçma sapan
Bar ( ¨s) f bar
Bär ( ¨en) m ayı
Baracke ( ¨n) f baraka
Barbar ( ¨en) m barbar
barbarisch canavar, barbarca
Barbe ( ¨en) f barbunya
barfuss yalınayak
barg bergen
Bargeld ( o) n peşin para , nakit
bargeldlos çek ile
Barkasse ( ¨n) f motorlu sandal
barmherzig merhametli
Barometer ( ¨) n barometre
Barren ( ¨) m külçe , barparalel
Barrikade ( ¨n) f para, servet
Bart ( ¨e) m favori, bıyık, sakal
bärtig sakallı
Barzahlung f nakit ödeme
Basar ( ¨e) m çarşı
Base ( ¨n ) f kuzin
Base (¨n) baz
basieren :  auf A –e dayanmak
Basilika ( ken) f büyük kilise, bazilika
Basis temel , üs
Baskenmütze f bere
Bass ( ¨sse) m baso, kontrbas
Bassin ( ¨s) n havuz
Bastard ( ¨e) m melez, piç
bastein amatör olarak yapmak
bat bitten
Batterie ( ¨n) pil, batarya
Bau ( ¨ten) m yapı, inşa, bina, arbeiten yol yapım çalışmaları
Bauch ( ¨e) m karın ; tanz m göbek dansı
bauen inşa etmek, kurmak
Bauer ( ¨ n) m çiftçi, köylü; piyade
Bauer ( ¨) n kuş kafesi
Bäuerin f köylü kadın
Bauernhof m çiftlik
baufällig harap, yıkkın
Bau/ gelände n arsa , parsel; gerüst n yapı iskeleti; jahr n imal yılı; kasten m inşaat kutusu; kunst f mimarlık
Baum ( ¨e) m ağaç
Baumeister m mimar
Baum/ schule f fidanlık, wolle f pamuk
Bau/ stelle f inşaat yeri, şantiye; stoff m yapı malzemesi; werk n bina
Bay/ er ( ¨n) m Bavyeralı; ern n Bavyera
Bazillus ( ¨llen) m basil
beabsichtigen niyet etmek, amaçlamak
beacht/en dikkate almak, hesaba katmak, enswert dikkate değer; lich önemli
Beachtung f dikkat , riayet; itibar
Beamt/e(r) ( ¨en) m , -in f memur
beängstigend korkutucu
beanspruchen istemek, iddia etmek
beanstanden kusurlu bulmak
Beanstandung f şikayet

beantragen dilekçe ile istemek
beantworten cevaplandırmak, yanıtlamak
bearbeiten işlemek, gözden geçirmek
beaufsichtigen gözetmek, kontrol etmek
Beaufsichtigung f nezaret, gözetim
beauftragen görevlendirmek
bebauen –i işlemek; -de binalar kurmak, -i imar etmek
Bebauung f imar
beben titremek
Becher ( ¨) m bardak, kadeh, kupa; kova
Becken ( ¨)n tekne , lenger , havuz, havza
bedächtig dikkatli , yavaş
bedanken : sich  teşekkür etm., ( bei D für A b-e –den dolayı)
Bedarf (o) m ihtiyaç; den  decken ihtiyacı karşılamak; im sfall gerekirse, icabında
bedauer/ lich üzücü, acınacak; yazık; n A –e acımak, yerinmek
Bedauern (o) n teessüf
bedeck/ en örtmek, kapamak; t kapalı, bulutlu
bedenken hesaba katmak, düşünmek, bağışlamak; los düşüncesiz
bedenklich şüpheli, tehlikeli
bedeuten : was bedeutet das bu ne demektir; das hat nichts zu  bunun hiç önemi yoktur, d önemli dikkate değer
Bedeutung f anlam , mana,; önem ; beimessen D önem vermek
bedienen kullanmak , hizmet etmek; sich  G –i kullanmak
Bedienung f hizmet , servis; garson
beding/ en A –e bağlı olmak; t şartlı
Bedingung f şart, koşul
bedrängen sıkıştırmak
bedroh/ en tehdit etm.; lich korkunç ; tehlikeli
Bedrohung f tehdit
bedrücken üzmek, kederlendirmek; d ezici, sıkıcı
bedürfen G –e ihtiyacı olmak
Bedürfnis ( ¨sse) n ihtiyaç ( nach D -e) ; anstalt f umumi hela
bedürftig yoksul ; muhtaç (G –e)
Beefsteak ( ¨s) n biftek
beeilen : sich  acele etmek
beeindrucken A etkilemek, -de izlenim bırakmak
beeinflussen etkilemek
beeinträchtigen A –e zarar vermek, dokunmak
beend/ en, igen A bitirmek, -e sona ermek
Beerdigung f gömme ; cenaze
Beere ( ¨n) f tane
Beet ( ¨e) n tarh , yastık
Befähigung f ehliyet, yetenek
befahl befehlen
befahren A –in üzerinden geçmek
befallen A –in başına gelmek; -i tutmak
befangen sıkılgan , taraf tutan
