Hasr Suresi Her Sabah Ve Aksam Okunursa !!!>>

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu Rebel Angel tarafından paylaşıldı.

 1. Rebel Angel

  Rebel Angel Harbi Kız

  Eûzü billâhi's-semî'il-alîmi mine'ş-şeytâni'r-racîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Hüvellâhüllezî la ilahe illâ hû, Alimü'l-gaybi ve'ş-şehâdeti, hüve'r-rahmânü'r-rahîm. Hüvellahüllezî la ilahe illâ hû. EI-melikü'l-kuddûsü's-selâmü'l-mü'minü'l-müheyminü'l-azîzü'l-cebbâru'I-müte-kebbir. Sübhânallâhi amma yüşrikûn. Hüvellâhü'l-hâliku'l-bâriü'l-müsavviru, lehü'l-esmâü'l-hüsnâ. Yüseb-bihu lehû mâ fi's-semâvâti ve'1-ardi ve hüve'l-azîzü'l-hakîm.


  Mânası: "O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilâh olmayan Allah 'tır. O, acıyıcı olandır, acıyandır. O, kendisinden başka ilâh olmayan, hükümrân çok kutsal, esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şey e geçiren, ulu olan Allah'tır. Allah putperestlerin koştukları eşlerden münezzehtir. O, vareden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah'tır. Göklerde ve yerde olanlar O 'nü teşbih ederler. O güçlüdür, Hakimdir"

  Kim sabahleyin üç defa:

  Eûzü billâhi's-semî'il alîmi mine'ş-şeytâni'r-racîm diyerek Sûre-i Haşr'in sonundan üç âyet okursa Allah Teâlâ onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona dua ederler, o gün ölürse şehîd olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir.
   

Bu sayfa için etiketler

 1. huvellahullezi