8.sınıf 1. Dünya Savaşıyla İlgili Test Soruları

Mr.Jackson Sagopa Kajmer
1-Birinci Dünya Savaşı’na İttifak Devletleri’nin yanında savaşa giren Osmanlı Devleti ve Bulgaristan’ın;İttifak Devletleri’nin yanında savaşa alınma nedenleri birbirinden farklıdır.
Buna göre,İttifak Devletleri’nin,Osmanlı Devleti’ni kendi taraflarında Birinci Dünya Savaşı’na sokmaya çalışmalarında, Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?

A)Askeri Gücü B)Jeopolitik (Coğrafi) Konumu
C)Ekonomik (Mali) Gücü D)Savaş Tecrübesi (Deneyim)

2-Sanayi İnkilabı ve Fransız İhtilali,Birinci Dünya Savaşı’nın gerçek nedenleridir.Çünkü;

I-Fransız İhtilali ile Özgürlük,Eşitlik ve Milliyetçilik Akımı tüm dünyada yayılmaya başlamıştır.Özellikle Milliyetçilik Akımı ile birlikte,başka bir devletin egemenliğinde yaşayan ırklar, kendi devletlerini kurabilme hakkını elde ettiler.
II-Sanayi İnkilabı ile birlikte ortaya çıkan hammadde ve Pazar arayışına bağlı olarak Sömürgecilik;ekonomik rekabete bağlı olarak ta Bloklaşma yani iki ayrı sömürge devlet grubu ortaya çıkmıştır.Öyle ki sömürge devletleri kuran sanayi ülkeleri,bir taraftan sömürgelerini genişletmeye çalışırken, diğer bir taraftan da ellerindeki sömürgelerini kontrol etmeye çalışmışlardır.

Bu yargıya göre,aşağıdakilerden hangisi,savaşın nedenleri arasında gösterilemez ?

A)Almanya ile İtalya’nın geçte olsa sanayileşmeye bağlı olarak sömürgecilik politikası izlemeleri
B)Rusya’nın sıcak denizlere ulaşabilmek için,Balkanlar’daki toplulukları,kendi devletlerini kurmaları için kışkırtması
C)ABD’nin,Avrupa’daki sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan bloklaşmanın dışında kalması
D)Sanayileşmeye geçen devletlerin,kendi sömürgelerini ellerinde tutmak istemeleri


3-Avrupalılar,çok uluslu bir devlet olan Osmanlı Devleti’nde, Fransız İhtilali sonrasında yayılan Milliyetçilik Akımı’na bağlı olarak ortaya çıkan Bağımsızlık Hareketleri’ni desteklediler. Kapitülasyonları yaygınlaştırarak Osmanlı Ülkesi’ni kendi ürettikleri satmaya yönelik açık bir Pazar haline getirdiler. Böylece,Osmanlı Devleti,onlar için hem hammadde kaynağı, hem de iyi Pazar mekanı idi.

Bu bilgilere göre,aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A)Osmanlı Devleti’nin dağılmasına etki eden olaylardan biri de Fransız İhtilali olmuştur
B)Osmanlı Devleti,kendi ekonomisinin canlanması için kapitülasyonların yaygınlaştırılmasına olanak vermiştir.
C)Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan Milliyetçilik Akımı, Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletleri olumsuz etkilemiştir
D)Osmanlı Devleti’nin coğrafi konumu ve yer altı kaynakları yönünden zengin olması,sömürgecilik yapan devletlerin ilgisini çekmiştir

4-Fransız İhtilali sonrasında yayılan;
“Her milletin kendi devletini kurup,kendi kendini yönetmesi” ni ön gören Milliyetçilik Akımı, aşağıdaki alanlardan hangisinde daha fazla değişime neden olmuştur ?

