kamu yönetimi siyasal tarih vize ders notları

Ansiklopedi bölümünde yer alan bu konu RayOfHope tarafından paylaşıldı.

 1. RayOfHope

  RayOfHope Üye


  Siyasal Tarih Dersi
  Ders Notları

  Tarihin amacı kronolojik sıraya dizmek neden sonuç ili​
  skisi kurmak bir takım egilimleri
  çıkarmaktır, günümüzü anlayabilmek için bu e
  gilimleri çıkarırız.
  Siyasal tarih devletlerin ortaya çıkı
  sı gelisimi degisimi yıkılısları birbirleri ile kurdukları
  siyasal ve ekonomik ili
  skilerle ilgilenir. Bu konuda 2 yaklasım vardır;

  1. ​
  Devletleri olusturan grupların, sınıfların birbirleriyle iliskileriyle ilgilenir

  2. ​
  Bagımsız devletlerin iliskilerini inceler
  her devletin uluslararası ili
  skileri iç islerine etkili olur. Genel olarak uluslar arası sistemin
  çıkı
  s dinamiklerine bakacagız, siyasal tarih 1789 Fransız Devrimi ile baslar biz biraz daha
  geriden ba
  slayacagız ilk devletlerin ortaya çıkısı gelisimi uygarlıkların katkılarına bakacagız
  genel olarak tarihte
  3 ana egilim vardır

  1) ​
  Tarım toplumları, tarıma dayalı uygarlıklar dönemi(M.Ö 5000 - M.Ö 500) bu
  dönemde uygarlık bakımından öncü rol üstünlük Ortado
  gu ülkelerindedir

  2) ​
  Uygarlıgın globallesmeye basladıgı dönem (M.Ö 500 - M.S 1500) bu dönemin alt
  ba
  slıkları var;

  a) ​
  M.Ö 500 - M.S 500 Grek / Helen üstünlügü var.

  b) ​
  M.S 600 - M.S 1000 / slam dünyasının üstünlügü var.

  c) ​
  M.S 1000 - M.S 1500 / steplerin egemenligi var... bununda alt dönemleri var;

   ​
  1000-1200 Türklerin egemenligi

   ​
  1200-1500 Mogol istilaları ile slam dünyasının ilerleyisinin durdugu dönem

   ​
  1200-1500 Türklerin yeniden üstünlügü ele geçirdigi dönem

  3) ​
  1500 – bugün
  bu tablodan da görüldü
  gü gibi uygarlık sürekli cografya degistirmis, dogudan batıya dogru
  ilerlemi
  stir.

  1- Tarıma dayalı uygarlıklar​
  ​
  nsanlar göçebe yasadıkları için tarımı bilmiyorlardır avcı ve toplayıcı idiler. M.Ö 7000
  dolaylarında tarım yapmayı ö
  grendiler bu bir devrim sayılır çünkü yasam degisiyor. Tarımdan
  önce nerde kaynak varsa oraya göç ediyorlardı tarımı ö
  grenince yerlesik yasama geçtiler bitki
  ve hayvanı kontrol altına alıyorlar.

  ​
  lk devletler Mezopotamya da ortaya çıkıyor. Tarımsal sürekliligi saglamak gereklidir Fırat
  ve Dicle’de azgın nehirlerdir zaman zaman ta
  sarlar bu nehirlerin tarımsal üretimini kontrol
  altına almak için bentler ve su kanalları yapmak lazımdır bunun içinde bol sayıda insan
  çalı
  stırmak büyük bir insan emegi gereklidir bu insanları çalıstırmak için bir güç lazımdır ve
  bu ihtiyaçlardan devlet do
  gar. Tarım devletleri kendilerine yeterlidirler dısarıya kapalıdırlar
  temasları yoktur büyük su kanalları yapmak çok sayıda insanı hararete geçirmek ancak büyük
  bir otorite ile sa
  glanır. Böylece dünyada ilk otoriter monarsi devletleri ortaya çıkar M.Ö 500
  Sümer kent devletleri ortaya çıkıyor kendilerinden sonraki ku
  saklara bıraktıkları kavramlar
  var ;

   ​
  gelismis bir bürokratik aygıtları var

   ​
  yönetim teknikleri gelistirmisler

  göçebe ya​
  sam tarzını sürdürenler yerlesiklere saldırırlar bu da beraberinde düzenli bir ordu
  ihtiyacını do
  gurur güvenligi saglamak amacıyla düzenli orduyu beslemek maddi kaynak
  gerektirir bunu monark sa
  glayacaktır bu monark’ı güçlendirir
  tarım için önemli olan bir ba
  ska seyde hava kosullarıdır ne zaman yagmur yagıp
  ya
  gmayacagını bilmek gerekir. Bunu haber verebilmek için birilerinin sadece gökyüzünü
  incelemesi, gözlemlemesi gerekir. Böylece astronomi çıkıyor bu ki
  siler giderek rahip olmaya
  ba
  slıyorlar. Rahiplerin monarkla aralarında siyasal iktidar çatısması ortaya çıkar, ruhani güç
  ve dünyevi otorite arasında hangisinin hakim olaca
  gı kavgası yüzyıllar boyu sürüyor.
  Bu din adamları gözlem yapıyorlar, biliyorlar bir tür tahmin pozisyonundalar, güçleri
  buradan geliyor oysa sadece havayı gözlemiyorlar.
  Bugünkü takvime çok yakın bir belirlenim var böylece halk içinde büyük itibara sahip olurlar.
  Sümer kent devletleri yıkıldıktan sonra biraz daha yukarısında Akadlar’dan önce Asur pe
  sine
  Babil çıkıyor. Mezopotamya’nın güneyinde ba
  slayan uygarlık yavas yavas yukarıya
  Anadolu’ya geliyor Anadolu’da Hitit devleti kurulur. Bir ba
  ska büyük uygarlık Nil nehri
  kıyısında kurulan Mısırdır. Çin’de de nehir kenarında kurulur buralarda kurulmasının nedeni
  suyun önemi, Mezopotamya’da su var fakat a
  gaç tas degerli maden yok bunları bir yerden
  sa
  glamak gereklidir ticaret yoluyla kendisine en yakın olana Anadolu’dan saglar bu ticaret
  tüccar sınıfının zenginli
  gin ortaya çıkısını saglıyor, çiftçiler üretiyor rahip zanaatkar ve
  tüccarlar üretmiyor zenginli
  gin artması ile baska bölgelerdeki zenginlikleri kendilerine
  transfer ediyorlar uygarlı
  gın artmasına yol açıyor, Mezopotamya’da ki devletler kent devleti
  iken Mısır’da kurulan bir merkezi devlettir bunun nedeni mısırın da
  glık olmaması, Asur,
  Akad, Babil devletlerinin kendilerinden sonrakilere bıraktıkları;

  • ​
  Siyasal baglılık duygusu bırakıyorlar
  • ​
  Gelismis bürokrasi ve profesyonel askerler
  • ​
  Gelismis yönetim teknikleri
  • ​
  Ticaret ve tüccar sınıfı
  Hammurabi döneminde ise geli
  smis hukuk kuralları çıkaracaklardı
  Din adamları denilen sınıf ve bunların siyasal etkileri çıkacak bunları siyasetten çıkarmak ise
  20 asır sürecektir. Din konusunda insanlık tarihine katkıları var ölüm korkusu ile çok ilgililer
  bunun pe
  sine ruh kavramın a basvuracaklar ve giderek çok tanrılıktan tek tanrılıga gidis söz
  konusu olur
  Takvim dı
  sı bir anlayısı getiriyorlar
  Hiyeroglif denilen yazıyı bırakacaklar yazı önemlidir geçmi
  sin birikimlerini gelecek
  ku
  saklara bırakmayı saglar ve bilgi birikiminin artmasına yol açar.
  Çivi yazısını kullanırlar
  Bir rakamlar sistemi bırakmı
  slardır ;Ticaret takvim ve hesaplamalar için gereklidir. Ticaret
  için a
  gırlık ve uzunluk ölçülerini kullanırlar.

