Eserleri, Biyografisi Aşık Ömer - Aşık Ömer Kimdir - Aşık Ömer Hayatı

Edebiyat TR bölümünde yer alan bu konu pesimist tarafından paylaşıldı.

 1. pesimist

  pesimist sanal alem

  Aşık Ömer Kimdir - Aşık Ömer Hayatı
  Doğum yeri ve tarihi hakkında çeşitli rivayetler vardır; bunların içinde doğruya en yakın görüneni, onun Konya'nın Hadim ilçesinin Gezleve köyünde 1651 yılında doğmuş olduğu yolundaki rivayettir. Düzenli bir medrese tahsili görmediği anlaşılmakla birlikte devrin kültür muhitleri içinde bulunmak suretiyle kendi kendini yetiştirmiş ve aynı devrin diğer aşıklarına göre daha seçkin bir yer kazanmıştır. Şerifî adlı bir şairden ders aldığı, başta Fuzûlî olmak üzere klasik edebiyatın belli başlı büyük şahsiyetleri yanında Hâfız'ın divanı ile Sa'dî'nin Gülistân'ını okuyacak kadar Farsça öğrendiği anlaşılmaktadır. Yazdıklarına ve rivayetlere bakılarak orduya girdiği, sınır kalelerinde bulunduğu, hatta bazı savaşlara katıldığı tahmin edilmektedir. IV. Mehmed'in 1678'de Çehrin Kalesi'ni fethi münasebetiyle bir manzume yazdığı gibi, II. Ahmed'in saltanat yıllarındaki Rus, Venedik ve Avusturya seferleri ve II. Mustafa'nın bir gazasıyla ilgili bazı manzumeler de yazmıştır. Şiirlerinden İstanbul, Bursa, Yama, Sakız, Sinop ve Bağdat gibi yerleri dolaştığı anlaşılmaktadır. Başlangıçta divan şairlerini taklide özenerek Adlî mahlasını kullanmış, Ömer mahlasını daha sonra benimsemiştir. Şiirlerinde Bağdat'tan Tuna'ya kadar uzanan geniş bir coğrafya yer almakla beraber bazı şiirlerinin hayal mahsulü olduğu tahmin edilmektedir. 1707'de İstanbul'da öldüğü ve Yemiş İskelesi'nde bir türbesinin bulunduğu da yine rivayetler arasındadır.


  XVII. yüzyılda Gevherî ve Karacaoğlan 'la birlikte Türk saz şiirinin önde gelen isimleri arasında yer alan Âşık Ömer, geniş halk kitleleri tarafından benimsenme açısından da müstesna bir yere sahiptir. Kendisinden sonra gelen âşıklardan birçoğu ona nazireler yazmış, bestelenmiş şiirleri çeşitli meclislerde çalınıp okunmuştur. Âşıkâne ve sûfıyâne mahiyetteki bazı manzumeleri ise bir tür ilahi gibi uzun zaman tekke ve zaviyelerde terennüm edilmiştir. Asker ocağında bulunması dolayısıyla hem serhat boylarının biraz serbest ve maceralı hayatını yaşayarak dile getirmiş, hem de klasik şiirin mecaz, vezin, kafıye ve edebi sanatlarını, hatta biraz da dilini kullanarak o çevrelerin havasını yansıtmıştır.
  Kendisinden önce gelen saz şairlerinden farklı olarak klasik Türk edebiyatından büyük ölçüde etkilenen Âşık Ömer, bilhassa aruz vezniyle yazdığı divan'larda divan şiirinin kalıplaşmış mazmun ve hayal dünyasına büyük ölçüde yer vermiştir. Daha sağlığında üstat kabul edildiği için kendisinden sonraki şairler arasında onun gibi yazmak bir moda haline gelmiş, bu da halk şiirinin kendi içinde tabii bir şekilde gelişmesini engellemiştir. Onun açmış olduğu divan şiirini taklit cereyanı yüzünden saz şiirinin eski saflığı ve dili farkedilir şekilde bozulmuştur. Geriye bırakmış olduğu 2000'den fazla şiirle Türk edebiyatının en çok yazan şairlerinden biri olarak tanınan Âşık Ömer hece vezniyle söylediği şiirlerde daha başarılıdır.


  Âşık Ömer divanının en önemli iki yazmasından biri Konya Mevlana Müzesi Müzelik Eserler bölümünde bulunan, Hüseyin Ayvansarayânîn istinsah ettiği nüsha ile (Envanter nr. 99) şimdi Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan (Hacı Mahmud Ef. nr. 5097) İstanbul Yahya Efendi Dergâhı nüshasıdır.


  Ayrıca cönklerde de pek çok şiirine rastlanmaktadır. Şiirleri, hayatı hakkında geniş bir incelemeyle birlikte S. Nüzhet Ergun tarafından yeni harflerle de yayımlanmıştır (İstanbul 1936).

