Türk Halk Edebiyatında Nazım Biçimleri Nelerdir

Edebiyat ve Kitap bölümünde yer alan bu konu yalnızlar rıhtımı tarafından paylaşıldı.

 1. Türk Halk Edebiyatı Nazım Türleri


  Kahramanlık şiirleri
  Yine soylu savaşçılarla, hükümdarların kahramanlıklarını ağırbaşlı, yüce, dramatik bir üslupla, belirli biçimsel kurallara bağlı kalarak anlatan şiirlerdir. Genellikle tek tip çalgı eşliğinde okunur ya da hal şarkısı olarak söylenirler. Halk ozanlarının yapıtları aracılığıyla kuşaktan kuşağa nakledilirler. Halk edebiyatında yiğitlik, yurt sevgisi gibi konuları ya da tarihsel olayları coşkulu bir anlatımla işleyen kahramanlık şiirleri vardır. Şiir, destan ve koçaklama türünde yazılmışlardır.

  Halk şarkısı
  En eski halk edebiyatı biçimlerinden biridir. Sözlü gelenek içinde yaşayan, daha çok duyarak, yani kulaktan öğrenilen ve alilerle sınırlı toplumsal gruplar içinde yayılan şarkılardır. En belirgin özelliği, günlük yaşamdaki etkinliklerle yakın ilişkili olmasıdır. Köylerde bu tür etkinlikler ekin, hasat, harman, iplik eğirme, dokuma, bebek uyutma, içki, oyun oynama gibi etkinliklerdir. Halk şarkılarının haber ve dedikodu iletmek, yerel tarihle, aile kütüklerini belgelemek, bir topluluğun bilgi ve edebiyat birikimini korumak, sürdürmek gibi işlevleri de vardır.

  Koşma
  Halk edebiyatımızda doğa, aşk, ölüm, ayrılık, yiğitlik, toplumsal olaylar gibi konuların işlendiği en sık kullanılan şiir türü. Dörder dizelik bendlerden oluşur. Bend sayısı genellikle 3, 5 arasındadır. Hece ölçüsünün 6+5 veya 4+4+3 duraklı 11''li kalıbıyla yazılır. Şair koşmanın son bendinde ismini ya da mahlasını söyler. Koşmalar dile gitirilen duygular ve söylenişlerine göre koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt gibi isimler alır. Karşılıklı konuşma şeklinde yani "dedim" "dedi" diye başlayan dizelerle de söylenebilir. Bu tür koşmalara "mürâcaa" ismi verilir. Bütün kafiyeleri cinaslı olan koşmalara "tecnis" denir.

  Koşmaya örnek:
  Yiğidin eyisini nerden bileyim
  Yüzü güleç, kendi yaman olmalı
  Kasavet serine çöktüğü zaman
  Gönlünün gâmını alan olmalı
  Benim sözüm yiğit olan yiğide
  Yiğit olan muntazırdır öğüde
  Ben yiğit isterim fırka dağında
  Yiğidin başında duman olmalı
  Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar
  Düşmanı görünce ayağa kalkar
  Kapar mızrağını meydana çıkar
  Yiğidin ardında duran olmalı
  Sâfi güzel olan, şol bazı kötü
  Yiğidin densizi ey''olmaz zati
  Gayet durgun ister silahı atı
  Yiğit el çekmeyip viran olmalı
  Karac''oğlan der ki çile çekilmez
  Hozan tarlalara sümbül ekilmez
  Sak yabancı ile başa çıkılmaz
  İçinden sıdk ile yanan olmalı
  Tecnis koşmaya örnek:
  Derd-i dilim arttı yârimin derdim
  Seksende doksanda yüzde seyr eyle
  Gonca güllerini yârimin derdim
  Gerdanda dudakta yüzde seyr eyle
  Sel gelince yıkılırmış yar dedim
  Al hançeri vur sineye yâr dedim
  Yeter cevr ü cefa etme yâr dedim
  Cism ü bedenimi yüz de seyr eyle
  Çeşmîyâ bin gazel yazdım dîvâne
  El bağladım yâre durdum dîvâne
  Dedi var yıkıl git behey dîvâne
  Aşkın deryasında yüz de seyr eyle

  Çeşmi
  Koşmalar ezgilerine göre ve yapılarına göre olmak üzere ikiye ayrılır.

  Ezgilerine göre koşmalar: Özel bir zegiyle okunurlar ve hece sayısı dikkate alınmaz. Ankara koşması, Acem koşması, Kerem, kesik Kerem, Gevherî, Sümmâni koşması gibi.