befassen : sich  meşgul olmak, uğraşmak( mit D ile)
Befehl ( ¨e) emir, komuta, kumanda, ; zu ! baş üstüne!,
befehlen emretmek, buyurmak
befestigen bağlamak , ( an D -e)
befinden : sich  bulunmak ( in D -de)
Befinden (o) n durum, sağlık durumu
befohlen befehlen
befolgen A dinlemek; -e uymak

Beförderung f nakil, sevk, terfi
befragen ( j-n über A ) b-e b. ş-i sormak, b. ş. hakkında b-in fikrini almak
Befragung f anket
befreien kurtarmak ( aus , von D -den)
befreunden : sich  dost olmak ( mit D ile)
befriedig/ en memmun etmek; end memnun edici; t memnun
Befriedung f memnuniyet
befristet vadeli
befruchten döllemek
Befugnis ( ¨sse) f yetki; hak
befugt yetkili
Befund m durum; bulgu
befürchten A –den korkmak
Befürchtung f korku, endişe
befürworten tavsiye etmek
begabt yetenekli
Begabung f yetenek
begann beginnen
begeben: sich  gitmek, uğramak( nach, zu D -e)
begegnen D –e rastlamak , -i karşılamak
Begegnung f karşılama, görüşme
begehen işlemek, kutlamak
begehr/ en istemek, talep etmek; enswert istenmeye değer; lich açgözlü, haris
begeister/n heyecanlandırmak, coşturmak; t heyecanlı, coşkulu
Begeisterung f heyecan, coşkunluk
begierig düşkün ( auf A -e); istekli
begiessen ıslatmak
Beginn (o) m başlangıç
beginnen başlamak ( A od. mit D -e)
Beglaubigung f tasdik, onay
begleichen ödemek
begleiten A –e refakat etmek
Begleit/ er ( ¨) m , -erin f refakatcı; ung f refakat, maiyet
beglückwünschen kutlamak, tebrik etmek( j-n zu D )
begnadigen bağışlamak, affetmek
begnügen: sich  yetinmek, iktifa etmek, ( mit D)
begonnen beginnen
begraben gömmek
Begräbnis ( ¨sse) n gömme
begreif/en anlamak, kavramak; lich anlaşılır
begrenzen sınırlamak
Begrenzung f sınırla(n)ma
Begriff m fikir, kavram; im  sein zu –mek üzere bulunmak
begründ/en A kurmak; -in sebeplerini göstermek; et haklı
Begründung f ispat, sebep
begrüssen selamlamak, uygun görmek
Begrüssung f karşılama, selamlama
begünstigen teşvik etmek, tercih etmek
Begünstigung f kayırma , yataklık
begütert zengin
behag/ en D –in hoşuna gitmek; lich hoş, rahat
behalten saklamak, hatırında tutmak
Behälter ( ¨) m kap
behandeln işlemek, incelemek; -e muamele etmek; -i tedavi etmek
Behandlung f işlem, tedavi

beharr/en ısrar etmek, ( auf D -de) ; lich sebatlı, inatçı
behaupten iddia etmek; muhafaza etmek; sich  dayanmak ( in D -de)
Bhauptung f iddia, sav
beheben gidermek
behelf/ en : sich en başvurmak, ( mit D -e), çare aramak(-den); smässig geçici, eğreti
beherbergen barındırmak
beherrschen –e hakim olm., -e vakıf olmak; sich  nefsini yenmek
behilflich:  sein D yardım etmek
behinder/n engellemek; t sakat, özürlü
Behörde ( ¨n ) f resmi makam
behüten korumak, esirgemek ( vor D -den)
behutsam dikkatli, tedbirli
bei D –in yanında , yakınında, -in esnasında ; -de , -in civarında ;  Gelegenheit fırsat olursa;  Gott ! vallahi; behalten değiştirmemek, bırakmamak; bringen (b-e bş-i ) öğretmek
Beichte ( ¨n) f günah çıkarma, itiraf
beichten günah çıkartmak
beide her ikisi
beieinander beraber , bir arada
Beifahrer(in) m şoför muavini
Beifall (o) m alkış
beifügen DA eklemek
Beigabe f ek
beige bej
Bei/ geschmack (o) m ağızda kalan, tat, hilfe f yardım, yataklık
Beil ( ¨e) n balta, nacak
Beilage f ek, katık, yanı başında
beilegen eklemek , yatıştırmak
Beileid (o) n başsağlığı , taziye
beiliegen D ilişik olmak, d ilişik
Bein ( ¨e) n bacak, ayak, kemik
beinahe az kaldı, hemen hemen
Beiname m lakap
beinhalten içermek
Beirat m danışma kurulu
