657 refakat izni

Meslekler bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  657 refakat izni kaç gün, 657 refakat izni nedir, 657 sayılı kanunda refakat izni

  Madde 37 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 nci Maddesine istinaden;

  a) Yakınlarının Hastalığı Nedeniyle verilecek Aylıksız İzinler.

  Devlet Memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartı ile memurlara, istekleri üzerine en çok 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir.
  Söz konusu hallerin devam etmesi sebebiyle aylıksız izin süresinin uzatılması veya yeniden aylıksız izin verilmesi mümkün değildir.

  Madde 40- 657 Sayılı Kanunun 108 nci Maddesi gereği verilecek ücretsiz izin işlemlerinin ifası için aşağıda belirtilen usullere kesinlikle riayet edilecektir.

  1) Söz konusu Maddenin 1 nci fıkrasına istinaden yakınlarının hastalığı nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilmesi için, hastalığı belgeleyen raporun Sağlık Kurulu raporu olması ve bu raporda " Memur refakat etmediği takdirde hayatının tehlikeye gireceği veya hasta ve yakın bakıma muhtaç olduğunun" belirtilmesi gerekir. Sadece "refakat edilmesi gerekir" kaydı yeterli olmayacaktır.


  Madde 43 - Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi esnasında yanında refakatçı olarak bir kimsenin bulundurulması hususunun ilgili sağlık kurum veya kuruluşunun raporunda belirtilmesi halinde, gerek aile fertlerinden birisine refakat eden memurlar, gerekse refakat edecek kimsesi bulunmayan hasta memura kurumunca refakatçı olarak temin edilen memurlar Sayıştay Genel Kurulunun 7.1.1991 gün ve 4686/1 sayılı kararı gereğince bu süre içerisinde görev izinli sayılırlar.