Edebi Sanatlar

Edebiyat & Türkçe bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Edebi Sanatlar, Edebi Sanatlar Nelerdir, Edebi Sanatlar Hakkında Detaylı Bilgi

  EDEBİ SANATLAR
  Sözü etkili hale getirmek için değişik anlam çağrışımları ya da ses benzerlikleri kullanılır. Şair ne kadar ince bir anlam, ne kadar hoş bir ses bulursa, şiiri o denli güçlü olur. İşte şiirde, az da olsa düzyazıda, bu tür söz hünerleri edebi sanatları oluşturur.
  Şimdi bu sanatların önemlilerini görelim.

  BENZETME (TEŞBİH)
  Aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki kavram ya da varlıktan birinin diğerine benzetilmesiyle yapılan sanattır. Sadece şiirde değil düzyazıda hatta konuşma dilinde bile çok kullanılır.
  Bir benzetmede dört unsur bulunur: Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı.
  Arslan
  Kendisine
  Benzetilen
  gibi
  Benzetme
  Edatı
  güçlü
  Benzetme
  Yönü
  askerler
  Benzeyen
  cepheden cepheye koşuyorlar.
  Yukarıda benzetmenin unsurlarının nasıl sıralandığı görülüyor.
  Elbette her benzetmede bu unsurların tümü bulunmaz. Eğer sadece benzeyen ve kendisine benzetilen kullanılırsa, benzetmeye “teşbih-i beliğ” (en güzel benzetme) denir.
  Zeytin
  Kendisine
  Benzetilen
  gözlümsana meylim nedendir.
  Benzeyen
  dizesinde “göz”, “zeytin”e benzetilmiş ancak benzetme yönü ve benzetme edatı kullanılmamış.
  Eğer kendisine benzetilen ya da benzeyenden biri eksik olursa, istiare sanatları ortaya çıkar. Bunu iki grupta inceleyelim.

  1. Açık İstiare
  Benzetme unsurlarından sadece kendisine benzetilenle yapılır.
  Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi
  dizesindeki “arslan” sözcüğünün askerleri ifade ettiği bellidir. Eğer biz benzetmenin bütün unsurlarını söylersek, yani “arslanlar” yerine “arslan gibi güçlü askerler” dersek ilk örnekte gösterdiğimiz gibi “arslanlar” sözünün kendisine benzetilen olduğunu görebiliriz.

  2. Kapalı İstiare
  Benzetme unsurlarından benzeyen ve benzetme yönüyle yapılır.
  Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda
  Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda
  dizelerinin ikincisinde altı çizili sözlerde kapalı istiare vardır. Çünkü alnın yanması, gözlerin sönmesi bir benzetmenin olduğunu hissettiriyor. Yanmak ateşe ait bir özelliktir; sönmek de öyle. Buna göre biz benzetmenin unsurlarını açık olarak yazsak
  "Ateş
  Kendisine
  Benzetilen
  gibi
  Benzetme
  Edatı
  yanan
  Benzetme
  Yönü
  alnım
  Benzeyen
  Görüldüğü gibi şiirde kendisine benzetilen ve benzetme edatı yoktur.
  Sadece benzeyen ve benzetme yönü vardır. Öyleyse sanat, kapalı istiaredir.

  3. Temsili İstiare
  Kendisine benzetilen ve benzetme yönüyle yapılan benzetmelerdir. Bunlarda benzeyenin anlatılmak istenen birçok özelliği kendisine benzetilenin özelliği olarak sıralanır.
  Hani bir gün seninle Topkapı’dan
  Geliyorduk yol üstü bir meydan
  Bir çınar gördük enli, boylu, vakur
  Bir çınar hiç eğilmemiş mağrur
  Koca bir gövde belki altı asır
  Belki ondan da fazla, dalgın, ağır
  Kaygısız bir ömür sürüp gelmiş
  Öyle serpilmiş, öyle yükselmiş
  .......
  Yukarıdaki dizelerde Osmanlı, bir çınara benzetilmiş ancak Osmanlı hiç söylenmemiş, çınarın özellikleriyle hissettirilmiştir.

  MECAZ-I MÜRSEL
  Bir sözü, benzetme amacı gütmeden, başka bir söz yerine kullanma sanatıdır. Genellikle bütünün, bir parçası söylenerek tümü çağrıştırılır. Örneğin;
  “Bu söze bütün sınıf güldü.” cümlesinde “sınıf” sözü “sınıftaki öğrenciler” anlamındadır. Benzetme amacı yok, çağrıştırma var.
  Kan tükürsün adını candan anan dudaklar
  Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
  dizelerinde “dudak” ve “göz” sözcükleri aslında kişiyi ifade eder.