  Eserlerinden bazıları:

  1
  Şu karşıdan gelen dilber
  Gelir amma neden sonra
  Bir selama kail oldum
  Verir amma neden sonra


  Bahçede açılan güller
  Dalında öten bülbüller
  Bizi zemmeyleyen diller
  Çürür amma neden sonra


  Gördüm yarimin yüzünü
  Öptüm dostumun gözünü
  Aradım buldum izini
  Buldum amma neden sonra


  Kolumdan uçurdum bazı
  Yeter ettin bana nazı
  Aşık Ömer'in niyazı
  Geçer amma neden sonra  2
  Bu gün ben bir güzel gördüm
  Yeşiller giymiş ağ üzre
  Aklımı başımdan aldı
  Durabilmem ayağ üzre


  Beni mest eden camıdır
  Gonca gülün eyyamıdır
  Her biri bir haramidir
  Kirpikleri kapağ üzre


  Mah cemaline bakılır
  Ben kulun yanup yakılır
  Söyledikçe bal dökülür
  Leblerinden dudağ üzre


  Cemali hüsnü alişan
  Ol Yüsufdan almış nişan
  Siyah zülüfler perişan
  Dökülmüş al yanağ üzre


  Aşık Ömer geldi ise
  Hak inayet kıldı ise
  Ferhad dağı deldi ise
  Ben koyam dağı dağ üzre  3
  Ela gözlerine kurban olduğum
  Yüzüne bakmağa doyamadım ben
  İbret için gelmiş derler cihana
  Noktadır benlerin sayamadım ben


  Aşkın ateşidir sinemi yakan
  Lütfuna irer mi cevrini çeken
  Kolların boynuma dolanmış iken
  Seni öpmelere kıyamadım ben


  Terk eyledim ağalarım beylerim
  Bozbulanık seller gibi çağlarım
  Anın içün ben ah idup ağlarım
  Ayrılık oduna doyamadım ben


  Kaldı deli gönül kaldı hep yasta
  Mevla'm erdir beni murada kasda
  Aşık Ömer eydur sevgili dosta
  Allah'a ısmarladık diyemedim ben


  4
  ŞAİRNAME'DEN
  Olmak ister isen gönül züfünün
  Deruni zikr eyle gani Yezdan'ı
  Be-emr-i sani'i sun'i Kaf u Nun
  Yarattı alem-i kevn u mekanı


  Geldi dil bülbülü medh-i Iisane
  Kasdı şuarayı çekmek beyane
  Gar ne aşıklar var gelmiş cihane
  Dilde yad edelim hep şairanı


  Hafız-ı Şirazi Rumi Fuzuli
  Anları geçince yeğdir Usuli
  Okunur dillerde nazm-ı Kabuli
  Her demde şad ola ruh-ı revanı


  Niyazi hakikat kılmada niyaz
  Yunus her dem eder keşif ile raz
  Yok Eşrefoğlu'nun sözünde güdaz
  Nutki irşad eder işiden cambaktabul


  Şerifi değil mi cümleye üstad
  Ol değil mi bizi eyleyen irşad
  Haşimi şi'rine verdi özge tad
  Birbirin yekreği Kandi, Lisani


  Evvel Katibi'den idelim ağaz
  Kamil'in sözlerin derununa yaz
  Köroğlu çalardı perdesizce saz
  Kuloglu'nun belli nam u nişanı


  Emirzade evliyaya verdi şan
  Bağzade nushasız olmazdı revan
  Ahi ile Gedayi de bir zaman
  Bursa'da sürdüler dem ü devranı


  Bursalı Halil'de sadedir lisan
  Güzel medh etmede yok ana akran
  Bir gün cam içerken saki-i devran
  Oldurup zehr ile sundu Yegani


  Bir zaman gurbette sürüldü sefa
  Ayaklar altından geçti çok cefa
  Nice şairlerin Dağlı Mustafa
  Kopardı sözinen tozu dumanı


  Öksüz Aşık deyişleri aseldir
  Karacaoğlan ise eski meseldir
  Ezgisi çığrulur keyfe keseldir
  Biz şair saymayız öyle ozanı


  Deli Balta hasma gösterir hüner
  Ararca sözlerle Urfe sefer
  Sipahi'dir cümIesine ser nefer
  Mekan tutup kıldl ol Karaman'ı


  Belli dedikleri her cane kalmam
  Bin cevap söylese aynıma almam
  Kamilin yanında bir nesne bilmem
  Hele ben böylece ettim iz'am


  Der ki Aşık Ömer sade sözleriz
  İlm-i hakikatte biz can özleriz
  Postumuzun abdalıyız gözleriz
  Tekye-i aşk içre yolu erkanı

   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 1 Aralık 2010