beisammen beraber, birlikte
Beischlaf m cinsi münasebet
Beisein n : im  von D –in huzurunda
beisetzen gömmek, defnetmek
Beisetzung f cenaze
Beispiel n örnek, ibret; zum  mesela, örneğin
beispiel/ haft örneklik; los emsalsiz
beissen ısırmak, sokmak; d yakıcı, keskin
Beistand m yardım
Beitrag ( ¨e) m pay, katkı, yardım, aidat
beitragen yardım etmek ( zu D ile -e) , katkıda bulunmak
beitreten D girmek
Beitritt m girme, katılma
Beiwagen m yan arabası, römork
beizeiten vaktinde, erken
bejahen A –e evet demek, -i kabul etmek
bejahrt yaşlı
bekämpfen savaşmak,( A ile)
bekannt tanınmış, bilinen
Bekannte(r) tanıdık
bekanntlich bilindiği üzere

bekanntmachen bildirmek, tanıştırmak, ( mit D -e)
Bekanntmachung f ilan , bildiri
Bekanntschaft ( ¨en) f tanışma, tanıdıklar
bekehren kabul ettirmek
bekennen itiraf etmek
Bekenntnis n mezhep
beklagen A –e acınmak, sich  şikayet etmek
bekleben yapıştırmak( mit D –e -i)
bekleide/ n –de bulunmak, giydirmek, ( A mit D –e -i) ; örtmek( mit D –i ile); t giymiş ( mit D -i)
Bekleidung f giyim
bekommen almak, yaramak, gelmek
bekräftigen teyit etmek
bekreuzigen : sich  haç çıkarmak
beladen yüklemek
belagern kuşatmak
belanglos önemsiz
belasten yüklemek, d suçlu gösteren
belästigen f rahatsız etmek
Belastung f yük(leme), ağırlık
Belästigung taciz, sataşma
belaufen : sich  auf A –i tutmak, -e ermek
belebt canlı; işlek
beleg/ en A örtmek, işgal etmek, t meşgul, kısık
belehren öğretmek( j-n über A b-e b.ş -i)
beleidigen incitmek , aşağılamak
Beleidigung f hakaret
belesen okumuş
Beleuchtung f aydınlatma
Belgien n Belçika
belichten ışıklamak
Belichtung f ışıklama, smesser m ışıkölçer
Belieben n : nach  isteğe göre
belieb/ ig her hangi, ,istenildiği kadar; t sevilen
beliefern göndermek ( j-n mit D b-e b.ş -i)
bellen havlamak
belohnen ödüllendirmek
Belohnung f mükafat, ödül
belügen A –e yalan söylemek
bemächtigen : sich  G –i ele geçirmek
bemalen boyamak
bemängeln kusurlu bulmak
bemerkbar hissedilir; sich  machen kendini hissettirmek
bemerken görmek, fark etmek, söylemek; swert dikkate değer
Bemerkung f söz, diyecek
bemühen rahatsız etmek, sich  uğraşmak ( um A için ); zahmet etmek
benachrichtigen A –e haber vermek
benachteiligen A –e zarar vermek
Benachteiligung f haksızlık, zarar
benehmen : sich  davranmak ( wie N gibi)
Benehmen n davranış, hareket
beneiden kıskanmak ( um), swert imrenilecek
benennen adlandırmak
Bengel ( ¨ ,¨ s) m afacan
benommen sersem
benötigen A –e ihtiyacı olmak,
benutzen kullanmak
Benutzung f kullan(ıl)ış
Benzin ( ¨e) n benzin ; kanister m benzin bidonu; leitung f

benzin borusu; pumpe f benzin pompası
beobachten gözet(le)mek
Beobacht/er ( ¨) m , -erin f gözetleyici; ung f gözlem
bequem rahat, kullanışlı
Bequemlichkeit f rahat , kolaylık
beraten nasihat vermek; görüşmek
Berat/er ( ¨) m ,-erin f danışman, müşavir; ung f görüşme, danışma
berauben yoksun bırakmak ( G -den)
berechnen hesap etm., tahmin etmek, d çıkarcı
Berechnung f tahmin
berechtig/ en ( zu D) yetki vermek, b-e –mek, hakkını vermek; t yetkili
Berechtigung f hak, yetki
Bereich m alan, saha
bereichern : sich  zenginleşmek ( an D -den)
Bereifung f lastik takımı
bereinigen çözmek; gidermek
bereisen dolaşmak
bereit hazır ( zu D -e); en hazırlamak; s önceden; şimdiden; stellen hazırlamak; willig istekli
bereuen A –e pişman olmak
Berg ( ¨e) m dağ, tepe
berg/ ab yokuş aşağı, auf yokuş yukarı
Bergbau (o) m madencilik
bergen kurtarmak
bergig dağlık