  Yapılarına göre koşmalar: Koşmalar yapılarına göre 7''ye ayrılır.

  Düz koşma: Âşık edebiyatında en sık kullanılar tür. Adi koşma olarak da adlandırılır.
  Yedekli koşma: İki şekli vardır. İlki koşma-mani halidir. Koşma bendlerinin arasına aynı kafiyede bir bayati bendi ya da 7 heceli bend girer. İkincisi yedekli 5''li koşma diye adlandırılır. 8''li hece ölçüsüyle yazılır. İlk bend 5, ikinci ve yedek sayılan bend 4 dizelidir.

  Zülâlî
  Musammat koşma: Divan edebiyatındaki musammat gazele benzer. İç kafiyeli koşmalardır. Her dizenin birinci ve ikinci kısımları kafiyelidir. 6+5 duraklı kalıpla yazılır.

  Örnek:
  Ey cemâli parlak kadi toparlak
  Lebleri bal kaymak sükker misin sen
  Boynuma lâle tak hele bir yol bak
  Bu kadar yalvarmak ister misin sen
  Lebler kırmızı la''l kaşları hilâl
  Gözler âhû misâl bulunmaz emsâl
  Bilmem bu ne hayâl bilmem bu ne hâl
  Bu ne parlak cemâl ülker misin sen
  Mir''âtî hem-vâre yanıktır yâre
  Yüreğimde yâre oldu bin pâre
  Gönül başka yere düşmez ne çâre
  Bir başka nigâre benzer misin sen
  Mir''âtî

  Ayaklı koşma: İlk bendin dize sonlarına, diğer bendlerin ise sadece son dizelerine ziyade eklenerek oluşturulur. Ziyadeler 5 hecelidir. Genellikle musammat koşma şeklinde yazıldıklarından musammat ayaklı koşma da denir.

  Örnek:
  Ey benim cânânım can içre canım
  Şûh nev-civânım olma bî-vefa
  Rahm eyle bana
  Ben sana kurbanım gel kes gerdanım
  Dök yerlere kanım tek ol aşina olma bî-vefa
  Nar-ı aşkın serde düştüm yek derde
  Şeklin perilerde yoktur kişverde
  Ellerin hançerde zerrin kemerde
  Her gördüğün yerde gel bakma kıya can sana feda
  Sevdim sen dil-beri hûblar serveri
  Gördüm şeklin peri oldum müşteri
  Çeksen de hançeri kessen bu seri
  Gayri şimden geri sen şah ben Gedû Kul oldum sana
  Gedavî

  Zincirleme koşma: Bendlerinin dördüncü dizesinin kafiyesi bir sonraki bendin ilk dizesinin başında tekrarlanan koşmalardır. Genellikle destanlarda kullanılır.

  Örnek:
  O ki yaratıldık turab-ı Tûr''dan
  Perverdigâr Hak Subhan''ı biliriz
  Turabın aslını yarattın nurdan
  Nurdan evvel bir mekânı biliriz
  Mekanda var iken nice bin şeher
  Anı ziynet kıldı murg-u meher
  Günde yetmiş kere eyledi teher
  Ekl ettiği rızk u nânı biliriz
  Rısk-u nâne visâl eyledi Hûdan
  Yoktan var edildi o zaman Âdem
  Cinandan cihana bassan da kadem
  Anı nisbet dü cihanı biliriz
  Du cihanda yer gök çarh u felekler
  Hesaba muntazır suda semekler
  Arş-ı Alâ Mühteha''da melekler
  Ne zikirde kelâm kânı biliriz
  Kelâm kânı zikir ederler gayet
  Yalan değil günü bugün bir hayat
  Altı bin altı yüz altmış âyât
  Emr-i haktan biz Furkan''ı biliriz
  Furkan''da nice âyet yerince
  Nice sinek nice murg u karınca
  Mağrip meşrik kûh-ı Kaf''a varınca
  Hükmeyleyen Süleyman biliriz
  Zülâlî şevketten ummaz hiç bac''ı
  İzhar eder günahkara ilacı
  Başına örterler mürüvvet tacı
  Fahr-î âlem şah sultanı biliriz
  Zulâlî

  Zincirleme ayaklı koşma: Zincirleme koşmalara ziyadeler eklenerek yazılır.

  Koşma şarkı: Her bendinin dördüncü dizelere aynı olan kavuştaklı koşmalardır.

