Program Geliştirme Deneme Testi

Ansiklopedi bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Program Geliştirme Deneme Testleri - Program Geliştirme Soruları ve Cevapları - Program Geliştirme Deneme Sınavı

  1-Aşağıdakilerden hangisi önceden hazırlanan bir plan veya program çerçevesinde hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik etkinlikler bütününü ifade eder?

  A-) Öğrenme
  B-) Kültürleşme
  C-) Eğitim
  D-) İnformal eğitim
  E-) Formal Eğitim
  2-Program değerlendirme kavramına ilişkin verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A-) Program değerlendirme belli bir amaca yöneliktir.
  B-) Kazandırılan davranışların gerçekleşme düzeylerini belirlemek yeterlidir.
  C-) Değerlendirmede doğru ve uygun araçların kullanılması gerekir.
  D-) Program değerlendirme sürekli bir süreçtir.
  E-) Değerlendirme programın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini sağlar.
  3-Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar öğretilmesinin söz konusu olduğu ders içeriklerinin düzenlenmesinde hangi tür programlama yaklaşımı kullanılır?

  A-) Sarmal
  B-) Doğrusal
  C-) Modüler
  D-) Piramitsel
  E-) Konu ağı
  4-Bilişsel alanın bilgi basamağındaki zihinsel etkinlikler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A-) Bilgiyi başka bir formda ifade etme
  B-) Bilgiyi özetleme yorumlama
  C-) Bilgiyi tanıma hatırlama
  D-) Bilgiyi yeni durumlara uygulama
  E-) Bilgiye ilişkin yargıda bulunma
  5-İçerik düzenlenirken kullanılabilecek yaklaşımlardan biriside konuların içeriğine öğrencilerin kendi kendine yada gruplar halinde karar vermeleridir.Öğrencilere belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir.’Temel özelliklerden bazıları verilen bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

  A-) Piramitsel ve çekirdek programlama yaklaşımı
  B-) Konu ağı proje merkezli programlama yaklaşımı
  C-) Sorgulama merkezli programlama yaklaşımı
  D-) Modüler programlama yaklaşımı
  E-) Doğrusal programlama yaklaşımı
  6-Bir öğretmenin fen bilgisi dersinde öncelikle öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini araştırması ve öğretim etkinliklerinibuna göre planlaması ve uygulaması ‘eğitim yaşantılarına ilişkin hangi özelliği gerçekleştirmeye çalıştığının göstergesidir?

  A-) Kaynaşıklık
  B-) Dayanıklılık
  C-) Kullanışlılık
  D-) Hedefe görelik
  E-) Öğrenciye görelik
  7-Soyut modelleri tanıyabilen tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanabilen deney yapmaktan hoşlanan eleştirel düşünebilen öğrencilerde hangi zeka alanının daha çok geliştiği söylenebilir.

  A-) Görsel –uzamsal zeka
  B-) Mantıksal- matematiksel zeka
  C-) Kişisel arası- sosyal zeka
  D-) Benlik bilgisi –öze dönük zeka
  E-) Bedensel –Duyudevinimsel zeka
  8-Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğrenme kuramının öğretimde uygulanmasında uygun olmayan bir davranıştır?

  A-) Öğrencinin dikkatlerini konuya yönlendirmek
  B-) Öğrencilerin düşünmelerini sağlayacak problemler ortaya koymak
  C-) Öğrencilere ulaşması beklenen çözümleri bildirmek
  D-) Öğrencilerin temel kavram ilke ve genellemelere ulaşmalarını sağlayacak örnekler vermek
  E-) Öğrencilere tümevarım tümdengelim gibi yöntemlerle düşünmelerine yardımcı olmak
  9-Çoklu zeka kuramına göre yapılan sınıf içi etkinliklerde aşağıdakilerden hangisi görsel uzamsal zekayı geliştirici bir araç olarak nitelendirilemez?

  A-) Zihin haritaları
  B-) Grafikler
  C-) Ses örüntüleri
  D-) Renkler
  E-) Görsel bulmacalar
  10-Aşağıdakilerden hangisi öğretme öğrenme sürecinde araç ve gereç kullanmanın sağladığı yararlar içinde değerlendirilmez

  A-) Eğitimin niteliği konusunda ailelerde olumlu tutum geliştirmesi
  B-) Davranışlarda kalıcılık düzeyinin arttırılması
  C-) Zamandan tasarruf sağlanması
  D-) Konuların daha iyi anlaşılmasına imkan sağlaması
  E-) Öğrencilerin konuya ilgi ve katılımlarının arttırılması

  Soru 1 E
  Soru 2 B
  Soru 3 A
  Soru 4 C
  Soru 5 B
  Soru 6 E
  Soru 7 B
  Soru 8 C
  Soru 9 C
  Soru 10 A