8. sınıf TC inkılap tarihi-bir kahraman doğuyor test soruları

Mr.Jackson Sagopa Kajmer
Adam olmak için okumak,öğrenmek şarttır; başka çare yoktur.
1. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Bey'in yalnızca
yukarıdaki sözüne bakılarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) Ali Rıza Bey gümrük memurluğu görevi yapmaktadır.
B) Mustafa Kemal çevresinden etkilenmemiştir.
C) Mustafa Kemal’in babası Onun Şemsi Efendi
İlkokuluna gitmesini istemektedir.
D) Mustafa Kemal eğitim ve öğrenimin önemini anlayan
bir aile ortamında yetişmiştir.

Mustafa Kemal OsmanlıDevleti'nin çöküşüne yol açan
olayların yoğunlaştığı Rumeli'nin en önemli kenti
Selanik'te büyüdü. Bölge farklı alanlarda komşu
ülkelerden etkilenmekteydi. Hristiyan milletlerin Osmanlı
Devletine karşı ayaklanmaları, büyük devletlerin yayılma politikaları
en çok burada hissediliyordu.Bu durum Mustafa Kemal'i
çok etkiliyordu.

2. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa
Kemal'in çevresinde yaşanan olaylardan
etkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır?
A) Azınlıkların yeni haklar verilmesini istemesi
B) Padişahlığın devamını istemesi
C) Mali kalkınmaya önem vermesi
D) Ülke ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve daha
sağduyulu hareket etmesi

3. Mustafa Kemal aşağıdaki okullardan hangisinde
eğitim görmemiştir?
A) Robert Koleji B) Manastır Askeri İdadisi
C) Askeri Rüşdiye D) Harp Akademisi

4. Mustafa Kemal tarih sahnesine ilk kez aşağıdaki
hangi olayda görev alarak çıkmıştır?
A) 31 Mart Vakası C) Trablusgarp Savaşı
B) I. Dünya Savaşı D) Kurtuluş Savaşı


İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu
düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını da
düşünmelidir. Dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, diğer
taraftan kendi huzur ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak demektir

5. Atatürk söylemiş olduğu bu sözlerle
aşağıdakilerden hangisinin öneminden
bahsetmiştir?
A) Dünyada yalnızca sevginin egemen olması
B) İnsanlık ailesinin yeri ve değeri
C) İnsanların ona olan sevgisi ve saygısı
D) İnsanlığın değeri ve insanlığın hizmetinde çalışma

6. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin Balkan
topraklarında dünyaya geldiği zaman Osmanlı Devleti
kapitülasyonlarla Batı’nın açık pazarı haline gelmiş, bir
yandan da Balkan ulusları Osmanlı Devleti’nden
ayrılıp bağımsız olmak istiyorlardı. Balkanlarda
yaşayan Türkler Balkan ulusları tarafından baskı
altında tutuluyordu.
Yukarıda verilen paragrafa göre Mustafa Kemal’in
doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Osmanlı Devleti ekonomik bakımdan zor durumdadır.
B) Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar kendi
devletlerini kurmak istiyorlardı
C) Osmanlı Devleti’nde toplumda her anlamda ikilikler
yaşanıyordu.
D) Balkanlarda yaşayan Türkler, çeşitli unsurlar
tarafından baskı görüyordu.


Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grubu
komutanıyken en ön safta savaşmıştı. Bu savaş
sırasında Atatürk’e şarapnel parçası isabet etmiş fakat sağ
cebinde bulunan saatikendisini ölümden kurtarmıştı.
Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga
kemikleri kırılmıştı. Buna rağmen cepheden ayrılmamış,
savaşı atı üzerinde yönetmişti.

