Eserleri, Biyografisi Aziz Mahmud Hüdayi - Aziz Mahmud Hüdayi Hayatı

Bilim TR bölümünde yer alan bu konu pesimist tarafından paylaşıldı.

  1. pesimist

    pesimist sanal alem

    1541 yılnda Koçhisar`da doğdu. İstanbul`da Molla Nasırzade`den dersler aldı. Hocasıyla birlikte Edirne`ye gitti. Sultan Selim Medresesi`nde hocalık yaptı. Şam ve Mısır`ı dolaştı. Bursa`da müderrislik görevinde bulundu. Şeyh Üftade`ye intisap etti. Celvetiye tarikatını kurdu. Çeşitli yerlerde irşad görevini sürdürdü. İstanbul`da tekke açtı. Aruz ve hece vezniyle şiirler yazdı. Dinî-tasavvufî şiirin önemli temsilcilerinden biri sayıldı. 1628 yılında öldü.
    ESERLERİ
    Manzum ve mensur yirmi üç kadar eseri vardır. Dîvân`ı yayımlanmıştır.
    Gönül seni
    Aşka düşürdün kendüzün
    N`eyleyeyin gönül seni
    Bir oldu gecen gündüzün
    Âh n`ideyin gönül seni
    Düşeli aşkına yârin
    Yerde gökte yok karârın
    Gitti elden ihtiyârın
    N`eyleyelin gönül seni
    Hakk ile her kim bileşdi
    Vâdî-i hayrete düşdü
    Aşk deryâsı başdan aşdı
    Âh n`ideyin gönül seni
    Âşık olaldan dîdâra
    Derd ile kaldın âvâre
    Döymez oldun intizâre
    N`eyleyeyin gönül seni
    Aşk ile hoş oldu başın
    Ma`şûk ile doldu işin
    Kalmadı gayrı teşvîşin
    Âh n`ideyin gönül seni
    Her gün Hakk`tan ihsân ola
    Her müşkil iş âsân ola
    Her derdine dermân ola
    N`eyleyeyin gönül seni
    Ma`şûktan ericek kemend
    Uşşâkı eyler kayd ü bend
    N`itsin Hüdâyî derd-mend
    Âh n`ideyin gönül seni