  Anadolu’da kurulan Hitit uygarlının katkılar;​
  Bu​
  gday üretimini baslatmıslar
  Ya
  sam denizde baslar derler
  Gümü
  s ve altını alılıveriste kullanırlar
  Oksidyen ta
  sını kullanırlar;bu tası mızrap ucu olarak kullanırlar sert ve biçimlendirmeye
  meyilli bir ta
  stır
  2 tekerlekli sava
  s arabasını kesfetmisler bu Hititlere savasta büyük üstünlük saglar
  metoloji yani maden i
  sleme bilgisine sahipler bazı madenleri eritebiliyorlar bu tunç yapmayı
  ve daha iyi sava
  s tekniklerini saglar.
  Par
  sömen üzerine yazı yazıyorlar,tasınabilir ve daha kolay yazılabilir

  Bu dönemde Mezopotamya uygarlı​
  gın merkezi, Çin, Hindistan, Ihdus vadisi, Girit, Mısır
  bunların halkı yerle
  sik ama göçebelerde var..Avrasya stepleri göçebe yasıyorlar bunları
  sava
  sçı aristokrasi yönetiyor..savasçı aristokrasilerin yönettigi devlet konfederasyon seklinde,
  kısa ömürlü devletler, merkezi devlet yapıları yok, ba
  gımsız birimlerin bir araya gelmesiyle
  olu
  suyor bu birlesimler bozulunca devlet ortadan kalkıyor.
  Göçebeler yerle
  sikleri genelde yenerler, aralarındaki bu askeri rekabette göçebeler yenerler
  fakat yerle
  sik kültürü üstün oldugundan göçebeleri zamanla kendilerine benzetirler, bu her
  zaman böyle olur.
  Mezopotamya böyle yüksek uygarlıları ya
  sarken Avrupa ne halde:

  ​
  lkel bir kültüre sahip küçük çaplı hayvancılık ve tarım var M.Ö 1700 de dogudan gelen
  kavimler var. Hint-Avrupa dillerini konu
  suyorlar bronz yapmayı biliyorlar, bunlar barbar
  kavimler. Avrupa’ya gelip egemen oluyorlar, bu barbar 2 tekerlekli sava
  s arabasını
  ö
  grenmisler savas teknolojisini yaymayı saglarlar. Dünyanın en savasçı halkları
  Avrupalılardır belki de bu kültürleri bunlardan gelmektedir.

  M.S 500 Dönemi​
  Grek yarımadası egemenli​
  gin kaynagı olmaya baslıyor. yonya Grek yarımadasından önce
  geli
  smis.
  Modern bilim geli
  smis,özgür düsünce ortamı var adalar ve küçük körfezler var dıs dünyadan
  tam anlamıyla olmasa da bir tecrit söz konusudur, bu da çe
  sitlilik getirir, kent devletleri
  biçiminde örgütlenme vardır.
  Siyasal güç burada tüccarlara ait, maddi kaynak oluyorlar. Teknoloji geli
  since kar elde
  ediyorlar bunun için bilime önem veriyorlar. Aristo, Hipokrat, Pisagor, Anaksimandros,
  Thales vs. hepsi
  yonyalıdır.
  M.Ö 400 - 500 yıllarında
  yonya bu üstünlügü yavas yavas Grek yarımadasına kaptırıyor.
  Burada ortaya çıkan uygarlık Yunan’lardır, bunların bazı avantajları var. M.Ö 12. yy da Grek
  yarımadasına gelen davar güdücü göçebe dorlar eski Girit ve Mike uygarlı
  gı ile Grek
  uygarlı
  gını kuracaklar, yerlesiklerde bunlara kültürlerini verecekler. M.Ö dor denen kavim
  Miken ve Girit uygarlıkları ile karı
  sıp yeni ve üstün bir medeniyet yaratacak ve bu 2 uygarlık
  yok olacak..
  Mezopotamya da monar
  si varken Yunanistan da demokrasi gelisecek, demokrasinin gelisme
  nedenleri:

  1. ​
  Uyguladıkları savas teknikleri / phalanx teknigi, sık saflarda yürüyen mızrak tasıyan
  askerler, yurtta
  s ayrımı yok zenginlik farkı yok dayanısma gelisir, güç cesaret ve
  disiplin bu üç özellik buradan çıkıyor.

  2. ​
  Daha önemli bir neden olarak, ticaretin gelismesi, tarımsal ürün sanayi ürüne
  dönü
  süyor. Zeytin, zeytin yagına, üzüm saraba, bunlar diger halklarda yoklar ve
  ta
  sınmaları kolay, diger halklar almak istiyorlar böylece zenginlikler akmaya baslıyor.
  Kendileri için de
  gil ticaret için üretmeye baslıyorlar, canlı ticaret hayatı dünya
  zenginli
  ginin Grek yarım adasına akmasını saglıyor, demokrasinin gelisebilmesi belli
  refah seviyesinin üstünde olmak bugün içinde geçerlidir, herkes zenginlikten pay alır
  ve çatı
  sma olmaz.
  Bu yunan kent devletleri kendi aralarında birle
  smezler çünkü önemli olan polistir. Kendileri
  ancak polis içinde var olurlar, bireysel ve özel alan yoktur polis zaten bireyin varlı
  gının
  nedenidir herkes kendi polisiyle vardır.
  Makedonya kralı Philip kendisine en yakın Grek kent devletlerinin ba
  gımsızlıgını alıp devlet
  kurar, o
  glu skender önemlidir. skender Asya’ya gider Suriye, Mısır’ı alır. ran, Taskent
  tahrana sefere çıkar 10 senelik bir sefere çıkar. En büyük komutanlardan birisi kabul edilir.
  Greklerin ufkunu açıyor, polisin sınırına hapis olmu
  s bireylerin ufkunu açıyor.
  Makedonya’dan Hindistan’a kadar büyük bir imparatorluk kuruyor,
  skender’in çabası dogu

  ve batı kültürünü sentezlemek, ​
  nsanlık tarihine yeni bir örgütlenme fikri getirir küçük kent
  devletlerine imparatorluk fikrini getirir, en parlak imparatorlu
  gu kurmus olur.
  M.Ö 6.yy da roma ortaya çıkar, Anadolu’dan göçen Etrüsklerin göçüyle ba
  slar, kimileri
  bunları Türk olarak görür Kartaca ile sava
  sarak kuzey Afrika’yı ele geçirir. Uyguladıkları
  sava
  s teknikleri sayesinde dünyanın önemli bir kısmına sahip olur, Roma piyadeleri vardır,
  dünyada barı
  s saglanıyor roma aynı zamanda bir cumhuriyettir, buraya kadar kent devletleri
  arasında cumhuriyete sahip olan yok. Roma tüm özgür insanlara roma yurtta
  sı olma hakkını
  verecek zamanla Roma’da cumhuriyet yıkılır ve monar
  si benzeri bir yönetim biçimi kurulur.
  Bu tür imparatorlular ancak içten çökerler, barbarlar zayıflatır fakat bunun temelinde
  yurtta
  slar arasındaki çatısmadır. Romanın genislemesi zenginlesmesine yol açtı,
  zenginle
  smesi toplumsal bozulmaya yol açtı ve bir süre sonra seçim sistemi bozulunca roma
  gücünü kaybetmeye ba
  sladı. Roma’da pek fazla düsünür yoktu düsünceden önce eyleme
  önem veriyorlar özgür dü
  sünce yok, bilime önem yok.
  En önemli katkısı kurmu
  s oldugu hukuktur, Mezopotamya, Mısır Çin ve yonya’dan dogan
  bilimsel dü
  sünüs. Evrensel tek bir tanrı inancı Hıristiyanlık. Roma’yla Hıristiyanlıgın ilgisi
  romanın evrensel devlet ilkesi Hıristiyanlıkla
  seklini bulacaktır, tüm insanlıgın üstünde
  hüküm sürme fikri Hıristiyanlıkta var.
  Hıristiyanlı
  gı önce reddeder sonra resmi din olarak kabul eder. Mesih inancı yaygındır Mesih
  gelecek ve dünyayı kötülüklerden kurtaracak. Hıristiyanlık ilk çıktı
  gında siyasal iktidardan
  pay istemiyorsa Sezar’ın hakkı Sezar’a Tanrının hakkı Tanrıya diyor. Zaten pay istese de
  alamazdı.
  Roma 331 de ikiye ayrılır. M.S 476 da batı roma ortadan kalkar Avrupa’da merkezi güç
  kalmaz küçük küçük devletçikler vardır. Artık Avrupa da tek örgütlü güç papaya aittir... papa
  siyasal iktidardan hak istemeye ba
  slıyor çünkü ortada Hıristiyanlıgı engelleyecek güç yok ve
  bundan sora papa ve dünyevi güç arasında siyasal iktidar kavgası ba
  slar. Avrupa’da batı roma
  çökü
  sü ve papanın gücü var.
  Ortaça
  g dinsel dogmaların oldugu özgür düsüncenin olmadıgı karanlık bir döneme giriyor,
  papa ne dersse do
  gru o olarak kabul ediliyor. Aynı yıllarda yeni bir tek tanrılı din slamiyet
  ortaya çıkıyor yayılıyor ve kısa sürede Hıristiyanlık çözülüyor.
  632-661, 4 halife döneminden sonra Emeviler hilafeti ele geçirir 100 yıl onlarda kalır.
  Abbasiler Emeviler’i yenince
  slam dünyası üstünlügünü ele geçirir Abbasi döneminde

  ​
  slamiyet dünya medeniyetine sahip oluyor. 4 büyük etkilesimleri var;

