İstanbul'un Fethi Test Soruları

Sınavlar bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  İstanbulun Fethi ile ilgili Test Soruları - İstanbulun Fethi Yazılı Soruları

  1. II.Murat’ın ölümünden sonra oğlu II.Mehmet tekrar padişah oldu. Genç padişah, devletin sınırlarının
  genişletilmesi ve güvenliğin sağlanması için İstanbul’un mutlaka alınması gerektiğine inanıyordu.
  Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’ un fethinin nedenlerinden biri değildir?
  A) Bizans İmparatoru’nun II.Mehmet’ten yardım istemesi
  B) Devletin sınırlarının genişlemesi ve güvenliği için İstanbul’un alınmasının kaçınılmaz olması
  C) Bizans İmparatorlarının fırsat buldukça Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması
  D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya giden yollarını güvenlik altına almak istemesi

  Çözüm :
  II.Mehmet, padişah olduğu sırada Osmanlı Devleti, Anadolu ve Balkanlarda geniş topraklara sahipti. Bizans
  İmparatorluğu’nun merkezi olan İstanbul, Osmanlı toprakları arasında kalmıştı. Türk ordusu Rumeliye
  geçerken çeşitli zorluklarla karşılaşıyordu. Bu durum Osmanlı Devleti’nin, Anadolu ve Rumeli topraklarının
  güvenliğini tehlikeye düşürüyordu. Türklerin ilerlemesi de engelleniyordu. Ayrıca Bizans İmparatorları fırsat
  buldukça Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışıyorlardı. İstanbul, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yollar
  üzerinde bulunduğu için son derece önemliydi. İstanbul alınırsa Avrupa içlerine doğru ilerleme
  kolaylaşacaktı. Bütün bunlar İstanbul’un fethinin sebepleridir. Ancak Bizans İmparatorunun II.Mehmet’ten
  yardım istemesi İstanbul’un fethinin sebeplerinden biri değildir. Böyle bir durum söz konusu olmamıştır.
  A

  2. II.Mehmet, padişah olduktan hemen sonra İstanbul’un fethi için hazırlıklara başladı.
  Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi için II.Mehmet döneminde yapılan hazırlıklardan biri değildir?
  A) Rumeli Hisarı’nın (Boğazkesen Hisarı) yapılması
  B) Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) yapılması
  C) Silivri ve Vize kalelerinin ele geçirilmesi
  D) Surları yıkabilecek büyüklükte toplar dökülmesi

  Çözüm :
  II.Mehmet padişah olduktan sonra, İstanbul’un fethi için hazırlıklara başladı. İstanbul daha önceden de bir
  çok kez kuşatılmış fakat alınamamıştı. Bu sebepten durumun ciddiyetini bilen genç padişah, İstanbul’un
  kuşatma plânlarını bizzat kendisi hazırladı. Bundan sonra fetih için hazırlıklara girişti. Bu hazırlıkları şöyle
  sıralayabiliriz. Daha önce Yıldırım Beyazit tarafından yapılan Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) karşısına
  Rumeli Hisarı’nı (Boğazkesen Hisarı) yaptırdı. Böylece Bizans’a Karadeniz’den gelecek yardımlar önlenmiş
  oldu. İstanbul yakınlarındaki Silivri ve Vize kalelelerini ele geçirdi. Surları yıkabilecek büyüklükte toplar
  döktürdü. Bu topların plânını kendi çizdi. Surlara yaklaşmayı ve tırmanmayı kolaylaştırmak için tekerlekli
  kuleler yaptırdı. Ayrıca İstanbul’u denizden de kuşatmak amacıyla güçlü bir donanma meydana getirdi.
  B seçeneğinde verilen Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) yapılması II.Mehmet döneminde yapılan
  hazırlıklardan biri olmadığından doğru seçenek B'dir

  3. İstanbul’un fethi, Türk dünyası açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?
  A) Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devrinin sona ererek Yükselme Devri başladı.
  B) Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetiminin Türklerin eline geçmesi.
  C) Doğu Roma İmparatorluğunun sona ermesi.
  D) İstanbul’un başkent yapılması.

