Bileşikler

Kimya bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  BİLEŞİKLER

  • BİLEŞİKLER
  Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarlabir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşikdenir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını ifade etmeye bileşik formülü denir.

  Kaba (Basit) Formül

  • Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür.
  • Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.
  Gerçek (molekül) formül

  • Bileşikteki atomların cinsini, oranını ve sayısını belirten formüldür.
  • Bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanabilir.
  • İyonik bağlı bileşiklerin kaba formülleri ile gerçek formülleri aynıdır. Kovalent bağlı bileşiklerde ise bir tane kaba formüle ait çok sayıda gerçek formül olabilir.
  Fe2O3
  «
  Fe2O3
  NO2
  «
  NO2, N2O4
  CH2
  «
  CH2, C2H4, C5H10 ... gibi

  BAZI ELEMENT VE KÖKLERİN İSİMLERİ ve DEĞERLİKLERİ
  [​IMG]


  Formül Yazma ve İsimlendirme
  1. Metal + Ametal Bileşikleri
  İsim: Metalin adı + Ametalin adı + ÜR. eki

  • Ametal Oksijen ise, oksit şeklinde isimlendirme yapılır.
  Not: Farklı degerlikalabilen metal bileşikleri isimlendirilirken metalin, o bileşikte aldığı değerlikbelirtilmelidir.
  Ba+2 Br–
  ®
  BaBr2 ®Baryum bromür
  Al+3 S-2
  ®
  Al2S3 ® Aliminyum sülfür
  Na+1 O-2
  ®
  Na2O ® Sodyum oksit
  Fe+2 Cl–
  ®
  FeCl2 ® Demir (II) klorür
  Fe+3 Cl-
  ®
  FeCl3 ® Demir (III) klorür
  Fe+2 O-
  ®
  FeO ® Demir (II) Oksit
  Kurşun(II)Oksit
  ®
  Pb+2O-2 ® PbO
  Mangan(IV)oksit
  ®
  Mn+4O-2®MnO2

  2. Metal + Kök Bileşikleri
  İsim: Metalin adı + Kök adı
  [​IMG]

  3. Ametal + Ametal Bileşikleri
  Bileşik isimlendirilirken bileşikteki atomların sayısı,1(mono), 2(di), 3(tri), 4(tetra), 5(penta), 6(hegza) gibi latince harflerle ifadeedilir. Formülde önce yazılan atom bir tane ise yalnızca ad ı söylenir.
  ılk yazılan atomun sayısı birden farklı ise onun da latinceolarak kaç tane olduğu belirtilir. Sonraki atomun sayısı kaç olursa olsun sayısıbelirtilmelidir.
  CO
  ®
  Karbon monoksit
  CO2
  ®
  Karbon dioksit
  N2O5
  ®
  Diazot pentaoksit
  SF6
  ®
  Kükürt hekza florür

  DEĞERLİK BULMA

  1. A grubu metalleri bileşiklerinde daima aynı değerliği alırlar.
  2. B grubu metalleri (Geçiş metalleri) bileşiklerinde farklı (+) değerlik alabilirler.
  3. Ametallerin (-) değerlikleri genellikle bir tanedir. Fakat farklı (+) değerlik alabilirler.
  4. Hidrojenin değerligi ametallerle yaptığı bileşiklerde (+1), metallerle yaptığı bileşiklerde (-1) dir.
  5. Oksijenin degerligi peroksitler hariç (-2) dir.
  6. Element halindeki atomların değerliği ve bileşiğin toplam yükü sıfırdır.
  Not: Değerliği bilinenelementler yardımıyla bilinmeyenler bulunabilir. Bileşik nötr ise yükler toplamısıfır olacaktır.

  Örnek
  Aşağıdaki elementlerin değerlik bulunmalarını inceleyiniz.
  ?

  1. K2CrO4 ? K = +1,O = – 2 olduğundan
   2(+1) + Cr + 4 . (– 2) = 0
   Cr = + 6 bulunur.
  2. [​IMG]yonundaki P nin değerliğini bulalım.
   + 1 + P + (–8) = –2
   P = + 5olarak bulunur.
  BİLEŞİKLERİN SINIFLANDIRILMASI ASİTLER
  [​IMG]


