Cd-Rom Aç/Kapa

Delphi Pascal bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  DE KANALINDA PRIMARY CD-ROM DRIVERI KONTROL EDEN PROGRAM

  Bir buton oluşturun. Butona çift tıklayıp

  mciSendString('Set cdaudio door open',nil,deger,handle); kodunu yazın. deger değişkenini integer=0 olarak atayın.
  Başka bir buton daha oluşturun bu kapama butonu olacak onada
  mciSendString('Set cdaudio door closed',nil,deger,handle); kodunu yazın. Unit çıktısı aşağıdaki gibi olması lazım.


  unit Unit1;

  interface

  uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, MPlayer, ExtCtrls, Gauges,MMSystem, ToolWin;

  type
  TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
  { Private declarations }
  public
  { Public declarations }
  end;

  var
  Form1: TForm1;

  implementation

  {$R *.dfm}

  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  const
  deger:integer=0;
  begin
  mciSendString('Set cdaudio door open',nil,deger,handle);
  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  const
  deger:integer=0;
  begin
  mciSendString('Set cdaudio door closed',nil,deger,handle);
  end;

   
  Benzer Konular
  1. Kapa - Kapa Nedir - Kapa Ne Demek

  Yükleniyor...