Adetten Kesilme

Kadın Sağlığı bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Adetten Kesilme - Klimakteryum

  Hayızm durduğu ve ka:)dın tenasülî hayatının doğurma bakımından sona erdiği devirdir ki 45 ile 55 yaşları arasında olur. Doğuran kadınlarda nisbeten daha geç olur. Vücut yorgunluğu fazla zihnî faaliyet keder vesı-kıntı kadının erken âdetten kesilmesine sebep olur. Umumiyetle âdetten kesilme tedricen vukubulur. Sona ermesi aylar yıllar sü:)rebilir. Bu durumda esaslı bir arıza müşahade edilmez. Fakat ke:)silme âni olursa önemli bedenî (bilhassa ruhî) teşevvürler yapar. Hattâ bir nevi cinnete sebep olabilir. Bu devrenin en karekteris-tik belirtisi başta sıcak dalgaları hissetmek, sık sık titreme ve terleme, çehrede solma ve kızarma, titizlik, alınganlık halleridir. Âdetten kesilme hâdisesi vukubulurken kadının vücudunda da önemli değişiklikler olur. Yumurtalık buruşur ve sertleşir. Göğüs ufalır, süt kanalları kireçlenir. Vücut yağ bağlar, muhtelif uzuv:)larda kan yığılması olur. Baş dönmesi kulak çınlaması olur. Neş’e kasavet sık sık birbirini takip eder. Iştiha kaybolur. Kadın ken:)disini yorgun hisseder. Velhasıl bu devre kadının hayatında kri:)tik bir zamandır. Erken evlenen müteaddit çocuklar doğuran ve çoğunu kendi emziren kadınlarda âdetten kesilme daha az şikâ:)yeti mucip olur. Bu devrede umumî sağlık tedbirlerinin büyük ö-nemi vardır. Yemekler proteinli olmalı kadının yağ bağlama te:)mayülü önlenmelidir. Kabze çare bulmalıdır. İspirtolu içkiler çay ve kahve zararlıdır.
  Âdetten kesilmenin fizyolojik sebebi yumurtalıkların artık
  tenasül hormonu yapamamasıdır. Bu sebeple bilhassa ânî olarak
  âdetten kesilen kadınların bazan çok önemli olan dertlerine deva
  olmak için vücudun yapmadığı bu hormonu ilâç olarak vermeli:)
  dir. Bu hormonun adı (Follikülin) dir. Bundan başka Hamamelis
  ve hidrastis müstahzarlarından da faydalanılır.