A)Bilim ve Teknik’te (Teknoloji’nin Gelişmesi)
B)Siyasal Alan’da (Yeni Devletler’in Kurulması)
C)Kültürel Alan’da (Yeni Kültürlerin Ortaya Çıkması)
D)Sosyal Alan’da (Halkın Yeni Haklara Sahip Olması)

5-1914 Yılı Sonları’nda kendi toprakları içindeki Saray Bosna’yı ziyaret eden Avusturya-Macaristan Veliahtı , Sirbistan’ın Bağımsızlık Taraftarı olan bir Sırplı öğrenci tarafından öldürüldü.Olaya karışan Sırplı öğrenci Fransız İhtilali’nin Milliyetçilik Akımı’ndan etkilenmiştir.
Bu olay,Birinci Dünya Savaşı’nın bahanesi oldu.Yani,savaşın kıvılcımı oldu.

Buna göre,Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasında aşağıdaki-lerden hangisi etkili olmuştur ?

A)Devletler arası Bloklaşma
B)Sanayileşme ve Sömürgecilik
C)Hammadde Arayışı ve Pazar Yeri Arama
D)Milliyetçilik Akımı Düşüncesi

6-Birinci Dünya Savaşı sırasında Japonya,kendi devletlerinin etki alanlarını genişletmek amacıyla Almanya’nın Asya’daki sömürgelerine saldırarak,savaşın alanını genişletmiştir. Böylece Japonya,Almanya’nın karşısında yer alan diğer blokta yer almıştır.

Buna göre,yukarıdaki bilgilere göre,aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A)Japonya,hammadde arayışına bağlı olarak sömürgecilik yapmak için savaşa girmiştir
B)Japonya,İngiltere’nin içinde yer aldığı İtilaf Devletler Grubu’nda yer almıştır.
C)Japonya,Asya’da yer alan Almanya’ya ait sömürgelere saldırarak bir anlamda Birinci Dünya Savaşı’na girmiştir.
D)Japonya’nın Birinci Dünya Savaşı’na girmesiyle savaşın alanı genişlemiştir.


7-Birinci Dünya Savaşı başlarında ekonomik çıkarları gereği Almanya ile birlikte hareket eden İtalya,savaş başladıktan kısa bir süre sonra,İngiltere’nin kendisine Ege Kıyı Tarafını ‘nı teklif etmesine bağlı olarak taraf değiştirip,İngiltere ve Fransa’nın içinde bulunduğu İtilaf Devletler Grubu’na katılmıştır.

İtalya’nın,taraf değiştirmesinin nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?

A)Almanya’nın yenileceğini anlaması
B)İngiltere ve Fransa’nın büyük devletler olması
C)İtalya’ya belli toprakların vaat edilmesi
D)İtalya’nın coğrafi konum olarak Fransa’ya yakın olması
8-Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında İngiltere’nin içinde yer aldığı İtilaf Devletleri,Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını isterken;Almanya,savaşın alanını genişleterek cephelerin çoğalmasını sağlamak ve Süveyş Kanalı aracılığı ile İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantısını koparmak amacıyla kendisinin yanında savaşa girmesini istiyordu. Bunun yanında halifeliğin Osmanlılar’da olması,tüm İslam Dünyası’nın desteğinin çekilmesi anlamına da geliyordu.

Aşağıdakilerden hangisi,Almanya’nın bu tutumuna gerekçe gösterilemez ?

A)Savaşın alanını genişletmek
B)Hindistan’da dahil uzakdoğu’ya kadar uzanan yolu kontrol altına almak
C)Halifelik Makamı’nın etki alanından yararlanmak
D)İtilaf Devletleri’nin birbirleri ile olan bağlantılarını koparmak

9-1914 yılından itibaren devam eden Birinci Dünya Savaşı, 1918 yılında İttifak Devletleri’nin yenilgisi ile sona erdi. Savaşta yenilen İttifak Devletleri tek tek savaştan çekilmişler dir.Özellikle,Bulgaristan savaştan çekilince Osmanlı Devleti- nin Almanya ile olan bağlantısı koptu.
Ülke Yönetimi’nde olan İttihat ve Terakki Partisi hükümetten çekildi.Ve ülkede boşluk meydana geldi.Ahmet İzzet Paşa Başkanlığı’nda yeni bir hükümet kuruldu.Ve bu hükümet, İtilaf Devletleri ile Ateşkes Antlaşması imzalamak zorunda kaldı.

