Temel İngilizce Dilbilgisi

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  Temel İngilizce Dilbilgisi

  parts of speech

  İngilizcede sekiz sözbölüğü vardır. İngilizce sözcüklerin her biri bu sekiz türden birine aittir. Ancak, çeşitli anlam ve kullanılışı olan bir sözcük bu gruplardan birden fazlasına girebilir. Bu bakımdan birçok sözcük için sekiz gruptan şu gruba aittir demek mümkün değildir. Sadece o kullanılışıyla hangi gruba ait olduğu söylenebilir. Aynı sözcük başka bir anlamda kullanılışıyla diğer bir grup içinde yer alabilir.


  Örneğin fast sözcüğü,


  "oruç" anlamında isim
  "oruç tutmak" anlamında fiil
  "hızlı" anlamında sıfat
  "hızlı, hızlı olarak" anlamında zarf

  olarak kullanılabilir. Birçok sözcük için de durum aynıdır. Bu bakımdan bir sözcüğü öğrenirken onun anlamlarını ve bu anlamlardayken hangi grupta olduğunu da bellemek gerekir.

  Sözünü ettiğimiz sekiz sözbölüğü şunlardır: Parantez içinde verilen örnek sözcüklerden bazılarının yukarıda sözünü ettiğimiz gibi birden fazla grup içinde olabileceğini hatırdan çıkarmayınız.


  1. NOUNS - isimler (table, beauty, Helen, army)

  2. ADJECTIVES - sıfatlar (good, white, this, every, what, some, my)

  3. PRONOUNS - zamirler (you, he, this, each, himself, many, which)

  4. VERBS - fiiller (go, learn, have, write)

  5. ADVERBS - zarflar (quickly, badly, now, here)

  6. PREPOSITIONS - edatlar (in, on, under, across, since)

  7. CONJUNCTIONS - bağlaçlar (and, or, so, but)

  8. INTERJECTIONS - ünlemler (Hey! Oh! Heaven!)


  Temel İngilizce Dilbilgisi

  NOUNS-İSİMLER

  common nouns - cins isimler
  proper nouns - özel isimler
  abstract nouns - soyut isimler
  collective nouns - topluluk isimleri
  compound nouns - birleşik isimler

  ismin tanımı


  Varlıklara ad olan sözcüklere isim denir. İsimler, insan, hayvan eşya gibi varlıkları ve soyut kavramları adlandıran sözcüklerdir.

  tree (ağaç) Mary
  book (kitap) Ankara
  house (ev) England
  dog (köpek) Mrs Miller
  man (adam) Ahmet
  student (öğrenci) Turkey

  crowd (kalabalık) beauty (güzellik)
  group (grup) happiness (mutluluk)
  **** (takım) courage (cesaret)
  army (ordu) whiteness (beyazlık)
  class (sınıf) health (sağlık)
  flock (sürü) poverty (yoksulluk)

  sözcükleri birer isimdir. Bunlar tanımda belirttiğimiz şeyleri adlandırmaktadırlar.  isimlerin türleri


  İngilizcede isimler genel olarak Türkçede olduğu gibidirler. Bunların türlerini ve özelliklerini sırayla görelim:

  İngilizcede isimler aşağıda gördüğümüz dört gruptan birine girerler.

  1. common nouns /'komın naunz/ cins isimler
  2. proper nouns /'propı naunz/ özel isimler
  3. abstract nouns /'ebstrekt naunz/ soyut isimler
  4. collective nouns /kı'lektiv naunz/ topluluk isimleri


  Bu grupları teker teker ele alıp inceleyelim :


  1. common nouns - cins isimler

  Tanımdaki örneklerin ilk bölümünde bulunan tree, house, man, dog gibi sözcükler common nouns sınıfındandırlar. Bunlar gösterdikleri varlıkların tümüne aittirler. Örneğin, tree (ağaç) sözcüğü tüm ağaç cinsinin ismidir; student (öğrenci) sözcüğü tüm öğrenciler için kullanılan bir isimdir.


  table (masa) radio (radyo)
  girl (kız) cat (kedi)
  horse (at) shop (dükkân)
  teacher (öğretmen) father (baba)


  sözcükleri isimlendirdikleri türün hepsine isim olan ve hepsi tarafından paylaşılan isimlerdir. Bunlar birer common noun - cins isimdir.