  Türkü
  Türkiye''nin sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söylenen halk şiirinin her çeşidini göstermek için en çok kullanılan ad "türkü"dür. Özel durumlarda ya da ezginin, sözlerin çeşitlemesine göre ninni, ağıt, deyiş, hava adları da kullanılmaktadır.

  Türk halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. Ezgisi yönüyle diğer halk şiiri türlerinden ayrılır. Türküler genellikle anonimdir. İsimleri bilinen saz şairlerinin söyledikleri de giderek halka mal olmuştur. İlk türkü söyleme "Türkü yakmak" diye anılır. Türkü adı Türk sözcüğüne Arapça "ı" eki eklenmesiyle ortaya çıkmıştır. "Türk''e özge" anlamına gelir.

  Türkü, Türk halk şiirinin en eski türlerindendir. Bu kelime ilk defa XV. Yüzyılda Doğu Türkleri tarafından kullanılmıştır. Hikmet Dizdaroğlu, Anadolu''da türkünün ilk örneğini Öksüz Dede''nin verdiğini belirtir. Türküler genellikle hece vezninin 7, 8 ve 11''li kalıplarıyla kıtalar halinde söylenir. Her kıta türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bend ile nakarattan meydana gelir. Nakarat her bendin sonunda tekrarlanır. Bu kısım bağlama veya kavuştak diye de bilinir. Türküleri kesin ayrıma sokmak güçtür. Bir yörede yakılan türkü diğer bir yöreye şekli ve söyleniş biçimi değişerek geçebilir. Türküler ezgilerine, konularına ve yapılarına göre ayrılır.

  1. Ezgilerine Göre Türküler
  a. Usulsüzler: Uzun havalardır. Divan, koşma, hoyrat gibi çeşitlere ayrılır.
  b. Usullüler: Oyun havalarıdır. Bu türe Konya''da oturak, Urfa''da kırık denilir.

  2. Konularına Göre Türküler:
  Ninniler ve çocuk türküleri, tabiat üzerine türküler, aşk türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik türküleri, tören türküleri, iş türküleri, eşkıya türküleri, acıklı olaylarla ilgili türküler, güldürücü türküler, karşılıklı söylenen türküler, oyun türküleri, ağıtlar.

  3. Yapılarına Göre Türküler:
  a. Mani kıt''alarından kurulu türküler: Birbirleriyle ilgili konularda söylenmiş manilerin sıralanarak ezgiyle okunmasından meydana gelir.
  b. Dörtlüklerle kurulu türküler.

  Örnek:
  HAVADA BULUT
  Havada bulut yok bu ne dumandır
  Mahlede ölüm yok bu ne figandır
  Adı Yemen''dir gülü çemendir
  Giden gelmiyor acep nedendir
  Burası Muş''tur yolu yokuştur
  Giden gelmiyor acep nedendir
  Kışlanın önünde redif sesi var
  Bakın çantasına acep nesi var
  Bir çift kundurayla bir de fesi var
  Adı Yemen''dir gülü çimendir
  Giden gelmiyor acep nedendir
  Burası Muş''tur yolu yokuştur
  Giden gelmiyor acep nedendir

  Taşlama
  Bir kimseyi yermek veya toplunun bozuk yönlerini iğneleyici bir dille eleştirmek için yazılan şiir. Halk edebiyatı nazım türüdür.

  Örnek:
  Bir vakte erdi ki bizim günümüz
  Yiğit belli değil mert belli değil
  Herkes yarasına derman arıyor
  Deva belli değil dert belli değil
  Fark eyledik âhir vaktin yettiğin
  Merhamet çekilip göğe gittiğin
  Gücü yeten soyar gücü yettiğin
  Papak belli değil Kürt belli değil
  Adalet kalmadı hep zulüm doldu
  Geçti su baharın gülleri soldu
  Dünyanın gidişi acayip oldu
  Koyun belli değil kurt belli değil

  Tekerleme
  Sözlüklerde "ağızda yuvarlanan söz... saçma sapan söz... eşsesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelen tekerleme masal, hikaye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde veya bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir. Çokluk çocuk folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuşma kabiliyeti kazanmak, oyunlarda eş ve ebe seçmek için bu yola başvurulur. Masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi adlar alırlar. ..En çok çocuk oyunlarında, masalların baş, orta ve sonunda söylenirler. Yöreye göre değişik isimle de söylenirler. Doğu Anadolu''da döşeme, Güney Anadolu''da sayışma denir. Karagöz ve ortaoyununda muhavere, çocuk oyununda ebe, çıkarmada ise sayışma diyebiliriz. Türk edebiyatında ilk tekerleme örneklerine XI. yüzyıldan itibaren rastlanır. Divanü Lügati''t Türk''te bazı tekerlemeler yer alır:

