Eserleri, Biyografisi Aziz Mahmud Hüdayi - Aziz Mahmud Hüdayi Hayatı

Bilim TR bölümünde yer alan bu konu pesimist tarafından paylaşıldı.

 1. pesimist

  pesimist sanal alem

  1541 yılnda Koçhisar`da doğdu. İstanbul`da Molla Nasırzade`den dersler aldı. Hocasıyla birlikte Edirne`ye gitti. Sultan Selim Medresesi`nde hocalık yaptı. Şam ve Mısır`ı dolaştı. Bursa`da müderrislik görevinde bulundu. Şeyh Üftade`ye intisap etti. Celvetiye tarikatını kurdu. Çeşitli yerlerde irşad görevini sürdürdü. İstanbul`da tekke açtı. Aruz ve hece vezniyle şiirler yazdı. Dinî-tasavvufî şiirin önemli temsilcilerinden biri sayıldı. 1628 yılında öldü.
  ESERLERİ
  Manzum ve mensur yirmi üç kadar eseri vardır. Dîvân`ı yayımlanmıştır.
  Gönül seni
  Aşka düşürdün kendüzün
  N`eyleyeyin gönül seni
  Bir oldu gecen gündüzün
  Âh n`ideyin gönül seni
  Düşeli aşkına yârin
  Yerde gökte yok karârın
  Gitti elden ihtiyârın
  N`eyleyelin gönül seni
  Hakk ile her kim bileşdi
  Vâdî-i hayrete düşdü
  Aşk deryâsı başdan aşdı
  Âh n`ideyin gönül seni
  Âşık olaldan dîdâra
  Derd ile kaldın âvâre
  Döymez oldun intizâre
  N`eyleyeyin gönül seni
  Aşk ile hoş oldu başın
  Ma`şûk ile doldu işin
  Kalmadı gayrı teşvîşin
  Âh n`ideyin gönül seni
  Her gün Hakk`tan ihsân ola
  Her müşkil iş âsân ola
  Her derdine dermân ola
  N`eyleyeyin gönül seni
  Ma`şûktan ericek kemend
  Uşşâkı eyler kayd ü bend
  N`itsin Hüdâyî derd-mend
  Âh n`ideyin gönül seni