  2. proper nouns - özel isimler

  Yukarıda gördüğümüz ve bir türün hepsine ait olan isimlere karşın, sadece bir tek şeye ait olan ve yalnız onu belirten isimler vardır. Bunlara proper nouns - özel isimler denir. Çoğunlukla şahıs, yer gibi varlıklara ait olan bu özel isimler Mary, Almanya, Paris, Konya, Mr Brown gibi bir tek şahıs veya yere ait olan, sadece onu gösteren sözcüklerdir.


  Tom Himalaya
  Miss Smith Berlin
  Selma Mr Green
  İstanbul İspanya
  New York London

  Özel isimlerin baş harfleri daima büyük harfle yazılır.


  3. abstract nouns - soyut isimler

  Elle tutulup gözle görülen ve yukarıda gördüğümüz tür isimlerle isimlendirilen varlıklardan başka, birer kavram, nitelik, durum gösteren isimler vardır ki bunlar abstract nouns - soyut isimler türünü oluştururlar.


  goodness (iyilik) joy (sevinç)
  length (uzunluk) poverty (yoksulluk)
  belief (inanç) charm (cazibe)
  beauty (güzellik) hope (ümit)
  fear (korku) hunger (açlık)


  4. collective nouns - topluluk isimleri

  Aynı cinsten birçok varlığı topluca adlandıran, onları bir bütün olarak belirten sözcüklere collective nouns - topluluk isimleri denir. Örneğin, forest (orman), crowd (kalabalık), audience (dinleyiciler), cattle (sürü) gibi isimler ağaç, insan, hayvan topluluklarını bir bütün olarak adlandırırlar.

  committee (kurul) group (grup)
  class (sınıf) family (aile)


  compound nouns - birleşik isimler

  Dört grupta topladığımız isimlerin bazıları birleşerek compound nouns birleşik isimler meydana getirirler. Bunların bazıları birleşik, bazıları ise aralarında (-) işareti ile yazılırlar.

  teapot (çaydanlık) armchair (koltuk)
  bedroom (yatak odası) maid-servant (kadın hizmetçi)
  civil servant (memur) childcare (çocuk bakımı)
  newspaper (gazete) shoemaker (ayakkabıcı)
  bookseller (kitapçı) housewife (ev hanımı)

  İsimlerin dört türünü ve bazı isimlerin birleşerek meydana getirdikleri birleşik isimleri gördükten sonra İngilizce isimlerde dişilik, erkeklik, cinsiyetsizlik durumlarını belirleyen (gender /'cendı/ - cins) konusunu, bundan sonra isimlerin nasıl çoğul hale getirileceğini açıklayan (plural /pluı:rıl/ - çoğul) konusunu, daha sonra da isimlerin cümle içindeki halini açıklayan (case /keys/ - hal) konularını inceleyerek isim konusunu tamamlayacağız

  Temel İngilizce Dilbilgisi

  GENDER /'cendı/ - CİNS

  eril, dişil şekiller
  İngilizcede isimlerin dişi, erkek veya cinsiyetsiz oluşları Almanca, Fransızca dillerinde olduğu gibi gramer bakımından değil gerçek anlamları ile saptanır.


  1. eril (erkek) cins

  Man (adam), father (baba), policeman (polis), boy (erkek çocuk) gibi gerçekten erkek varlıkları gösteren isimler masculine gender /meskyulin cendı/- eril cins'tir.  2. dişil (dişi) cins

  Woman (kadın), mother (anne), girl (kız), aunt (teyze) gibi dişi cins varlıkları gösteren isimler feminine gender /feminin cendı/ - dişil cins'tir.

  3. cinsiyetsiz

  Table (masa), book (kitap), car (otomobil), ship (gemi) gibi cansız varlıkları gösteren isimler neuter gender /'nyu:tı cendı/ - cinsiyetsiz cins'tir.