  Arapların din,dil,hukuk alanlarında paralellerdir

  Greklerin rasyonel, bilimsel, özgür düsünüsünü kendilerine alırlar

  Perslerin edebi ve yönetsel niteliklerini alırlar (ran)

  Astronomi ve matematik basarılarını alırlar.
  4 önemli özellik tek bir potada birle
  sir ve önemli bir medeniyet çıkar çok parlak bir uygarlık
  olu
  sur.
  Abbasilerde büyük ho
  sgörü ve arastırma var bunlar güçlü uygarlıgın temeli olur. Farabi, bni
  Haldun,
  bni Rüst gibi düsünürler parlak eserler sunarlar özgür düsünce ve hosgörü sayesinde.
  Bu dönemde Arap olanlar ve olmayanlar arasında ayrım yok
  1. yy.dan itibaren bu güçlü uygarlık zayıflar. Selçuklu Türklerine kaptırırlar, steplerin
  egemenli
  gi geliyor

  1000-1200 yılları arası Türklerin egemenli​
  gi

  Selçuklu Türklerinin bu hegemon yapısı bir ba​
  ska Türklere de ulasınca oldukları yerde biraz
  sarsılırlar.Selçuklular Abbasilerden halifeli
  gi almamıslardır, Abbasi halifesini korurlar. Mogol
  saldırısı sonucu Abbasi halifesi sona erer. Mo
  gol lideri Cengizhan konfedere bir devlet
  olu
  sturur, göçebeler Cengizhan ölünce dagılırlar.

  Mo​
  golların dünya tarihine etkisi büyüktür acımasızlardır, Mogolların bu savasçı vahsi
  ba
  gımsızlık katkısı dogu-batı köprüsünde yer alıyor. Mogollar Avrupa içine gidiyorlar
  de
  gerleri bulusturuyorlar asıl amaç aslında bu degildir, yagmaya gidiyorlardır.
  Anadolu çöker, merkezi otorite biter. Küçük beylikler arasından en küçü
  gü olan Osmanlı
  devleti kendi döneminde medeniyetin zirvesini olu
  sturacaktır. Cografi olarak Bizans’ın
  kenarında kuruluyor, Bizans’ta çökmeye ba
  slamıstır, Osmanlı’da oraya dogru yönelir diger
  Türkmen beylikleriyle u
  grasmaz. Siyasal olarak önemli kurumlar var, son derece önemli
  yönetim tekniklerine sahipler. Selçukluların bürokrasisini almı
  slardır, onlarda ran’dan
  almı
  slardır. Toplumsal olarak Osmanlılar dinsel bagnazlıktan uzaktırlar, dogmaları yoktur,
  büyük bir ho
  sgörüye sahiptirler. Bu arada Bizans’ın çöküsünden dolayı Anadolu halkı
  rahatsızdır, üzerinde baskılar vardır. Osmanlının geli
  sini sevinçle karsılarlar. Osmanlıda bir
  millet sistemi var bugünkü ulus devlet gibi. Her dinsel grup serbest bırakılıyor, dinsel
  özgürlük verdi
  gi için siyasal baglılıkları oluyor. Osmanlı Avrupa’ya dogru genisliyor.
  1. Murat döneminde imparatorluk olu
  suyor. Batının çok içinde, Balkanlarda da rahat
  ilerliyor, dünyada Hıristiyan birli
  gi saglanamıyor Ortodoks - Katolik çekismesi var bu
  Osmanlının i
  sini kolaylastırıyor. Osmanlı bilinçli yaylıyor, Anadolu’daki nüfus kitlelerini
  balkanlara götürüyor, bilinçli bir iskan politikası var bu özellikleriyle Beyazıt Timur’a
  yeniliyor ama yıkılmıyor.10 sene sonra tekrar güçleniyor. Ankara sava
  sı ile Anadolu’daki
  Türkmenler Timur tarafına geçiyor fakat Hıristiyan birlikleri Osmanlı’ya ba
  glılıklarını
  sürdürüyor, sonuna kadar sava
  sıyor bu sayede devlet yıkılmayacak 1500 yılına kadar varlıgını
  sürdürecek..
  ___________________________________________________________________________
  Osmanlı yeniden yükselmeye ba
  slamıs. Osmanlı Selçuklu ve Bizans’tan yapmıyor. Fethettigi
  topraklarda kendine ba
  glılıgı kazanmak için millet sistemini kullanıyor, cemaatleri kendi iç
  i
  slerinde serbest bırakıyor, cemaatlerin en yüksek otoritesini kendi memuru haline getiriyor.
  Bunların en üstüne Fener Rum patri
  gini koyuyor. Avrupa’ya dogru genisliyor 2.murat
  döneninde imparatorluk oluyor. Balkanlardaki ilerlemesi bir çökü
  s dönemine denk gelmis.
  Katolik ve Ortodoks sava
  sı var yayılırken bilinci yayılıyor iskan politikası uygulayarak
  ilerliyor kendi sistemini götürüyor, yayıldı
  gı bölgede Ortodokslar egemen dolayısıyla
  Hıristiyan tebaanın ço
  gu Ortodoks.
  Osmanlı Timur’un saldırısından sonra yeniden güçlenmeye ba
  slıyor, Hıristiyan unsurların
  sayesinde yeniden aya
  ga kalkıyor16.yy.da Osmanlı medeniyetin en parlak zirvelerine
  ula
  stıktan sonra düsmeye baslayacaktır. Osmanlı gerilerken medeniyetin önderligini Avrupa
  üstlenmeye ba
  slar. Batı Avrupa yükselmeye baslıyor yükselisin nedenleri; Avrupalılar savas

  yollarında kendilerini a​
  smalarını saglayacak buluslar yaparlar.10.yy.dan itibaren agır sabanı
  bulurlar daha derin ekebilmek için, insan gücünü kullanmak zorundadırlar, öküz ve atın
  boynuna ip ba
  glarlar, hayvan enerjisinin yanı sıra rüzgar enerjisini de kullanacaklar. Avrupa
  üstünlü
  günün çıkıs noktası zor kosullar dolayısıyla yaratma yetenegi ve adale gücünden baska
  çok daha üretken enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. Tarımda enerji kaynaklarının
  kullanılmaya ba
  slanması tarımsal üretimin artmasına gıdanın artmasına bu da nüfusun
  artmasına yol açmı
  stır. Avrupa giderek kalabalıklasırken yeni tarım alanları açılır ve bu
  dönemde Avrupa’da steplerin göçebe sava
  sçılarıyla bas edebilecek bir savasçı türü olan

  s​
  övalyeler ortaya çıkar. Stepler atı çok iyi kullanırlar, atın üzerinde ok ve yayı çok iyi
  kullanırlar. Bu göçebeler sava
  s sırasında hareketli olmayı saglıyor. Göçebeler yagma yapıyor
  ama
  sövalyeler çıkınca göçebelerin üstünlügü kalkıyor. Sövalyenin çıkması için Avrupa atın
  üzerinde iki elin birden kullanılması için bir
  sey daha kesfetmis olmalıdır. Bu alet üzengidir.
  Bu
  sövalyeler feodalizmin temeli olacaklar. Yeni tarzda toplum siyaset ve üretim süreci
  getirirler.


  1- ​
  Feodal senyor 2- Vassal 3- Serf 4- Lord
  Lord-Vassal arası kar
  sılıklı hak ve görevlere dayalı bir sistem var lord, vassalı koruyacak.
  Adaleti,topra
  gın islenmesini ürün toplanmasını saglar, vassallar arası sorunu çözer.Vassal da
  kar
  sılıgında savasçı olarak hizmet eder. Savasa giderken feodal senyorlar vassalları toplar
  giderler. Bu vassallar
  3 durumda vergi verirler

  1. ​
  Senyor evlendigi zaman

  2. ​
  Savasta esir düserse fidye olarak verir

  3. ​
  Kendine toprak mirası kalmıssa verir.
  Serf Vassal arası hak ve yükümlülükler var. Serfler güvenli
  gi saglar Vassal da üretimi saglar
  Serfler güvenli
  gi saglarlar.(yüzyıllar sonra bunların arasındaki haklar Avrupa anayasal
  sisteminin temellerini olu
  sturur)
  Feodal beylerin serfler üzerinde çok büyük hakları var (ilk gece hakkı, evleniyor ilk olarak
  karısıyla beraber oluyor)
  987 Fransa’da feodal senyorlar aralarından birini kral seçiyorlar sen kralsın bizde vassalınız
  diyorlar. Fransa’dan önce 911 de Almaya da feodal senyorlar kendi aralarında kral seçtiler
  962 de Kutsal Roma Cermen imparatorlu
  gu ortay çıktı.