  Örnek:
  Yağ yağ yağmur
  Tarlada çamur
  Teknere hamur
  Ver Allahım ver
  Sellice yağmur
  Evvel zaman içinde
  Kalbur zaman içinde
  Deve tellal iken
  Sinek berber iken
  Ben annemin babamın beşiğini
  Tıngır mıngır sallar iken
  O yalan bu yalan
  Fili yuttu bir yılan
  Bu da mı yalan...

  Tekerleme
  Âşık fasıllarında, saz şairlerinin yaptıkları şiir yarışmaları. Halk dilinde tekerleme, âşıklar arasında tekellüm olarak adlandırılır. Bu kür şiirler ya söylenmesi zor sözcüklerden meydana getirilir ya da darayak şeklindedir. Ayak daraldıkça kafiye bulmak zorlaşır. Âşıklardan biri fasal aralarında tekerlemeye başlar ve yeni bir ayak açar. Örnek:
  Aceb ahîr-zaman oldu gaziler
  Büyük küçük birbirini beğenmez
  Her mü''min münâfık cennet arzular
  Tanrı nasib ettiğini beğenmez
  Kediler köpekler ile savaşır
  Miçik deyu çarşı çarşı dolaşır
  Mekbeti''si ehl-i ırz''a ulaşır
  Orospular kendi erin beğenmez
  Teklif ister bülbül güle konmağa
  Pervaneler düşüp şem''a yağmağa
  Oğlancıklar iştahından binmeğe
  Doru ister atın kır''ın beğenmez

  Mani
  Başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türü. Çoğunlukla 7 heceli dört dezilek bir bendden meydana gelir. Ama dizeleri 4-5-8-10-14 heceli kalıplarla söylenmiş maniler de vardır. Birinci, ikinci dördüncü dizeler birbirleriyle kafiyeli, üçüncü dize serbesttir. Yani kafiye dizilişi aaxa''dır. Aaaxa düzeninde maniler de var. İlk iki dize hazırlık dizeleridir. Son iki dize ile anlam bağlantısı yoktur. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir. Bir çok mani çeşidi vardır. En çok kullanılanlar düz ya da tam mani, kesik mani, cinaslı mani, yedekli mani, artık mani''dir.
  Düz mani: Yedişer heceli dört dizeden oluşur. Kafiyeleri çokluk cinassızdır.

  Örnekler:
  Akşamlar olmasaydı
  Badeler dolmasaydı
  Yâr koynuna girince
  Hiç sabah olmasaydı
  A benim bahtiyarım
  Gönülde tahtı yârim
  Yüzünde göz izi var
  Sana kim baktı yârim
  Anne demeye geldim
  Kaymak yemeye geldim
  Meramım kaymak değil
  Yâri görmeye geldim
  Bağlarında üzüm var
  Mor şalvarda gözüm var
  Kaçma yârim uzağa
  Sana bir çift sözüm var

  Kesik mani: Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan maniler. Bu kesik dize sadece kafiyeyi hazırlar. Eğer meydan ve kahvehanelerde söylenen ve ilk dizeleri "aman aman" ünlemi ile doldurulan manilerse bunlara İstanbul manileri denir.

  Örnekler:
  Karaca
  Aldım aşkın tüfeğin
  Vurdum bir kaç karaca
  Dünyada bir yâr sevdim
  Kaşı gözü karaca
  Dağ bana
  Bahçe sana bağ bana
  Değme zincir kâr etmez
  Zülfin teli bağ bana
  Ayağı
  Kuşlardan bir kuş gördüm
  Var başında ayağı
  Üstad manici isen
  Aç maniden ayağı
  Cinaslı mani: Kesik manilerde eğer kafiye cinaslı ise bunlara cinaslı mani denir.
  Yedekli mani: Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen maniler. Cinaslı kafiye kullanılmaz, birinci dizeleri anlamlıdır. Yedekli maniye artık mani de denir. Örnekler:
  Ağlarım çağlar gibi
  Derdim var dağlar gibi
  Ciğerden yaralıyım
  Gülerim çağlar gibi
  Her gelen bir gül ister
  Sahipsiz bağlar gibi
  Tası yok tası yok
  Ne viran çeşme imiş
  Su içecek tası yok
  Yıkıldı viran gönlüm
  Yapacak ustası yok
  Şu vefasız dünyanın
  Ucu var ortası yok
  Deyiş: İki kişinin karşılıklı söylediği manilerdir. Soru yanıt şeklinde düzenlenir. Bir başka kişinin ağzındanmış gibi aktarıldığı şekilleri de vardır. Örnekler:
  Adilem sen naçarsın
  İnci mercan saçarsın
  Dünya deniz olanda
  Gönlüm nere kaçarsın
  Ağam derim naçarım
  İnci mercan saçarım
  Dünya deniz olunca
  Ben kuş olup kaçarım
  Adilem sen naçarsın
  La''l ü gevher saçarsın
  Ben bir şahin olunca
  Yavrum nere kaçarsın


