Mysql Database Üzerinde Stored Procedure Kullanımı

Programlama Dilleri bölümünde yer alan bu konu hortLak tarafından paylaşıldı.

 1. hortLak

  hortLak c ε ή κ

  1-) Mysql de Stored Procedure Varmıdır ?
  2-) Mysql de Stored Procedure Nasıl Yapılır ?
  3-) Stored Procedur Nedir ?
  Bu örnekte yer alan kod da online kullanıcıların mysql database üzerinde stored procedure kullanımı ile kullanıcı kayıtlarını ve bilgilerini tutmak amacıyla yapılmış bir örnektir.

  PHP:
  CREATE PROCEDURE temp.online(in gip varchar(15), in gzaman int, in gtarih varchar(19), out sonuc int) 
  /*  
  Burada in ile procedure gid isimli bir değişken girişini sağlıyoruz ve türünü integer olarak atıyoruz..  
  Aynı şekilde gtarih değişkeni de string bir ifade olarak 19(YYY-MM-DD H:i:s) karakter ile sınırlayıp procedure girişini atıyoruz. 
  out ile sonuc değişkenin prosedür de yapılacak işlemlerin sonuç değerini yani çıktı değişkenini belirliyoruz ve türünü integer olarak tanımlıyoruz. 
  */ 
  BEGIN 
  DECLARE sayi INT;  
  DECLARE varmi INT; 
  DECLARE onceden_girdimi INT; 
  /* Burada ise sayi isimli değişkeni prosedürün içinde kullanacağımız değişken olarak tanımlıyoruz. Değişken türü integer dir.*/ 
  delete from temp.online where zaman < gzaman; 
  /*  
  Daha öncede kullanıcı girişi yapılmış ve zaman aşımına uğrayan kullanıcı kayıtlarını siliyoruz.  
  */ 
  set varmi = (select count(id) as var from online where ip = gip); 
  /* 
  Burada ise php içerisinde yolladığımız IP adresini prosedür içinden kullanıcının daha önceden kaydının var olup olmadığını kontrol ediyoruz. 
  ?/ 
  if varmi = " then  
  /* 
  Burada varmi değişkeninin daha önceden giriş yapıp yapmadığını kontrol ediyoruz. 
  */ 
  insert into temp.online(ip, zaman)values(gip,gzaman+180); 
  set sayi =(select count(*) as toplamkisi from temp.online); 
  set sonuc = sayi; 
  /* 
  Burada sonuc değişkenine toplam online olan kullanıcıları atıyoruz. 
  */ 
  else 
  /* 
  Eğer ki kullanıcı daha önceden giriş yapmış ise kayıt zamanını güncelliyoruz. 
  */ 
  update temp.online set zaman = gzaman+60 where ip = gip; 
  set sayi =(select count(*) as toplamkisi from temp.online); 
  set sonuc = sayi; 
  end if; 
  set onceden_girdimi = (select ip as arsiv_ip from temp.say where ip = gip);  
  /* Burada kullanıcı istatistiği tutuluyor*/ 
  if onceden_girdimi <> " then 
  update temp.say set kacdefa = kacdefa +1, songiris=gtarih where ip = gip; 
  else 
  insert into temp.say(ip, kacdefa,songiris)values(gip,1,gtarih); 
  end if; 
  END 

  Tablo bilgisi 
  ------------------------------- 
  #---------------------------- 
  # Table structure for online 
  #---------------------------- 
  CREATE TABLE `online` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `ip` varchar(15) default NULL, 
  `zaman` double default NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
  ); 
  #---------------------------- 
  # Records for table online 
  #---------------------------- 

  #---------------------------- 
  # Table structure for say 
  #---------------------------- 
  CREATE TABLE `say` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `ip` varchar(15) default NULL, 
  `kacdefa` int(11) default NULL, 
  `songiris` datetime default NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
  ); 
  #---------------------------- 
  # Records for table say 
  #---------------------------- 

  PHP içerisinden çağrılacak kod. 
  <?php 
  @mysql_connect('localhost','root',")or die("Baglantı saglamadı"); 
  @mysql_select_db('temp',
  $conn)or die("DB Bulunamadı"); 
  $server_id = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 
  $zaman = time(); 
  $sql = mysql_query("call online('".$server_id."','".$zaman."''".date("Y-m-d H:i:s")."',@sonuc)"); 
  $ss = mysql_query("select @sonuc"); 
  $a = mysql_fetch_array($ss); 
  if (
  $a['@sonuc']!=null) 

  echo 
  $a['@sonuc']; 


  ?>