  ​
  ngiltere de ise kral seçimle is basına gelmedi, bir dıs gücün etkisi oldu.1066’da ilk ve son kez
  normanlar denen kavim tarafından i
  sgal edildiler ve normanların seçtikleri kral oldu. Feodal
  sistem böyle in
  sa edildi. Batı Avrupa’da söz sahibi feodal beyler aristokrasi mensubular kralın
  memuru de
  giller. Oysa doguda Osmanlıda Rusya’da, monarkın emri altındalar söz hakları
  yoktur.
  ngiltere’de esitler arası birinci Osmanlı sultanında böyle degil. Avrupa’nın erken
  geli
  smesinde bu etilidir.
  Batı roma yıkıldıktan sonra Avrupa’da güçlü devlet yok, küçük küçük devletçikler var, bir
  kral var ama pek etkisi yok. Bu devletçiklerden güvenlik sa
  glanınca ticaret gelismis bu da
  tüccar kentlerini ortaya çıkaracak kentler zaten tüccarlar tarafından kurulmu
  stur, kent
  sayısının artması gıda ihtiyacını arttırmı
  s olabilir. Bu ihtiyaçlar tarım alanlarını genisleterek
  kar
  sılanmalıdır bu gündeme gelir konusunu getirmektedir, bunların nasıl genisletilecegi
  gündeme gelir, topra
  gı serfler isletir, bulundugu topragı terk edemez dolayısıyla bu serflik
  ba
  gı kurulur.17.yy.da serflik bagı bütün Avrupa’da tamamen kalkar.15.yy.da özgür köylülük
  gündeme geliyor.
  Avrupa bu dönemde siyasal iktidara sahip olmak isteyen de
  gisik siyasal birimlerin
  çatı
  smasına sahne olmaktadır. Hıristiyanlık bunların içindedir (Kutsal Roma Cermen).
  Monar
  silerde diger taraftan. Kral tek söz sahibi ben olmalıyım diyor. Feodal prenslikler
  çatı
  smaya giremem diyorlar, tüccar kentlerde bu 4’lü çatısmanın içerisindeler. Kutsal Roma
  Cermen imparatorlu
  gu mirası üzerinde Almanya ve talya’da kent devletler var bunlar bu
  siyasal çatı
  smanın ilk baslarında ulusal monarsiyi, monark’ı destekliyor.
  15.yy.da bu ulusal monar
  siler kültürel ve ekonomik bakımdan ilerlerken feodal prensler
  gerilerler, zenginlikleri var ve kültür alanında ilerliyor, bu dönemde özellikle
  talyan kent
  devletlerinden ba
  slayıp Avrupa’ya ilerleyen Rönesans hareketi Avrupa’nın kültürünü
  de
  gistirecek.Venedik Ceneviz deniz üstünden ticaret üstünlügü getirmis. Okyanusa dogru
  açılmaya ba
  slayacaklar, Rönesans neden bu kent devletlerinde ortaya çıkmıs olabilir; parayla
  ilgisi vardır,
  talya’da ki ünlü ressamlar ticaretle ugrasıyorlar, bu onlara baska kültürleri
  tanıma fırsatı veriyor böylece laik bir ya
  sam biçimi gelisiyor. Rönesans ilginin bu dünyaya
  dönmesini sa
  gıyor, Rönesans tan önce konu sadece ilahiyat. Rönesans la beraber ilgi bu
  dünyaya yöneliyor, yeryüzü ara
  stırılmaya deger görülüyor.Yeryüzüne iliskin bilimsel bilgiye
  ihtiyaç duyuyorlar. Dünyanın bilimsel bilgisine sahip olmak lazım, insan güçlüdür ve
  bununla bir
  seyler elde edebilir anlayısı çıkıyor.öncesinde insan zayıftır, öte dünyayı garanti
  altına almak için çabalar, kilise dogmaları egemendir.
  Kamuya hizmet anlayı
  sı gelisiyor,bireyin önemi artıyor, birey anlayısı gelisiyor, demokrasiye
  do
  gru ilerleme var bireyin degeri artıyor.15.yy.da Rönesanssı tamlayan akım; dini toplumsal

  ve özellikle siyasal hayattan çıkaran reformasyon denen hareket geli​
  siyor. Ruhani otoritenin
  yerine dünyevi otorite egemen olmaya ba
  slıyor. Reformla birlikte kilisenin dünyevi
  üzerindeki etkisi gidiyor.
  Monarklar kutsal roma imparatorun kar
  sı savasıyorlar, kendi ülkelerinde tek söz sahibi olmak
  istiyorlar dolayısıyla papanın gücünü kırmak istiyorlar, papa kutsal roma Cermen i
  destekliyor.
  Sade vatanda
  s monarkın aksine kiliseyi çok güçlü görmüyor buna karsı çıkıyor, daha güçlü
  olmasını istiyor. Sade vatanda
  s aristokrasinin kendini ezdigini ve kilisenin kendisini
  korumasını bekliyor, ama zaten kendiside feodal senyore dönü
  sstür.
  Monarklar papaya giden parayı istiyor kral neden para ülke dı
  sına gitsin bize gelsin diyor,
  kilisenin ülke içindeki büyük topraklarına el koymak istiyorlar. Papanın gücünü kırıp siyasal
  otoriteyi güçlendirmek giden maddi kaynakları kendilerine aktarmak için reform pe
  sindeler.
  Halk ezilmi
  sliklere karsı kilisenin müdahalesini istiyor kilise içindeki reform yanlıları
  sünüyorlar Hıristiyanlıgın dogru özüne dönmesi gibi hedefleri var.
  Ulusal monar
  silerin yapacagı ilk is ulusal kiliseler kurarak papanın kendi üzerindeki etkilerini
  kırmak olacak.
  Bu dörtlü siyasi birim arasındaki rekabetten galip çıkanlar monarklardır, pupanın etkisini
  kıracaklardır.
  Almanya’da bir akım çıkar bu akım kiliseyi düzeltmek de
  gil yeniden kurmak
  amacındadır.prenslerde dünyevi otoriteye vurgu yaparlar, yeni bir mezhep olu
  sur:
  Protestanlık,
  sviçre’de de Calvenizm çıkar.
  Almanya’da bazı prensler Protestan olurken bazıları Katolik, Kutsal Roma Cermen
  imparatorlu
  guna baglılıgı sürdürür, bu dönemde ncil çevrilince, diger dinlerde hızla kendi
  kutsal kitaplarını kendi dillerine çevireceklerdir.
  Protestan prensler Katolik Roma’ya kar
  sı birlesirler, amaçları: Bagımsızlıklarını ilan etmek
  için, Kutsal Roma Cermen onların üzerinde hak iddia ediyor. Katolik Fransa Katolikleri
  Kutsal Roma Cermeni destekleyece
  gi yerde Protestan alman prensleri destekler bunun sebebi:
  Fransa’da monark çıkıp ulusal birli
  gi saglıyor ve Fransa Almanya’da ki küçük devletçiklerin
  birle
  smesinden yana degil bölünmüslük isine geliyor böylece karsısına güçlü bir rakip
  olmamı
  s oluyor.
  Almanya’nın küçük devletlere bölünmü
  s yapısı 19.yy çeyregine kadar devam eder1546’da
  Protestan Alman prenslikler Kutsal Roma Cermen imparatorlu
  gu 5. Charles ve yanında yer
  alan Katolik alman prensliklere kar
  sı savasa girisirler, bu bir tür iç savas olur.1555’de
  Augsburg barı
  sı ile sona erer bu bir Protestan basarısıdır. Her devletin kendi dinini belirleme
  hakkı verilmi
  stir, birbirlerine karısmayacaklardır.bu barısla Almanya’nın bölünmüsgü
  onaylanmı
  s olur.
  Bu arada kilise içinde reform yanlılarından bir tarikat çıkar Cizvit tarikatı.16.yy.da e
  gitim
  sistemi geli
  smis katı kuralları olan misyoner faaliyetlerde adını duyurmus bir tarikattır.
  Bu dönemde papanın dünyevi otoritesi kırılmı
  s laik bir anlayıs gelismis.Avrupa’da bir yandan
  Hıristiyan di
  ger yandan Helen kültürü etkili, buda ortaya bir çesitlilik ve beraberinde
  yaratıcılık sa
  glayacaktır ve Rönesans ortaya çıkmıstır. 1500’den baslayıp bugüne gelen bir
  üstünlük sa
  glayacaktır, uygarlıgın globallesmeye basladıgı dönemdir.
  1500-1700 batının okyanuslara hakim oldu
  gu bir dönemdir.bu dönemin özellikleri:

  Bu dönemde global eylemde bulunulabiliyor okyanuslara hakim olmasından dolayı.