  Ninni
  Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen ürünler. Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur. Özel bir beste ile söylenir. Bu sözler annenin o andaki ruh durumunu yansıtır. Ninniler genellikle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Ninni, Divanü Lügati''t Türk de "balubalu" diye adlandırılır. Öteki Türk boylarında değişik isimler verilmiştir.

  Örnek:
  Dandini dandini danalı bebek
  Elleri kolları kınalı bebek
  Benim oğlum nazlı bebek
  Uyusun yavrum ninni
  (Manisa yöresinden)
  Çaya vardım çay susuz
  Çadır kurdum yaylasız
  Benim yavrum pek huysuz
  Ninni yavrum ninni
  (Denizli yöresinden)


  Ağıt
  Doğal afetler, ölüm, hastalık vb. çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili ürünlerdir. Ağıt söyleme işine ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir.

  Örnek:
  Yurt yuva kıldığın tenli mereği
  Düzüp koşmak idin tepir eleği
  Şu kavdan yaptığın tecir tereği
  Divan-ı Bâri''ye yadigâr götür
  Elinde ördüğün çöpür ağını
  Kâhan eylediğin kelem bağını
  Şu kabal biçtiğin sap orağını
  Al ulu Tanrı''ya bergüzar götür
  Yetim gömleğini diken iğneyi
  Her gün yal verdiğin topal ineği
  Ayran topladığın şu ak küleği
  Mahşer yığnağına sakla, sar götür


  İlahi
  Tanrıyı övmek, ona yakarmak için söylenilen dini şarkılara ilahi denir. Tekke edebiyatında ise din ve ahlakla ilgili şiirler ilahi adıyla tanımlanır. Hem koşma, hem semai biçiminde ve hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazılmış şiirlerdir. Hece ölçüsünde 7, 8 ve 11''li kalıplar tercih edilmiştir. İlahi yazarı halk şairleri içinde ilk akla gelen Yunus Emre''dir. Daha sonra Eşrefoğlu Rumi, Niyazi-i Mısrai, Aziz Mahmut Hüdayi, Yunus Emre''nin etkisinde kalarak ilahiler yazmışlardır. Bektaşi ilahilerine "nefes", Alevi ilahilerine "nefes", "deme", "deyiş", Mevlevi ilahilerine "ayin", Gülşeni ilahilerine "tapuğ", Halveti ilahilerine "durak", diğer tarikatlar da ise cumhur veya ilahi adı verilir. Dörtlüklerle yazılanlarda kafiye düzeni koşmaya, beyitlerle yazılanlarda kafiye düzeni gazele benzer.

  Giriş bölümüne zemin, gelişme ve sonuç bölümüne miyan denir. Bu ikisinin arasında nakarat bölümleri bulunur. Müzik parçası olarak bakıldığında zemin-nakarat-meyan-nakarat sistemindeki bir kalıba uyarlar. Toplu halde seslendirilmek için bestelenmiş ilahiler "cumhur ilahi" diye bilinir. Solo ilahilerde de koronun söylediği parçaya "cumhur" adı verilir. İlahiler okundukları yer ve zamana göre cami ilahisi, tekke ilahisi, mektep ilahisi, ramazan ve muharrem ilahisi, Mekke ilahisi, Kadir Gecesi ilahisi gibi adlarla anılır.

