İstanbulun Fethi Tiyatro

İstanbul bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  İstanbulun Fethi Tiyatro, İstanbulun Fethi Tiyatrosu, İstanbulun Fethi ile ilgili Piyes

  AÇILIŞ
  Bu surların ardından
  Gümm Gümm Güm,
  Toplar atılır .

  Bu surların ardından
  Hücumm Hücumm Hücum
  Surlar açılır .

  Bir sabahta fecir ufukta beyaz
  Türküler maniler destan nefesler
  Perdeler nameler besteler sesle
  Sırlar açılır .

  Kargılar palalar yalın kılıçlar ,
  Döner alev halka dev kırlangıçlar
  Alatlar kıratlar yağızatlar ,
  Kuzgun döner başa, ruhlar açılır .

  Üç tepeler ardında, beş tepeler üstünden;
  Üç yiğit belirir üç hilal üçtuğ,
  Şehadet parmağı yukarda başbuğ.
  Bir hedef verilir uzak ve uluğ,
  Gönüller açılır gökler açılır.

  A. N.

  BİRİNCİ BÖLÜM

  1. TABLO

  ROL TAKDİMİ
  “Her rol sahibi en müessir (tesirli) ve en güzel sözünü yüksek sesle ve
  piyesteki edasına uygun olarak, aralanan perdenin ortasından
  görünerek seyirciye hitaben söyler ve ayni eda ile kaybolur. Rol
  sırasına ve tabloların gelişine dikkat edilir. Bir taraftan girilir .
  Perde üç kişi sığacak kadar aralanmıştır. Perde arkasında
  takdimci sıra ile okur:”

  1 -2. Murat ve Fatih Rolünde (……….)
  rol sahibi kostüm ve makyajıyla girer , tam ortada durur , kılıcını
  çeker). Beylerim Paşalarım toplar dökülsün Anadolu Beylerbeyi-
  ne koşturulsun Kostantina (İstanbul) üzerine sefer var?.. (Kaybolur)
  2 -Vezir-i A’zam Rolünde (Başbakan) (………. )
  (İki elini uzatarak) Yalnız Hünkarım (padişahım), biz Bizans ile barış
  içindeyiz… (Kaybolur)
  3 -Zagnos Paşa Rolünde (………. )
  (Sancakla girer ve şiddetle) -Bizans intihar etmiştir, Vezir (bakan)
  Hazretleri, ya aşırı merhametlisiniz yahut… (Ve sert adımlarla
  kaybolur .)
  4 -Turhan Bey Rolünde (………. )
  Hünkarımızın işaretini bekliyoruz. (Kaybolur)
  5 -Akşemsettin Rolünde (………. )
  Bizans ahdini (ANLAŞMAYI) bozmuş ve şehrin sehabet (sahiplik)
  hakkını kaybetmiştir . Hilal Ayasofya üzerine meyletmiştir (yönelmiştir).
  6 -Molla Gürani Rolünde (………. )
  Varmısın, Altın kubbeli Ayasofya’yı Yed-i Beyza-ı İslam’a
  (İslam’ın beyaz eline) teslim etme mücüdelesine?
  (Tekrar eder) Varmısınız?

  7 -(Küçük) Sultan (Şehzade) Mehmet Rolünde (…….)
  (Kılıcını çekerek) İslam’ın gayreti buna her Müslümanı arzu
  ettirir hocam!.
  8 -Çocuklar (…….)
  (Dördü birden divan durur) Ferman Padişahımızındır.
  9 -Askerler Rolünde (…….)
  Savulun Hünkarımız geliyor.
  10 -Kadı Rolünde (…….)
  Allah’ın kanunundan başkasıyla hükmedenler zalimlerin ta
  kendileridir.
  11 -Kostantin Rolünde (…….)
  (Heyecanlı) Yürüyün mukaddes (kutsal) cihanda (Durak) Surlarda bir er
  gibi çarpışarak öleceğim.
  12 -Ahmet Paşa Rolünde (…….)
  (Kendisinden bir beyit okur)
  13 -Keşiş (Rahip) Rolünde (…….)
  (Ortaya çömelir) Karalar ve denizler hep bunu fısıldıyor:
  Bizansın yıldızı söner gibidir. Talih Osmanlıya gülüyor.
  14 -Esnaf ve köylüler ( )
  (Üçü birden) Dükkan komşum siftah etmeden ikinci satış haram
  olur bana!.

  2. TABLO
  (Işıklar yanınca perde tam açılmıştır:
  İkinci Murat, Akşemsettin ve Hacı Bayram Veli Bursa
  Sarayının bahçesinde sohbetteler. Önde havuz ve yeşillik, arkada
  sarayın cephesi, sağda bir oda dershane biçiminde…
  II. Murat yaşlı, diğerleri orta yaş ve tarikat kisvesinde. II.
  Murat dalgın duruyor, arkadan çocuk ağlaması işitilmekte.
  Akşemsettin ve Hacı Bayram-ı Veli II. Murat’ı süzüyorlar. (Bir
  dakika.)

  HACI BAYRAM-I VELI – (II. Murat’a saygılı ve samimi bir
  sesle) Hünkârım daldınız, nedir acaba sorsak?…

  II. MURAT-(Başını H. Bayram’a çevirir düşünceli ve içli
  ağır ağır) Kostantina zihnimi çok meşgul eder oldu sultanım. O
  Peygamber müjdesine mazhar kul olamazmıyım diye düşünür-
  düm… Zira ki zamanda, mekânda, imkân da bize elverir oldu.

  HACI BAYRAM – Müsterih (rahat) olun Hünkârım (Ara) O belde
  İslâmındır (ara düşünür) Biz ermemişiz ne gam (Ellerini iki yana
  açmış, ayağa kalkar tebessümle) Bilesin ki dünyanın mihver
  çivisi Ayasofya’yı küfrün kasvetinden kurtaracak (Perde arka-
  sından gelen sese işaret eder) bu çocuktur. Sen olmayacaksın.
  Bende görmiyeceğim. (Tekrar tebessüm ve Akşemsettini göste-
  rir) Ama bu bizim köse görecek (Ara) Esselâmü Aleyküm.
  (Tarikat terbiyesince eli göğsünde Hacı Bayram selâm verip
  çıkarken oradakiler ayağa kalkar, selâm’a mukabele ederler. Ve
  otururlar.)

  AKŞEMSETTIN-(II. Murat’a, söylediğini başıyla tastik
  ederek) Hacı Bayram Hazretlerinin sözü aynıyle keramettir.
  Hülefa-i Raşidinden (Peygamberimizden sonra başa gelen 4 halife)
  beri sürüp gelen mukaddes yarışın bitişini
  ihtar eden bir dehşet duyurdu bana (Ara… kabul ettirici eda)
  Resulallah’ın has ismi ile de alakadardır evlâdınızın ismi..
  (Başlar tastik eder bir eda ile sallanır. Sukût)

  (Soldan Molla Yeğân ve Molla Gürani girer. M. Yegân
  ortayaş, M. Gürani genç ve sakallı, Arap kıyafetinde. Ortada
  durur, selâm verirler, selâm alınır.)

  2. SAHNE: (Molla Yegân, Molla Güranî ve öncekiler.)
  II. MURAT – (Ayakta Molla Yegânla musafaha (iki elle sıkışırken)
  yaparken) Ehlen ve Sehlen (hoşgeldiniz) Hocam efendim,
  Beytullah’ın (Allah’ın Evinin) mübarek kokularını getirtiniz.
  (Yer gösterir) Buyrun oturun. (Musafaha biter. Otururlar. Ara)

  II. MURAT – (Molla Yegân’a saygıyla) O mübarek beldeden
  (şehirden) bize hediyeniz nedir. Molla Yegân?…

  M. YEGÂN – (Elini sakalına götürür. Müjdeleyici eda ile)
  Hünkârım hediyenin mânada ve maddedeki üstünlüklerinden
  hangisi matlub-u Şahanenizdir (isteğinizdir) (.)

  II. MURAT – Resûller Resûlünün (Peygamberler peygamberi)
  işaretince her türlüsü makbuldür. (Ara hatırlamış gibi)
  Amma manadaki üstünlük elbette gönlümce olur.

  M. YEGÂN – (Aceleci ve M. Güraniyi gösterir) Molla
  Güraniyi getirdim. Gönlünüzce olur, inşallah.
  (Bakışlar M. Yegân hepsini tarar, II. Murat bekleyiş
  halinde).

  M. YEGÂN – (Kararlı) Alim ve fazıl (değerli) bir zattır.

  II. MURAT – (Sevinç belirten bir sesle) Allah hepinizden
  razı olsun (ara, ani karar vermiş) Molla Gürani’yi oğlum
  Mehmet’i yetiştirmek üzere vazifeli kıldım. (Molla Gürani’ye
  hitapla) vakti gelince talime başlarsınız.

  M. GÜRANI – (Ayağa kalkmıştır, elini göğsüne bastırır
  başını öne eğer.) Memnuniyetle Hünkârım.
  (Hepsi ayaktadırlar, çıkarken ışık söner.)