Berg/ kette f sıradağ; land n dağlık bölge; mann ( -leute) m madenci, predigt f Hazreti İsa”nın dağ vaazı; rutsch m dağ kayması
Bergsteige/ n n dağcılık ; r ( ¨) m, -erin f dağcı
Bergung f kurtarma, tahlisiye
Bergwerk n maden ocağı
Bericht ( ¨e) m rapor, bildiri, erstatten rapor vermek
berichten DA bildirmek
Berichterstatter m, -erin f, muhabir, raporcu
berichtigen düzeltmek
Berichtigung f düzeltme
Bernhardiner m Sen Bernar köpeği
Bernstein ( ¨e) m kehribar
bersten patlamak ( vor D -den)
berüchtigt kötü ünlü
berücksichtigen dikkate alma, hesaba katmak
Beruf m meslek, iş
berufen atamak, tayin etmek, ( zu D -e); sich  auf A –e dayanmak
Berufschule f sanat okulu
berufstätig çalışan, meslek sahibi
Berufung f tayin, temyiz
beruhen dayanmak ( auf D -e)
beruhigen yatıştırmak; sich  yatışmak
Beruhigungsmittel n yatıştırıcı ilaç
berühmt tanınmış, ünlü
berühren A –e dokunmak; -e değmek
Berührung f dokunma
besagen ifade etmek
Besatzung tayfa, mürettebat, işgal kuvveti
besaufen: sich  sarhoş olmak
beschädigen zarara sokmak, bozmak
Beschädigung f hasar, zarar
beschaffen tedarik etmek, sağlamak, nitelikli

Beschaffenheit f yapı, nitelik
beschäftig/ en meşgul etmek, çalıştırmak; sich en meşgul olmak ( mit D ile) ; t meşgul, çalışan ( bei D -de)
Beschäftigung f uğraşma, görev
beschämen utandırmak
Bescheid ( ¨e) m haber; cevap;  wissen bilgisi olm., ( in D hakkında)
bescheiden alçak gönüllü
Bescheidenheit f alçak gönüllülük
bescheinigen tasdik etmek, belgelemek
Bescheinigung f belge
bescheissen aldatmak
beschenken A –e hediye vermek
Bescherung f hediye dağıtılması, nahoş olay
beschiessen ateşe tutmak
beschimpfen A –e sövmek
Beschimpfung f sövme, hakaret etme
Beschlag m kaplama, buğu, nallama; mit  belegen el koymak , işgal etmek
beschlagen kaplamak, nallamak, buğulanmak
Beschlagnahme f müsadere etmek
beschleunigen hızlandırmak
Beschleunigung f hızlandırma, ivme
beschliessen kararlaştırmak
Beschluss m karar, son
beschmutzen kirletmek
beschneiden kesmek, yontmak, sünnet etmek
Beschneidigung f sünnet
beschnitten sünnetli
beschönigen A –in ayıbını örtmek
beschränken sınırla(ndır)mak,; sich  yetinmek(auf A ile)
beschreiben tanımlamak; tarif etmek, tasvir etmek
Beschreibung f tarif, tasvir
beschuldigen suçlamak ( G ile)
Beschuldigung f suçlama, itham
beschützen korumak
Beschwerde ( ¨n) f şikayet, n ağrı
beschweren : sich şikayet etmek( über A bei D –den -e)
beschwerlich zahmetli, müşkül
beschwichtigen yatıştırmak, susturmak
beschwindeln aldatmak
beschwipst çakırkeyif
beschwören A yeminle tasdik etmek, -e yalvarmak; büyü ile çağırmak
beseitigen gidermek
Beseitigung f gider(il)me
Besen ( ¨) m süpürge
besessen :  von D –e tutulmuş
besetz/ en işgal etmek, tutmak,; t meşgul; dolu
Besetztzeichnen n meşgul sinyali
Besetzung f oynayanlar
besichtigen –i gezmek, dolaşmak
Besichtigung f gezme, yoklama
besiedeln iskan etmek
besiegen yenmek
besinnen: sich  düşünmek
Besinnung f die  verlieren bayılmak; zur  kommen ayılmak, aklı başına gelmek
besinnungslos baygın
Besitz (o) m mal; mülk, emlak
besitzen A –e sahip olmak, -i haiz olmak


Besitzer m sahip,mal sahibi
besoffen sarhoş
besohlen pençelemek
Besoldung f ücret
besonder/ - özel, ayrı
Besonderheit ( ¨ en) f özellik
besonders özellikle
besonnen tedbirli, ağırbaşlı
Besonnenheit f ağırbaşlılık
besorgen sağlamak, temin etmek
Besorgnis ( ¨sse) f endişe, korku, kaygı
besorgt endişeli;  sein um A b.ş.için korkmak
Besorgung f tedarik, alışveriş