  Örnek:
  Dağlar ile taşlar ile
  Çağırayım mevlam seni
  Seherlerde kuşlar ile
  Çağırayım mevlam seni
  Sular dibinde mâhiyle
  Sahralarda âhû ile
  Abdal olup yâhû ile
  Çağırayım mevlam seni
  Gökyüzünde İsâ ile
  Tûr Dağı''nda Mûsâ ile
  Elindeki asa ile
  Çağırayım mevlam seni


  Semai
  Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir. Genellikle en az üç, en fazla beş dörtlükten oluşurlar. Çoğunlukla doğa, güzellik, ayrılık. kavuşma gibi duygusal ve lirik temaları işlerler. Semainin hece ölçüsünün yanında aruz kullanılarak yazılanları da vardır.

  Örnek:
  İncecikten bir kar yağar
  Tozar Elif Elif diye
  Deli gönül abdal olmuş
  Gezer Elif Elif diye
  Elif''in uğru nakışlı
  Yavru balaban bakışlı
  Yayla çiçeği kokuşlu
  Kokar Elif Elif diye
  Elif kaşlarını çatar
  Gamzesi bağrıma batar
  Ak elleri kalem tutar
  Yazar Elif Elif diye


  Varsağı
  Özel bir ezgiyle söylenen koşmaya denir. Önce Güney Anadolu''da yaşayan Varsak Türkleri tarafından söylendiği için bu adla anılır. Semâiye benzer. Hece ölçüsünün en çok sekizli kalıbıyla yazılır. 4+4 duraklı veya duraksız olur. Kafiye şeması şöyledir: Xaxa bbba ccca.

  Semâiden ezgi yönüyle ayrılır. Varsağı yiğitçe bir havayla okunur. Çokluk içinde "bre", "hey", "hey gidi", gibi ünlümler yer alır. Bu ünlemlerin bulunmadığı varsağılar ezgisiyle fark edilir. Örnek:
  Bre ağalar bre beyler
  Ölmeden bir dem sürelim
  Gözümüze kara toprak
  Dolmadan bir dem sürelim
  Amen hey Allahım aman
  Ne aman bilir ne zaman
  Üstümüzde çayır çemen
  Bitmeden bir dem sürelim
  Bana felek derler felek
  Ne aman bilir ne dilek
  Âhir ömrümüze helâk
  Etmeden bir dem sürelim
  Karacaoğlan der cânân
  Güzelim sözüme inan
  Bu ayrılık bize heman
  Ermeden bir dem sürelim
  Karacaoğlan


  Selis
  Halk edebiyatında aruz ölçüsü kullanılarak yazılan şiirlerdir. Genellikle 19''uncu yüzyıl aşıkları tarafından kullanılan selisin en fazla yazılan tipi gazeldir. Hece ölçüsünün on beşli kalıbına da uyan selislerin en belirgin özellikleri farklı bir ezgiye sahip olmalıdır.


  Nefes
  Dini temellere bağlı âşık edebiyatı nazım şekillerinden ilahilerin Alevi-Bekteşi aşıklarınca yazılanlarına denir. Konusu genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücud, Alevi-Bektaşi ilkeleri, tarikat kurallarıyla ilgilidir. Dili sade bir Türkçe olan nefesler biçim olarak koşmaya benzer. Dörtlükler halinde hece ölçüsünün 7, 8, 11''li kalıpları ile ya da az da olsa aruzla yazılanlara rastlanmaktadır. Dörtlük sayısı 3-7 arasında değişir. Fazla da olabilir.

  Örnek:
  Biz Urum Abdallarıyız
  Maksadımız yârdır bizim
  Geçtik ziynet kabâsından
  Gencinemiz erdir bizim
  Dâim kılarız biz zârı
  Harceyleriz elden var,
  Dost yoluna verdik seri
  Mürkirimiz hârdır bizim
  Aşk bülbülüyüz öteriz
  Râh-i Hakka yüz tutarız
  Mânâ gevherin satarız
  Mürşidimiz vardır bizim

  Ayin
  Mutasavvıflara has bazı hal ve hareketleri ifade etmek için ilk defa İranlılar tarafından kullanılan ayin, daha sonra Türk Tasavvuf Edebiyatı''na da geçmiş Mevleviler''in sema meclislerinde söyledikleri ilahilere verilen ad olmuştur.

  Tapuğ
  Gülşeni adlı tarikata bağlı şairlerin ayinler sırasında okudukları makamlı şiirlere tapuğ adı verilir.

  Cumhur
  Mevlevi ve Bektaşi dergâhları dışındaki dergah ve tarikatlarda topluca okunan ilahilere verilen addır.

  Hikmet
  Dini ve tasavvufi halk şiirinde şairin anlayış ve sezgilerine göre din konularını işleyen şiirlere hikmet denir.

