* Peygamberimizin ilk süt annesi kimdir? *

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu BERKİTO tarafından paylaşıldı.

 1. BERKİTO

  BERKİTO Üye

  Hazret-i Âmine huzurlu ve sürurlu idi.Nurtopu yavrusu tatlı tebessümleriyle, kocasının vefât acısını bir nebze unutturduğu gibi, istikbale ümit ile bakmasını da sağlayan tek tesellî idi. Bahtiyar Âmine, şerefli yavrusunu ancak bir hafta kadar emzirebildi.Bundan sonra Ebû Lehebin cariyesi Süveybe Hâtun Kâinatın Efendisine sütanne oldu ve onu günlerce emzirdi.Süveybe Hâtun daha önce de Hazret-i Hamzayı emzirmişti.Böylece Resûl-i Kibriya Efendimizle muhterem amcası arasında bir de süt kardeşliği bağının kurulmasına vasıta olmak gibi bir bahtiyarlık ve şerefe erişmiş oluyordu.Kendisine yapılan iyiliklerin en küçüğünü dahi unutmayacak ve onu karşılıksız bırakmayacak kadar büyük bir fazilet ve yüksek bir vefa duygusunun sahibi olan Fahr-i Âlem Efendimiz, zâtına bir müddet süt annelik yaptığı için Süveybe Hâtunu hayatı boyunca unutmadı. Onu sık sık ziyaret eder, her gördüğünde kendisine bol ihsan, iltifat ve ikramda bulunurdu.Evet, vefâ, Fahr-i Âlem Efendimizin dünya yüzüne getirdiği güzel ahlâkın temeli idi.Onun ter temiz, nezih hayatında vefâsızlığı ihsas eden en ufak bir davranışa rastlanamaz. Onun fazilet ve vefa duygusundan ders alan muhterem zevceleri Hatice-i Kübrâda evine sık sık gelip giden Süveybe Hâtunu hürriyetine kavuşturmak için bir ara satın almak istediyse de, Ebû Leheb buna yanaşmadı.Ancak, Resûl-i Kibriya Efendimiz Medineye hicretinden sonra, Ebû Leheb, Süveybeyi kendiliğinden azad etti.Ebû Leheb Peygamberimizin öz amcası idi.Sonraları Resûl-i Ekrem'in risâletini tasdik ve ikrar etmediği gibi, hayatı boyunca da putperestlikten vazgeçemeyerek karşısına en büyük bir düşman olarak dikilmekten geri durmadı.Bu sebeple Allahın lânetine mâruz kaldı ve cariyesi Süveybe Hâtunun bir tırnağı kadar değer kazanamadı.Hattâ, Süveybe Hâtun sebebiyle âhirette bir nebze lûtfa mazhar olduğu anlatılmıştır.Onu ölümünden sonra rüyâda görmüşlerdi. Cehennemin şiddetli azabı içinde feryad edip duruyordu.Kendisine sordular:
  - Neden feryad ediyorsun? Neyin var?
  Ebû Leheb,
  - Neyim olacak; susuzluk beni ateşten kavuruyor.Hayatımda hiçbir hayır görmedim.Sadece bir tek hayır buldum.Muhammedi emziren Süveybeyi âzâd ettiğim için bana da şuradan emip sulanmak imkânı bağışlandı diyerek şehâdet parmağını gösterdi.Hâdise gerçekten ibret vericidir. Kâinatın Efendisine hayatı boyunca kötülük, eziyet ve hakaret etmekten geri durmayan Ebû Leheb gibi azılı bir İslâm düşmanı, sadece onu emziren Süveybe Hâtunu âzâd ettiği için böylesine İlâhî bir kerem ve lütfa mazhar oluyor ve Cehennemde azabı bir nebze hafifliyordu.Demekki, sadece sevgili Peygamberinin zâtına değil, zâtına hizmet etmiş olanlara yapılan iyilikleride Cenâb-ı Hak lütuf ve keremiyle karşılıksız bırakmıyordu.Bunun yanında, dünyada Kâinatın Efendisini kendilerine her hususta mutlak imam ve rehber kabul edip, sünnet-i seniyyesine ittiba etmekten şeref duyan gerçek müminlere ebedî âlemde ne büyük ikram ve İlâhî ihsanların hazırlanmış olduğu düşünülsün.

  Kaynaklar:
  * Tabakât, 1/108
  * Ensâb, 1/42
  * Tabakât, 1/108
  * Tabakât, 1/108