  4. ortak cins

  Teacher (öğretmen), child (çocuk), parent (ebeveyn), friend (arkadaş) gibi her iki cinsten olabilecek varlıkları gösteren isimler common gender /komın cendı/ - ortak cins'tir.


  eril isimlerin dişil şekilleri

  Bazı eril isimler, sonlarına ekler getirilerek dişil şekline sokulurlar.

  actor (aktör) actress (aktris)
  host (erkek ev sahibi) hostess (kadın ev sahibi)
  waiter (erkek garson) waitress (kadın garson)
  conductor (biletçi) conductress (kadın biletçi)
  hero (erkek kahraman) heroine (kadın kahraman)

  Bazı isimlerin eril ve dişil şekilleri vardır.

  prince (prens) princess (prenses)
  bull (boğa) cow (inek)
  cock (horoz) hen (tavuk)
  boy (erkek çocuk) girl (kız çocuk)
  uncle (amca, dayı) aunt (hala, teyze)
  brother (erkek kardeş) sister (kız kardeş)
  son (oğul) daughter (kız evlat)
  husband (eş, koca) wife (eş, karı)
  father (baba) mother (anne)
  man (adam) woman (kadın)
  lord (lord) lady (leydi)
  nephew (erkek yeğen) niece (kız yeğen)
  master (efendi) mistress (hanım)
  bachelor (bekâr erkek) spinster (bekâr kadın)
  widower (dul erkek) widow (dul kadın)

  Bazı isimlere dişilik gösteren she, girl, woman gibi sözcükler eklenerek dişil cins isimler yapılır.

  friend (arkadaş) girl-friend (kız arkadaş)
  goat (keçi) she-goat (dişi keçi)
  salesman (erkek satıcı) saleswoman (kadın satıcı)
  spokesman (erkek sözcü) spokeswoman (kadın sözcü)
  chairman (erkek başkan) chairwoman (kadın başkan)  CASES OF NOUNS - İSİMLERİN HALLERİ


  possessive case /pı'zesiv keys/- mülkiyet hali

  İsimlerin mülkiyet hali (tamlayan hali) aşağıdaki kurallara göre yapılır.

  1. İsmin mülkiyet hali tekil isimlerin sonuna ('s) konularak yapılır.

  the girl's hat kızın şapkası
  the teacher's book öğretmenin kitabı
  a policeman's shirt bir polisin gömleği

  Mehmet's friend Mehmet'in arkadaşı
  Tom's house Tom'un evi
  the horse's legs atın bacakları
  a child's toy bir çocuğun oyuncağı
  Turkey's exports Türkiye'nin ihracatı

  Sonu (s) ile bitmeyen çoğul isimler de ('s) ile mülkiyet haline girerler.

  the women's shoes kadınların ayakkabıları
  the children's toys çocukların oyuncakları
  2. (s) ile sona eren çoğul isimlere sadece (') ilave edilir.

  the girls' hats kızların şapkaları
  the soldiers' barracks askerlerin kışlası
  the students' school öğrencilerin okulu
  the cows' horns ineklerin boynuzları
  the dogs' tails köpeklerin kuyrukları

  3. Sonu (s) ile biten özel isimler ('s) veya sadece (') alırlar. Her iki şekil de mümkündür:

  Mr Jones's father Bay Jones'un babası
  Mr Jones' father Bay Jones'un babası

  4. Birleşik isimlerde son ismin sonuna ('s) ilave edilir.

  His father-in-law's bag Kayınpederinin çantası
  My mother-in-law's hat Kayınvalidemin şapkası

  5. Bir şeye sahip olan kişiler birden fazlaysa sadece son isme ('s) ilave
  edilerek mülkiyet haline sokulur.

  Turgut and Selma's dog Turgut ve Selma'nın köpeği
  The girl and her friend's Kız ve arkadaşının dairesi
  flat
  Your mother and father's Annen ve babanın odası
  room


  ('s) ve (of) ile mülkiyet halinin kullanılışı

  Genel olarak ('s) ile mülkiyet hali insan ve hayvanlar için kullanılır. Yani ('s) ilavesinin yapılacağı isim bir insan veya hayvan gösteren isim olmalıdır. Örneğin, man (adam), teacher (öğretmen), the pilot (pilot), Mr Smith (Mr Smith), the horse (at), the bird (kuş)

  Selim's pen Selim'in kalemi
  the workman's shoes işçinin ayakkabıları
  the pilot's hat pilotun şapkası
  the pilots' hats pilotların şapkaları
  the cat's tail kedinin kuyruğu
  the elephant's teeth filin dişleri
  Gordon's friends Gordon'un arkadaşları
  the soldiers' gun askerlerin silahı
  the soldier's gun askerin silahı

  Cansız varlıklara ait isimlerin mülkiyet hali bu isimlerin önüne of getirilerek yapılır.