  Bagımsızlık düsüncesi ve bu dönemle beraber milliyetçilik düsüncesi gelisir.
  Batı okyanuslara açılıyor. Atlantik’in kıyısındaki devlet Portekiz ve
  spanya. Portekiz atesli
  silahlar ve deniz gücünü kullanarak ilk sömürge imparatorlu
  gunu kuran ülkedir. Yayıldıgı
  alanlarda halk ate
  sli silahlardan bir haber, ilk denizasırı sömürgeye sahiptir, Portekiz
  kendisinin do
  gusuna gider. spanya’da Portekiz’in dogudaki üstünlügünü dengelemek için

  batıya yönelir ve Amerika’yı fethederler ​
  spanyol fetihlerdir.1494’te Amerika kıtası
  ke
  sfedilir.
  2 sene sonra
  spanya ve Portekiz aralarında anlasıp 2 ye bölmeye karar verirler kendi
  paylarına dü
  seni sömürelim diyorlar. Dünyayı etki alanlarına ayırıyorlar, bu arada spanya da
  kral tahtan çekilmi
  stir. spanyayı Flip’e bırakın der.
  Hollanda ve
  ngiltere devreye girer ispanyanın denizlerdeki üstünlügü sona erer. Bu yeni
  kıtanın ke
  sfi ngiltere siyasetinde bir takım sonuçlar dogurur. Avrupa’ya altın ve gümüs akısı
  ba
  slamıs yani fiyatlar artar, fiyat artısı da ülkede mali bunalımı getirmistir. Bu da bir siyasi
  bunalıma yol açar. Amerika’nın ke
  sfi degerli maden akısı fiyat yükselisi mali kriz çıkmasına
  Avrupa’da siyasi krize yol açar.
  ngiltere ve Fransa’da sonuçları farklıdır. ngiltere’de
  parlamento güçlenir. Fransa’da ise monark güçlenmi
  stir.
  17.yy.da bütün Avrupa ülkelerinde parlamento zaferi gelecek olan iç sava
  s kralı yargılarlar
  ve idam ederler.
  Bu mali kriz Avrupa’da bir iktisadi politikanın yürürlü
  ge girmesine neden olur:

  Merkantilizm; ​
  “altın stoku ne kadar çok olursa o kadar güçlüyüz”mamul mal ihracatını
  arttırıp ithalatı kısarak ülkedeki altın sto
  gunu arttırmak, giderek ulusal monarsiler güçleniyor.
  Güçlü ve sürekli ordu beslemenin yolu açılmı
  stır, monarklar güçlenecek ve ulus devlet
  anlayı
  sı gelisecek.
  Sava
  s teknolojisindeki gelisme ve topun yaygın kullanımı feodal devletlerdeki sövalyelerle
  kent devletlerinin sonu olmu
  stur.
  Monarklar sava
  sı kazanır, ne feodal ne kent devleti anlayısı nede Kutsal Roma Cermen
  evrensel devlet anlayı
  sı hakim olmayacaktır ikisinin ortasında bir ulusal devlet biçimi
  çıkacaktır. Bu ulusal devletler yerellik ve evrensellik arasında bir devlettir.
  Bu ulusallık burjuvazinin i
  sine gelir, bu yapının ayakta tutulması için milliyetçilik
  geli
  sir,ulusal devletten ulus devletine geçilir.

  Ba​
  sat güç kavramı

  Bu kurala göre her yüzyılda bir devlet dünyanın egemeni olur ve egemen olabilmesi için
  okyanusa hakim olmalı ba​
  ska bir devlet meydan okumalı ve bunların çatısmasından baska bir
  devlet güçlenecektir.
  Buna göre 16.yy.da Portekiz ve ispanya ba
  sat güce sahiptir
  17.yy.da Hollanda, 18.yy da Fransa’nın19.yy.da
  ngiltere’nin 20. yy da ABD’nin olacaktır.

  ​
  ngiltere meydan okuyor Almanya ikisinin çatısmasından ABD çıkıyor. Osmanlı bu basat güç
  içinde de
  gerlendiremez çünkü okyanuslara hakim olma sartı vardır.

  1- ​
  Kutsal Roma Cermen imparatorlugu

  2- ​
  Ulusal monarsiler

  3- ​
  Feodal beyler (prensler)

  4- ​
  Kent devletleri
  bunlar arasındaki siyasi iktidar çatı
  smasından ulusal monarsiler galip gelmistir.
  Fransa’da 4. Henry (16. yy da) monar
  si otoritesini arttırır. Devlet Katolik kalmakla beraber
  devletin çıkarları papalıktan ayrı dü
  sünülür. Fransa’da monark ruhani otoriteyi kendine
  ba
  glar.
  Henry den sonra 13. Louis’in saltanatında;
  Richeliev denilen ba
  sbakan merkezi mutlak monarsiyi kurmayı basarır. Derebeylerin gücünü
  kaldırmı
  stır.
  1555 Augsburg barı
  sı ile her devlet kendi tebasının dinini belirleyebilecekti, devletler
  birbirlerine karı
  smayacaklardı. Devlet Protestan ise tebaası da Protestan olacaktı, bu yavas

  yava​
  s bozulmaya baslar.

  1608’de Protestan prensler birle​
  sirler 1609’da buna karsılık Katolik Alman prensler
  birle
  sirler. Devletler arası din etkili bir faktördür.
  1618-1648 arasında süren 30 yıl sava
  sları baslar. Önemli sonuçları vardır;

  Protestanlık-Katoliklik üzerinden gelisen bir Alman iç savasıdır.

  Siyasi varlıgını, birligini korumak, sürdürmek isteyen Kutsal Roma Cermen
  imparatorlu
  gu ile bagımsızlıgını korumak isteyen Alman prenslikler arsında bir iç
  sava
  stır

  Fransa ile Habsburg spanya ile Hollanda ve sveç, Danimarka, Transilvanya’nın dahil
  oldu
  gu Alman toplumu üzerinde süren bir savas.
  bu sava
  s 1648 de Westphalie barısı ile sona erer. Bu barıs önemlidir, uluslararası açıdan
  önem ta
  sır;
  bir konferans sonrasında yapılır, bu yapılan ilk büyük konferanstır. Devlet, sava
  s, iktidar
  sorunlarının tartı
  sıldıgı laik bir konferanstır, papanın temsilcisi bulunuyor ama bu anlasma
  papaya imzalatılmıyor. Bu papanın etkisinin kırıldı
  gının bir göstergesidir, dolayısıyla kilise
  gücü sınırlandırılmı
  s oluyor.1555 Augsburg barısının hükümleri teyit edilir.devletler
  birbirlerinin dinine karı
  smazlar, Katolik, Protestan ve Calvenizm geçerli mezhep olarak kabul
  edilir. Bu konferansla Kutsal Roma Cermen imparatorlu
  gu çöküntüye ugramıstır, Hollanda ve

  ​
  sviçre üzerinde söz hakkı yoktur. 300 Alman devleti siyasi birim haline gelmistir, Kutsal
  Roma Cermen imparatorlu
  gu bu 300 devletin rızası olmadan vergi ve asker toplayamayacak,
  kanun koyamayacak,sava
  s ilan edemeyecek, barıs anlasması yapamayacaktır, bunları kabul
  eder.
  Bu konferansı bu kadar önemli kılan özelli
  gi; belirli kurallara göre hareket eder ve aralarında
  düzenli ili
  skiler bulunan bütünün yani uluslar arası sistemin baslangıcı sayılır. Bugünkü
  uluslar arası sistemin ilk temellerinin atıldı
  gı yerdir.
  Mutlak monar
  siyi kuran bir devlet olan Fransa yükselmeye baslayacaktır, kendi içinde
  feodal karı
  sıklıga son vermistir.14. Louis Fransa’yı dünyanın en güçlü devleti haline
  getirecektir. 4 ya
  sında tahta çıkar 76 yasına kadar 72 yıl süren bir saltanat sürer. Fransa’yı
  Avrupa’nın en güçlü devleti haline getirecektir. Daha iktidarının ba
  sında 1648’de Fransız
  soyluları ayaklanırlar, mutlak monar
  siye karsı ayaklanırlar, soylular krala karsı hak
  sahibiyken kral bunların üzerinde hak sahibidir, ayaklanırlar ve
  spanya’yı Fransa’ya davet
  ederler. “Evrensel soylular dayanı
  sması” anlayısı var, buna karsı burjuvazi ve köylüler
  aristokrasi yanına yer almayarak kralın yanında yer alırlar, dolayısıyla “evrensel soylular
  dayanı
  sması” yerine bir baska düsünce “Milliyetçilik” egemen olmaya baslar, kendi
  krallarının yanına yer alıyorlar.
  14. Louis orduyu disiplin altına alır, hanedana ba
  glı bir ordu kurar, hanedan iktidarı elinde
  bulunduran sülaledir. (boubon losi sülalesi hanedandır). Soyluların bütün üstünlüklerine son
  vermi
  s olur.
  14. Louis ülkede mutlak hakimiyet kurunca do
  guya ve batıya yayılma planlarına geçer.
  Do
  guda Almanya’ya dogru rem bölgesini hedef alır, batıda ise spanya Hollanda hedef alır.
  Tüm
  spanyol topraklarına miras yoluyla sahip olmak gibi bir rüyası vardır, spanya ve
  Fransa’yı birle
  stirmek gibi bir hedefi vardır. Fransa’yı denizlerde hakim kılmak, Avrupa’da
  Amerika kıtasında üstün, hakim kılma hedefi vardır.
  Fransa’nın çok güçlenmesi güç dengesini sarsar, di
  ger devletlerde Fransa’ya karsı birlesirler
  amaçları Fransa’nın gücünü biraz kırarak güç dengesini sarsmasını engellemektir.
  Güç dengesinin 2 anlamı vardır;

  1.anlamı, ​
  gücün farklı devletler arasında dagıldıgı bir ortam.