  3. TABLO
  (Işık yanar, yandaki odada Molla Gürani ve Şehzade
  Mehmet, karşı karşıya, rahle-i tedristeler (dersteler).)

  1. SAHNE: (Şehzade Mehmet, Molla Gürani)
  MOLLA GÜRANİ – (Kara ciltli büyük bir kitaptan bir yer
  bulur, okumaya başlar: (Fetih Suresinin meal ve tefsiri) Bismil-
  lahirrahmanirrahim (ayetin metnini okur) “Biz hakikat sana,
  Hudeybiye anlaşması ile Fetih yolu açtık. “Bu” Senin geçmiş ve
  gelecek günahlarının affı, Allah’ın yarlığaması (bağışlaması),
  senin üzerindeki nimetini tamamlaması, seni doğru yola iletmesi
  içindir” Fetih açmak manasınadır. Şehir ve beldeleri zapt edip
  adalet ve refaha kavuşturmak manasını kucaklar. Nitekim
  hicretin 8. miladın 630 uncu yılında Resulullah Mekke’yi
  fethedip Kâbe’de namaz kıldı. Orasını putlardan temizlerken,
  Mekkelilere de af ilân etti ve Mekke’yi zülum ve ahlaksızlıktan
  temizledi.

  (Ara… Mekke fethi ve fethe dair bilgi verir.)
  Mekke fethi bütün fetihler için örnek ve nûmûnedir. Öğle
  vakti Hz. Bilâlin Kabe damındaki ezan-ı Muhammediyi okuyuşu
  âdeta bütün dünyayı rahmete da’vet, çağrısıdır…

  MOLLA GÜRANI – (Dalgın duran Şehzade Mehmet’e sert-
  çe çıkışır) Dersi tâkip etmez misin Mehmet!…

  Ş. MEHMET – (Şaşırır, toparlanır) Teeddüp ederim (özür dilerim)
  efendim. (Ara) Dalmışım. (Mazur eda ile) Mekke’nin fethi gözümde
  canlandı’da (Molla Güraninin tebessümünden yüz bulmuş bir eda
  ile) Zafer güzel şey, değil mi hocam?.

  M. GÜRANI – (Şefkat ve hayranlık içinde) Oğlum, erken
  öten horozun başını keserler, Sabret (Şehzade Mehmet’in ümitli
  bakışlarına cevap verir gibi) Sen de izn-i ilahiyle (Allah’ın
  izniyle) ereceksin o günlere.. (durak ve bakışmalar)

  Ş. MEHMET – (Sevinçle) İnşaallah.

  (M. Gürani kalkar Ş. Mehmet fırlar, ayakkabıları çevirir
  kapıyı açar uğurlar. Ara.. Kitabı kapatır bahçeye çıkar etrafa
  bakar. Ani olarak birini görmüştür.)

  Ş. MEHMET – (Eliyle uzaktan çağırır.) Hızır, Turhan…
  gelin, size bir şey söyliyeceğim!

  (Birkaç çocuk koşarak gelir etrafını çevirirler. Dikkatle Ş.
  Mehmetin ne söyleyeceğini beklerler.)

  2. SAHNE: (Ş. Mehmet – Çocuklar)
  Ş. MEHMET – Şimdi bakın ben Padişahım
  (Çocuklar dirsekleriyle birbirlerini dürterler, tebessümle
  dinlerler.)

  HIZIR – (Gururlu) Peki!

  Ş. MEHMET – (Parmağıyla gösterir) Turhan, sende (biraz
  düşünür) subaşı ol.
  TURHAN – (İtiraz eder elini savurur.) Hayır, hayır ben
  Anadolu Beylerbeyi olurum.

  Ş. MEHMET – Peki, (Eliyle arar gibi, parmağıyla birinci
  çocuğa dokunur.) Haydi sen ol.

  I. ÇOCUK – (İtiraz eder, zıplıyarak) Hayır ben kadı olurum.

  Ş. MEHMET – (Sertçe) Eee… irade ettiğim hükme itiraz
  istemem.

  I. ÇOCUK – (Eğlenerek) Vay canına anladık, ne yapalım
  yani Padişah’ın Oğlusun (Ciddileşerek) Bende yeniçerinin
  oğluyum.

  (Hepsi ellerini şaplatarak gülüşürler.)

  Ş. MEHMET – (Kaşlarını çatar) Biraz ciddî olalım. arka-
  daşlar.

  II. ÇOCUK – (Bir adım ilerler, elini uzatır ve alttan
  çevirerek, Ş. Mehmet’e) Bu oyundur kuzum, ne kadar da
  dalmışsın (geriye çevrilirken kafasını sallar) Erken de ötmeye
  başladın haaa… Sen kendini nerede zannediyorsun?
  (Hep birden gülüşürler. Ş. Mehmet ve Hızır gülmeye
  katılmazlar.)

  Ş. MEHMET – (Ciddî) Bir Türk, oyununda bile ciddîdir.

  HIZIR – (İleri atılarak elini uzatır ve haykırır) Hele bir
  müslümanın, beşiğine bile laûbalilik girmemelidir. (Öğretici bir
  edâ ile) Hem büyük insan çocukluğundan belli olur.

  Ş. MEHMET (Memnun) Yaşa Hızır, yetiştin imdadıma. Sen
  hep benim yanlışlarımı düzelteceksin. (Seri ve yüksek sesle
  ortaya) Evet arkadaşlar, bir Müslüman oyununda bile ciddiyet
  taşıyacaktır.

  (Aniden M. Gürani girer, çocuklar kaçışırlar. Ş. Mehmet
  ortada kalır, mahçup önüne bakar.)

  3. SAHNE: (M. Gürani-Ş. Mehmet)

  M. GÜRANI – (Tebessümlü, eli arkada durur) Ne o, padi-
  şahlığa özenti ha!… (Ara – başıyla işaret eder) Odaya geç,
  kitabını aç.

  (Ş. Mehmet sâkin ilerler, odaya geçer, kitabını açar bakar.
  M. Gürani bahçede gezinir, odaya girer. Ş. Mehmet kalkar, hoca
  oturur. Ara ve Molla Gürani derse başlar.)

  M. GÜRANI – Bugün dersimiz, Mûcizât-ı Nebeviyyeden, istikbale
  dair (Peygamber mucizelerinden gelecekle ilgili)
  müjdelerden birini, Fetih Hadis-i Şerîfini okuyacağız.

  (Önce hoca sonra talebe birer kere hadisin metnini okurlar.)

  M. GÜRANI – Gramer (dilbilgisi) tahliline girmeyeceğiz, mânâsı ve
  delâleti üzerinde duracağız. (Okur, mânâ verir ve anlatır) Allah
  Resulü (elçisi) 571 de doğmuştur. Doğduğu zaman dünyada iki büyük
  devlet vardır. Bunlar Orta – Doğu’da çekişme halindedir: Bizans
  ve İran. İran Kostantina’yı (İstanbulu) defalarca kuşatmış,
  alamamıştır. Hz.Muaviye’den itibaren de, okuduğumuz Peygamber müjdesine
  ermek için yarış başladı. Otuzdan fazla kuşatıldı bu şehir. Ve
  Ebu Eyyub Ensari de bu kuşatmada şehit oldu. Sur dışında
  yatmaktadır. Şu anda surlara tıkılmış Bizans ve onu Osmanlı
  bekliyor…

  M. GÜRANI – (Ş. Mehmet’in dalgınlığına dikkat etmiştir)
  Ne oldu Mehmet? Padişah olmuştun demin, varmısın altın
  kubbeli Ayasofya’yı Yed-i Beyda-i İslâma teslim etmek mücade-
  lesine, Allah ve Resulünün Mübarek ismini o kubbede çınlatma-
  ya? (Sükût)

  Ş. MEHMET – (Sükûtu bozar) İslâm gayreti bunu her
  müslümana arzu ettirir, hocam…

  M. GÜRANI – Allah’ın inayeti (yardımı), Resulüllah’ın ruhaniyeti
  seninle olsun. Dualarımız bu yoldadır. Mu’cizat-ı Muhammadiy-
  ye (Muhammed’in mucizesi) tecelliye (gerçekleşmeye) yakındır.

  (Kalkar çıkıp giderken, Ş. Mehmet onu uğurlar, önceki
  sahnedeki tavırla biran kalır. Bakınır. Hızır’ı görmüştür. Aniden
  canlanır, çağırır.)

  Ş. MEHMET – Hızır, Hızır… Koş… koş…
  (Hızır koşarak gelir. Odayı yoklar)

  4. SAHNE: (Hızır,-Ş. Mehmet)

  HIZIR – (Odaya bakar) Ne var ne oldu?… (ve döner sevinir)
  Hoca gitmiş…

  Ş. MEHMET – (Ortaya) Arkadaşlar ben hünkârım, herkes
  vazifesini bilsin. (ve koltuğa oturur) Beylerim, Paşalarım Kostan-
  tina üzerine sefer var.