  of the door kapının
  the key of the door kapının anahtarı

  of the garden bahçenin
  the walls of the garden bahçenin duvarları

  of the church kilisenin
  the doors of the church kilisenin kapıları

  of the trees ağaçların
  the leaves of the trees ağaçların yaprakları

  of the room odanın
  the window of the room odanın penceresi

  of the table masanın
  the legs of the table masanın ayakları

  Cansızların mülkiyet halinin of ile yapılması kuralına uymayarak, insan ve hayvanlar için kullanılan ('s) ile mülkiyet hali yapılan isimler şunlardır:

  a. Gemi ve diğer deniz araçları.

  the ship's deck geminin güvertesi
  the yacht's crew yatın tayfası

  b. Zamanla ilgili sözcükler.

  a week's holiday bir haftalık tatil
  today's newspaper bugünün gazetesi
  five days' work beş günlük iş
  twenty minutes' break yirmi dakikalık istirahat
  tomorrow's program yarının programı
  an hour's time bir saatlik zaman
  half a day's walk yarım günlük yürüyüş
  yesterday's news dünün haberi
  ten minutes' delay on dakikalık gecikme
  an hour's wait bir saatlik bekleyiş

  c. Para isimleriyle birlikte worth sözcüğü kullanıldığı takdirde.

  fifty billion liras' worth of elli milyar liralık evler
  houses
  a dollar's worth of food bir dolarlık yiyecek
  two pounds' worth of iki paund'luk çiçek
  flowers

  d. Bazı deyimlerdeki isimler.

  a stone's throw bir taş atımı (mesafe)
  the journey's end yolculuğun sonu
  at his wit's end şaşırmış
  in the mind's eye hayalde, düşte
  the water's edge su kenarı

  e. İşyeri gösteren isimler genellikle ('s) almış durumda kullanılarak onu izleyecek (sahip olunan) isim kaldırılır.

  butcher's (butcher's shop) kasap (kasap dükkânı)
  chemist's (chemist's shop) eczane (eczane dükkânı)

  f. Bazı cümlelerde bu sözcüğü tekrarlamamak için sahip olan isme ('s) eklenerek sahip olunan isim kaldırılır.

  This is my chair, and this is Bu benim sandalyem, bu annemin-
  my mother's. kidir.
  She brought your letters Sizin mektuplarınızı getirdi, fakat
  but she didn't bring Tom's. Tom'unkini getirmedi.
  Is it your book or your O senin kitabın mı yoksa kız kar-
  sister's? deşininki mi?

  Bu cümlelerde mother's isminden sonra chair, Tom's isminden sonra letters, sister's isminden sonra book tekrarlanmamıştır.

  g. Bazı durumlarda bir cümlede hem of hem de ('s) ile yapılmış iki mülkiyet hali birden bulunur.

  a friend of Hasan's Hasan'ın bir arkadaşı
  a book of Hemingway's Hemingway'in bir kitabı
  a play of Arthur Miller's Arthur Miller'in bir piyesi


  ('s) ve (of) kullanılmadan yapılmış isim tamlamaları

  Türkçede olduğu gibi İngilizcede de iki isim yan yana gelerek bir tamlama yaparlar. Bu tamlamalar bazan iki yalın isimden, bazan bir isim ve ing alarak isim olmuş sözcükten oluşur.
  college library kolej kitaplığı
  garden gate bahçe kapısı
  kitchen table mutfak masası
  summer holiday yaz tatili
  travel agent seyahat acentesi
  winter clothes kış giysileri
  petrol tank benzin deposu
  tennis court tenis kortu
  bottle-opener şişe açacağı
  love story aşk öyküsü
  car driver oto sürücüsü
  traffic lights trafik ışıkları
  river bank nehir kenarı

  fruit picking meyve toplama
  weight-lifting ağırlık kaldırma
  stamp-collecting pul toplama
  bird-watching kuş gözleme
  surf-riding sörf yapma

  waiting list bekleme listesi
  fishing-rod balık oltası
  dining-room yemek odası
  driving licence sürücü belgesi
  swimming pool yüzme havuzu


  COMPARISON OF ADJECTIVES
  SIFATLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

  Sıfatlar, sahip oldukları özelliklerin derecelerinin belirtilmesi bakımından (degrees of comparison - karşılaştırma derecesi) denen üç halden veya şekilden birinde bulunurlar.