  Çözüm :
  İstanbul’un fethinin Türk dünyası açısından sonuçları:
  * II.Mehmet “Fatih” ûnvanı aldı.
  * Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ deki ve Anadolu’daki toprakları arasında bütünlük sağlandı.
  * Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetimi, Türklerin eline geçti.
  * İstanbul başkent yapıldı.
  * Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı.
  * Osmanlı Devletinin İslâm dünyasındaki saygınlığı arttı. Doğu Roma İmparatorluğu’nun sona ermesi
  İstanbul’un fethinin sonuçlarındandır. Ancak Türk dünyası açısından sonuçlarından değil Dünya Tarihi
  açısından sonuçlarından biridir. Doğru seçenek “C” dir.

  4. İstanbul’un fethi, yalnız Türk tarihinin değil, Dünya Tarihinin de önemli olaylarından biridir.
  Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi’nin Dünya Tarihi açısından sonuçlarından biri
  değildir?
  A) Bizans İmparatorluğunun sona ermesi.
  B) Ortodoksların Osmanlı himayesine alınarak din ve vicdan özgürlüğü sağlandı.
  C) Orta Çağ’ın sona ererek Yeni Çağ’ın başlaması.
  D) Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devrinin sona ererek Yükselme Devrinin başlaması.

  Çözüm :
  İstanbul’un fethi, yalnız Türk tarihinin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de önemli olaylarından biridir.
  Çünkü yüzyıllardır süregelen Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) tarihe karıştı. Ortodokslar Osmanlı
  himayesine alınarak din ve vicdan özgürlüğü sağlandı, büyük topların, surları yıktığı görüldü ve topun
  savaşlardaki önemi arttı. Bu durum da feodalite rejiminin yıkılarak yerine mutlak krallıkların kurulmasında
  etkili oldu. İstanbul’un fethi Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edildi. İstanbul’un fethi ile Osmanlı
  Devleti’nde Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı. Bu durum fethin dünya tarihi açısından
  sonuçlarından değil. Türk dünyası açısından sonuçlarından biridir. Bu sebepten doğru seçenek D’dir.

  5. Türklerin İstanbul’u kuşatacakları haberini alan Bizans İmparatorluğu da karşı tedbirler aldı.
  Aşağıdakilerden hangisi Bizans’ın aldığı tedbirlerden biri değildir?
  A) Halkın silahlandırılıp surların tamir ettirilmesi
  B) Şahi adı verilen topların döktürülmesi
  C) Grejuva (Rum ateşi) denilen bir silahın geliştirilmesi
  D) İmparatorun, Haliç’in girişini kalın zincirlerle kapattırması

  Çözüm :
  İstanbul’un Türkler tarafından kuşatılacağı haberi üzerine Bizans çeşitli hazırlıklar yaptı:
  * İmparator XI.Konstantin, ,Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleştirme gayreti içindeydi. Böylece papanın
  yardımıyla Avrupa devletlerinin desteğini sağlamayı düşünüyordu. Ancak halk aynı görüşte değildi.
  Bizans Dukası Naturas, “İstanbul’da Latin külahı görmektense, Türk sarığı görmeyi tercih ederim.”
  diyordu.
  * İmparator, Haliç’in girişini kalın zincirlerle kapattırdı.
  * Halk silahlandırılıp surlar tamir ettirildi.
  * Grejuva (Rum ateşi) denilen bir silah geliştirildi.
  Şahi adı verilen toplar döktürülmesi Bizans’ın yaptığı hazırlıklardan biri değildir. Bu toplar Saruca,
  Müslihüddin ve Macar Urban ustaların önerileri üzerine döktürülmüştür. Türkler tarafından yapılan
  hazırlıklardandır. Bu sebepten doğru seçenek B’dir.