  (İki yanda saf duran çocuklar eğilerek.)

  HEPSİ BİRDEN – Ferman Padişahımızındır.

  BİRİSİ – Dağlar da bizimdir.

  Ş. MEHMET – (İlerler havuzu gösterir) Burazı deniz, burası
  da Kostantina. Karadan ve denizden kuşatacağız. (Havuzun
  çevresine çömelirler)

  Ş. MEHMET – Hücum… (Koşarken ışık söner)

  4. TABLO
  (Işık yanınca yine saray bahçesi görünür. Bu sefer tam
  karşıda tahtı üzerinde genç Sultan, II. Mehmet. Sağında Molla
  Yegân, solunda Hızır Bey ve Molla Gürani sohbet halindeler.
  Molla Yegânla Sultan Mehmet arasında boş bir koltuk var.
  Girişte muhafız dimdik durmakta. On saniye sonra ihtiyar
  Akşemseddin girer ve ilerler. Selam verir. Sultan Mehmet ve
  oradakiler ayağa kalkar. Selâm alırlar. Sultan Mehmet Akşem-
  seddinin elini öper. Muhafız çekilip kaybolur.)

  SULTAN MEHMET – Buyrun oturun (Sağ yanını işaret
  eder.)

  (Akşemseddin sağdaki koltuğa otururken öbürleri de yerleri-
  ne otururlar – Ara)

  S. MEHMET – (Neşeli – Molla Yegân’a hitaben) Hocam ne
  halse (Akşemseddini gösterir) Bu ihtiyar gelince gayrî ihtiyarî
  ayağa kalkarım ve elim titrer.

  (Memnun tebessümler ve bakışmalar.)

  S. MEHMET – (Devam eder) Molla Gürani’den de korkarım
  haa… (Başını sallar ve güler) Emirnamemi yırtmış geçen gün…
  (Molla Gürani ciddî kasılır ve öbürleri ona bakmaktadır. S.
  Mehmet devam eder.)

  S. MEHMET – Ama (Takdirkâr ifade) iftihar ederiz. Sizler
  (hepsini gösterir gibi) bizim rehberimizsiniz. Öyle ya, “Hak
  konusunda susan âlim dilsiz şeytandır”.

  (Ara – Sultan Mehmet hafif sağa ve pecereye döner, öbürleri
  bakışırken, Molla Yegân sûkutu bozar.)

  M. YEGÂN – (Hızır’a) Hızır Bey, kadısınız ya (az ara) bence
  mahkemenin zor bir tarafı var: İki taraf zayıflardan olsa kolay
  da, bir taraf büyüklerden olursa neylersin?

  HIZIR – (Dudak büker ve elini savurtarak) Ondan kolayı
  ne; kuvvetliden yana hükmettin mi olur biter, Molla Yegân!

  (Hafif güler ve gözler S. Mehmed’i yoklar.)

  AKŞEMSETTIN – (Müdahaleci – Elini uzatarak) Vicdanı
  rafa kaldırmak şartıyla tabii…

  HIZIR – (Molla Yegân’a) Asıl, mahkemenin zor tarafı, iki
  tarafın da büyüklerden olması. Aşağı koysan sakal, yukarı
  koysan bıyık… (Sükût ve S. Mehmed’i süzer.)

  (S. Mehmet bakışların kendisine döndüğünü hisseder gibi ve
  sükûtun sorusuna cevap verircesine âniden Hızır’a döner.)

  S. MEHMET – (Pencereyi gösterir) Şu medresede sabahlara
  kadar ışık yanar. Nedir bu Hızır Bey?

  HIZIR – (Toparlanır, hatırlamış gibi) Bir talebe varmış
  hünkârım, sabahlara kadar ders çalışırmış…

  S. MEHMET – (Geriye yaslanır – Ah diye derinden nefes
  alır boşaltır) Yoksa dedim benim gibi bütün gece Kostantinayı
  mı düşünür… (Ara)

  (Aniden muhafız girer, eğilerek selâm verir.)

  MUHAFIZ – Hünkârım vezir-i âzam (Başbakan) ve paşalar geldiler.

  S. MEHMET – Girsinler.

  (Önde Vezir Çandarlı, arkada Zağnos Paşa, Turhan Bey
  girerler. Adet üzere eğilip selamlarlar. Oradakiler şaşkın bakışa-
  rak ayağa kalkmışlardır.)

  S. MEHMET – (Paşalara sertçe) Buyurun oturun! (Öbürle-
  rine yumuşakça) Sizler de efendiler… (ve hepsi tereddütlü
  otururlar -Ara-)

  S. MEHMET – (Sükûtu bozar) Bu zevatı (kişileri) , bir hususu görüş-
  mek için çağırmıştım. İsabet sizler de varsınız.

  M. GÜRANİ – Malûmunuzdur hocam: Bir sevgilimiz var,
  Kostantina. Sevdiren de Allahın sevgilisi. Vuslatımız Ayasofya’-
  nın kubbesi altında olacak ki mâşukumuzun boynundaki incidir
  o kubbe. Onu elde etmek, bütün zıt mânâları islâma teslim etmek
  ve boyun eğdirmek olur. Onu kaybetmek ise (durak) tabi aksi,
  (mahzun) islâmı zıt mânâlara mağlup ettirmek olur. (Sükût ve
  başlar tasdik edercesine sallanır.)

  AKŞEMSETTIN – Allahın nusreti bizimle olacak. Hareket
  plânımızı tesbit edelim.

  VEZİR. – (Ayakta ve ürkek, S. Mehmet’e) Yalnız hünkârım,
  biz Bizansla anlaşmalıyız. (Kendisine bakıldığının farkında,
  hoşlanılmadığını anlamış, yutkunur) Hem bu iş böyle kolay
  olmaz zannederim, zamana ihtiyacımız var…

  (Zağnos Paşa hışımla ayağa kalkar ve eli kılıcının kabzasın-
  da, vezire yiyecek gibi sert bakar, öbürlerinde de hoşnutsuzluk.
  S. Mehmet söze başlayınca; Zağnoş Paşa öyle kalır ve kımıldama-
  dan vezire bakar)

  S. MEHMET – (Vezire ağır ağır yaklaşır, parmağını uzata-
  rak en yüksek sesle) Bizansın hiyaneti bütün dostlukları
  silmiştir. Karamanlıyı himayesi ise, idamını mûcip (gerektiren)
  bir cürümdür (suçtur). Kazanmak cihetine gelince (ortaya)
  bilesiniz ki bize düşen mücadeledir. Muvaffakiyet (başarı)
  Allah’tandır. Kuvvet bir sebep ise,ben köhne Bizans surlarını
  ayakta tutacak bir ruhun mevcudiyetine kâni değilim (inanmıyorum).
  (Vezire) Bunca ordularımdan yalnız birinin
  başaracağına inanmaktayım. Bütün harp plânları hazırdır vezi-
  rim! (hepsine birden) Reylerinizi görüşlerinizi) bekliyorum efendiler!

  AKŞEMSEDDİN – (S. Mehmet’le, ayakta) Beyanınız ye-
  rindedir. Bizans ahdini bozmuştur ve artık bu şehrin sahabet
  (sahipliğini) hakkını kaybetmiştir. Hilâl Ayasofya üzerine meyletmiştir.

  ZAĞNOS PAŞA – (Kıpırdamadan dururken fırsat bulmuş,
  aceleci ve sert) Bizans intihar etmiştir. Vezir hazretleri! Ya
  aşırı merhametlisiniz, yahut!…

  VEZİR – Yahut, korkak mıyım?

  TURHAN BEY – Tefsire ne hacet. Hünkârımızın işaretini
  bekliyoruz.
  M. GÜRANİ – Ben de Hünkârın fikrindeyim arkadaşlar.
  (Artık bütün meclis ayaktadır. Herkes sultanın kararını
  bekliyor.)

  S. MEHMET – (Bütün söylenenleri hiçe sayar gibi) Sen ne
  dersin Hızır Bey? (ve bekler)

  HIZIR – (Kararlı ve yüksek sesle) Sefer, zafer bizimdir!
  (Ve bu soru hepsine sorulur aynı cevap alınır. Vezire
  sorulmaz)

  S. MEHMET – (Ortaya ve ileri) Toplar dökülsün. Anadolu
  Beylerbeyine at koşturulsun. Bizans karadan ve denizden
  kuşatılacak. Herşey bilinerek yapılacak, hiçbirşey bilinmiyor
  gibi susulacak. Beylerim, Paşalarım, Derhal!…
  (Parmağı ileride durarak, Hepsi elleri göğüslerinde hafif
  eğilmiş durumda -Mehter başlar- Işık söner -Tek ışık hüzmesi
  bir noktaya dökülmüştür. Öyle kalır ve perde gerisinden fetih
  marşı yankılı olarak okunur. Bir ses yüksekten ve uzakta, ikinci
  ses her mısraı tekrar eder.)

