zeka, kişilik, insan önyargıları

Zeka Oyunları & Bilmeceler bölümünde yer alan bu konu şeker tarafından paylaşıldı.

 1. şeker

  şeker Üye

  insan tanımlama
  MARİFETNAME
  bu yargıların temeli 200 yıl önceki ilmi pekçok araştırmaya dayanır...

  Uzun Boy: Hamakat ve sadeliğe, ahmak ve bönlüğe işaret eder.

  Kısa boy: Zekaya, hilekarlığa, fitmeye delalet eder.

  Orta boy: Güzel ahlaka, temiz kalpliliğe ve paklığa delalet eder.

  Sert Saç: Akıl ve cesarete ve cür’ete delalet eder.

  Yumuşak saç: Yılışıklığa, korkaklığa, cesaretsizliğe delalet eder.

  Sarı saç: Kibir ve gurura, gadap ve hiddete delalet eder.

  Siyah saç: Sabır ve sükunete , haliim ve selim olmaya delalettir.

  Az ve seyrek saç: Zarafet,letafet ve irfana yani temizlik, güzellik ve hoşluk ve marifetmenliğe delalet eder.

  Sık ve çok saç: Anlayış ve kavramanın azlığına

  Kumral saç: Her cihetten , her yönden güzel tabiate ve letafete, güzellik ve hoşluğa mülayim(yumuşak tabiatlı) olmaya delalet eder.

  Küçük baş: Aklın azlığına ve sır saklamamağa delalet eder.

  Büyük baş: Aklın ve zekanın çokluğuna delalet eder.

  Yassı tepe baş: Lakayt olup keder ve gam taşımamağa gamsızlığa delalet eder.

  Yanlardan basık baş: Huyu ve tabiatı dar ve çok hiddetli olduğuna delalet eder.

  Yumru ve Yüksek alın: Emanete ve çok dirayetli olmaya delalet eder.

  Yassı ve düz cephe: Huyunun kötü olmasına ve sık sık hasta olmasına delalet eder.

  Mutedil cephe: Aklı selim ve yaptığı işlerinin orta halli olmasına delalet eder.

  Daima buruşuk cephe: Olgunluğa ve çok tefekkür (düşünceli) olmağa delalet eder.

  Geniş alın: Fehim ve idrake yani anlayışlı olmaya delalet eder.

  Enliliğine geniş cephe: Kerem ve sehavete delalet eder.

  Kaşı arası çatık: Her zaman gam kasvetli düşünceye delalet eder.

  Kaş ucu sivri: Fitnekarlığa hilekarlığa delalet eder.

  İki kaşı arası açık: Doğru özlü ve sözlü olmaya, istikamete delalet eder.

  İnce kaş: Güzel yüzlü olmaya delalet eder.

  Uzun kaş: Kibir ve gururun olduuğuna delalet eder.

  Yay şeklindeki kaş: Yüz ve ahlak güzelliğine delalet eder.

  Büyük kulak: Cehalete delalet eder.

  Küçük kulak:
  Hırsızlığa mal ve sır çalmaya meyilli olmaya delalet eder.

  Orta büyüklükteki kulak: Doğru metin ve müstekım olmaya delalet eder.

  Çukur göz: Büyüklenmeye, kibirlenmeye ve gururlanmaya delalet eder.

  Çukur göz: Taazum ve tekebbüre ve gurura yani büyüklenmeye ve gururlanmaya delalet eder.

  Siyah göz: Tabiatinin itaat ve inkıyada meyilli olmasına delalettir.

  Kahverengi göz: Şecaat ve cesarete delalet eder.

  Ela göz: Edep ve terbiyeye kabiliyetli olmaya delalet eder.

  Mavi göz: Feraset ve şiddetli zekaya delalet eder.

  Çini mavi göz: Son derece muzır olmaya delalet eder.

  Küçük göz: Tabiati hafif meşrenb olmaya delalet eder.

  Büyük göz: Ahlak ve zarafetine delalet eder.

  Yumru göz: Sahibinin fevkalade hased olmasına delalet eder.

  Mutedil göz: Sevimli ve hayırsever olmasına dalalet eder.

  Kırpık göz: Uğursuzluğa delalet eder.

  Baygın göz: Kalp ve yürek hırsızlığına delalet eder.