  Devriye
  Dini ve tasavvufi halk edebiyatında devir felsefesini savunan ve anlatan şirlerdir. Devriye, evrenin ve insanın tanrıdan çıkıp, tekrar tanrıya döndüğünü savunan felsefedir.

  Şathiye
  Dini ve tasavvufi halk şiirinde genel olarak mizahi manzumelere şathiye adı verilir. Şathiyeler, mutasavvuf şairlerce söylenmiş ya da yazılmış, tasavvufi inançları dile getiren, anlaşılması yorumlanmasına bağlı şiirlerdir. Tasavvufi konuları işleyenleri şathiyat-ı sûfiyâne adını alırlar. Şathiyelerde Allah''ın celâl sıfatının değil, cemâl sıfatının ön plana çıkarıldığı görülür. Bu tür şiirlere genellikle Bektaşi-Alevi şairlerinde rastlanır. Allah ile alay eder gibi yazılmış şathiyeler küfür sayılmıştır.

  Örnek:
  YERİ GÖĞÜ İNS Ü CİNNİ YARATTIN
  Yeri göğü ins ü cinni yarattın
  Sen ey mimar başı eyvancı mısın
  Ayı burcu günü çarhı var ettin
  Ey mekan sahibi rahşancı mısın
  Denizleri yarattın sen kapaksız
  Suları yürüttün elsiz ayaksız
  Yerleri temelsiz göğü direksiz
  Durdurursun acep iskancı mısın
  Kullanırsin kanatsızca rüzgarı
  Kürekle mi yaptın sen bu dağları
  Ne yapıp da öldürürsün sağları
  Can verub can alırsın sen cancı mısın
  Sekiz cennet yaptın sen Adem içün
  Adın büyük bağışla anın suçun
  Adem''i çıkardın cennetten niçün
  Buğday nene lazım harmancı mısın
  Bir iken bin ettin kendi adını
  Görmedim senin gibi iş üstadını
  Yaşardirsin kurudursun odunu
  Sen bahçevan mısın ormanci mısın
  Cibril''e perde altından söylerdin
  İnub Beytullah''a kendin dinlerdin
  Bu ateşi cehennemi neylerdin
  Hamamın mı vardır külhancı mısın
  Hafaya çekilüb safaya durdun
  Aklı ermezlerin aklını urdun
  Kıldan ince köprü yaptın da kurdun
  Akar suyun mu var bostancı mısın
  Bu kışlara bedel bu yazı yaptın
  Evvel bahara karşı güzü yaptın
  Mizanı iki göz terazi yaptın
  Bakkal mısın yoksa dükkancı mısın


  Tevhid
  Allah''ı, yaratılış ve kainatın aslı gibi unsurları bir arada yorumlayan manzumelere "tevhid" denir. Çoğunlukla Divan edebiyatı nazım türleri olan gazel, kaside ve mesnevi biçimlerinde kaleme alınmışlardır. Ve ölçüleri de çoğunlukla aruzdur.


  Nutuk
  Tekkelerde tarikat ulularının özellikle eğitici mahiyette olmak üzere söyledikleri şiirlerdir.

  Deme
  Alevi-Bektaşi tarikatından tasavvuf şiirlerinin tarikatlarını ve hareketleriyle ilgili temaları işleyen, sorunlarını konu edinen şiirlerine "deme" adı verilir. Genellikle 8''li hece ölçüsüyle yazılan demeler saz eşliğinde kendine özgü bir makamla söylenir.

  Duvaz
  Yine Alevi ve Bektaşi şiirinde bir türdür. Düvaz imam, düvaze, imam da denilen duvazlar On İki İmam''ı öven nefeslerdir.

  Güzelleme
  Âşık edebiyatında insan ve doğa güzelliklerini işleyen koşmalar. Genellikle aşık olunan kadın, kız, gelin, dağ ağaç, hayvan, çiçek gibi unsurlar işlenir. Örnek:
  Nasıl vasfedeyim güzelim seni
  Rumeli Bosna''yı değer gözlerin
  Dünyaya gelmemiş eşin akranın
  İzmir''i Konya''yı değer gözlerin
  Kimsede görmedim sendeki nazı
  Tunus Trablus Mısır Hicaz''ı
  Kars''ı Kağızman''ı Acem Şiraz''ı
  Girid''i Yanya''yı değer gözlerin
  Yüzümde görünür Yusuf nişanı
  Yüzünü görenler çeker efganı
  Büsbütün Gürcistan Erzurum Van''ı
  Belh-ı Buhaça''ya değer gözlerin
  Ruhsat''ım eyledim senin de mehdin
  Al yanaktan bir buse ver himmetin
  Yüzbin sarraf gelse bilmez kıymetin
  Âhirî dünyayı değer gözlerin
  Ruhsatî