  2.anlamı, ​
  dengenin bozulması durumunda güç dengesini bozan devlete karsı bir koalisyon
  olu
  sturmak. Amaç o devleti yok etmek degildir, dengeyi yeniden kurmak için birlesip o
  devleti zayıflatmaktır.
  1679 da 14. Louis Alsas-Loren’e, Almanya - Fransa arasındaki bölgeye sızmaya ba
  slar. Bu
  bölgede maden yatakları vardır.
  Fransa çok güçlenmi
  stir.1686’da Katolik Fransa’ya karsı Katolik ve Protestan düsmanları
  birle
  sirler, mücadeleye karar verirler. Baslarında Kutsal Roma Cermen imparatorlugu,

  ​
  spanya, Hollanda, balvedao ve Saksonya yer alır.1688’de savas patlar 1697’de barıs

  anla​
  sması ile sona erer.habsburglar bir kolu olan spanya’da habsburgların basında olan

  ​
  spanya kralı 2. Charles’ın vasiyeti; ölünce spanya topakları 14. Louis in torununa kalır
  ancak tahtlar birle
  smeyecekler, 2 ayrı krallık olarak kalacaklardır, Louis kabul etmezse
  habsburg imparatorunun torununa kalacaktır. Ve 1700’de ölür 14. Louis kabul eder ve bundan
  sonra kıyamet kopar. Fransa’nın
  spanya’yı da alması çok daha fazla güce kavusmasına neden
  olur ve di
  ger devletler paniklerler.
  1701-1713 arası
  spanya Veraset Savasları söz konusu olur. Bu savasın özellikleri:

  1- ​
  18.yy.da olacak olan savasların tipik özelligini yansıtır, profesyonel ordular tarafından
  yapılır

  2- ​
  Dinin çok az rol oynadıgı ilk büyük çaplı savastır. Asıl neden olarak deniz gücünü ele
  geçirmek gösterilir.

  3- ​
  Dünya savası denilebilecek ilk savastır

  ​
  ngiltere, Kutsal Roma Cermen imparatorlugu ve buna baglı devletler, Hollanda, Portekiz,
  birle
  sip Fransa’ya karsı yeniden güç dengesinin saglanması için savasırlar.
  1713’te Utrecht barı
  sı ile sona erer, asıl konu spanyanın paylasılmasıdır. ngiltere savasla
  Cebeli Tarık Bo
  gazını ve Savua’yı ele geçirir.
  Fransa’nın gücünü kırmı
  slardır.14. kral Louis’in torunu spanya tahtına geçmistir 1931’de
  cumhuriyet kuruluna kadar
  spanya’yı yönetecektir.
  Fransa Kuzey Amerika’da ve Kanada’da 2 önemli toprak parçasını
  ngiltere’ye vermek
  zorunda kalır. Fransız etkisi sınırlandırılır.

  Bu Utrecht barı​
  sının önemi ;

  2 küçük devlet Avrupa siyasetinde yükselecekler. Savua ve Brandenburg locaları
  Savua, Piyemento 10.yy ın ikinci yarısında ​
  talyan birligini saglar.
  Brandenburg Prusya 19.yy ın ikinci yarısında alman birli
  gini saglar
  Bu barı
  s Westphalia daha çok bugünkü uluslar arası sistemin kuruldugu barıs anlasması
  sayılır.
  2 devlet güçlü kalmı
  stır Fransa ve ngiltere

  ​
  spanya veraset savası sonrası ngiltere büyümeye baslar 19.yy da dünyanın günes batmayan
  imparatorlu
  gu olur.

  ​
  ngiltere’nin iç yapısında ngiliz parlamenter hukukun nasıl gelistigine bakacagız; monarsi
  vardır, Avrupa’da her monar
  side halkın seçtigi meclisler vardır, ngiliz parlamentosunu
  di
  gerlerinden ayıran yönler;

  Belirli temel ve evrensel hakları içeren belgeler var, bu parlamentoyu güçlü kılıyor

  Parlamento yalnız toprak sahibi sövalyeleri içermiyor, seçimle gelmis kentliler ve
  burjuvalarda vardır

  ngiliz parlamentosunda hemen tüm üyeler mal, mülk sahibi sınıflardan geliyor,
  dolayısıyla vergi arttırılması tepkiye yol açıyor.

  Tüm ülke için tek bir parti var, muhalefetin tek bir odakta merkezlesmesine yol açıyor,
  daha güçlü bir muhalefet do
  guyor.

  Hem soylular hem de sıradan halk temsil ediliyor.

  Kıta Avrupalıların parlamentosundan farklı olarak din adamlarına yer verilmiyor

  ​
  ngiltere’de 1295’te Magna Carta imzalanır ve kralın haklarına kısıtlamalar getirilmis olur.
  Soylular kral kar
  sısında güçlenirler. ngiltere Kıta Avrupa’sını yıpratan din savaslarına sahne
  olmaz 1625-1649;
  1. Charles zamanında bir iç sava
  s çıkacaktır çünkü ngiltere kralı parlamentoya
  danı
  smadan Fransa ve spanya’ya savas ilan eder savas demek masraf demektir. Parlamentoda
  1628 Haklar bildirgesini ilan eder, kral hiç kimseye yargılanmaksızın ceza veremez, halka
  kar
  sı orduyu kullanamaz.
  1629 da 1. Charles parlamentoyu fesheder, 11 sene boyunca toplamaz.
  1640’da yeniden toplantıya ça
  gırır, para lazımdır ve parayı vergilerden saglama amacındadır,
  bunun için vergi toplar vergi için parlamentonun onayını alacaktır. Parlamento toplanınca
  kralın bakanlarından birini yargılar ve ölüm cezası verir, kral bunun kar
  sısında baskıyı
  arttıracaktır.artırınca 1642 yılında Oliver Cromwell halktan topladı
  gı orduyla krala savas ilan
  edince iç sava
  s baslar galip olanlar parlamento güçleridir. ngiliz parlamentosu dünya
  tarihinde bir ilki gerçekle
  stirir; kral vatana ihanetten yargılanır ve ölüm cezası alır ve ngiltere
  cumhuriyeti kurulur. Cromwell döneminde
  ngiltere dünyanın en büyük gücü olacaktır,
  bazılarına göre bu dönem diktatörlüktür çünkü parlamento feshedilmekten çekinilmez.
  Cromwell
  ngiliz deniz gücünü arttırmaya önem vermis, zaten bu sayede büyük güç
  olmu
  stur.1635’te monarsiye tekrar geçilir.1. Charles’ın oglu 2. Charles kral olacaktır.
  Parlamento gücü elinde tutmayı ister, kralı sadece sembolik olarak tutmak ister.
  1685’te 2. James kral olunca kendini gerçekten kral sanar ve sahip oldu
  gu hakları kullanmayı
  ister Parlamentoda onun süs gibi durmasını ister ve ülkeden kaçmak zorunda kalır.
  1689’da parlamento haklar yasası çıkarır; buna göre hiçbir yasa kral tarafından kaldırılamaz
  parlamento izni olmadan vergi ve asker toplayamaz, hukuk sürecinden geçirilmeden kimse
  tutuklanamaz. Ve bu tarihten sonra
  ngiltere’de tek egemen parlamentodur kral sembolik bir
  konuma kavu
  sur. ngiltere giderek yükselecektir.
  Utrech
  t barısından sonra bir takım devletler özellikle dogu Avrupa kısmı zayıflar, Osmanlı,
  Kutsal Roma Cermen imparatorlu
  gu, Polonya krallıgı zayıflar ama yeni güçler ortaya çıkar.
  Avusturya, Prusya, Rusya giderek güçleneceklerdir.
  Batı Avrupa ve Do
  gu Avrupa’nın gelisim çizgileri farklı olmustur
  Batıda; ticaret yeni toplumsal sınıfları çıkarır bunlar siyasete egemen olurlar özgürlükçü
  siyasal sistem ortaya çıkar köylülük özgürlük kazanır
  Do
  gu Avrupa’da ise temel toplumsal ve ekonomik birim tarımdır, büyük toprak sahipleri
  giderek güçlenecektir
  Batı Avrupa’da özgürlükçü do
  gu Avrupa’da ise despotik rejimler çıkacaktır.
  1700’lerden itibaren Kutsal Roma Cermen imparatorlu
  gu mirası üzerinden Avusturya, Prusya
  güçlenecektir, Prusya’nın bir takım özellikleri vardır, Alman halkı disiplinlidir.
  Prusya’da junkarlar vardır ordunun subay tabakasını olu
  stururlar, büyük topak sahibidirler,
  orta sınıf Almanya’da güçlü de
  gildir bundan kaynaklı eski ayrıcalıklı sınıflar egemendir
  Junkerler ordusu güçlü ve disiplinlidir, dürüst ve çalı
  skan bir bürokraside Prusya’yı
  yükseltecektir.
  Öte yandan Rusya küçük Moskova prensli
  gi yükseliyor. Çar Bizans’ın mirasına talip olur,
  Rusya Ortodoks balkanlarda Slav halkları var ve Ruslarda Slavlar.
  18.yy.da Rusya’da son derece akıllı olan Çar Rus toplum yapısını batılıla
  stırmaya baslayacak
  öte yandan Rusya’nın amacı batıya do
  gru yayılmak olacak
  Rusya batı Avrupa’dan farklı olarak kilise ve monar
  sinin denetiminde, dünyevi otorite
  ruhani otoritenin üzerinde.

