Ali Kuşçunun Yaptıkları

İcatlar & Keşifler bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Ali Kuşçu'nun yaptıkları, Ali Kuşçu yaptığı çalışmalar, Ali Kuşçu neler yaptı?Ali Kuşçu'nun yaptığı çalışmalar nelerdir

  Astronomi alanında yaptığı çalışmalar

  - Risâle Der İlm-i Hey’e (Gökbilim Risâlesi, Farsça): Bir giriş ve iki makaleden oluşmuştur ve Fethiyye’nin temelini oluşturur

  - Fethiyye (Arapça)

  - Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Arapça): Batlamyus’un Merkür ve Venüs gezegenlerinin hareketleri konusundaki görüşlerinin eleştirildiği bir makaledir

  - Risâle fî enne Hükm el-Hâric, Hükm el-Tedvîr bi Aynihi fî Vukûf el-Kevâkib (Gezegenlerin Durma Anlarında Eksantriğin Episikl ile Aynı Olması Üzerine, Arapça): Gezegenlerin durma anlarında eksantriğin hükmünün episiklin hükmü gibi olduğunu savunan bir makaledir

  - Risâle fî Hall Eşkâl Muaddil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine, Arapça): Merkür gezegeninin hareketlerine ilişkindir

  - Şerh el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi’ne Yorum, Arapça): Kutbeddîn el-Şîrâzî’nin (ö 1311) el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi) adlı meşhur gökbilim eserinin yorumudur

  - Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey (Uluğ Bey Zîci’ne Yorum, Farsça): Zîc-i Uluğ Bey üzerine yapılmış bir yorumdur

  Matematik alanında yaptığı çalışmalar

  - Risâle fî enne külle mâ Yust‘melu bi’l-Şekleyn el-Mugnî ve el-Zıllî Yumkinu an Yusta‘melu bi’l-Mıstara ve el-Fercâr min Gayrı Hisâb (Arapça); Sinüs ve tanjant teoremlerinde bilinmeyen değerlerin cetvel ve pergel yardımıyla bulunması konusundadır

  - Risâle Der ‘İlm-i Hisâb (Farsça); Bir giriş ile üç makaleden oluşur ve Risâle el-Muhammediyye’nin temelini oluşturur

  - Risâle fî İstihrâc Makâdîr el-Zevâyâ min Makâdîr el-Adlâ‘ (Arapça); Küresel üçgenlerde kenarların büyüklüklerinden açılarının büyüklüklerinin çıkarılmasına ilişkin bir risâledir

  - Risâle fî el-Kavâ’id el-Hisâbiyye ve el-Dalâ’i el-Hendesiyye (Arapça)

  - Risâle el-Muhammediyye fî el-Hisâb (Arapça)

  Kimya ve Fizik alanlarında yaptığı çalışmalar

  - Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

  Mekanik alanında yaptığı çalışmalar

  - Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye

  Dil ve Belagat konularında yaptığı çalışmalar

  - Şerhu'r-Risâleti'l-Vadiyye

  - El-İfsâh

  - El-Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir

  - Şerhu'ş-Şâfiye

  - Risâle fî Beyâni Vadi'l-Mufredât

  - Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta'rîf

  - Risâle mâ Ene Kultu

  - Risâle fî'l-Hamd

  - Risâle fî İlmi'l-Me'ânî

  - Risâle fî Bahsi'l-Mufred

  - Risâle fî'l-Fenni's-Sânî min İlmihal-Beyân

  - Tefsîru'l-Bakara ve Âli İmrân

  - Risâle fî'l-İstişâre

  - Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail

  - Tecrid-ül-Kelam

  - Muhammediyye

  - Risâle fî Hall Eşkâl el-Mu‘adil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine)

  - Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Eksantrik Varsayımın Diğer Gezegenlerde Olduğu Gibi İki İç Gezegen İçin de Kullanılabileceği Üzerine Risale)
  - Fethiyye