  KİŞİLEŞTİRME (TEŞHİS)
  İnsan dışındaki varlıklara insana özgü,insanın yapabileceği davranışları yaptırma sanatıdır.
  Akisler silinir bir bir denizden
  Gece eşya uyur ve ruh uyanır
  dizelerinde insana ait olan “uyumak”, “uyanmak” eylemlerini“gece”yapmıştır.
  Ay, suda bestelerken en güzel şarkısını
  Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı
  dizelerinde de “ay” ve “kürekler” teşhis edilmiştir.

  İNTAK
  İnsan dışındaki varlıkları konuşturma sanatıdır.
  Sabahleyin kozasından bakan gelincikler
  Sorar bu dünyaya:
  - Ne istersin?
  Kanatlanıp uçalım mı?
  Çiçek olup açalım mı?
  Bu şiirde gelincik konuşturulduğu için intak yapılmıştır.
  İntak sanatının olduğu her yerde teşhis doğal olarak vardır.

  KİNAYE
  Bir sözün gerçek anlamını söyleyip mecaz anlamını çağrıştırma sanatıdır. Bu sanatta sözün gerçek anlamı da söylenmiş olabilir. Ancak asıl kastedilen, geçerli olan mecaz anlamdır.
  Bulmadım dünyada gönüle mekan
  Nerde bir gül bitse etrafı diken
  dizelerinde son dizede kinaye yapılmıştır. Çünkü; gerçekten gülün olduğu yerde, mutlaka dikenler de vardır. Ancak burada asıl söylenmek istenen “nerde iyilik olsa çevresinde mutlaka kötülük de olur” anlamıdır. Yani dizede söylenen gerçek anlamın ardında bir mecaz anlam vardır. Buna kinaye denir.

  TEZAT
  Anlamca birbirlerine karşıt olan durumların fikirlerin bir arada kullanılması sanatıdır.
  Seni her zaman düşündüm
  Biliyorum güzelsin
  Ama ne tanıdım
  Ne gördüm
  Bu şiirde hem “biliyorum” denmesi, hem de “ne tanıdım ne gördüm” denmesi tezat oluşturmuştur.

  TELMİH
  Söz arasında bir olayı, bir atasözünü, bir fıkrayı hatırlatma sanatıdır. Hatırlatılmak istenen şey hakkında ipucu olabilecek bazı özellikler verilir.
  Şeb-i yeldada uzar fecre kadar kıssa-i aşk
  Ta kiMecnun bitirir nutkunu Leyla söyler
  Bu dizelerde geçen “Leyla” ve “Mecnun” sözleri aynı adlı hikayeyi çağrıştırıyor. Dolayısıyla telmih yapılmıştır.

  HÜSN-İ TÂLİL
  Bir olgunun gerçek nedeni bilindiği halde onu başka bir nedenden oluyormuş gibi gösterme sanatıdır. Sanatçı gerçek sebebi inkar ederek yerine heyecanına uygun bir neden gösterir.
  Ateşten kızaran bir gül arar da
  Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
  dizelerine baktığımızda şair, çoban çeşmesi adını verdiği derenin akışının nedenini “ateşten kızaran bir gülü aramak” olarak söylemiştir. Oysa derenin akmasıyla gül araması arasında gerçekte bir ilgi yoktur. Bu nedeni şair kendisi kurmuştur.

  TECAHÜL-İ ARİF
  Bilinen bir şeyi, bir anlam inceliği oluşturmak için bilmiyor görünme sanatıdır.
  Şakaklarıma kar mı yağdı ne var
  Benim mi Allah’ım bir çizgili yüz
  dizelerini incelediğimizde, şairin, şakaklarındaki beyazlıkların, saçları olduğunu bildiği halde bilmezden geldiğini görüyoruz. İkinci dizede de kendi yüzünü tanıdığı halde “benim mi” diye sormuş ve bilmezden gelmiş.
  Bunu hüsn-i tâlille karıştırmayalım. Hüsn-i tâlilde şair bilmezden gelmez, kesinlikle başka bir nedene bağlar. Örneğin yukarıdaki dizeyi “Şakaklarıma kar yağdığı için saçlarım beyaz” şeklinde söyleseydik, gerçek dışı bir nedene bağladığımızdan hüsn-i tâlil yapmış olacaktık.