  Avrupa artık denizlerde tam egemendir fakat birbirleri arasında denizlerde egemenlik de​
  gisim
  gösterir.

  Dünya tarihinin globalle​
  smeye basladıgı dönemin özellikleri 1700-1850

  Avrupa sava​
  skanlıgı var,deniz ve karada Avrupa savasçı özelliklerini gösterir tüm dünyayı
  etkilemeye ba
  slar.
  Bu dönede denizler büyük önem kazanır, karalar denizle ku
  satılınca mal akısı önlenir, modern
  toplum, bilim gibi olguları
  ngiltere yayacaktır.
  Denizlerde etkinlik göstermek önemli ve pahalı bir i
  stir. Gelir halktan saglanacaktır, bunun
  için güçlü hükümet, iktidar gereklidir ve bu sebeple ulus devlet kavramı geli
  sir, motivasyon
  aracıdır.
  18-19 yy.larda devlet üstünlü
  gü ve dokunulmazlıgı zihniyeti yaygındır, çünkü devlet
  ulusundur.
  Fransa ve
  ngiltere dünyanın iki gücüdür
  1756-1763 arası yeniden Avrupalı devletler kapı
  sırlar, denizlere egemen olmak ticareti ve
  ticarette zenginli
  gi ve dolayısıyla gücü getirir.7 yıl savasları yapılır
  bu yedi yıl sava
  slarından önce; 1740-1748 Avusturya veraset savasları vardır. 7 yıl savasları
  sonda 1763’te
  ngiltere kesin olarak zafer kazanır 1763’te Paris barıs anlasması imzalanır

  ​
  ngiltere, spanya, Portekiz, Fransa dünyayı bölüsürler en büyük payı Fransa alır dünyanın
  gücü olur. Paris anla
  sması Avrupa’nın dünya üstünlügünü ele geçirdiginin göstergesidir
  1740-1748 Avusturya Veraset Sava
  sları ve 7 yıl savıslarının amacı aynı 2 temel sorundur:

  1- ​
  ngiltere ve Fransa’nın denizleri, sömürgeleri ve ticaret gücünü ele geçirme
  mücadelesi

  2- ​
  Avusturya - Prusya arasında alman dünyasının egemenligi kavgasıdır. Bu savas

  1748’de aix-chapelle barı​
  sı ile son bulur, Avusturya kaybeder. Silezya bölgesini
  Prusya’ya verir dolayısıyla Prusya güç olarak Avusturya’nın kar
  sısına geçecektir
  bununla birlikte Cermen düalizmi denilen Alman dünyasında 2 devlet varlıklarını
  beraber sürdüreceklerdir. Bu kez güçlenen Do
  gu Avrupa’dır. Kıta Avrupa’sındaki
  di
  ger devletler bundan tedirgindir. Basta Avusturya, Fransa ve Rusya birlesip
  kampla
  sırlar, Prusya’yı dizginlemek amacındadırlar.
  1763’de Paris Barı
  sı ile 7 yıl savasları sona erer;
  Fransa Kuzey Amerika’daki topraklarını
  ngiltere’ye devretmek zorunda kalır

  ​
  ngiltere bu tarihten itibaren en önemli sömürgesi olacak olan Hindistan’ı ele geçirmis olur
  18.yy sonu dünyada devrimler yılı olarak anılır, Amerikan ve Fransız devrimleri.
  Kuzey Amerika 1580’de
  spanya hakimiyetindedir, 1588’de spanya yenilir üstünlügünü
  yitirir, 1667 de
  ngiltere Hollanda’yı yener ve Kuzey Amerika’ya adım atar. 7 yıl
  sava
  slarından sonra Kuzey Amerika ngiltere’nin eline geçer. Amerika devleti nasıl dünya
  siyasetine hakim olmu
  stur.
  7 yıl sava
  sları sonunda ngiltere Güney Amerika’yı fetheder
  Güney Amerika’yı fetheden
  spanyollar yerlesme amacında degillerdir. Oysa Kuzey
  Amerika’ya gidenler kendi bütünsel yapılarını korudular, aristokrasi yok
  ngiliz monarsisinin
  gücü az.
  Aristokrasinin olmaması Amerika’nın kurulu
  sunda ayrıcalıklar dogurur. Sınıflar yoktur,
  Kuzey Amerika’da tek bir din yoktur örgütlenmi
  s dinsel güç yoktur çok sayıda mezhep vardır
  ve buda ho
  sgörüyü saglar. Avrupa’nın ugrasgı sınıf ve din savasları ile ugrasmaz
  7 yıl sava
  sları ngiltere zaferi ile sonuçlandı ngiltere’de masraf arttı ve vergilere ihtiyaç
  duydu. Kolonilerden vergi toplar 1764 yılında Amerikan koloniler ayaklanır,1766 da resmen

  ba​
  gımsızlıklarını ilan ederler. Bu kadar kısa sürede süper güç olmasının nedeni; Batı Avrupa
  uygarlı
  gının nimetlerinden yararlanır kurulusundan itibaren göç edenler Batı Avrupalılar
  Avrupa’dan dü
  sünce akımları gelir ama imparatorluk zincirlerini kırıyorlar. Özgürlük,
  demokrasi, bilim, teknik vardır.
  1864–1865 arasında Amerika’da bir iç sava
  s yasanır temel nedeni bir ticaret ikilemidir
  Amerikanın kuzey eyaletleri sanayi bölgeleridir, güney eyaletleri tarım bölgeleridir
  Tarım bölgesinde köle eme
  gine ihtiyaç var ngiltere bu güney eyaletlere köle saglıyor
  kar
  sılıgında pamuk gönderiliyor.
  Kuzey bölgelerinin de pamu
  ga ve isçiye ihtiyacı var. Sanayilesmis bölgelerdir, güneyin ticaret
  zincirini kırarsa pamuk elde edebilir. Güney eyaletleri Amerika’da ayrıcalıklarını ilan ederler
  kuzey eyaletleri izin vermeyince iç sava
  s çıkar ve kuzey eyaletlerinin galibiyeti ile biter 19.
  yy.da bu sava
  stan sonra hızlı bir gelisme dönemi baslar. Dogal kaynak boldur. Amerikan
  devrimi cumhuriyet, demokrasi, siyasi liberalizm ilkelerine uygun ortaya çıkar.bu devrimin
  etkisiyle bu dü
  sünceler Avrupa’da basarıya ulass olarak geri gelir
  Fransa Amerikan ba
  gımsızlık savasında ngiltere’ye karsıdır Amerikan kolonilerini destekler.
  Bunlara yardımla mali yüke girmi
  slerdir 1774 de baslayıp 1781 de sona erer.
  Fransa’da devrim Amerika’dan farklıdır aristokrasi sınıfı vardır örgütlü kilise vardır Fransız
  devletinin itici gücü orta sınıf burjuvazi ve köylülerdir. Burjuvazi aristokrasiden siyasal
  iktidar talep eder aristokrasi köylüyü ezer köylülerde burjuvazinin yanında yer alır aristokrasi
  büyük toprak sahibidir ve köylüler bıkmı
  stır.
  14. Louis geni
  slemeci politika uygular ve onu takip eden tüm monarklar yayılmacı yani
  sava
  sçı bir politika izlerler savas mali sıkıntı getirir soylulardan mali gelir saglanır, bütün
  toprak maliyetinden vergi talebi gündeme gelir, aristokraside verginin tüm topluma yayılması
  gerekti
  gini söyler kabul etmez. Bu durumda 1614 ten beri toplanmayan etats-generaix
  toplanması gündeme gelir. Monark toplamak zorunda hisseder vergi almadan önce tüm
  toplumsal sınıfa benimsetmelidir. 3 kamarası vardır soylular din adamları ve halk. Ayrı ayrı
  toplanıyor.1789 da ça
  gırıyor bu sürede toplumsal yapı degismis burjuva güçlenmistir.
  güçlenen orta sınıf parlamento toplanınca monar
  siye karsı saldırıya geçer anayasa ile
  monar
  sinin sınırlandırılması gündeme gelir vergilerin düzenlenmesi, azaltılması, iç gümrük
  duvarının indirilmesini talep eder. Fransız devrimi hemen gerçekle
  smez degisik toplumsal
  gruplar zaman zaman güçlenirler zaman zaman güçsüzle
  sirler.1789 da halk basri
  hapishanesini basar ele geçirir köle komutanı asılır ve Fransız devrimi hız kazanır.
  Burjuvazi üçüncü tabakada güçlüdür ve giderek hegemonyasını kurmaya ba
  slar. Ve etatsgeneraixin
  kapandı
  gını söyler 3 tabakalı parlamento yapısını kaldırır milli meclis adını verir
  kendine yeni bir devle
  s sekli olusturur
  Kurucu meclis 1789 da
  nsan hakları bildirisini yayınlar ve yurttas haklarını belirler
  Buradaki haklar burjuvazinin talep etti
  gi haklardır