besprechen –i görüşmek, konuşmak
Besprechung f görüşme, tanıtma, eleştiri
bespritzen serpmek ( mit D –in üzerine -i)
besser daha iyi;  werden , sich n iyileşmek; Wetter ; açılmak
Besserung f iyileşme, düzelme
best- en iyi ; das e , am en en iyi(si)
Bestand m varlık; devam; mevcut
beständig devamlı, değişmez
Bestandteil ( ¨e) m parça
bestärken desteklemek
bestätigen A tasdik etmek, onaylamak
Bestätigung f onay, tasdik
Bestattung f gömme, cenaze
bestech/en A –e rüşvet vermek; lich rüşvetçi
Bestech/lichkeit f rüşvet alma, rüşvetçilik; ung f rüşvet verme
Besteck ( ¨e) n sofra takımı
bestehen geçirmek, Prüfung kazanmak; devam etmek, sürmek, oluşmak( aus , in D –den ) ; ısrar etmek ( auf D -de)
Bestehen n varlık
bestehend şimdiki, bulunan , mevcut,ibaret ( aus D -den)
besteigen A –e çıkmak, tırmanmak, -e binmek
bestellen ısmarlamak, sipariş vermek, -i işlemek, rezerve etmek, ayırtmak
Bestellung f sipariş
besteuern vergilendirmek
bestialisch canavarca
bestimm/ en belirlemek, belirtmek, tanımlamak, kararlaştırmak; t belli , kesin , mahsus ( für A -e) ; belirli, muhakkak
Bestimmung f amaç, hüküm, kader, en yönetmelik; sort m gideceği yer
bestrafen cezalandırmak
Bestrafung f cezalandır(ıl)ma
bestrahlen aydınlatmak
Bestrahlung f radyoterapi
Bestreben (o) n, ung f gayret
bestreiten inkar etmek; Kosten ödemek
bestürzt telaşlı, şaşkın
Bestürzung f telaş, şaşkınlık
Besuch ( ¨e) m ziyaret, misafir, konuk
besuchen ziyaret etmek, görmeye gitmek
Besucher ( ¨) m , -in f ziyaretçi, misafir
betätigen işletmek, sich  çalışmak
betäuben bayıltmak; d uyuşturucu,
Betäubung f uyuşukluk,narkoz; smittel n uyuşturucu madde
beteiligen ortak yapmak, ( an D -e); sich  katılmak ( an D -e)

Beteiligung f katılma
beten dua etmek
beteuern A –e yemin etmek
Beton ( ¨s) m beton
betonen vurgulamak
Betonung f vurgu(lama)
Betracht m, in  ziehen A itibara almak
betrachten A –e bakmak, saymak ( j-n als A -i)
beträchtlich önemli,epey
Betrag ( ¨e) m tutar; miktar
betragen tutmak; sich  davranmak
Betragen n tavır, davranış
betreffen ilgilendirmek, end A , s G –e gelince
betreiben işletmek
betreten A –e ayak basmak, girmek, sıkılmış
betreuen A –e bakmak
Betreuung f bakım
Betrieb m işletme, fabrika, gidiş geliş; ausser  bozuk
Betriebsrat m işçi temsilcisi; unfall m iş kazası; wirtschaft f işletme
betrinken: sich  sarhoş olmak
betroffen şaşkın; ilgili
betrübt üzgün
Betrug (o) m aldatma, dolandırıcılık
betrügen aldatmak,dolandırmak
Betrüger ( ¨) m , -in f hilekar, dolandırıcı
betrügerisch hileli, aldatıcı
betrunken sarhoş
Bett ( ¨en) n yatak, couch f açılır kanepe; decke f yorgan , battaniye
betteln dilenmek
Bettgestell n karyola
bettlägerig yatalak
Bettler ( ¨)m , -in f dilenci
Bettruhe f yataktan çıkmama
Bettuch n çarşaf
Bettwäsche f yatak çamaşırı
beugen bükmek , eğmek
Beule ( ¨n) f girinti, çıkıntı; şiş, kabartı
beunruhig/en endişeye düşürmek; t tedirgin
beurlaub/ en A -e izin vermek; t izinli
beurteilen hüküm vermek,( A hakkında)
Beurteilung f görüş , oy
Beute (o) f ganimet, av
Beutel( ¨) m kese, torba
bevölkern iskan etmek
Bevölkerung f halk, nüfus
bevollmächtigen A –e yetki vermek
bevor –meden önce
bevor/stehen yakında vuku bulmak; zugen seçmek, tercih etmek,
bewachen gözetmek, göz altında bulundurmak; t bekçili, nöbetçili
Bewachung f gözetim, nezaret
bewaffnet silahlı
bewahren korumak ( vor D -den); Gott bewahre ! Allah saklasın
bewähren : sich  değerini göstermek
bewährt denenmiş
bewältigen –i becermek
Bewandtnis (o) f nitelik

bewässern sulamak
Bewässerung f sulama
bewegen A hareket ettirmek , yerinden oynatmak; -e dokunmak; -i teşvik etmek ( zu D -e); sich  hareket etmek
beweg/ lich oynak; t heyecanlı, dalgalı
Bewegung f hareket
beweinen A –e ağlama
Beweis ( ¨e) m kanıt, delil
beweisen ispat etmek
bewerben : sich  um A b.ş. için başvurmak, adaylığını koymak
Bewerb/er ( ¨) m , -erin f istekli; aday; ung f talep, adaylık
bewerfen değerlendirmek
bewilligen vermek, müsaade etmek
Bewilligung f müsaade, izin
bewirken A meydana getirmek; -e sebep olmak
bewirt/en yedirip içirmek; schaften işletmek; karneye bağlamak
Bewirtung f ikram
bewog, en bewegen
bewohnen A –de oturmak
Bewohner(in) m oturan , sakin
bewölk/en : sich en bulutlanmak; t bulutlu
bewundern A beğenmek; -e hayran olmak
Bewunderung f hayranlık
bewusst bilinçli, bilerek
bewusstlos baygın
Bewusst/ losigkeit (o)f baygınlık; sein (o) n şuur,bilinç
bezahl/en ödemek; t ödemiş, ücretli
Bezahlung f ödeme
bezaubernd büyüleyici
bezeichnen göstermek, tanımlamak, adlandırmak; d karakteristik
Bezeichnung f ad, söz, terim,
bezeugen A-e tanıklık etmek
beziehen A örtmek, kaplamak; -i atfetmek, ( auf A -e); -e yerleşmek; sich  ilgili olmak ( auf A ile)
Beziehung f ilgi,ilişki
beziehungsweise daha doğrusu
beziffern : sich  auf A –i tutmak, -e ermek
Bezirk ( ¨e) m bölge; semt
Bezug m kılıf, ilgi; mit  auf A hakkında;  nehmen auf A –e dayanmak; Bezüge aylık, gelir
bezüglich G hakkında
bezwecken amaçlamak
bezweifeln A –den şüphelenmek
Bibel ( ¨n) incil
Biber ( ¨) m kunduz
Bibliothek ( ¨en) f kütüphane, kitaplık; ar ( ¨e) m, erin f kütüphaneci
bieder namuslu, sadedil
bieg/en bükmek, eğmek; sam bükülebilir, esnek
Biene ( -n) f arı, nkorb m , nstock m arı kovanı
Bier (-e) n bira
Biest (-er) n hayvan
bieten sunmak; vermek, ; sich  lassen A –e izin vermek
Bigamie (- n) f iki karılık
bigott yobaz
Bilanz (-en) f bilanço
bilateral iki taraflı
Bild (-er) n resim; fotoğraf; imaj;band m resimli kitap, albüm

bilden yapmak; oluşturmak; eğitmek; sich  oluşmak
Bilderbuch n resimli kitap; hhauerin f heykeltraş
bildlich mecazi
Bild/ nis n resim ; schirm m ekran
Bildung f oluşturma, bilgi, terbiye
Billard (-e) n bilardo
billig ucuz
billigen uygun görmek
Billigung f rıza
Binde (-n) bağ; sargı; adet bezi; hautentzündung f konjonktivit, gözde katılgan doku yangısı
binden bağlamak, ciltlemek
Bind/ estrich m kısa çizgi; faden m sicim ; ung f bağlanma, bağlılık
binnen G zarfında , içinde
Binnen iç
Bio doğal
Biologie (o) f biyoloji
Birke (-n) f huş ağacı
Birne (-n) armut, ampul
bis ( zu D) –e kadar, dek
Bischof (¨e) m piskopos
bisher şimdiye kadar
biss beissen
Biss(-sse) m ısırma; sokma
bisschen : ein  biraz
Bissen(-) m lokma
bissig ısırgan, iğneleyici
bisweilen bazen arasıra
bitte lütfen ;sehr! buyurun! ,rica ederim!, bir şey değil; wie  ?efendim?
Bitte (-n) f rica, arzu
bitten rica etmek; dilemek ( j-n um A –den –i)
bitter acı
bizarr tuhaf
Blamage (-n) f rezalet
blamieren rezil etmek; sich  kepaze olmak
blank parlak
Blanko açık, doldurulmamış
Blase(-n) f kabarcık, sidik torbası; balg m körük
blasen üflemek, esmek
blass solgun, soluk
Blatt ( ¨er) n yaprak, gazete
blättern ( in D -in) sayfalarını çevirmek
Blätterteig m yufka
blau mavi, lacivert
Blaubeere f yabanmersini
Blech ( -e) n saç, teneke, büchse f, dose f teneke kutu; schaden m karoser hasarı
Blei (-e) n kurşun
bleiben kalmak, durmak; ( bei D -e) devam etmek; d devamlı, sürekli