  FETİH MARŞI
  Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek.
  Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek.
  Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek.
  Yürü hâlâ ne diye oyunda oynaştasın?
  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.

  Sende geçebilirsin yardan, anadan, serden
  Senin de destanını okuyalım ezberden
  Haberin yok gibidir taşıdığın değerden
  Yüzüne çarpmak gerek, zamanenin fendini.
  Göster, kabaran sular nasıl yıkar bendini…
  Küçük görme, hor görme delikanlım kendini,
  Şu kırık âbideyi yükseltecek taştasın,
  Fatih’in Istanbul’u fethettiği yaştasın,

  Bu kitaplar Fatih’tir, Selim’dir, Süleyman’dır
  Şu mihrap Sinan-üddin, şu minâre Sinan’dır
  Haydi artık uyuyan destanını uyandır…
  Bilmem neden gündelik işlerle telâştasın,
  Kızım sen de Fatih’ler doğuracak yaştasın.

  Delikanlım, işaret aldığın gün atandan,
  Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.
  Sana selâm getirdim Ulubatlı Hasan’dan:
  Senki burçlara bayrak olacak kumaştasın,
  Fatih’in Istanbul’u fethettiği yaştasın.

  Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin.
  Çelebiler çekilip, haremlerde kışlasın.
  Yürü aslanım, Fetih hazırlığı başlasın!
  Yürü! hâlâ ne diye kendinle savaştasın?
  Fetih’in Istanbul’u fethettiği yaştasın.

  A. Nihat ASYA

  Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın,
  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.

  5. TABLO
  (Uzakta, ışık yanınca surlar gözükür, Sultan Ikinci Mehmet
  maiyyeti ile beraber otağın önünde surları gözlüyor, yalın kılınç.
  S. Mehmet, M. Gürani, Akşemseddin, Hızır Bey, bir de üç hilâlli
  bir sancak gözükür, sancak dalgalanır. Dikkatler ve heyecanlı
  yüzler. Derinden -Allah Allah- sesleri, kılınç şakırtıları ve
  top sesleri işitiliyor. Ani bir dalgalanma olur, sırtlarında ok ve
  yayları bulunan, surlardan beri koşan üç asker gelir, tam
  sultanın önünde durur, eğilerek selâmlamaktadırlarsa da müthiş
  solumaktadırlar. Ciğerleri paralanacak gibi. Ve birinci asker
  hemen müjdeler.)

  1. SAHNE: (Askerler ve Sultanın meclisi)

  I. ASKER – (Soluğunu güçlükle toparlar, bağırarak) Sulta-
  nım , surlara bayrağı dikti. (soluğu kesilir ve düşer)

  S. MEHMET – (Heyecanla ilerler, ikinci askere) Kim, kim?

  II. ASKER – (Ayni boğulan nefesle) Ulubatlı Hasan, Ulu-
  batlı Hasan… (düşer)

  (Herkes karışır)

  S. MEHMET – (Üçüncü askere acele) Kendisi nerede?

  III. ASKER – (Son soluğunda) Yaralı ağır yaralı… (Düşer)

  S. MEHMET – (Haykırarak, Hızır Bey’e) Hızır Bey yetiş,
  Hasan’a yetiş… Beylerim Paşalarım… hücumm… son hamledir
  bu…

  (Hızır hızla surlara doğru kaybolur ve hepsi “Allah Allah”
  diye hücum ederken ışık söner.)

  6. TABLO
  (Mehter çalmada. Işık yanınca sadece surlar görünmede,
  aniden bir Yeniçeri girer, sırtında ok yay, elinde kılınç ve
  kalkan. Heyecanla etrafa bakarken âniden bir Bizans askerinin
  hücumuna ugrar. Kılınç kalkan döğüşürlerken, Bizanslı kaçar ve
  yeniçeri nara atar. Bilâhare öteden bir Bizanslı daha çıkar,
  haykırarak saldırır. Yeniçeri baskın döğüşmede. Döğüşürken
  Bizanslının kılıcı düşer. Yeniçeri, kılıcını almasını işaret eder ve
  bekler. Kılıcını alan Bizanslı yeniden saldırır. Bizanslının bu
  sefer de kalkanı düşer. Yeniçeri de kalkanını fırlatır ve kalkansız
  döğüşürler. Bizanslı sırtındaki yapıncayı (kama) Yeniçerinin suratına
  atarak hile yapmak ister. Yeniçeri onu kılınçla karşılar ve hamle
  yapar. Bizanslıyı sıkıştırır, devirir ve kılıcını kaldırır Bizanslı-
  nın karnına basar. Bizanslının gözleri fırlamıştır. Yeniçeri
  kılıcını saplar ve “Allah” diye bağırırken Bizanslı acı bir feryat
  bastırır ve kıvranır. Tam bu arada ışık söner. Bu esnada döğüşün
  başında “Yeniçeriye” şiiri okunmaktadır, Fetih hadisi yüksek
  şesle okunur.)

  YENİÇERİ’YE GAZEL
  Vur pençe-i Alîde ki şeşîr aşkına.
  Gülbanki asmânı tutan pir aşkına.

  Ey leşker-i müfettihul ebvap vur bugün,
  Feth-i mübîni zâmin o tebşir aşkına.

  Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i Hilâl içün,
  Gelmiş bu şehsuvar-ı cihangîr aşkına.

  Düşsün çelengi rûmun, eğilsün ser-i fırenk,
  Vur Türk’ü gönderen Yed-i takdîr aşkına

  Son savletinle vur ki; açılsın bu surlar,
  Fecr-i hücum içindeki o tekbir aşkına.

  Yahya KEMAL

  7. TABLO
  (Işık yandığında görünen; Ayasofya, kilise halinde, kubbe-
  sinde haç. Ve minaresiz. Ayasofya önünde perişan kılıklı büyüklü
  küçüklü Bizanslılar. Kalabalık karışmada ve ağlayanlar var.
  Uzaktan top sesleri geliyor. Orada bir keşiş (rahip) dolaşmaktadır.
  Sağdan uzun cübbeli uzun sakallı patrik girer. Salınarak ortaya
  gelir.)

  1. SAHNE: (Kalabalık ile Patrik)

  PATRİK – (Tepeden bir tavırla oradakilere, elini hayretle
  açarak) Ne var, ne bu, ne oluyor? Niçin buradasınız?

  BİR BİZANSLI – (Ağlıyarak) Biz savaşmıyoruz. Bizansın
  günahı o kadar çok ki; Mesih’in ruhu onun üzerine ateş
  yağdırıyor. Biz boşuna ölmek istemiyoruz. Varsa yüreğiniz,
  Osmanlıyla gidip savaşın.

  PATRİK – (Şaşırır ve toplanır, yukarılara bakınarak, elle-
  rini açarak) Melekler Mesih ile üzerimizde dolaşıyor. (Ara -
  Yüzleri kontrol eder) Zafer bizimdir.

  BİR BİZANSLI – (Kin ve istihza (alay) karışık, bakar) Büyük
  ruhani, artık şu anda bu türlü sözler kargaları güldürür.
  Biliyor musunuz müslümanlar Allah Allah deyip surlara tırma-
  nırken dev toplar askere yolaçıyor. Onlar fal ile kehanetle
  avunmuyorlar.

  (Keşiş ve Patrik âniden sertleşlir, dik dik bakarlar. Adam
  devam eder)

  BİR BIZANSLI – İmanları maddî güçlerine destek ve reh-
  ber oluyor. . Hocaları ve hükümdarları askerlerin önünde çarpı-
  şıyor.

  (Sağdan sert adımlarla, zırhlı ve silâhlı Kral Kostantin ve
  maiyeti girer. Halkı hayretle süzer. Öbürleri geride dururlar. -
  Ara)

  2. SAHNE: (Kostantin ve öncekiler)

  KOSTANTİN – (Halka,) Yürüyün mukaddes cihada. Ruha-
  niler (Prenslere) Prenslerim (halka döner) Milletim (Sükût, ses
  çıkmayınca kıpırdanma olmayınca; kılıcını çeker ve yere atar)
  Altın kabzalı kılınç gerekmez artık (Prenslere döner) Bana kanlı
  bir kılınç verin…

  (Etrafta ürperti ve geri çekilmeler. Jüstinyen krala uzatır.)

  KOSTANTIN – (Kılıcını alır ve gözü dolaşan keşişe takılır.
  Ara) Hey (eliyle çağırır) Keşiş gel bakayım. (Önüne çömelen
  Keşiş’e) Bir Remil at (fal) bakayım, savaşı kim kazanacak?

  KEŞİŞ – (Diz çöker yere bir şeyler atar bakar, kıvranır.
  Krala bakar, etrafa bakar ve çaresiz söyler. Çenesi yukarıda)
  Karalar ve denizler, ağaçlar ve kuşlar hep bunu fısıldıyor.
  Bizansın yıldızı söner gibidir. Talih Osmanlı’ya gülüyor…

  KOSTANTIN – (Sert bir itişle Keşişi yere serer ve) Alın bu
  uğursuz herifi hapsedin (Yanındakilere) Jüstinyen, Dimitriya-
  dis… yürüyün henimle, surlarda bir er gibi çarpışarak öleceğiz.
  (Karışırlar ve hepsi aynı noktaya bakarken sağdan yeniçeri-
  ler, ellerinde mızraklar, başlarında uzun külâhlarıyla görü-
  nürler.)

