Eserleri, Biyografisi Taşlıcalı Yahya - Taşlıcalı Yahya Kimdir - Taşlıcalı Yahya Hayatı

Edebiyat TR bölümünde yer alan bu konu pesimist tarafından paylaşıldı.

 1. pesimist

  pesimist sanal alem

  Taşlıcalı Yahya Kimdir - Taşlıcalı Yahya Hayatı
  16. yüzyılda Mesnevi alanında tanınmış şairlerden biridir. Rumeli'de Taşlıca'dandır. Orada yetişmiştir. Aslen asker olan Yahya kendini sanat yanıyla da yetiştirmiş alim bir şairdir. Rüstem Paşa'nın sadrazamlığı sırasında yeniçerilik yapmış, Paşa'nın teveccühünü kazanmıştır. Kanuni'nin Bağdat seferine katıldığı ve Fuzuli ile Bağdat'ta tanıştığı kaynaklarca kaydedilmektedir. Taşlıcalı Yahya'nın hamsesinde bulunan mesneviler şunlardır: Gencine-i Raz, Kitab-ı Usul, Gülşen-i Envar, Yusuf u Züleyha, Şah u Geda.

  Bu eserlerden Gencine-i Raz, Taşlıcalı Yahya'nın ilk mesnevisidir. Kitab-ı Usul' ve Gülşen-i Envar ile birlikte din, ahlak, tasavvuf ve aşk konularında yazılmış küçük hikayelerden oluşmaktadır. Yahya'nın mesnevilerinden Şah u Geda, konusu İstanbul'da geçen te'lif bir hikayedir. Kendisi de eserinin çeviri olmadığını belirtir. Şah u Geda'da İstanbul'un bazı yerlerinin, Ayasofya, Sultan Ahmed Camii gibi tarihi eserlerin tasvirlerinin bulunması mesnevinin önemini artırmaktadır. Hamsesi'ni Kanuni döneminde yazmış olan, Taşlıcalı Yahya mesnevilerinin hepsinde onu övmüştür. Yahya Bey, aynı zamanda Divan sahibidir ve Divanı'ndaki şiirleriyle de tanınmıştır. Ayrıca, Kanuni'nin büyük Şehzadesi Mustafa'nın Boğdurulmaşı üzerine yazdığı Mersiyesi de ünlüdür.


  Eserleri;
  Divan Gülşen-i Envar (mesnevi)
  Yusuf ile Züleyha(mesnevi) Usulname (mesnevi)
  Gencine-i Raz(mesnevi) İstanbul Şehrengizi
  Şah ü Geda(mesnevi) Edirne Şehrengizi


  Ademoğlu âleme üryan gelir üryan gider
  Nâle vü efgân ile giryân gelir giryân gider

  Bir niçe mahbublarla geldi geçti sevdiğim
  Gökdeki ervâh-ı kutsîlerle sanki can gider

  Hâr-ı râhındır senin lâm-ı ta'alluk sûfiyâ

  Raht u bahtı olmayanlar cennete asan gider

  Alem-i firkat bizi rencide-hatır eylemez
  Gönlüme gelse hayâlin gussa-i hicrân gider

  Aşık-ı bî-çâre erbab-ı muhabbet bâbına
  Akil ü dânâ gelir divâne vü hayran gider

  Karşıdan gelse habîbi aşık-ı sâdıkların
  Hayret-i başdan aşar aklı şaşar iz'an gider

  Her kimin lâm-ı ta'alluk gibi bir kullâbı yok
  Ahiret sahrasına Yahyâ gibi âsân gider

   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 1 Aralık 2010