  ​
  nsanların esit ve özgür oldugundan söz edilir. Yasalar önünde herkes esittir,herkesin memur
  olma hakkı vardır önce bu hak sadece aristokrasiye aitti. Söz ve basın özgürlü
  günden,özel
  mülkiyetin dokunulmazlı
  gından,vergilerin dengeli dagıtımından söz eder.
  Meclis 1971’de anayasayı hazırlar ilan eder kralın yetkileri sınırlandırılır ve kurucu meclis
  kendini fesheder. Bu devrimle aristokrasinin egemenli
  gi zedelenmistir Fransız soyluları
  Avrupa’nın di
  ger monarsilerine sıgınmıslar. Soylular Fransız devrimini bogmak eski düzene
  kavu
  smak için bir savas hazırlıgına baslarlar amaçları devrimi çökertip monarsiyi
  aristokrasiyi güçlendirmek.
  1792’de Fransa Avusturya ve Prusya’ya sava
  s ilan etmek zorunda kalır bu ki monarsi Fransız
  devrimini ortadan kaldırma amacındadır.1973’te 16.Louis Fransız kralı idam edilir. Devrimi
  yapanlar çok çe
  sitli gruplardır.
  Monar
  si kalkınca 1792 -1795 ulusal konvansiyon dönemidir içinde yer alan jacobenlerin
  zaferindedir. Önce giondenler etkiliyken sonra jacobenler etkili oluyor jacobenlerin

  akalarında halk kitlesi deste​
  gi var. Jacobenlerin ünlü bir lideri var Robespierre bunların
  sertli
  gi sayesinde devrim sürüyor bir yandan devrimi yerlestirmeye çalısırken öte yandan
  istilacıları püskürtmeyi ba
  sarıyorlar, püskürtünce 1792’den itibaren Fransa yaylıyor Hollanda,

  ​
  sviçre’yi ele geçiriyorlar. Fransız orduları girdikleri her yere Fransız devriminin ilkeleri
  olan; özgürlük, karde
  slik, milliyetçilik, esitlik ilkelerini yaymaya baslarlar. Ordularının girdigi
  her yerde monar
  siye son verip cumhuriyeti kuruyor. Liberal düsünceler milliyetçilik
  Avrupa’ya yayılıyor.milliyetçili
  gi yaydıgı için isgal ettigi halklar zamanla Fransa’ya karsı
  dönecekler bir süre sonra
  1795’te jacobenler iktidardan dü
  serler 1795-1799 arası diktatör yönetim biçimi var Fransız
  orduları 1795’te 8.000 ki
  siye ulasslar bunun sebebi de yurttas ordu kavramını gelistirmis.
  Monarkların tebaası de
  gil devletin yurttası ve ordularda yurttaslardan olusuyor.
  Yurtta
  s ordunun avantajı var, para için degil ulus için savasıyorlar. Kendiside inandıgı dava
  için sava
  sıyor,bu büyük bir güç yaratıyor.
  1799’da bu diktatör yönetimin yerini 3 konsül yönetimine bırakır bunlardan birisi
  Napolyon’dur, sıradan bir halk üyesidir, sava
  s süreci içinde askeri dehasıyla öne çıkmıstır,
  sava
  s dönüsünde de kahraman gibi karsılanır
  1804’te 1.Napolyon adıyla imparatorlu
  gunu ilan ediyor. Soylu olmayan kesimden birinin
  imparator olması tarihte ilk kez görülmü
  stür. Napolyon önemli bir kisiliktir Napolyon
  sava
  sları denen bir dönem baslar; Rusya, Prusya, Avusturya ve ngiltere’ye karsı savasır. Bu
  üç ülkeyi anlamak mümkündür monar
  siler ve Fransız devrimini istemiyorlar ngiltere kıta
  Avrupa’sında hiçbir devletin di
  gerlerinin üstüne çıkmasını istemiyor. Fransa kıta
  Avrupa’sının büyük bir kısmını i
  sgal eder ama ngiliz donanması çok güçlüdür ve ngiltere’yi
  i
  sgal edemez. Bir kıta sistemi kurmaya çalısır. Napolyon ngiltere’ye karsı bütün ülkeleri
  kendi etrafında toplamak ister
  ngiltere kıta Avrupa’sını Fransa’nın kıta sistemine karsı
  denizlerden ablukaya alır.böylece di
  ger ülkelerden mal akısı kesilmis olur.1807’de Rusya,
  Fransa anla
  sır ve Rusya kıta sistemine dahil olur ancak ngiltere’nin deniz ablukasına
  dayanamaz. Kıta sisteminden çıkar Fransa’nın önünde 2 yol kalmı
  stır ya ngiltere’yi isgal
  edecek yada ya da
  ngiltere’ye teslime zorlar. Tıpkı kendine 100-200 sene sonra bir baska
  önderin yapaca
  gı gibi davranır. Almanya’nın ve Hitler’in yapacagı gibi, bütün kıta
  Avrupa’sını ele geçirir
  ngiltere elinde kalan tek müttefikini yenilgiye ugratınca ngiltere
  teslim olacak her ikisi de Rusya’ya saldıracaklar.
  1812’de Fransa Rusya’ya saldırır. Ruslar ülkenin içlerine do
  gru çekilirler Fransa Moskova’yı
  alır ama 15000 tane asker kaybeder ve Fransa Rusya’dan çekilir 600.000 ki
  siden 1500’ü
  dönmeyi ba
  sarır, isgal ettigi ülkelerde Fransız ordusuna saldırır bütün ordu heba olur ve
  Napolyon sürgüne gönderilir, artık Napolyon tehlikesi kalkmı
  stır Avrupa’ya yeni bir düzen
  verilmek istenir
  1814’te viyana da bir kongre toplanır;
  2 mimarı var birisi
  ngiltere dıs isleri bakanı Casteleagh digeri Avusturya basbakanı
  Metherner. Fransa barı
  s anlasmasını imzalar ama Napolyon kaçar ve Fransız ordusu kurar
  fakat ölür.
  Viyana kongresi önemlidir; bu kongrede cezalandırma yerine denge önemlidir kongrenin
  mimarları 1.dünya sava
  sındaki Versay barıs anlasmasından daha akıllıca davranırlar
  Fransa’nın tümden çökertilmesini söz konusu etmezler Fransa, Rusya, Prusya, Avusturya
  arası bir denge sa
  glanmalıdır söz konusu olan bu dengedir.
  Methemer’ın asıl gayesi Fransız devrimi ile milliyetçilik güçlenmi
  stir bunun kıta Avrupa’sına
  yayılmasını engellemektir. Avusturya çok uluslu bir yapıdadır milliyetçilik monar
  si yapılarını
  çökertir çok uluslu olmayan devlette çöker.
  Viyana düzenlemeleri ile bowbounlar tekrar Fransız tahtına çıkar Fransa barı
  s anlasması ile
  Fransa 1792’deki sınırlarına çekilmi
  stir, isgal ettigi topraklar alınmıstır. Kararları Avusturya,

  Prusya, Rusya ve
  ngiltere almıstır. Hollanda ve Belçika birlestirilmistir.