  YENIÇERILER – (Eliyle işaret ederek ve iterek) Savulun,
  açılın yol verin, Hünkâr geliyor. Sultanımız Ayasofya’ya geliyor.

  (Ve Fatih, sağda Akşemseddin solunda Molla Gürani, Hızır
  Bey yürür ve orta yerde bir an duraklar. Halk dikkatle bakışır,
  yürür ve kaybolurlar. Askerler dimdik dururlarken halk yeniden
  karışır ve Yeniçeri halkı açar.)

  YENIÇERİLER – Savulun… açılın Hünkâr Fethin ilk na-
  mazını kıldı çıkıyor…

  (Fatih ve maiyeti çıkar, orta yerde dururlar, Fatih etrafı
  süzer, dinler. Bir inilti gelmektedir.)

  FATIH – (Ortaya) Bir inilti geliyor. Nedir bu?

  BIR BIZANSLI – (Koşarak ilerler eli göğsünde) Kostantin’-
  in hepsettiği Keşiş’tir efendim. Fal açtırdı Osmanlı lehine gelince
  hapsettirdi.

  FATIH – Getirin o ihtiyarı…
  (Yeniçeriler çıkar. Fatih Bizanslıya döner.)

  FATİH – Kostantin nerede?

  BIR BİZANSLI – Surlarda döğüşerek ölmeğe gitti, işte
  kılıcı.

  (Ve Kostantin’in kılıcını alıp Fatih’e uzatır. Eğilerek geriye
  çekilir. Fatih kılıcı alıp çevirir bakar ve)

  FATIH – (Kılıca bakarken kendi kendine) Zavallı Kostan-
  tin. Korkak bir millet içinde kahramanlık en büyük bedbaht-
  lıktır.

  AKŞEMSEDDIN – (Sözünü tamamlar gibi) Beli (Evet) Hünkârım,
  (Kendisini dinleyen Fatih’e yönelir) Cahiller içersinde alimin,
  ahmaklar arasında zekinin, korkak bir millet içinde cesur ve
  kahramanın bedbahtlığına denk bir felâket gösterilemez.

  (Ara – Keşişi getirirler. Herkes çekilirken Fatih’in haberi
  olmuştur. Hafif yan döner. Keşiş ürkek ürkek Fatih’in yüzüne
  bakmakta. İki yeniçeri kollarından yakalamış duruyorlar. Fatih
  keşişi süzer.)

  FATIH – Korkma, ben cezalandırmayacağım. Sanatını gös-
  ter. Bir de bakayım. Kostantina milletimin elinden çıkacak mı?

  KEŞİŞ – (Bazı numaralar yapar. Ürkek ürkek Fatih’e
  bakarak) Bu şehrin fethi sana nasip oldu. Artık milletin elinde
  kalacak. Böyle bir işgalle elinizden çıkmayacak.

  FATİH – (Ayasofya’yı gösterir.) Hemen kubbelerden haç
  sökülüp Hilâl konsun. (Yanındakilere emir verir) Derhal bir de
  minare yapılsın. İçi de lâyık ne ise öylece düzenlensin. (Ortaya,
  yüksek ses ve kararlı ifade) Artık burası bir islâm mâbedidir.
  Böylece bilinsin. (Işık söner)

  8. TABLO
  (Işık yanınca tek minare ve kubbelerde hilâl gözükür. Sahne
  boş. Perde arkasında “Ayasofya Vakfiyesi” okunur. Vakfiye
  bitince ışık hüzme halinde Ayasofya üzerine düşer ve “Canım
  İstanbul” şiiri okunur.)

  AYASOFYA’NIN VAKFİYESI
  Şark ve Garp (doğu ve batı) sultanları üzerine gölgesi uzanan bütün halka
  nîmetleri ve iyilikleri serpilen Sultan ömrünü tamamlayıp
  Allahına yükseldiği zaman Ayasofya’nın mütevelliği (Yönetimini)nesiller
  boyunca en iyi erkek evlâdına verilecektir. Allah onların şerefli
  vârislerini kıyâmete kadar eksik etmesin… Ama Bâki ancak
  Sâmed olan Allah’tır. Herşey fânidir. Evlâdından ve torunların-
  dan kimse kalmazsa o vakit bu saltanat şehrine (makarrına)
  hâkim olan ve memleket tahtına oturan kişi benim mütevelliye-
  timi üzerine alacaktır. O, Ayasofya’nın koyduğu şartlara göre
  idaresini, dindar, her cihetle kendine güvenilir ve nezarete ehil
  kimseyi bu işe memur edecektir.
  Yerler ve gökler devam ettiği müddetçe benim vakfettiğim
  Ayasofya’nın vakıf şartlarını kimse değiştiremez, bozamaz.
  Koyduğum esaslar birer kanundur. Bunların bir tek noktasını
  kimse ne eksiltebilir, ne de çoğaltabilir. Bunları yapmak Allahın
  haram kıldığı şeylerdendir. 0 Allah ki LEVH’in, KALEM’in,
  ARŞ’ın, KÜRSΒnin, yerlerin ve göklerin sahibi ve muhafızıdır.
  - FATİH SULTAN MEHMET HAN -

  CANIM ISTANBUL
  Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar.
  Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.
  İçimde tüten birşey; hava, renk, edâ, iklim;
  O benim zaman mekân aşıp gelmiş sevgilim.

  Çiçeği altın yaldız suyu telli pulludur,
  Ay ve Güneş ezelden iki İstanbul’ludur…
  Denizle toprak yalnız, onda ermiş visâle,
  Ve kavuşmuş rüyalar onda onda misâle.

  İstanbul benim canım,
  Vatanım da vatanım.
  Istanbul…
  İstanbul…

  Tarihin gözleri var, surlarda delik delik.
  Servi endamlı servi, ahirete perdelik.
  Bulutta şaha kalkmış, Fatih’ten kalma kır at.
  Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kır’at

  Şahadet parmağıdır göğe doğru minare
  Her nakışta o mânâ: Öleceğiz ne çare!
  Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet,
  Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet.

  O mânâyı bul da bul,
  İlle İstanbulda bul.
  İstanbul…
  İstanbul…

  Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği,
  Çamlıcada yerdedir göklerin derinliği.
  Oynak sular yalının alt katına misafir,
  Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir.

  Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar,
  Perili ahşap konak koca bir şehir kadar…
  Bir ses bilemem tambur gibi mi, ud gibi mi
  Cumbalı odalarda inletir “kâtibimi”

  Kadını keskin bıçak
  Taze kan gibi sıcak
  İstanbul…
  istanbul…

  Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler!
  Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler…
  Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu
  Adada rüzgâr, uçan eteklerden sorumlu…

  Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından,
  Hâlâ çığlıklar gelir Topkapı sarayından.
  Ana gibi yâr olmaz, İstanbul gibi diyar;
  Güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar.

  Gecesi sünbül kokan,
  Türkçesi bülbül kokan,
  İstanbul…
  İstanbul…

  İKİNCİ BÖLÜM
  1. TABLO
  (Perde açılınca görünen manzara, dördüncü tablodaki dekordur. Fatih tahtında, huzurda Hızır Bey, Şair Ahmet Paşa.)

  1. SAHNE: (Fatih, Ş. Ahmet Paşa, Hızır Bey)
  FATIH – (Ahmet Paşa’ya) Asrımdaki Şuaranın (şairlerin) reisi, karın-
  daşım Ahmet Paşa! Kelimelere düzen verip sanatını gösterirsin.
  Askere de öyle bir düzen ver ki fetihler ardı ardına gelsin
  desem… (Tebessüm eder) Ne buyrulur?

  AHMET PAŞA – (Başını öne büker) İltifat buyurdunuz.
  Hünkârım. Ordularınızın emir kuluyum. Şairliğim ise Avni
  Mahlaslı (lakaplı) zat-ı şâhânenin çömezliğine bile ulaşamaz.

  FATIH – (Sert) Paşam orduların nizamı harple korunur.
  Ordularımıza yeni “Kızıl elma”lar gerek. Bizans son değildir. İçe
  ve dışa madde ve mânâ plânında devam edecek olan fetih
  meş’alesini İstanbul’u almakla biz sadece tutuşturduk. Torunla-
  rımız onu dünyaların ötesine götürecek. Ama şunu öğrenmek
  isteriz; İstanbul’dan sonraki nokta neresi olabilir?