  ASİTLER

  1. Suya H+1 iyonu verebilen bileşiklere asit denir.
  2. (Cu, Hg, Ag, Pt, Au) metalleri hariç diğer tüm metallerle H2 gazı açığa çıkar.
  3. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
  4. Turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar.
  5. Bazlarla reaksiyona girerek tuz oluştururlar.
  6. Tadları ekşidir.
  7. Asidin değerliği: Suya verdiği H+ iyonu sayısıdır.
   HBr® H+ + Br– (1) değerlikli
   H2CO3 ® 2H+ + CO3–2 (2) değerlikli
   CH3COOH® CH3COO– + H+ (1) değerlikli
  8. Asitin kuvvetliliği: Suda 0 iyonlaşabilen asitlere kuvvetli asit, 0 iyonlaşamayanlara zayıf asit denir.
   Elektrik akımını iyi ileten asitlere kuvvetli asit, iyi iletmeyenlere zayıf asit denir.
   Periyotlar cetvelinde ise soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru asitlik kuvveti artar.

  BAZ

  1. Suya OH- iyonu verebilen bileşiklere baz denir. Metal hidroksitler bazdır.
   NH3 ®Amonyak bazı
  2. Kuvvetli bazlar anfoter (Al, Zn) metallerle H2gazı açığa çıkarırlar.
  3. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
  4. Turnusol kağıdını maviye boyarlar.
  5. Asitlerle reaksiyona girerek tuz oluştururlar.
  6. Tadları acıdır. Ele kayganlık hissi verirler.
  7. Bazın değerliği: Suya verdiği OH- iyonu sayısıdır.
   KOH ® K+ + OH- (1) değerlikli
   Ca(OH)2 ®Ca+2 + 2OH- (2) değerlikli
  8. Bazın kuvvetliliği:suda 0 iyonlaşabilen bazlara kuvvetli, suda 0 iyonlaşamayanlara zayıf baz denir.
  Elektrik akımını iyi ileten bazlara kuvvetli, iletmeyenlere zayıf baz denir.
  Periyotlar cetvelinde sağdan sola ve yukarıdan aşağıya bazlık kuvveti artar.

  TUZLAR
  Baz katyonu ile, asit anyonundan oluşan bileşiklere tuzadı verilir.
  HCl + KOH ®KCl + H2O
  Ca(OH)2 + HCN ®Ca(CN)2 + H2O
  CH3COOH + Mg (OH)2® Mg(CH3COO)2+ H2O

  1. Kuvvetli asit + Kuvvetli baz ® Nötr tuz
  2. Kuvvetli asit + Zayıf baz ® Asidik tuz
  3. Zayıf asit + Kuvvetli baz ® Bazik tuz

  OKSİTLER
  Flor haricindeki elementlerin O2 ile yaptığıbileşiklere oksit adı verilir.

  1. Asidik oksit
  Ametallerin oksijence zengin olan bileşiklerine denir.CO2, SO2, SO3, P2O5...

  a. Su ile asitleri oluştururlar.
  CO2 + H2O ® H2CO3
  b. Bazlarla tuz oluştururlar.
  CO2 + 2KOH ® K2CO3+ H2O

  2. Bazik oksit
  Genellikle metal oksitler bazik oksittir.Na2O, CaO, Ag2O, CuO ...

  a. Su ile bazları oluştururlar.
  Na2O + H2O ® 2NaOH
  b. Asitlerle tuz oluştururlar.
  K2O + 2HNO3 ® 2KNO3 + H2O

  3. Nötr oksit
  Ametallerin oksijence eşit veya fakir olan oksitlerine nötroksit denir.CO, NO, N2O ...

  a. Asitlerle, bazlarla ve su ile etkileşmezler.
  b. Oksijen ile tekrar yakılabilirler.
  CO + 1/2 O2 ® CO2

  4. Anfoter oksit
  Hem asit ile hem de bazla ayrı ayrı reaksiyona girebilenmaddelere anfoter maddeler denir.
  Asitlere karşı baz, bazlara karşı asit özelliği gösterenmaddelere denir. Al2O3, ZnO, Al(OH)3, Zn(OH)2

  5. Peroksit
  iki tane Oksijenin toplam değerliği (O2)–2ise, bu bileşiklere peroksit denir.
  [​IMG]
  a. Bu oksitler ısıtılınca kolayca O2 gazı verirler.
  ısı
  CaO2¾¾® CaO + 1/2O2

  6. Bileşik Oksit
  Farklı değerlik alabilen metal oksitlerin birleşmesi ileoluşan bileşiklere bileşik oksit denir. Bileşiğin yapısında metal her iki değerliğinide bulundurur.
  FeO + Fe2O3 ®Fe3O4
  PbO + PbO2 ®Pb2O3
  2PbO + PbO2 ® Pb3O4
   
  Son düzenleme: 17 Ekim 2011