  1. positive degree - tabii derece

  Bu, sıfatın şimdiye kadar gördüğümüz normal şeklidir.

  young (genç) strong (kuvvetli)
  big (büyük) useful (yararlı)
  long (uzun) soft (yumuşak)


  2. comparative degree - daha üstünlük derecesi

  Bir şahıs veya şeye ait sıfatın, başka bir şahıs veya aynı sıfattan daha üstün olduğunu belirtmek için kullanılan derece şeklidir. Bunu yapmak için sıfata, kısa bir sözcükse er eklenir, uzun bir sözcükse önüne more getirilir. er ve more Türkçedeki "daha" sözcüğünün karşılığıdır.

  younger (daha genç) brighter (daha parlak)
  higher (daha yüksek) longer (daha uzun)

  more expensive (daha pahalı) more beautiful (daha güzel)
  more useful (daha yararlı) more interesting (daha ilginç)


  3. superlative degree - en üstünlük derecesi

  Bir şahıs veya şeye ait sıfatın diğer benzerleri arasında en üstün düzey- de olduğunu anlatmak için kullanılan derece şeklidir. Bunu yapmak için sıfata, kısa bir sözcükse est eklenir, uzun bir sözcükse önüne most getirilir. Ayrıca sıfatın önüne the konulur. est ve most Türkçedeki "en" sözcüğünün karşılığıdır.

  the longest (en uzun) the youngest (en genç)
  the biggest (en büyük) the brightest (en parlak)

  the most expensive (en pahalı) the most beautiful (en güzel)
  the most useful (en yararlı) the most difficult (en zor)


  comparison of adjectives - sıfatların karşılaştırılması

  positive comparative superlative
  degree degree degree

  high higher the highest
  old older the oldest
  small smaller the smallest
  careful more careful the most careful
  interesting more interesting the most interesting
  expensive expensive the most expensive

  İki heceden fazla olan sıfatların üstünlük ve en üstünlük dereceleri more, most ile yapılır.

  İki heceli sıfatlar ya er, est eklenerek ya da önlerine more, most alarak üstünlük ve en üstünlük haline girerler. Bazıları da her iki şekilde kullanılabilirler. Bu konuda çok kesin bir kural yoktur.

  Sonu y ve er ile biten sıfatlar er, est alırlar.
  clever akıllı
  cleverer daha akıllı
  the cleverest en akıllı

  pretty güzel
  prettier daha güzel
  the prettiest en güzel

  holy kutsal
  holier daha kutsal
  the holiest en kutsal

  ful ve re ile biten sıfatlar genellikle more, most alırlar.

  doubtful şüpheli
  more doubtful daha şüpheli
  the most doubtful en şüpheli

  hopeful ümitli
  more hopeful daha ümitli
  the most hopeful en ümitli

  obscure müphem
  more obscure daha müphem
  the most obscure en müphem

  Bunun dışında, aşağıdaki sıfatlar hem er, est hem de more, most ile kullanılabilirler.

  able polite
  common simple
  cruel feeble
  handsome noble
  narrow pleasant


  kurala uymayan sıfat dereceleri

  Bazı sıfatların üstünlük ve en üstünlük dereceleri belirttiğimiz kurallar uyarınca yapılmaz. Bunların bu dereceler için ayrı şekilleri vardır.


  good iyi bad kötü
  better daha iyi worse daha kötü
  the best en iyi the worst en kötü

  little az many çok
  less daha az more daha çok
  the least en az the most en çok

  much çok far uzak
  more daha çok farther daha uzak
  the most en çok the farthest en uzak

  old yaşlı
  older daha yaşlı
  the oldest en yaşlı

  Elder ve eldest sadece aynı aile içindeki iki şahsın yaşlılık dereceleri söz konusu olduğu zaman kullanılır.


  sıfatların karşılaştırılmaları ile cümleler

  Positive degree "tabii derece" comparative degree "daha üstünlük derecesi" ve superlative degree "en üstünlük derecesi" halinde bulunan sıfatların yer aldığı cümle yapılarını inceleyelim :


  a. eşitlik karşılaştırması

  Bir sıfata eşit derecede sahip olunduğunu gösteren eşitlik karşılaştırmasında sıfat tabii derecedeki haliyle yani eksiz olarak iki as arasına konulmak suretiyle cümle kurulur.