  LEFFÜ NEŞR
  Birinci dizede söylenen sözlerle ilgili olarak ikinci dizede bazı sözlerin bir sıra gözetilerek anlatılmasıdır.
  Gönlümde ateştin gözümde yaştın
  Ne diye tutuştun ne diye taştın
  dizelerine baktığımızda birinci dizedeki “ateş” ve “yaş” sözcüklerinin anlamıyla ilgili olarak ikinci dizede “tutuştun” ve “taştın” sözcükleri verilmiş, ilgili sözcüklerin alt alta geldiğini görüyoruz.

  CİNAS
  Şiirde yazılışları aynı, anlamları farklı sözlerin bir arada kullanılmasıyla oluşan sanattır. Cinaslı kafiyede bunu görmüştük.
  Söylerken o sözleri kızardı
  Hem hazzeder ah hem kızardı
  dizelerindeki altı çizili sözcüklere baktığımızda birinci dizedeki “kızardı” sözünün rengin kızarması, ikinci dizedekinin ise sinirlenmek anlamında olduğunu görüyoruz. Yazılışları aynı anlamları farklı bu sözler cinas oluşturmuştur.

  TEVRİYE
  Birkaç anlamı olan bir kelimenin, iki ya da daha fazla anlama gelecek şekilde kullanılması sanatıdır. Bu anlamların tümü de gerçektir. Bu yönüyle kinayeden ayrılır; çünkü kinayede mecaz anlam çağrıştırılır.
  Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar
  Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar
  dizelerindeki “ulusun” sözü hem yücesin, asilsin anlamına gelmiş, hem de “bir köpek gibi ses çıkarsın” anlamında kullanılmış. Bu anlamların ikisi de gerçektir.

  TARİZ
  Bir kişiyi, olayı ya da durumu alaylı yoldan, iğneleyici bir dille eleştirme sanatıdır.
  Yiyin efendiler yiyin bu han-ı yağmasizin
  Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin
  dizelerinde devlet malını yiyip bitirenlerin eleştirildiği görülüyor; dolayısıyla tariz yapılmıştır.

  MÜBALAĞA (ABARTMA)
  Bir durumu olduğundan çok büyük ya da çok küçük gösterme sanatıdır.
  Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken
  Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken
  dizelerinde şair, sevgilisinin yüzünün parlaklığının güneşten daha çok olduğunu söyleyerek hatta “güneşi uzak bir yıldız” olarak görerek, durumu abartmıştır.

  TEKRİR
  Anlamı kuvvetlendirmek için bir veya birkaç kelimenin dizelerde tekrarlanmasıdır.
  Sanki siyah, simsiyah teller içinde
  Sanki simsiyah kovuklarda yaşadık biz
  Sanki hiç görmedik birbirimizi
  Sanki hiç tanışmadık
  Dizelerde altı çizili sözcük tekrir sanatını oluşturmuştur.

  TENASÜP
  Aralarında anlam ilgisi bulunan sözleri bir sıra gözetmeksizin bir arada kullanma sanatıdır.
  Gün bitti ağaçta neşe söndü
  Yaprak ateşoldu kuş da yakut
  Yaprakla kuşun parıltısından
  Havzın suyu erguvane döndü
  dizelerinde ağaç, yaprak, kuş, havuz gibi bahçede bulunan şeyler sıralanmıştır.

  SECİ
  Düzyazıda kafiyeli sözcüklerin kullanılması sanatıdır.
  İlahi! Bekaaisteyencandan vücud afetlerini sen def et! Dirlik uman gönülden varlık hicabını sen ref et!Can sırrın isteyene şer yolunu tarik et!Yokluk yoluna gidene tevfikini refik et!
  Bu yazıda altı çizili sözler birbiriyle kafiyelidir. Düzyazıda kafiye kullanılması ise seci sanatı oluşturur.

  ALLİTERASYON
  Şiirde aynı sesin fazla kullanılmasından kaynaklanan ses sanatıdır.
  Eylülde melûl oldu gönül soldu da lale
  Bir kaküle meyletti gönül geldi bu hale
  Bu dizelerde “l” sesinin çok kullanıldığı görülüyor. Öyleyse burada bu sesle alliterasyon yapılmıştır.

  NİDA
  Seslenme sanatıdır. Şiirde “ey” gibi ünlemlerle ifade edilir. Ancak ünlem bildiren sözcük olmadan da nida sanatı yapılabilir.
  Ey bu toprakları için toprağa düşmüş asker
  dizesinde altı çizili sözle nida sanatı yapılmıştır.
   
  Son düzenleme: 17 Ekim 2011