  Hoyrat ya da Horyat
  Dört dizelik serbest tarzda halk edebiyatı nazım türü. Söz ve ezgisinde yiğitlik havası hâkimdir. Irak''ta Türkler''in yoğun olduğu Kerkük ve Erbil ile Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kars yörelerimizde yaygındır. Basit üsluplu, derin anlamlı, uyumlu, cinaslı sözcüklerden kuruludur. Genellikle 7 hecelidir. Benzer dizelerin başına veya sonuna konulan ve miyan denilen ek sözcüklerle vezin bozulabilir. İlk dize bir anlam ifade eden ve diğer dizelere ayak veren cinaslı bir sözcüktür. Hoyran söyleyenlere hoyrat çağıran ya da sazlıyan (yas törenlerinde ağıt yakan anlamında) denir. Anadolu''da hoyratların bir bölümüne ayaklı mani, kesim mani adı da verilir.

  Örneğin:
  Dolandı gün
  Döndü gün dolandı gün
  Men sene daldalandım
  Sene de dolandı gün
  Güle naz
  Bilbil eyler güle naz
  Girdim dost bağçasına
  Ağlayan çok gülen az
  Yüz aya değer
  Hüsniv yüz aya değer
  Ay var bir güne değmez
  Gün var yüz aya değer
  Düşte gör
  Hayalde gör
  Hayalde gör düşte gör
  Düşenin dosti olmaz
  İnanmazsan düşte gör

  Kalenderî
  Halk şairleri tarafından aruzun mef''ûlü mefâ''îlü kalıbıyla gazel, murabba, muhammes, müseddes biçiminde söylenen şiire denir. Özel bir ezgiyle okunur. Ezgisi bakımından düz kalenderî, Acem kalenderisi, Emrah kalenderisi gibi çeşitlere ayrılır. Kafiye düzeni divan ve semaî ile aynıdır. Bu tür şiirler 3+4+3+4 veya 7+7 şeklinde ondört heeceli iken, sonradan yerine aruz vezninin geçtiğini ileri sürenler vardır. Örnek:
  İçtin mi a cânım yine mestâne durursun
  Gamzen gibi âşıklara bîgâne durursun
  Kimden söz işittin ki celâ hakkına dâir
  Böyle güzelim hâtırı vîrâne durursun
  Geç şâhım otur başımın üstünde yerin var
  El bağlı efendim kime divâne durursun
  Bir çift idiniz vuslat-ı devlette geçen gün
  Nettin eşini ey peri bir dâne durursun
  Sen al ile başımdan alıp aklımı şimdi
  Ey rind-i felek-meşreb edibane durursun
  Öldürmek ise Nûri kulun kasdına böyle
  Çek hançeri öldür a paşam ne durursun
  Tokatlı Nuri


  Kavuştak
  Halk edebiyatında bentler arasında tekrarlanan dizelerdir. Bağlama ve nakaratla aynı anlamdadır. Türkülerde sık kullanılır. Örnek:
  Keklikte gelek olmaz
  Sen boyda melek olmaz
  Gözünü sevdiğim yâr
  Her yerde henek olmaz
  Gel gel yanıma keklik
  Kadan canıma keklik
  Kınalı parmakların
  Batır kanıma keklik
  Tüyünü döker gelir
  Ayağın seker gelir
  Yâri arzulayan da
  Dağları söker gelir
  Gel gel yanıma keklik
  Kadan canıma keklik
  Kınalı parmakların
  Batır kanıma keklik


  Koçaklama
  Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık olan halk edebiyatı şiirleri. Çoşkun ve yüksek tempolu söyleyişleri vardır. Halk edebiyatımızda bu türün en güzel örneklerini Köroğlu ile Dadaloğlu vermiştir.

  Örnek:
  Benden selam olsun Bolu Beyi''ne
  Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
  Ok gıcırtısından kalkan sesinden
  Dağlar seda verip seslenmelidir
  Düşman geldi bölük bölük dizildi
  Alnımıza kara yazı yazıldı
  Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu
  Eğri kılıç kında paslanmalıdır
  Köroğlu düşer mi hele şanından
  Çogunu ayırır er meydanından
  Kırat köpüğünden düşman kanından
  Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır
  Köroğlu