  as ... as ... kadar
  as high as ... ... kadar yüksek

  The wall is as high as the tree. Duvar, ağaç kadar yüksektir.
  Mary is as old as Ali. Mary, Ali kadar yaşlıdır.
  She is as clever as your son. O, oğlun kadar akıllıdır.
  I am as careful as his mother. Ben onun annesi kadar dikkatliyim.
  This car is as expensive as the Bu otomobil diğer otomobil kadar
  other car. pahalıdır.
  These questions are as difficult Bu sorular diğerleri kadar zordur.
  as the others.
  Is Tom as tall as his father? Tom, babası kadar uzun mudur?
  Are you as fat as my sister? Benim kız kardeşim kadar şişman
  mısınız?

  Bu tip cümlelerin olumsuz şekli bu yapıya sadece not ilavesiyle yapılabileceği gibi, ilk as yerine so da getirilebilir. Her iki şekil mümkündür. Anlam bakımından fark yoktur.

  Your bag is as heavy as mine. Senin çantan benimki kadar ağırdır.
  Your bag is not as heavy as Senin çantan benimki kadar ağır
  mine. değildir.
  Your bag is not so heavy as Senin çantan benimki kadar ağır
  mine. değildir.
  Apples are not so big as oranges. Elmalar portakallar kadar büyük
  değildir.
  Our teacher is not so old as your Bizim öğretmenimiz sizin öğret-
  teacher. meniniz kadar yaşlı değildir.
  This street is not so wide as Bu cadde diğerleri kadar geniş de-
  the others. ğildir.


  b. daha üstünlük karşılaştırması

  Bir şahıs veya şeyin bir sıfata diğerlerinden daha fazla sahip olduğunu anlatmak için "daha üstünlük karşılaştırması şekli" kullanılır.

  Sıfata er ekleyerek veya önüne more getirilerek yapılan bu karşılaştırma şekli cümlede aşağıda görüldüğü gibi kullanılır. Bu yapı için cümleye ayrıca than sözcüğü eklenir.

  small küçük
  smaller daha küçük
  smaller than ... ...den daha küçük
  expensive pahalı
  more expensive daha pahalı
  more expensive than ... ...den daha pahalı

  A tower is higher than a house. Bir kule bir evden daha yüksektir.
  Towers are higher than houses. Kuleler evlerden daha yüksektir.
  She is shorter than my sister. O kız kardeşimden daha kısadır.
  She is more beautiful than my O kız kardeşimden daha güzeldir.
  sister.
  The waiter is more careful than Garson senin oğlundan daha
  your son. dikkatlidir.
  Helen is not older than Mary Helen, Mary'den daha yaşlı değildir.
  Are they cheaper than our Onlar bizim halılarımızdan daha
  carpets? ucuz mudur?
  Your English is better than mine. Senin İngilizcen benimkinden daha
  iyidir.


  c. en üstünlük karşılaştırması

  Bir şahıs veya şeyin bir sıfata diğerleri arasında en fazla sahip olduğunu belirtmek için "en üstünlük karşılaştırması şekli" kullanılır. Sıfata est ekleyerek veya önüne the most getirilerek yapılan bu karşılaştırma şeklinde cümle içinde çoğu zaman in veya of bulunur.

  short kısa
  the shortest en kısa
  the shortest in ... ... içinde en kısası
  the shortest of ... ...nin en kısası

  interesting ilginç
  the most interesting en ilginç
  the most interesting in ... ...içinde en ilginci
  the most interesting of ... ...nin en ilginci

  This is the shortest of my dresses. Bu elbiselerimin en kısasıdır.
  Ted is the shortest student in Ted sınıfında en kısa öğrencidir.
  his class.
  Ted is the shortest student of Ted sınıfının en kısa öğrencisidir.
  his class.