  6. Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra devletin sınırlarını genişletmeye devam etti.
  Aşağıdaki yerlerden hangisi, Fatih döneminde Osmanlı topraklarına katılmamıştır?
  A) Sırbistan ve Mora B) Bosna – Hersek
  C) Macaristan D) Eflâk ve Boğdan

  Çözüm :
  Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra devletin sınırlarını genişletmeye devam etti. Balkanlar’da, Anadolu’da ve
  denizlerde fetihler yaptı. Fatih Osmanlı topraklarının güvenliğini sağlayabilmek için Tuna nehrine kadar olan
  yerleri almak istiyordu. Bu amaçla:
  • Sırbistan
  • Eflak
  • Boğdan
  • Mora Yarımadası
  • Bosna – Hersek
  • Arnavutluk’u topraklarına kattı. Ancak Macaristan Fatih döneminde Osmanlı topraklarına katılmamıştır.
  Macaristan’ın büyük bir kısmı Kanuni tarafından 1526 Mohaç Zaferi ile Osmanlı yönetimine girmiştir. Doğru
  seçenek C’dir.

  7. İstanbul, II.Mehmet’ten önce de bir çok kez kuşatılmış fakat alınamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’u
  kuşatan milletlerden biri değildir?
  A) Türkler
  B) Araplar
  C) Bulgarlar
  D) Ruslar

  8. Osmanlı padişahlarından II.Mehmet’e ülke alan, ülke açan” anlamına gelen Fatih unvanı verilmiştir.
  II.Mehmet’in Fatih unvanı ile anılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karadeniz’i Türk gölü haline getirmesi
  B) İstanbul’u alması
  C) Genç yaşta padişah olması
  D) İstanbul’daki azınlıklara hoşgörülü davranması

  9. Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Karadeniz’i Türk gölü haline getirmek amacıyla yapılan fetih
  faaliyetlerinden biri değildir?
  A) Kırım Hanlığı’nın Osmanlı egemenliğine girmesi
  B) Cenevizlilerden Amasra’nın alınması
  C) Arnavutluğun alınması
  D) Trabzon Rum Devleti’ne son verilmesi

  10. Fatih döneminde aşağıdaki yerlerden hangisinin fethedilmesiyle Osmanlı Devleti’nin sınırları Adriyatik Denizi’ne
  ulaşmıştır?
  A) Arnavutluk
  B) Eflâk
  C) Trabzon
  D) Kırım

  11. Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

  A) Coğrafi Keşiflerin başlamasıyla
  B) İstanbul’un fethedilmesiyle
  C) II.Murat’ın hükümdar olmasıyla
  D) Kırım Hanlığı’nın Osmanlıya bağlanmasıyla

  12. İstanbul’un fethedilmesi hem Türk hem de dünya tarihini etkilemiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi fethin Türk tarihine olan etkilerinden biridir?
  A) Coğrafi Keşiflerin başlaması
  B) Krallıkların güçlenmesi
  C) İstanbul’un başkent olması
  D) Orta Çağ’ın kapanıp, Yeni Çağ’ın başlaması

  13. İstanbul, II.Mehmet tarafından fethi edildikten sonra Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
  İstanbul’dan önce Osmanlı Devleti’nin başkenti aşağıdaki şehirlerden hangisiydi?

  A) Edirne
  B) Bursa
  C) Söğüt
  D) Konya

  14. Fatih, İstanbul’un fethinden sonra devletin sınırlarını genişletmeye devam etti. Balkanlarda, Anadolu’da ve denizlerde fetihlere başladı.
  Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in Anadolu’da fethettiği yerlerden biri değildir?
  A) Amasra
  B) Sinop
  C) Boğdan
  D) Trabzon

  15. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün sağlanması.
  B) Orta Çağın sona erip, Yeni Çağın başlaması.
  C) İstanbulun başkenti olması.
  D) Ortodoks kilisesinin varlığına son verilmesi.

  16. Kanuni dönemi’nde 1533 yılında Avusturya ile imzalanan “Avusturya kralı, protokol bakımından veziriazama eşit sayılacaktır.” hükmünün bulunduğu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İstanbul Antlaşması
  B) Edirne Segedin Antlaşması
  C) Amasya Antlaşması
  D) Ankara Antlaşması

  17. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Fatih, Venediklilere ayrıcalıklar vermiştir.
  B) II.Bayezit, Karamanoğulları Beyliğine son vermiştir.
  C) Yavuz, Macaristan’ı Osmanlı Devleti’ne katmıştır.
  D) Kanuni, Hindistan’a deniz seferleri düzenlemiştir.