  AHMET PAŞA – (Tebessümle) Sultanım bu âcize söyletmek
  dilersiniz, halbuki bütün plânlarıyla hatır-ı şâhânenizde musav-
  verdir (tasarlanmıştır) , o belde. Bendeniz ilk nokta olarak Viyana’yı
  düşünürüm.
  (Ara – Herkes birbirine bakışır)

  FATIH – Roma’yı almadan Viyana elde tutulamaz Paşa…

  AHMET PAŞA – Beli (Evet) Hünkârım. Endülüs yolunun iki
  ayağıdır buralar…

  FATIH – İfşaya vardı Paşa hazretleri (Sükût ve dik dik
  bakar) Ben de bildireyim ki, Avrupa istikrarının üç ayağından
  biri elimizdedir. Sonra… (Ara) Evet, Endülüs’te bayram… (Ara)
  Ancak… (Ara – Parmağını uzatır) Kafamdakilerinden birtek
  düşüncemi sakalımın birtek kılı bilse, bütün sakalımı traş
  ederim. Bu ölçüyle hareket oluna… Ve gün o gündür ki; kararlı
  ve şuurlu büyük işlere girişilsin. Malûmunuzdur ki 12 yaşında
  bu makamı rahmetli pederim Murad-ı sanî (2.Murad) terkettiğinde; tehlike
  ve düşman saldırısı baş göstermişti. Onu vazife başına çağırmış
  ve demiştim ki: (Hiddetle) Eğer sultan sen isen gel vazifene sahip
  çık. Yok sultan ben isem emrediyorum. İstilâya karşı memle-
  keti koruyacaksın… (Ara – İleriye dimdik bakar) Şimdi ise
  ulemâ (alimler), şuera (şairler), asker, hâkim, sanatkâr ve bütün
  bir islâm milleti ile elbirliği, korunma ve yayılma hedefindeyiz.
  İlerde büyük nizamı kurabilmek için yapacağım en ciddî hamlelerimi
  sizlerin istişarî (danışma) desteğiyle başaracağım. Allahın inayeti
  (yardımı) de böylece tecelli eder (ortaya çıkar) umarım.

  (Hızır Bey ve Ahmet Paşa kıyam eder, eğilirler.)

  FATİH – (Ayağa kalkar) Ve Roma fethine Ahmet kulumu-
  zu vazifeli kıldık.

  AHMET PAŞA – Emru ferman (emir-buyruk) yeryüzünde Allah’ın iradesi-
  ni temsil eden, Şark (Doğu) ve Garbın (batı) padişahı, Anadolu ve Rum
  diyarının Sultanına aittir. Bize itaat düşer…

  (Muhafız girer selâm verir.)

  MUHAFIZ – Hünkârım iki Rum papazı huzura girmek dilerler.

  FATIH – (Yerine otururken) Girsinler…

  (Oradakiler oturur, papazlar girer. Eğilerek selâmlarlar.
  Fatih’in işaretiyle otururlar.)

  2. SAHNE: (Papazlar ve öncekiler)

  FATIH – (Hemen söze başlar) Hızır Bey (Papazları gösterir)
  Bunları milletimin ahlâkından birkaç örnek göstermek için
  çağırdım. Merak ederlermiş, bunca yıldır başarılamayan Bizans
  fethinin sırları nedir deyu? (Kalkar, Hızır’a) Bana bir derviş
  kisvesi (kıyafeti) gerek. Sizler de refakat ediniz ve kendinizi
  tanıtmayınız. Esnafı gezeceğiz. Ruhaniler de (Papazları gösterir)
  buyursunlar.

  (Kapıya doğru yürürken ışık söner.)

  2. TABLO
  (Işık yanınca çarşı görünmektedir. Karşıda ayakkabıcılar
  kapılarında mest ve papuçlar asılmış. Kapı üstünde Osmanlıca
  «Her sabah besmele ile açılır dükkânımız, Ahî evrendir hem
  pirimiz üstadımız» beyti yazılı. Solda bakkallar, sağda nalburlar.
  Fatih derviş kılığında, öbürleri de tanınmayacak şekilde sahne-
  nin ortasında fısıldaşan edâ ile.)

  SAHNE – (Fatih – yanındakiler – esnaf)

  FATİH – (Ortaya) Önce bakkallara…
  (Başlar, sen bilirsin mânâsına eğilir ve yürürler. Birinci
  bakkalın önündeler.)

  FATIH – (Mütevazi selâm verir) Esselâmü aleykum efendi.

  BİRİNCİ BAKKAL – (Kalkar) Aleyküm selâm derviş efen-
  di. Azimetiniz ne yana? Bir emriniz mi var?

  FATIH – Bir okka şeker,. ikiyüz dirhem kahve almak
  isterûz. (Bez bir torba uzatır)

  BAKKAL – (İçeri girerken) Şeker veririz. (Torbayı dolu
  getirir, el kantarı ile çeker) Tamam bir okkadır efendim. (Uzatır)
  Bedeli yalnız iki paradır. Derviş baba hoşgörün, (Öbürlerini
  işaret eder) beylerim de hoş görsünler. Kahveyi komşu bakkal-
  dan alacaksınız. Zira ki bugün siftah ettim. O henüz etmedi. Ona
  da bu fırsatı verin.

  FATIH – (Tebessümle) Hayhay efendim…

  (Bakışırlar ve işaretleşirler. Dudaklarını bükerek hayretleri-
  ni ifade ederler. Fatih ikinci bakkalın önünde durur ve içeriye
  seslenir.)

  FATIH – (Nezâketle) Bakkal karındaşım lütfedermisiniz…
  (Ara – iki parmağını uzatır) İkiyüz dirhem kahve… (Ara)

  İKİNCİ BAKKAL – (Elini dışarı uzatır, bir küçük bezle)
  Buyrunuz dervişim. Borcunuz bir puldur…

  (Fatih uzatır ve döner. Sahnenin ortasında toplaşırlar. Fatih
  nalburları gösterir ve o yana yürürler.)

  FATIH – (Eliyle buyrun der gibi) Nalbura uğruyalım.
  (Dükkânın önünde oturan adama) Nalbur efendi… Zencefil var
  mıdır? Elli dirhem olsun.

  NALBUR – (Ayağa kalkar) Elbette ancak (gösterir) bu
  dükkândan vereyim… (Girer çıkar bir kağıt uzatır) Buyrun bir
  puldur…

  FATIH – (Elini göğsüne bastırır, Nalbura) Biraderim bir
  hususu merak ettim… (Ara) Neden bu dükkânı tercih ettiniz?
  Onda zencefil yokmudur?

  NALBUR – (Şaşırmış) Var efendim. Ama… (Ara) Çok cüz’i
  (küçük) bir komşu hakkına riayet için (Mühimsemez, Aldırma… (Ara)
  Ama öğrenmek diledin; siz komşumun dükkânı tarafından
  geldiniz. O da burada yok, bana emânet etti. Kendisi olsa ihtimal
  ki siz ondan alışveriş yapacaktınız. Ayrıca emâneti nefse tercih
  gerekirdi. Emânete riayet bunu gerektirir. Ayrıca komşumuzun
  nüfusu kalabalıktır. Onun çok kazanmaya ihtiyacı vardır.

  FATIH – Berhudar (selamette kalın) olunuz efendim, Allah’a ısmarladık…

  (Nalbur başıyla onları uğurlar. Dönerler, herkes önüne
  bakarak düşünceli. Yine sahne önüne toplaşırlar. Fatih döner
  karşıdaki ayakkabıcıları gösterir. Şimdi bakkal ve nalburlar
  gözükmez. Ayakkabıcı dükkânlarının içinde birer adam görünür.
  İlerlerler ve dururlar. Ahmet Paşa kapıdaki levhayı okur.)

  A. PAŞA – «Her sabah Besmeleyle açılır dükkânımız. Ahî
  Evrendir dahi pirimiz üstadımız.»

  HIZIR BEY – (A. Paşa okuması bitince) Ah… işte teslimiyet
  ve tevekkül (Allah’a güven) , bağlılık, disiplin ve bir kelimeyle…

  FATIH – (Sertçe döner) Evet bir kelimeyle…
  Nizam!… (Döner seslenir) Kavaf efendimiz (Ayakkabıcı) bize
  bir çift ayakkabı, bir çift mest satınız.

  1. KAVAF – Satayım ey Pîr… genç yaşta dervişlik çok
  zevklidir. Mestlerim pek güzel değildir ama satayım. Ancak
  ayakkabıyı komşumdan almanız şartıyla…

  FATIH – (Mestleri eller) Kavaf karındaş, mestlerin aliyyül
  a’lâ, (çok güzel) . Halbuki sen onları yeriyorsun (kötülüyorsun),
  herkes malını överken…

  1.KAVAF – (Mestleri indirirken) Aziz dervişim, övülecek
  tek Allah (c.c.) ve onun övdüğü, övdükleridir. Ben kendi imâlimi
  nasıl överim. Üstelik olur ki bir kusuru çıkarsa, müşteri gıyabî
  de olsa (arkamdan) hakkımda kötü şehadet etmez mi? Ve hele övmekle
  komşuma karşı saygısızlık olmaz mı? Olur ki onun gönlüne
  hüzün gelir. Yererim; benden almazsan komşudan alırsın,
  komşum kazanırsa ben de kazanırım demektir.