  Notalı göz: Çok nazarı değen bir kimse delalet eder.

  Tek göz: Muzır ve fitnekar ve hasudluğa delalet eder.

  Güler göz: Fevkalade hayırlılığa delalet eder.

  Şaşı göz:
  Uğursuzluğa delalet eder.

  Sık ve uzun kirpik: Bedelsiz misli olmayan güzelliğe delalet eder.

  Büyük yüz: Ahmaklık ve idrak azlığına delalet eder.

  Küçük yüz: Kibir(büyüklük) ve gurura delalet eder.

  Yassı yüz: Sade dil yani bön olup çabuk kanarlığa işaret eder.

  Yumru yüz: Buhul ve hastalığa delalet eder.

  Zayıf yüz: Hilekarlığa delalet eder.

  Enli yüz: Ahlakı ve tabiatı ağır olmağa delalettir

  Geniş yüz: Sözlerinin ekserisi acı olmaya delalettir.

  Müdevver çehre: En makbul olup, güzel hal ve ahlaka delalet eder.

  Beyaz Beniz: Sahibinin edepli ve terbiyeli olmasına delalet eder.

  Esmer Beniz: Sevimliliğe, hoşluğa ve güzelliğe delalet eder.

  Sarı Beniz: Hastalığa illetli olmaya delalet eder.

  Siyaha meyilli beniz: Hilekarlığa, şefkat ve merhametin yokluğuna işarettir.

  Beyaz ve pembe beniz: Gayet güzellik ve hoşluğa delalet eder.
  Uzun burun: Anlayış ve idrakin azlığına delalet eder.

  Kısa burun: Sahibinin çok korkak olduğuna delalet eder.

  Topak uçlu burun: Yiyip içmeye meyilli olmaya ve sefahate delalet eder.

  Burun ucunun esmere yakın olması:
  İnad ve ısrara delalet eder.

  Burun deliğinin geniş olması: Kibir ve hasede delalet eder.

  Burun kanatlarının açık olması: Sahibinde kahır ve fesadın çok olmasına delalet eder.

  Yassı ve geniş burun: Şehvetin çok olmasın ve şiddetle cinsi münasebete meyledici olmasına delalet eder.

  Eğri burun: Sahibinin himmet erbabı olduğuna delalet eder.

  Küçük ağız: Güzelliğe ve ferasete delalet eder.

  Büyük ağız: Kuvvet ve şecaate (cesaret) delalet eder.

  Eğri ağız: Uğursuzluğa delalet eder.

  Tanan ses: Kibir ve büyüklenmeye delalet eder.

  Erkekte ince ses: Şehvet peresliğe şiddetle meyledici olmaya delalet eder.

  Kadında kalın ses: Çok yalan söylemeye delalet eder.

  Erkekte kaba ses: Himmet sahibi olmaya delalet eder.

  Çatal ses: Sahibin su-i zanna meyilli olduğuna delalet eder.

  Sür’atli söz: Fehim ve idrakin yüksek olduğuna delalet eder.

  Çok gülmek: Hayasız ve terbiyesizliğe delalet eder.

  Güler yüz: Herkesçe muteber ve sevimli olmaya delalet eder.

  İnce dudak: Söz anlar ve zeki olmaya delalet eder.

  Kalın dudak: Ağırlık sertlik ve katılığa işaret eder.

  İri diş: Ekseriyetle fenalık etmeğe şiddetle meyledici olmaya delalet eder.

  Küçük diş: Hafif mizaç, hafif meşreb olmaya delalet eder.

  Orta diş: Doğruluk ve safaya delalet eder.

  Sivri çene: Hafif akla, aklının hafifliğine delalet eder.

  Ekli çene: Tabiatının kalın, kaba sert,katı olmasına delalet eder.

  Mutedil çene: Akıl ve ferasete delalet eder.

  Uzun sakal: Ahmaklığa ve hünersizliğe delalet eder.

  Sık sakal: Sekaalet ve boş boğazlığa delalet eder.

  Siyah ve seyrek sakal: Zekaya ve birasete delalet eder.
  Değirmi sakal Sahibinin ehli kemal, olgun kimse olduğuna delalet eder.

  Kalın ense: Akılsızlık,bönlük illetine delalet eder.

  İnce gerdan: Sahibinin cahilliğine, bilgisiz birisi olduğuna delalet eder.