  My son is the cleverest of this Oğlum bu grubun en akıllısıdır.
  group.
  Harry is the politest waiter in Harry bu lokantada en kibar
  this restaurant. garsondur.
  Ayşe is the most beautiful girl Ayşe bu köyde en güzel kızdır.
  in this village.
  I'll give you the most interesting Sana kütüphanemdeki en ilginç ki-
  book in my library. tabı vereceğim.
  This is the happiest day of my Bu hayatımın en mutlu günüdür.
  life.
  Erciyes isn't the highest Erciyes Türkiye'de en yüksek
  mountain in Turkey. dağ değildir.
  Is this the oldest church Bu Roma'da en eski kilise midir?
  in Rome?
  This is a short stick. Bu kısa bir çubuktur.
  This stick is as short as a pencil. Bu çubuk bir kalem kadar kısadır.
  This stick is not so short Bu çubuk bir kalem kadar kısa
  as a pencil. değildir.
  This stick is shorter than Bu çubuk şu daldan daha kısadır.
  that branch.
  This stick is the shortest stick Bu çubuk bahçede en küçük çubuk-
  in the garden. tur.


  karşılaştırma şekillerinin diğer kullanılış yerleri

  Bir sıfatın gittikçe artışını göstermek için bu sıfatın daha üstünlük şekli aralarında and olmak üzere iki kere söylenir.

  The water is getting hotter and Su gittikçe sıcaklaşıyor.
  hotter. (Daha sıcak oluyor.)
  The weather is getting colder Hava gittikçe soğuyor.
  and colder.
  She is getting fatter and fatter. Gittikçe şişmanlıyor.
  The town is getting bigger and Şehir gittikçe büyüyor.
  bigger.

  Önüne more alan uzun sıfatlarda sıfat tekrarlanmak yerine more tekrarlanır.

  The girl became more and more Kız futbol maçlarıyla gittikçe
  interested in football matches. daha fazla ilgilendi.
  Your daughter will be more and Kızınız gittikçe daha güzel
  more beautiful. olacak.
  Everything will be more and more Her şey gittikçe daha pahalı
  expensive. olacak.

  Bir sıfatın artışıyla diğerinin de buna paralel olarak artışı şöyle anlatılır.

  The newer the better. Daha yeni daha iyi. (Ne kadar
  yeniyse o kadar iyi.)
  The bigger the heavier. Daha büyük daha ağır. (Büyüdükçe
  daha ağır.)
  The bigger the armchairs are the Koltuklar büyüdükçe daha ağır
  heavier they will be. olacaklar.
  The richer he gets the happier Zenginleştikçe daha mutludur.
  he is.

  Daha üstünlük dereceleri, yani er, more ile kullanılan sıfatlar aşağıdaki
  gibi cümlelerde than almadan da kullanılırlar.

  I know a better place. Daha iyi bir yer biliyorum.
  Could you give me a newer Bana daha yeni bir sandalye
  chair? verebilir misiniz?
  You must take a smaller hat. Daha küçük bir şapka almalısınız.
  This is too small; give me a Bu çok küçük; bana daha büyüğünü
  bigger one. ver.

  She is better today. Bugün daha iyi.
  It will be warmer tomorrow. Yarın hava daha sıcak olacak.
  The man is happier now. Adam şimdi daha mutlu.
  The people were richer then. İnsanlar o zaman daha zengindi.

  The workers made the road İşçiler yolu daha geniş yaptılar.
  wider. (genişlettiler)
  She made everything cleaner. Her şeyi daha temiz yaptı.
  The student did his homework Öğrenci ev ödevini daha iyi yaptı.
  better.


  (than) ve (as)'den sonra zamir ve yardımcı fiil

  Than ve as'den sonra şahıs zamiri geliyorsa genellikle bunu takiben cümlenin fiili tekrarlanır.

  Gül has more money than he has. Gül'ün ondan daha fazla parası var.
  We are as rich as they are. Onların olduğu kadar zenginiz.
  The house is as big as his is. Ev onunki kadar büyüktür.
  Ann is more beautiful than she is. Ann ondan daha güzeldir.
  The children are cleverer than Çocuklar onlardan daha akıllıdır.
  they are.

  Than veya as'den sonra you veya I zamirleri geliyorsa sondaki fiil atılabilir.


  He is stronger than you. O sizden daha kuvvetlidir.
  She is as clever as you. O sizin kadar akıllıdır.
  He has more money than I. Onun benden daha çok parası var.
  He isn't as rich as we. O bizim kadar zengin değildir.

  Son iki örnekteki I ve we sadece çok resmi konuşmalarda kullanılmakta, bunun yerine halk arasında daima me ve us tercih edilmektedir.

  The man is shorter than me. Adam benden daha kısadır.
  The tourists are not so healthy Turistler bizim kadar sağlıklı değil-
  as us. lerdir.