  FATIH – Peki ayakkabıyı niçin komşundan aldırırsın?

  1. KAVAF – (Ellerini oğuşturur) Kârda eşitlik olsun. O hiç,
  ben iki kazanırsam, din kardeşliğimize sığmaz ve yaraşmaz…
  (Paralarını uzatır, ondan mesti, öbüründen ayakkabıları
  alır. Peki der gibi dönerler. Kavaf içeri girer, onlar yine önde
  toplaşırlar.)

  I. PAPAZ – (Heyecanlı aceleci) Adamlar bize ömürlük ders
  verdiler.

  II. PAPAZ – (Atılır) Ve Bizans’ın fethinin sırlarını da…

  FATIH – Deryadan (denizden) katre (bir damla) gördünüz. Ve bunlar
  mü’min için tabiî şeyler. Değilmiki doğrudur, vazifesini yapıyor.
  Evet mecbur olduğu şeydir. Fazilet bundan ötedir.

  II. PAPAZ – Bundan ötesi de mi var?…

  FATIH – Daha neler… (Elini sallar)

  HIZIR BEY – (Atılır) Hz. Ebubekir’in duasını bilir misiniz?
  Allah’ım benim vücudumu o kadar büyüt ki Cehennem’i
  doldurayım ki; öbür Mü’minlerin girmesine yer kalmasın…

  FATIH – Evet Mü’min, Mü’min’in günahını bile yüklenme-
  ye hazırdır…

  (Apışmışlardır, ışık söner.)

  3. TABLO

  (Işık yanınca; mahkeme salonu, Kadının (Hakim) rahlesi (küçük masa)
  okka kalem görünür, kapının yanında mübaşir oturur. Kadının makamı
  boş. Sahne tam aydınlanınca kapıdan, mübaşirin arkasından omuzu-
  na doğru, bir köylü başını uzatır. Mübaşir başını geriye
  kaldırarak, bakarken.)

  1. SAHNE – (Köylü, mübaşir)
  KOYLÜ – (Acele ve telâşlı) Kadı efendi nerede? Dâvâm var,
  at aldım hastalıklı çıktı.

  MUBAŞİR – (Bir başına, bir ayağına bakar) Bilmez misin
  namaz vaktidir?

  KÖYLÜ – Ben bilirim ya telâşlıyım… Sen bilirdin de niçin
  gitmedin?

  MÜBAŞİR – Farzı kılıp döndüm, senin gibi telâşlıları
  beklemek için.

  (Adam telâşlı ve cevapsız etrafa bakar, acele çıkar. Mübaşir
  arkasından kalkıp çağırır.)

  MÜBAŞİR – Kadı efendi şimdi gelir, erken dön!..

  (Mübaşir oturur, ara, Kadı girer. Mübaşir ayakta, Kadı tam
  yerine geçince ayakta duran Mübaşir’e dönerek).

  KADI – Gelip giden varmı?

  MÜBAŞIR – (Eli önünde bağlı hürmetle) Evet efendim az
  önce bir at meselesi için biri geldi. Beklemedi, çabuk dön dedim.

  (Ara)

  KADI – (Eliyle gösterir) Dışarıda bekle, gelince hemen içeri
  al.

  (Mübaşir çıkar. Kadı oturur kitap karıştırır. Az sonra
  mübaşir ve acele ile köylü girer. Mübaşire fırsat kalmaz.)

  2. SAHNE – (Kadı, Mübaşir, Köylü.)

  KOYLÜ – Telaşlı ve aceleci) Kadı efendi geldim, yoktun,
  atım öldü şimdi neyleriz.

  KADI – (Merakla) Yani nasıl bir şey? Baştan anlat
  bakayım.

  KÖYLÜ – (Aynı telâşla devam eder.) Bir adamdan bir
  keseye bir at aldım. At soluğanmış söylemedi. Binip sürünce
  hastalandı şikâyete geldim yoktunuz. Atını da geriye almadı,
  şimdide öldü. Kadı efendi… (Ara)

  KADI – (Az düşünür köylüye bakar) İlk gelişinizde ben
  burada olsaydım, kanun hükmü şu olurdu; Atı sahibine iade,
  aybını sakladığı için de ceza. Sana da verdiğin paranın iadesi.
  Fakat…

  KÖYLÜ – (Endişeli, kadının sözünü keser) Fakat şimdi
  alamayacak mıyım.?

  KADI – (Tebessümle) Heyecana mahal yok, adalet tecelli
  edecektir.

  (Ve kuşağından bir kese çıkarır köylüye uzatır.)

  KADI – Ben vaktinde burada bulunabilsem öyle hükmeder-
  dim. Binaenaleyh, bunu benim tazmin etmem (ödemem) lâzım.

  (Köylü almak istemez, mahçup çekilirse de Kadı, ısrarla
  avucuna tutuşturur. Köylü konuşmadan çıkar, ışık söner.)

  4. TABLO
  (Işık yanınca, eski dekor görünür Kadı rahle başında
  Mübaşir kapının yanında oturuyor. Birden Mübaşir geriye
  çekilir, hayretle bakar. Ve kolu bilekten kesilmiş, kanlar akan
  adam iki kişinin yardımıyla içeriye baskın gibi girer. Ve
  müsaade beklemeden konuşmaya başlar. Kadı yerinden kalkmış
  hayret içinde dinliyor. Ve bakıyor. Gelen Mimardır, yanındakiler
  kalfaları.)

  1. SAHNE – (Mimar ve kalfaları. Kadı ile mübaşir.)

  MİMAR – Kadı efendi göster adaletini, Padişah’ımız kolu-
  mu kestirdi. Sultan Mehmet’i şeriata şikâyet ediyorum.

  KADI – Elbette, kanun önünde şahıslar vardır. Sultan
  yok… Haksız kim olursa olsun, cezasını bulacaktır. (Temkinli)
  Sen hele hadiseyi sebebleriyle olduğu gibi anlat bakayım.

  MİMAR – (Ağlıyarak ve arada bir durarak anlatır) Ben
  rum asıllı bir Mimarım. Hazirun (Burdakiler) bilirler ki;
  Padişah’ımız beni Ayasofya’ya müsavî (eş) bir câmi inşasına
  memur kıldı. Bu kalfaları (Yanındakileri başıyla göstererek) da
  yardımcı vermişlerdi. Camî Kadırgada inşa olunmuştur.
  Biz sa’yü gayretle tam istediği zaman ve istediği yerde,
  istediği şekilde camiyi yaptık. Ne var ki zelzeleden
  yıkılmasın diye sûtünlardan bir miktar kestim. Sultan bu
  yüzden (ses benzetmeye çalışır gibi) «Sen benim itina
  ile getirdiğim sütunları kesip camii de alçak eyledin. » diyerek
  elimi kestirdi. Ben davacıyım. Bundan böyle sanatımı icradan ve
  ehlimi geçindirmekten mahrum, namerde muhtaç kaldım.. (Ağ-
  lar başı öne düşer.)

  KADI – (Kolu kaldırıp bakar, bırakır kol sarkar ve kan
  damlar.) Hak ve adalet tecellî edecek. Suçlu da cezasını
  bulacaktır. Ve mazlumun zararı da izale edilecek. (giderilecek)
  Müsterih ol. (rahatla)
  (Sert ve yüksek sesle) Hem ne hakla Sultan Mehmet kaza
  makamını (yargı makamını) tecavüz eder. (Mübaşir’e sertçe
  parmağını uzatır.) Derhal Sultan Mehmet’i buraya çağır.
  Hakkında şikâyet var, kaza makamına çıkacaksın diyesin…

  MÜBAŞİR – (İnanmaz, ürkek sorar) Padişah Fatih Efendi-
  mizi mi?…

  KADI – (Daha dolgun sesle) Evet evlâdım. O kişiyi… Ve
  söyleyeceksin ki, Murâfaa-i ser’ (mahkeme çağrısı) için mühlet
  yoktur, âcilen gele…

  (Mübaşir selâm verir çıkar. Kadı duvardan asılı süngüyü
  alır oturduğu minderin altına sokar. Sonra rahleye geçip
  kitapları aceleyle tetkike dalar. Ötekiler seyre dalmışlardır. Ara
  sıra mimar kıvranır. Az sonra mübaşir girer.)

  MÜBAŞİR – (Eli önüne bağlı hafif eğilir selâmlar) Sultan’a
  emrî tebliğ ettim. (Ara Kadı dinler. Mübaşir devam eder.) Hemen
  kalktı; Çağıran Emr-i Şer-i Muhammedidir (Muhammedin getirdiği
  şeriat emri) , icabetetmem lâzım dedi. Hazırlanıyordu.
  (Ara – Ve birden geriye çekilir heyecanla)
  Padişah’ımız teşrif ediyor!..

  (Fatih girer Mimar ve kalfalar toplanır geri çekilir. Fatih
  heybetle ileri gider. Fatih, sağdaki koltuğa ilerlerken, silahlıdır.
  Kadı müdahale edince bir saniye durur önüne bakar.)