Yukarıdaki bilgilere göre,Osmanlı Devleti’nin ateşkes istemesinde;

I-Almanya’dan yardım gelmemesi ve bağlantının kesilmesi
II-İttihat ve Terakki Yönetimi’nin hükümetten çekilmesi
III-İttifak Devletleri’nin yenilerek tek tek savaştan çekilmesi

durumlardan hangisi veya hangileri etkili olmuştur ?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I,II ve III

10-İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’de boğazı geçmek istemelerinin nedenlerinden bazıları şunlardır ;

I-Çarlık Rusya’sına yardım ulaştırarak,Rusya’nın savaşa devam etmesini sağlamak
II-Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesine engel olmak
III-Balkanlar’daki tarafsız olan devletleri,Rusya’nın aracılığı ile İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmesini sağlamak
IV-Süveyş Kanalı aracılığı ile Hindistan’a ulaşmak ve bu kanal üzerindeki tehditleri ortadan kaldırmak

Buna göre,yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri daha çok sömürge bölgelerinin korunması ve buralarla olan bağlantının koparılmaması ile ilgilidir ?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve IV D) II ve III
11-Osmanlı Devleti’nde ülke yönetiminde etkili olan İttihatçılar’ın Alman Yanlısı Politika izlemeleri,geçmişte kaybedilen toprakların geri alınma düşüncesi ve Almanya’nın savaşı kazanacağına olan inancın tam olması gibi bir takım nedenlerle,Osmanlı Devleti,Birinci Dünya Savaşı’na sonradan girmiştir.
Bunun yanında savaş öncesinde Fransa ile olan ilişkilerin iyi olmaması ve İngiltere’ye verilen sipariş savaş gemisinin paralarının tamamının ödendiği halde verilmemesi,Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesinin diğer nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buna göre,aşağıdakilerden hangisi,Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girmesinin nedenleri arasında yer almaz ?

A)Ülke yönetiminde etkili olan İttihatçılar’ın,Alman Yanlısı politika izlemeleri
B)Osmanlı Devleti’nin sanayileşmeye geçmek istemesi
C)Geçmişte kaybedilen yerlerin geri alınmak istenmesi
D)Almanya’nın savaşı kazanacağına olan inancın olması

12-Birinci Dünya Savaşı başında İtilaf Devletler Grubu’nda yer alan Rusya,Çanakkale Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin kendisine gerekli olan yardımı ulaştıramaması üzerine savaştan çekilmek zorunda kalmış ve imzaladığı Brest Litovks Antlaşması ile savaştan çekilmiştir.

Buna göre,Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesine etki eden neden,aşağıdakilerden hangisidir ?

A)İtilaf Devletleri’nin kendisine gerekli olan yardımı ulaştıramaması
B)Almanya ile Avusturya’nın Balkanlar’da uyguladığı Doğu Avrupa’ya yayılması Politikası’nın etkili olması
C)İngiltere’nin Uzak Doğu Sömürgeleri ile olan bağlantısının kopması
D)Rusya’da Bolşevikler ’in öncülüğünde karışıkların çıkması

13-İngiltere’nin sanayileşmeye geçmesi ile birlikte hammadde arayışına bağlı olarak sömürgecilik yarışı başlamıştır.Bu yarışta geri kalan Almanya ve İtalya’nın da siyasi birliği sağlayarak bu sömürgeciliğe el atmaları,dünyada sömürgecilik yarışının alevlenmesine neden olmuştur.
Tabi buna bağlı olarak ekonomik rekabet ortaya çıkmış bu da dünyada iki ayrı bloğun oluşmasına etki etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi,Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında yer almaz?

A)Almanya ve İtalya’nın siyasi birliğini tamamlamaları,
B)Sömürgeler elde ederek,yeni hammadde kaynaklarına ulaşmak,
C)Almanya ile İngiltere’nin kendi çıkarlarının birbirleriyle çakışması,
D)İtilaf Devletleri’nin,güçsüz bir durumda olan Rusya’ya gerekli yardımı yapmak
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
3
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
4B
Üst