bleich soluk, renksiz
bleifrei kurşunsuz
Bleistift m kurşunkalem; spitzer m kalemtıraş
Blende (-e) f diyafram
blenden körletmek, kamaştırmak
Blick ( -e) m bakış, manzara
blicken ( auf A -e) bakmak; sich  lassen görünmek( in D -de)
blieb bleiben

blies blasen
blind kör, donuk
Blinddarm m kör bağırsak; entzündung f apandisit
Blind/ gänger (-) m kör mermi; heit f körlük
blindings körü körüne
blinken parıldamak, yanıp sönmek, sinyal vermek
Blinker m sinyal lambası
Blitz (-e) şimşek, yıldırım; flaş, ableiter m paratoner
blitzen şimşek çakmak, parıldamak
Blitzlicht n flaş ışığı
blitzschnell çarçabuk
Block (¨¨e) m yığın, kütle, blok
blockieren ablukaya almak; bloke etmek
blöde budala , bunak
Blödsinn (o) m saçmalık, budalalık
blond sarışın, sarı saçlı
bloss çıplak, açık, yalnız, sadece
Blösse (-n) f çıplaklık, sich eine  geben zayıf tarafını göstermek
blossstellen rezil etmek
Bluff (-s) m blöf
blühen çiçeklenmek, gelişmek
Blume (-n) f çiçek; koku; köpük
Blumenhändler (in f) m çiçekçi; kohl (o) m karnabahar; strauss m buket , demet; topf m saksı
Bluse (-n) f bluz
Blut (o) n kan; druck m tansiyon
Blüte (-n) f çiçek; çiçeklenme, gelişme
bluten kanamak
Blutgruppe f kan grubu
blutig kanlı
Blut/ körperchen n yuvar, kreislauf m kan dolaşımı ; rache f kan davası
blutstillend kan kesici
Blut/ ung f kanama, vergiftung f kan zehirlenmesi
Bock (¨¨e) m erkek hayvan ; teke
bockig inatçı
Boden (¨) m yer , toprak, dip; taban, döşeme,
bodenlos dipsiz, benzeri görülmemiş
Boden/ reform f toprak reformu, satz m telve, tortu, see m Konstanz Gölü
Bodybuilding n vücut geliştirme
bog biegen
Bogen (¨¨) m yay , kemer, tabaka
Bohne (-n) f fasulye , bakla, grüne  taze fasulye, weisse  kuru fas
bohnern cilalamak
bohren delmek, burgulamak
Bohrer (-) m delgi, matkap, burgu
Boiler (-) m şofben
Boje (-n) f şamandıra
Bolzen (-) m cıvata
bombardieren bombalamak
Bombe (-n) f bomba
bombensicher şüphe götürmez
Bon (-s) m bono
Bonbon (-s) m , n bonbon
Boot(-e) n sandal, kayık
Bord (o) m borda ; an  gemide , uçakta; karte f biniş kartı
borgen DA ödünç vermek (sich  ) ödünç almak
Borke (-n) f ağaç kabuğu
Börse (-n) f para kesesi
Borste (-n) f kalın kıl
Borte (-n) f şerit
bösartig kötü niyetli
Böschung f iniş, bayır
böse fena, kötü ; r Blick kem göz
Bösewicht m kötü adam
boshaft kötü, muzip
Bosheit f kötülük, muziplik
Bosporus m Boğaziçi
böswillig kötü niyetli
bot bieten
Botanik (o) f botanik;
Bot/e (-n) m in f haberci
Botschaft (-en) f haber , mesaj, büyükelçilik; er elçi
Bottlich (-e) m tekne
Boillon (-s) f et suyu
Bowie (-n) f cam kap
boxen boks yapmak
Box/er (-) m boksör ; kampf m boks maçı
boykottieren boykot etmek
brach brechen
brach sürülmemiş
brachte bringen
Branche (-n) f branş, dal
Brand (¨ e) m yangın , kangren, bombe f yangın bombası, mal n dağ,, sıcak damga; stfter m kundakçı
Brandung f çatlayan dalgalar
Brandwunde f yanık yarası
Branntwein m kanyak
braten tavada veya ızgarada kızartmak
Brat/ en m kızartma; pfanne f tava
Brauch (-e) m örf, görenek
brauch/ bar işe yarar , faydalı ; en A –e ihtiyacı olmak
Braue (-n) f kaş
brauen ( bira ) yapmak
Braunerei f bira fabrikası
braun kahverengi, esmer, bronz
Bräune f esmerlik
braungebrannt bronzlaşmış, güneşten yanmış
Braunkohle f linyit
Brause (-n) f duş , gazlı limonata , gazoz
brausen köpürmeye başlamak, gürlemek, uğuldamak
Braut (-e) f nişanlı, gelin
Bräutigam (-e) m nişanlı, güvey
brav edepli, terbiyeli, namuslu
bravo! bravo! aferin!