  2. SAHNE – (Fatih ve öncekiler)

  KADI – (Parmağıyla gösterir ve ayağa kalkar) Suçlu yerine
  geçiniz ve davacının yanında ayakta durunuz. (Ara) Müddeî (iddiacı)
  şikâyet ve talebini (isteğini) beyan etsin (açıklasın).

  (Fatih geri çekilip Mimar’ın yanında vekarla durur. Mimar
  bir Fatih’e bir kadıya bakarak evvelki ifadeyi aynen tekrar eder
  ve ilâve eder.)

  MİMAR – Kaza makamının vereceği hükme razıyım.

  KADI – (Kalfalara) Hadiseye aynen şahitmisiniz?

  İKİSİ BİRDEN – Aynen şahitiz.

  KADI – (Fatih’e döner) ne dersin Sultan Mehmet?

  FATİH – (Başı önünde) Hadise aynen öyledir. (Başını
  kaldırır, ciddi) Hükmünüzü bekliyorum.

  KADI – O halde hükmü tebliğ ediyorum (oturur kitabâ
  bakarak bir şeyler yazar ve kalkar, elindeki kağıdı okur

  HÜKÜM: Fatih Sultan Mehmet Han verdiği vazifedeki kasten
  veya hataen kusurundan dolayı, elini keserek bir sanatkârı
  sanatından mahrum, ailesini perişan kılmış, hemde rey’iyle
  (kendi görüşü ile) hüküm verip emr’i şeriate (şeriat hükümlerine)
  Muhalefette bulunmuş, kaza makamını tecavüz etmiştir.
  Binaenaleyh, onun dahi elinin aynı yerden aynı
  vechile (şekilde) kesilmesine mazlumun da zararının izalesi
  (giderilmesi) için ailesine nafaka bağlanmasına hükmolundu.
  Karar, Kur’an ve Sünnetin aynı zamanda Salih Ulemânın (alimlerin)
  beyanları neticesidir. İnfazı derhal olacaktır.
  Ara – Başını kâğıttan kaldırır, Fatih’e bakar)
  Yani kısas olacaksınız, Sultan Mehmet!…

  FATİH – (Mütevekkil ve metin) Şeriatın kestiği parmak
  acımaz., yalnız ben dâvâcının şahsî ve ailevî ihtiyaçlarını
  taahhüt etsem (karşılayacağına söz verme) , acaba diyet mümkün mü?
  (Fatih göz ucuyla Mimar’ı kontrol ederken Kadı ilerler ve
  ortada dururu.)

  KADI – Bir şartla… (Mimarı gösterir) Dâvâcının bunu
  kabul etmesi şartıyla… (Ara)

  MİMAR – (Kendisine bakıldığını görünce şaşkın bakınır.
  Fatih’i süzer, Şefkatli edâ) Ben padişahımızın kolunun kesilmesi-
  ni istemem… (kükrer Kadıya) O kolsuz olamaz…

  FATİH – (Ümitlenmiş, Mimara döner ve acele ile) Bütün
  ihtiyacını hazineden derhal bağlatacağım….

  KADI – (Sözünü keser. El âyâsını (avucunu) Fatih’e uzatarak) Ha-
  yır… suç devletin değil, şahsınızındır. Binaenaleyh, zat-î emlâki-
  nizden (şahsi mülkünüzden) ödemeniz ve buna da Mimar’ın açık rıza
  göstermesi kaydıyla hükümde değişiklik olabilir.

  FATİH – Baş üstüne efendim, herşeyi ölçüsüyle ödeyeceğim.

  KADI – (Mimar’a döner) Ne dersin Mimar efendi?

  MİMAR – (Yorgun, fakat mes’ut edâ ile) Adaletin tecellisi
  karşısında ne isteyeceğimi, hatta nerede olduğumu bile unut-
  tum… Son hükmü, yani diyet hükmünü aynen kabulleniyorum.

  KADI – (Ortaya) Hüküm diyetle değiştirildi. (Geçer yerine
  ve kâğıda not eder Mimar’a) Mürafaa (dava) bitmiştir. Selâmetle
  gidiniz.

  (Mimar ve kalfalar hürmetle çıkarlar. Fatih değişmeden
  duruyor – Ara-Kadı yerinden kalkar, birkaç adım yürür.)

  KADI – (Fatih’e) Hünkârım, mûrafaa bittiğine göre, buyu-
  rup (sediri gösterir) bu fakirle (göğüsüne dokunur) iki kelâm
  etmek lûtfunda bulunmaz mısınız?…

  FATİH – (Yürür ve konuşmadan sedire oturur. Eli kılıcın
  kabzasında bir şey söyleyecek gibi bakar.) Hızır kardeşim
  (Ara – Hızır dikkat kesilir) Bilirmisin ne için silâhlı geldiğimi?
  (Sertçe) Padişahtır deyu iltifat etsen, hele lehime hüküm
  vermeğe kalkışsan, (Kılıcını çekerek ve ayağa kalkarak) bunun-
  la başını uçuracaktım!…

  KADI – (Anî ciddîleşir ve minderin altından süngüyü alır)
  Sen de bilirmisin; mahkemenin kararına uymasan hükme itiraz
  etsen (Süngüyü ileri uzatır) bu yılanı kalbine sokacaktım.
  (Süngüyü sedire atar ve yumuşar. Fatih yavaşça oturur. İkisi de
  sâkinleşirler. Kadı devam eder tebessümle) Kardeşim zira biz bu
  makamda Allah adına hükmetmek ve dosdoğru karar vermek
  zorundayız. (Daha yumuşak) Sultanım yoksa âdil hüküm vere-
  ceğimden mi şüphe edersiniz?.. İmanımızın icabıdır bu.
  Üstelik “kuvvetliye meyil (yan çıkma) bana ar gelir (utanç verir)”
  Senin zulme razı olmayacağını bilirim ama (sertçe) isterse
  başımda dünyanın en zalim hükümdarı bulunsun. Allahtan korkmak
  seviyesine erebilmiş karakter ve şahsiyet sahibi bir kadı hükmü
  olduğu gibi söyler. Aksi halde bir hâkim, otlamaya salınmış sözde hür
  mahlûktan farksız, vicdanından esir bir zavallı olduğunu hisset-
  melidir. (Ortaya yüksek sesle) Bilirsiniz ve duyururum ki, gerçek
  hâkim olmayınca, mahkemelerden daha şen’î (kötü) bir zulüm mahalli
  düşünülemez.

  FATİH – (Kıpırdanmadan dinlerken âniden ayağa kalkar
  ilerler. Kadı ile yüz yüzeler. Elini yana açar) Hükümdarlar bir
  milletin başında zulüm ile de kalabilirler, adaletle de! Ama
  (Parmağını sallar) bu bitici günlerden sonra tarih onu ya kanlı
  bir sahifeye, yahut bir (Sağ elinin baş ve şehadet parmaklarının
  köşelendirip ileri uzatır) Şeref tablosuna yerleştirir. (Ara) Ama
  işin en feci tarafı şudur ki, insan zulmettiğini pek sezemez. His
  ve hırslar, zaten yetersiz olan aklı örter ve sapkınlaştırır… (Ara)
  Bu yüzden de (Seyirciye döner) bu yüzden de adalet namına
  zulüm her gün artar. (Aniden Hızır’a döner sokulur ve elini
  uzatır) Bunun ölçüsü şaşmaz prensibi nedir? Söyle Hızır Bey…
  Oyle ki insan zulme saptığının farkına varıp (geriye döner)
  dönebilsin. (Bir adım atar, kadı konuşunca sertçe döner)

  KADI – Hak ve hakkın sultası ki; Gerçek Hürriyet olan,
  ALLAH’ın sultasıdır. O’na teslim olmak…

  FATİH – (Olduğu yerde ve durumda) Yani ALLAH’ın
  kanununa uymak… (Ara – Kendi kendine) Onu bırakıp kendi
  iradesiyle hükmetmek….(Düşünür) Evet evet… (Kadıya) Allah’ın
  kanunundan başkasıyla hükmetmek zulümdür…

  KADI – (Kendi görüşünün belirmesi sevinciyle) Evet Hün-
  kârım… (İki elini aşağıdan yana açar) Kendi iradenizle el
  kesmeniz bu bakımdan zulümdür…

  FATİH – (Başını yukarıya kaldırarak, ferahlıca) Hamdede-
  rim ALLAH’ıma adaletle sona erdi. (Âniden değişir. Ciddî ve
  kararlı, seyirciye döner. Bir adım atar, parmağını sertçe ileri
  uzatır) Necip (asil) Milletimin vazifesi de budur işte…
  (Son sesiyle)
  Bütün beşerî ve nefsanî nizamları silerek Hakkı kaim kılmak
  (ayakta tutmak)…

  (Perde kapanmaya başlar)

  FETİH’TE BUDUR İŞTE… GERÇEK FETİH…

  (Perde sür’atle kapanır.)