657 Ölüm Yardımı

deep Harbi Aktif Üye
Ölüm Yardımı ödeneği - 657 Ölüm Yardımı hakkında bilgi - 657 Ölüm Yardımı ödeneği - 657 ne kadar Ölüm Yardımı verilir

657 Ölüm Yardımı

Ölüm yardımı ödeneği:

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ölüm Yardımı Ödeneği başlıklı 208 inci maddesinde “Devlet memurlarından; memur olmayan eşi ile [ikiden fazla dahi olsa] aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.

Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez.

Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

1-Ölüm yardımı ödeneği kimlere verilir?

Ölüm yardımı ödeneği;

A-Devlet memurlarına
a)Memur olmayan eşinin ölümü
b)Aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğunun ölümü [ikiden fazla dahi olsa];
hallerinde

B- Ölen devlet memuru için;
a)Sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye,
b)Eğer bildiri vermemiş ise sırasıyla "eşine ve çocuklarına", bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine verilmektedir.

2-Yardım miktarı ne kadardır?

En yüksek devlet memuru olan başbakanlık müsteşarının göstergesi(1500) ve ek göstergesi(8000) toplamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardır

Gösterge + ek gösterge * aylık katsayısı = Ölüm yardımı

1500 + 8000 * 0,046985 = 446,35

Memurun memur olmayan eşi ve çocukları ölmesi halinde 1 kat yani 446,35YTL.

Memur ölmesi halinde işe yardıma müstahak olanlara 2 kat yani 892,70YTL.

3-Ölen memurun; memur/ işçi/ 4/B'li, geçici personel/ serbest olarak çalışan eşine ölüm yardımı ödeneği verilir mi?

Evet verilir. Ancak, memur sağlığında bildiri ile başka birini göstermiş ise ödenek ona verilir. Eğer, memur sağlığında, yardımın yapılacağı kişiyi belirlememiş ise, ölen memurun kurumunca eşi ve çocuklarına, çocuğu yoksa sadece eşine verilir.

4-Ölen memurun babasına ölüm yardımı ödeneği verilir mi?

657 sayılı Kanunun 208 inci maddesi hükmü uyarınca memur sağlığında yardımın yapılacağı kişiyi babası olarak belirlemesi halinde ödenek babaya verilir. Ayrıca böyle bir belirleme yapılmamış olsa dahi, memurun eşi ve çocukları olmaması halinde ölüm yardımı yine memurun babasına verilir.

5-Ölen memurun kardeşine ölüm yardımı ödeneği verilir mi?

657 sayılı Kanunun 208 inci maddesi hükmü uyarınca memur sağlığında yardımın yapılacağı kişiyi kardeşi olarak belirlemesi halinde ödenek kardeşe verilir. Ayrıca böyle bir belirleme yapılmamış olsa dahi, memurun eşi, çocukları ve babası olmaması halinde ölüm yardımı yine memurun kardeşine verilir.

6-Memurun memur olan eşinin ölümü halinde ölüm yardımı ödeneği verilir mi?

657 sayılı Kanunun 208 inci maddesi hükmü uyarınca memur sağlığında yardımın yapılacağı kişiyi belirlememiş olması halinde eşi ve çocuklarına çocuğu yoksa sadece eşine verilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus bir olay için bir ölüm yardımı yapılmasıdır. İkisi farklı kurumda çalışılmış olması halinde her iki kurumdan da ölüm yardımı yapılmaz sadece ölen memurun kurumundan mevzuata göre ölüm yardımı yapılması gereklidir. Maddede memur olmayan ibaresi mükerrer ödemenin önlenmesi maksadı ile maddeye konulmuştur

7-Memurun memur olan eşinin ölümü halinde ölüm yardımı ödeneğini hem eşi ölmesi dolaysıyla hem de memur öldüğü için 3 kat alabilir mi?

657 sayılı Kanunun 208 inci maddesi hükmü uyarınca memur sağlığında yardımın yapılacağı kişiyi belirlememiş ise yardım memurun eş ve çocuklarına 2 kat olarak yapılır.

8-Ölüm Yardımı ödeneği damga vergisi kesilir mi?

Ölüm yardımı ödeneğinden anılan madde de yer alan “hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir.”hüküm uyarınca damga vergisi de dahil olmak üzere hiçbir vergi ve kesinti yapılmaksızın hak sahiplerine ödenir.

9-Ölüm Yardımı ödeneği haciz edilebilir mi?

Ölüm yardımı ödeneği 657 sayılı Kanunun 208 inci madde hükmü uyarınca haciz edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

10-Çocukları için iki defa ölüm yardımından faydalanan memura 3 üncü çocuğu ölmesi halinde ölüm yardımı ödeneği yapılır mı?

Devlet memurunun ölen çocukları için ödenen ölüm yardımında çocuk sınırlaması bulunmamaktadır. İkiden fazla çocuğu ölen memurlara da çocuk için aile yardımı ödeneği yapılmaktadır.

11-Sağ doğduktan belirli bir süre sonra ölen çocuklar için ölüm yardımı ödeneği verilebilir mi?

Devlet memurunun sağ doğduktan sonra birkaç gün içerisinde ölen çocukları için ölüm yardımı ödeneği verilir.

12-Ölü olarak doğan çocuk için ölüm yardımı yapılır mı?

Ölü doğan çocuk için ölüm yardımı ödeneği ödenebilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Danıştay’ın K.T:21.5.1973 K.No:3671/29 kararında, Devlet memurlarına miadında (180-300 gün) ölü doğan çocukları için de ölüm yardımı ödeneği verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca (K.T:5.4.1979, K.No:3986/1) kararrına bakılabilir.

13- Devlet memuru ölüm yardımını verilmesi belirlenmesinde sınırlama var mıdır?

Ölüm yardımı ödeneğini sağlığında eş, çocuk anne baba ve kardeş sınırlaması olmaksızın istediği kişiyi belirleme yetkisi bulunmaktadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Üst