brechen kırmak, bozmak, kırılmak, sich  kırılmak
Brech/ reiz m bulantı, ; stange f küskü, kaldıraç
Brei (-e) m ezme, lapa
breit geniş, enli
Breite (-n) f en, genişlik, enlem
Bremse (-n) f fren, atsineği
bremsen frenlemek, fren yapmak
Brems/licht n stop lambası, pedal n fren pedalı
brenn/bar tutuşabilir, en yakmak
Brennessel (-n) ısırgan otu
Brenn/glas n pertavsız, büyüteç; punkt m odak; stoff m yakıt , yakacak
Bresche (-n) f gedik
Brett (-er) n tahta, raf
Brezel (-n) f tuzlu simit
Brief (-e) m mektup, yazı; bogen m mektup kağıdı tabakası; kasten m mektup kutusu
brieflich mektupla
Briefmarke f posta pulu ; nsammler m pul meraklısı
Brief/ papier n mektup kağıdı, tasche f cüzdan, taube f posta güvercini; träger m postacı; umschlag m mektup zarfı
briet braten
Brigade (-n) f tugay; general m tuğgeneral
Brikett (-s) n briket
Brillant (-en) m pırlanta
brillant parlak
Brille (-n) f gözlük; tuvalet anadı; nglas n gözlük camı
bringen DA ( her )getirmek; götürmek; zum Lachen  güldürmek; zum Schweigen  susturmak
Brite (-n) m, britisch Britanyalı
Brocken (-) m kırıntı
brodeln fokurdamak
Brombeere (o) f böğürtlen
Bronchitis (o) f bronşit
Bronze (o) f bronz , tunç
Brosche (-n) f broş
broschiert ciltsiz
Broschüre (-n) f broşür
Brot (-e) n ekmek
Brötchen (-) n küçük ekmek; belegtes sandviç
Brot/ kruste, rinde f ekmek kabuğu
Bruch (-e) m kırılma , kırık, kesir, ara bozma
brüchig kırık, çatlak
Brücke(-n) f köprü; seccade; nbogen m köprü kemeri
Bruder (¨¨) m erkek kardeş
brüderlich kardeşçe
Brühe (-n) f su, et suyu
brüllen bağırmak, böğürmek
brummen homurdanmak; hapis yatmak
brünett esmer
Brunnen (-) m kuyu, çeşme
brüsk sert , haşin; ieren A-e nezaketsiz davranmak
Brüssel n Brüksel
Brust (¨¨e) f göğüs, meme
brüsten : sich  kurumlanmak ( mit D ile)
Brustwarze f meme ucu
Brut (o) civcivler, güruh
brutal hayvanca , vahşi
brüten kuluçkaya yatmak, dalmak ( über A -e)
brutto brüt
Bube (-n) m erkek çocuk; vale, oğlan
Buch (¨er) n kitap ; binder m ciltçi
Buchdruck m basımcılık; er m basımcı; erei f matbaa
Buche (-n) f kayın ağacı
buchen deftere yazmak
Bücherschrank m kitaplık
Buchfink m ispinoz
Buch/ führung f defter tutma, halter m sayman , handler m kitapçı; handlung f kitabevi
Büchse (-n) f teneke kutu, tüfek, nmilch f kutu sütü, nöffner m konserve açacağı
Buchstabe (-n) m harf
buch/stabieren hecelemek, stäblich harfi harfine

Bucht (-en) f körfez , koy
Buchung f yer ayırtma; rezervasyon
Buckel (-) m kambur, tümsek
bücken: sich  eğilmek
bucklig kambur
Bückling (-e) m füme ringa
Bude (-n) f kulübe, oda
Budget (-s) n bütçe
Büffel m manda
büffeln dinlenmeksizin öğrenmek, ineklemek
Bug (-e) m pruva
Bügel (-) m kulp, askı, brett n ütü tahtası; eisen n ütü; falte f ütü çizgisi
bügel/frei ütü istemez; n ütülemek
Bühne (-n) f sahne
buk backen Bukarest n Bükreş
Bulgar/e (-n) m , -in f Bulgar; -ien n Bulgaristan
bulgarisch Bulgar; Bulgarca
Bulle (-n) m boğa; polis, aynasız
Bummel(-) gezme, gezinti
bummeln boş gezmek, gecikmek
Bummelsteak m hız yavaşlatma eylemi
Bund (¨¨e ) m birlik, kemer, kuşak
Bund (¨e) deste
Bündel (-) n demet; bohça
bündeln demetlemek
Bundes/ bahn federal demiryolları, gerichtstof m Federal Mahkeme; kanzler m federal başbakan, şansölye; land n eyalet;liga f Federal Alman Ligi; präsident m federal cumhurbaşkanı; republik f Deutschland Federal Almanya Cumhuriyeti; staat m federal devlet ; tag m Federal Parlamento; wehr f Federal Almanya Silahlı Kuvvetleri
Bündnis (-sse) n birleşme, pakt
Bunker (-) m sığınak
bunt karışık renkli
Buntstift m renkli kalem
Burg (-en) f kale, hisar
Bürge (-n) m kefil
bürgen kefil olmak(für A için)
Bürger (-) m , -in f şehirli, yurttaş, vatandaş; initiative f yurttaşlar girişimi; krieg m iç savaş
bürgerlich medeni, sivil; burjuva; Bürgerliche(s) Gesetzbuch Medeni Kanun
Bürger/ meister(in) f belediye başkanı;steig (-e) m yaya kaldırımı
Bürgerschaft (-en) kefillik
Büro (-s) büro , daire haus n han, klammer f raptiye, kratie f bürokrası; kırtasiyecilik
Bursche (-n) m delikanlı; hizmet eri
Bürste (-n) f fırça
bürsten fırçalamak
Bus (-sse) m otobüs; bahnhof m otogar , otobüs terminali
Busch (¨e) m çalı
Büschel (-) n demet, tutam
Busen m göğüs, koyun, körfez, koy
Bus/fahrer(in f) m otobüs şoförü; haltestelle f otobüs durağı
Busse (-e) f tövbe
büssen A –in cezasını çekmek
Bussgeld n para cezası
Büste ( -n) f büst, nhalter m sutyen
Busverbindung f otobüs bağlantısı
Butter (o) tereyağı; brot n tereyağlı ekmek; milch f tereyağı alınmış süt
byzantinisch Bizanslı
Byzanz n Bizans
bzw. (= beziehungsweise ) veya, daha doğrusu

 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst