Makyaj ve Temizlik

Kadın Sağlığı bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

  1. cicozz

    cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

    Güzel olmaya çalışmak, şüphe edilmez ki, bilhassa kadının, hem hakkı, hem de vazifesidir. Fakat nasıl güzel olmalı? Bu hu:)susta bir fikir edinmek isteyen kadın için iki vasıta vardır. Et:)rafındaki insanlara yâni moda cereyanlarına bakmak, yahut gü:)zellik hakkındaki neşriyatı takip etmek. İtiraf etmeliyiz ki, her iki yol da şaşırtıcıdır. Ve kadın müşkül, hattâ gülünç mevkie düşmek istemezse çok dikkatli ve temkinli olmaya mecburdur. Bir kere güzelleşmeyi sadece krem sürmek, ve maalesef su ve sa:)bundan çekinmek mânâsına alan bir çok numuneler ve bir hayli neşriyat vardır, ilk başta düşünülmelidir ki, su ve sabun sıhha:)tin olduğu kadar güzelliğin de ilk vasıtasıdır. Sıhhat ve temizlik. güzel olmanın temel şartıdır.
    Sonra güzelleşmeyi muayyen bir tipe veya belli bir insana benzemekten ibaret sayanlar vardır. Bundan da çekinmelidir. Va:)kıa insana çehresinin esas çizgileri bakımından muayyen tipler ayırmak kabildir. Fakat bu tipler içinde hiç bir insanın tam ta:)mına başka bir insana benzemiyeceği de unutulmamalıdır. Niha:)yet, her şeyde olduğu gibi, güzelleşme gayretlerinde de ifrata kaçmanın tehlikeli olabilceği hatırlamalıdır.
    17 - 25 yaş arasında normal bir kadının en güzel makyajı kendi teni olmak lâzımgelir. Bu yaşlarda başlayan mübalâğalı bir makyajın ileriki senelerde zararlı olabileceği düşünülmelidir. Her şeyden evvel güzellikle sıhhat icaplarının birbirinden ayrıl:)dığı yerlerde, daima sıhhatin gereğini yerine getirmelidir. Bu ge:)reğin başında temizliğe riayet gelir. Şüphe edilemez ki, sıhha:)tin olduğu kadar güzelliğini de en faydalı dostu, su ve sabundur.