  Uzun boyun: Akıl ve idarkin azlığına delalet eder.

  Kalın boyun: Gece gündüz yiyice olduğuna delalet eder.

  Kısa boyun: Çok hilekar biri olduğuna delalet eder.

  Mutedil boyun: Hayır düşünen birisi olduğuna delalet eder.

  Sivri omuz: Sahibinin hırsız ve fanalık edici olmasına delalet eder.

  Eğri omuz: Eğri işler yapmaya delalet eder.

  Kısa omuz: Akılsız ve ahmaklığa delalet eder.

  Düşük omuz: Sefahat ve rezalete şiddetle meyilli olmaya delalet eder.

  Mutedil omuz: Dirayetli olmaya,ferasete(ileri görüşlülüğe) ve zeki olmaya delalet eder.

  Kısa kol: Sahibinin şer ehli olmasına delalet eder.

  Uzun bilek: Fevkalade kerem(ikram edici) ve sehavetli olmaya delalet eder.

  Küçük el: El işlerinde maharet ve iktidara delalet eder.

  Büyük el: Sert ve katı tabiatli olmaya delalet eder.

  Uzun el: İstikamet ve sadakatin , doğruluğun olmadığına delalet eder.

  Uzun parmak: Hünerli ve fan sahibi olmaya delalet eder.

  Kısa parmak: Beceriksizliğe delalet eder.

  Yumuşak parmak:
  Zekaya ve işgüzarlığa delalet eder.

  Geniş tırnak: Hayırlı ve sevimli olmaya delalet eder.

  Yumru tırnak: Merhametsizliğe ve şefkatsizliğe delalet eder.

  Yassı ve düz tırnak: Eli her işe yatkın olmaya delalet eder.

  Çıkkın göğüs: Kötü huylu olmaya delalet eder.

  Dar göğüs: Gece ve gündüz gamlı olmaya delalet eder.

  Geniş göğüs: Gönlü daima şen şakrak olmağa delalet eder.

  Göğüste ve omuzda kıl: Şehvetin çokluğuna delalet eder.

  Kadında büyük göğüs: Sütün azlığına delalet eder.

  Kadında küçük göğüs: Sütün çokluğuna delalet eder.

  Kadında mutedil göğüs: Kocasına sadık ve muhib(sevgili) olmasına, kocasına muhabbet edici olmaya delalet eder.

  Kadında göğüs meme: Canın ve ruhun letafetine ,canın ve ruhun güzelliğine delalet eder.

  Kadında katı göğüs: Kuvvet gılzete delalet eder.

  Yassı arka: Sefahatle meşgul olmaya delalet eder.

  Geniş arka: Güzel ahlak tabiat sahibi olduğuna delalet eder.

  Tombul arka: Fevkalade kuvvet ve metanete delalet eder.

  İnce bel: Şekil ve endamının zarafetine delalet eder.

  Kıllı arka: Şehvetin çokluğuna delalet eder.

  Büyük karın: Ahmaklık, akılsızlık, anlayışsızlık ve bönlüğe delalet eder.

  Geniş ve kısa karın: Çok kötü huylu olmaya delalet eder.

  Küçük karın: Güzellik ve hoşluğa delalet eder.

  Kılsız kasık: Sertlik ve katılığa delalet eder.

  Enli uyluk: Gevşeklik, sölpüklük, tenperverlike delalet eder.

  Uzun bacak: Fevkalade haya vi hıcaba delalet eder.

  Kısa bacak:
  Çok fazla itirazcı olmaya delalet eder.

  Uzun ayak parmağı: Hiddetli anlayış ve şiddetli kavrayışa delalet eder.

   
 2. sevdaL

  sevdaL Sustuklarım Büyür İçimde

  tşkler paylaşım için
   
 3. -uykucusirin-

  -uykucusirin- KVP Hayranı

  ooooooo çok uzun okuyanaa kadar gözlerim çıktı yarısını okudum nerdeyse:D:D
   
 4. Papatya_Perisi

  Papatya_Perisi Baby on Board

  paylaşım için tşk ederim şeker gerçekten çok faydalı bilgiler vücud dili herşeyi anlatıyor işte
   
 5. kate23

  kate23 Üye

  ben uzun boyluyum çok işie yaradı
   
 6. şeker

  şeker Üye

  :).............................