657 Harcırah Kanunu

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
657 Harcırah Kanunu, 4/B 657 Harcırah Kanunu, 657 Harcırah Kanunu nedir

Harcırah Kanunu

3.1. Kanunun Kapsamı

6245 sayılı Kanunun 1. maddesine göre genel, katma ve özel bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler, hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç) ile yukarıdaki daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine göre ödenmesi gerekmektedir.

3.2. Harcırahın Unsurları

6245 sayılı Kanunun 5inci maddesinde harcırahın unsurları “yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı” olarak ifade edilmiştir.

3.3. Yurt İçi Gündeliği

6245 sayılı Kanunun 33üncü maddesinin (a) fıkrasında bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarının tespiti işi yılı bütçe kanunlarına bırakılmıştır. Bu şekilde harcırahın sürekli güncellenmesi amaçlanmıştır.
Aynı maddenin (b) fıkrasında ise devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilenlere ve bu fıkrada sayılanlara normal gündeliğin üzerinde gündelik ödenmesi hususu düzenlenmiştir.

Söz konusu maddenin (c) fıkrasında, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile Müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Oda Orkestraları, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Çoksesli Müzik Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenecek yurtiçi sanat faaliyetlerine münferiden ve topluca katılan sanatçılarla diğer görevlilere kurumlarınca karşılanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olarak, 2nci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 2 katı gündelik olarak verileceği belirtilmektedir.

3.4. Yurt Dışı Gündeliği

6245 sayılı Harcırah Kanununda yurtdışı geçici görev yolluğunun ödeme esasları belirlenmiştir. Buna göre, yurtdışında geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur. Bu maddeye göre verilecek yol masrafı, yolculuk yapılacak taşıtların Türkiyedeki aktarmasız hareket yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine kadar olan yolculuklar hakkında Harcırah Kanununun yurtiçi yolculuklarına ait hükümleri uygulanır. Yurtdışından yurtiçine dönüşte aynı esaslara uyulur.

Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunmaktadır.

3.5. Yol Masrafı

6245 sayılı Kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 32inci maddelerinde, yurt içi ve yurt dışı yol masrafı ödenmesi usul ve esasları belirlenmiştir.

3.6. Aile Masrafı ve Yer Değiştirme Masrafı

6245 sayılı Kanunun 44, 45, 46 ve 47inci maddelerinde, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı usul ve esasları belirlenmiştir.

3.7. Konaklama Bedeli

27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4ncü maddesiyle 6245 Sayılı Harcırah Kanunun 33üncü maddesine (d) bendi eklenmiştir. Yeni eklenen bu bent ile yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, (b bendinde sayılanlar hariç teftiş, denetim vb.) belge bedelini aşmamak ve her defasında 10 gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı yevmiyelerden ayrı olarak ödenebilecektir. Ancak 2009 yılı bütçe Kanunu ekli H cetvelinde 2009 yılına ait Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterilmiş ve bu maddeyle ilgili olarak bu 10 günlük sürenin hesabında yevmiyeler %50 artırımlı hesaplanabilecektir. Yapılan bu düzenleme ile geçici görevle görevlendirilen personel yatacak yer için yaptığı harcamalar yevmiyesi ile sınırlandırılmakta iken 2009 yılı için bu miktar artırılmış ve personel lehine bir gelişme olmuştur. Örneğin Ankara dışına görevlendirilen üçüncü derece yevmiyesi 23.50 TL olan bir memurun kalacak yer için görevin ilk 10 günü için günlük 35.25 TLye kadar ödeme yapılabilecektir. Bu miktarı aşan kısmı geçici görevle giden personel tarafından karşılanacaktır. Ancak kalacak yer için daha düşük bir ücret ödenmiş ise belgede gösterilen miktar ödeneceğinden belirtilen bu miktar üst limit olacağı unutulmamalıdır.

4 B Harcırah Kanunu 657
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesinde; mezkur Kanuna tabi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin zorunlu hallerde sözleşmeli olarak istihdam edilebilecekleri hükme bağlanmıştır.
Mezkur Kanunun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen personele de uygulanan ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılması İlişkin Esaslar”ın 4 üncü maddesinde; “ Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.
Görev yeri dışında geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet Memurlarına ödenen harcırah miktarını açmamak üzere sözleşmelerde belirtilir.
Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine tabi personel sözleşmesinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamayacağından, bu personelin iller arası görev yeri değişikliği ve bu statüdekiler arasında karşılıklı becayiş yapılamamaktadır. Ancak, mezkur personelin görev yeri dışında geçici görevlendirilmesi ise ilgili hükümlere uyulması kaydıyla mümkün bulunmaktadır.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst