Ahlaki Gelişim Kuramı

Sınavlar bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Kohlbergin Ahlaki Gelişim Kuramı
  • Kohlberg’in kuramı, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına dayanır.
  • Kuram, genel olarak bir evre kuramıdır.
  • Zihinsel gelişim evreleri ile ahlaki gelişim evreleri aynı özellikleri gösterir.
  • Kuramda 10-16 yaş deneklere verilen ahlaki ikilemlere göre belirlenen 3 evre ve 6 alt düzey vardır.
  • Evreler boyunca ilerlemeyi sağlayan mekanizma “rol alma”dır. Rol alma, kişinin kendini karşısındakinin rolüne koyma yeteneğidir.

  AHLAKİ GELİŞİM EVRELERİ
  • 1.Evre:Ahlak öncesi veya gelenek öncesi
  – Ceza ve itaat yönelimi (4-5 yaş): Otoriteye tam bağlılık,cezadan ve maddi zarardan kaçınma.
  – Göreli araçsal yönelim (6-9 yaş): Karşılıklı olarak eşit alışveriş, bireyin gereksinimleri ön planda.
  • 2.Evre: Geleneksel
  – İyi oğlan-iyi kız (10-15 yaş): Başkaları ve onların duygularına önem verme,başkalarının beklentilerine uygun davranma.
  – Yasa ve düzen yönelimi(15-18 yaş):toplumsal uyum için yasalara uyma, her türlü ilişki toplumsal kurallara göre düzenlenir.
  – 3.Evre: Gelenek ötesi veya İlkeli
  -Toplumsal sözleşme yönelimi (18-20 yaş): Kanunlar, sosyal olarak belirlenmiştir ve çoğunluğun hakları ancak bu yolla korunabilir. Yaşam ve özgürlük haklarına ters düşmediği sürece göreceli kurallar değiştirilemez.
  -İnsan yaşamının değeri yönelimi (20+):Bireysel seçilmiş ahlaki prensipler vardır.Bu prensipler; insan haklarına, bireylere,insan onuruna saygılı davranmayı gerektirir.
  – Üst evrelere gittikçe ilkeler, alt evrelerde ise kurallar önem kazanır. Kurallar daha somutken, ilkeler daha soyuttur.
  – İlkeler, akılcı, felsefi ve üst düzeyde soyut düşünmeyi gerektirir.