  18. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerinin kolaylaşması.
  B) Karadeniz ticaret yolunun Osmanlı denetimine girmesi.
  C) Osmanlı padişahları halife unvanı kullanmaya başlaması.
  D) Anadolu’da Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesi.

  19. II.Mehmet’in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklardan hangisi, şehrin surlarının yıkılması amacına yöneliktir?

  A) Silivri ve Vize’nin alınması
  B) Rumeli Hisarı’nın yapılması
  C) Büyük toplar yaptırılması
  D) Tekerlekli kuleler yaptırılması

  20. Fatih Sultan Mehmet’in Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek amacıyla yaptığı en önemli faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İpek Yolu’na hakim olmak
  B) Ortodoks Patrikanesini himaye etmek
  C) Donanmayı güçlendirmek
  D) Kırımı Osmanlı Devleti’ne bağlamak

  21. 1453 yılında İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin aşağıdaki gelişmelerden hangisinde
  olduğu söylenemez?

  A) Kavimler Göçü’ne
  B) Feodalitenin yıkılmasına
  C) Coğrafi Keşiflere
  D) Rönesans hareketlerine

  22. Fatih, İstanbul’un fethinden sonra sınırlarını doğuda ve batıda genişletmeye devam etti. Denizlerde
  önemli başarılar kazandı. Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmeye çalıştı.
  Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in Karadeniz’i Türk gölü haline getirmek amacıyla yaptığı
  fetihlerden biri değildir?
  A) Amasra’nın alınması
  B) Sinop’un alınması
  C) Trabzon’un alınması
  D) Eğe adalarının alınması

  Çözüm:
  Fatih, Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmeye çalıştı. Bu amaçla ilk önce Amasra ve Sinop, daha sonra
  Trabzon alındı. Kırım Osmanlılara bağlandı. Amasra Cenevizlilerin elindeydi. Batı Karadeniz’de önemli bir
  ticaret merkeziydi. Sinop İsfendiyaroğullarının elindeydi. İsfendiyaroğulları savaşmadan Sinop’u Osmanlılara
  teslim etti. Trabzon’da IV. Haçlı Seferi sonucunda bir Rum Devleti kurulmuştu. Bu şehir de Fatih döneminde
  alındı. Kırım’ın da Osmanlı Devleti’ne bağlanmasıyla Karadeniz Türk gölü haline geldi. Ege adalarının
  alınması ise Ege Denizi’nde Türk hakimiyeti kurmaya yöneliktir. Doğru seçenek D’dir.

  23. Karadeniz ticaretinin güvenlik altına alınması için Kırım’ın alınması gerekli idi.
  Kırım aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından Osmanlı yönetimine alınmıştır?

  A) ll. Beyazit
  B) Fatih Sultan Mehmet
  C) Yavuz Sultan Selim
  D) Kanuni Sultan Süleyman

  Çözüm:
  Fatih, Sinop ve Trabzon’u alarak Karadeniz’in güney kıyılarında egemenlik kurmuştu. Fakat Karadeniz
  ticaretini güvenlik altına almak için Kırım’ın alınması gerekiyordu. O sırada Kırım yarımadasında bir Türk
  devleti olan Kırım Hanlığı bulunuyordu. Yarımadanın kıyılarında ise Ceneviz kolonileri vardı. Cenevizlilerle
  anlaşmazlığa düşen Kırım halkı Osmanlılardan yardım istedi. Fatih Sultan Mehmet de büyük bir donanmayı
  Kırım’a gönderdi. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki bu donanma buradaki Ceneviz şehirlerini ele geçirdi.
  Böylece Kırım Hanlığı Osmanlı idaresine girmeyi kabul etti. (1477) Doğru seçenek B’dir.

  24. Fatih, İstanbul’un fethinden sonra sınırlarını genişletmeye devam etti. Denizlerde önemli
  başarılar kazandı. Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in denizlerde elde ettiği başarılardan biri değildir?

  A) İmroz’un alınması
  B) Bozcaada’nın fethi
  C) Midilli’nin alınması
  D) Akkoyunlu Devleti’ne son verilmesi