7. Yukarıdaki paragrafta Atatürk’ün hangi kişilik
özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması
B) Vatanı ve milleti için canını feda etmekten
kaçınmaması
C) Büyük ideallere sahip olması
D) Milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya çalışması

8. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşları sırasında
düşman donanmasının nereden çıkarma yapacağını
önceden sezerek gerekli Önlemleri almış ve savaşın
kazanılmasında etkili olmuştur. Bu durum Atatürk'ün
I. Sezgilerinin güçlü olduğu
II. İleri görüşlü olduğu
III. Adaletli olduğu
özelliklerinden hangilerine sahip olduğunun
göstergesidir?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) II ve III
Mustafa Kemal, Harp okulu öğrenimi döneminde hem
Fransızcasını geliştirmiş hem de memleket
meseleleri üzerindeki düşünceleri olgunlaşmıştır.
Mustafa Kemal fikirlerini arkadaşlarına anlatmak,
okulda bu fikirleri yaymak için bir gazete çıkarma
girişiminde bulunmuştur.

9. Yukarıdaki bilgiye göre Mustafa Kemal’in Harp
Okulu öğrenimi dönemiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış bir yargı
olur?
A) Mustafa Kemal’in bu dönemde vatan ve millet ile ilgili
fikirleri olgunlaşmıştır.
B) Batıya dönük çağdaşlaşma düşünceleri gelişmeye
başlamıştır.
C) İstanbul’un siyasi hayatı içerisinde kendisini
bulmuştur.
D) Bu dönemde liderlik özellikleri gelişmeye başlamıştır.

10. Anafartalar Savaşı’nda yarbay olan Mustafa Kemal’in
askere ”taarruzu değil ölmeyi emretmesi” savaşın
kaderini etkilemiştir. Churchill’in anılarında “kaderin
adamı” olarak tanımladığı Mustafa Kemal, Conkbayırı
ve Kocaçimen’de ilerleyen Anzak Kolordusunu geri
çekilmeye zorlamış, işgal edilen noktaları kurtarmış ve
Çanakkale Cephesi’nin düşmesini engellemiştir.
Sadece bu bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi daha doğru bir yargıdır?
A) Mustafa Kemal askeri dehasını ve yeteneğini tüm
dünyaya göstermiştir.
B) Emperyalist güçlere karşı savaşmıştır.
C) İtilaf Devletleri’nin Osmanlıya baskısı sona ermiştir
D) İngilizlerin ağır can kaybı vermelerine yol açmıştır.

11. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni
Türkiye'nin kuruluşunu belgelere dayandırarak
anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kumandan ile Hasbihal B) Nutuk
C) Geometri Kitabı D) Medeni Bilgiler

İtilaf Devletleri Çanakkale Savaşlarında istedikleri
sonuçları elde edememişlerdir. Çanakkale’yi
geçemedikleri için 1. Dünya savaşı 2 yıl daha uzamıştır.

12. Derste öğrencilerine Çanakkale Savaşı’nın
sonuçlarından bahseden Yasin öğretmenin
söylediklerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi
olabilir.
A) Rusya’nın yardım alamaması sonucunda savaştan
çekilmesi
B) İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu Osmanlının ele
geçirmesi
C) 500 bin kişinin hayatını kaybetmesi
D) Osmanlı devletinin savaştan çekilmesi

13. Mustafa Kemal, toplumun huzurunu, güvenini ve
geleceğini aile mutluluğunun sağlanmasında
görmüştür.
Buna göre Mustafa Kemalin aşağıdaki sözlerinden
hangisi bu görüşünü kanıtlar niteliktedir?
A) Ya İstiklal Ya Ölüm!
B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
C) Uygarlığın esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile
hayatındadır.
D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.


14. Mustafa Kemal Paşanın Çanakkale Savaşları
sırasında verdiği bu emirle uygulanan askerî taktik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askerlere intihar saldırısı yaptırarak düşman saflarını
dağıtmak
B) Düşmanları yanıltarak pusuya düşmelerini sağlamak
C) Öndeki birliklerle düşmanı oyalayarak diğer birliklere
zaman kazandırmak
D) Düşmana gözdağı vererek geri çekilmeye zorlamak.

15. Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün hayatı ile
ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Bey'dir.
B) Selanik’te doğmuştur.
C) Eğitimine askeri okullarda devam etmiştir.
D) Ailesinin zoruyla askeri okula gitmiştir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst