11.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları

Ansiklopedi bölümünde yer alan bu konu Mopha tarafından paylaşıldı.

 1. Mopha

  Mopha Yeni Üye

  İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

  1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin
  yıkılmasında etkisi yoktur?
  a) Meşrutiyet b) Milliyetçilik
  c) Ekonominin bozulması d) Geri kalmışlık

  2. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Osmanlı
  Devletinin 1. Dünya savaşına girmesinde etkisi
  vardır?

  a) İngiltere b) İtalya
  c) Rusya d) Almanya

  3. Balkan savaşlarında balkan devletlerini
  kışkırtan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Rusya b)Yunanistan a
  c) Avusturya d) İngiltere

  4. 1909 yılında Meşrutiyet yönetimine karşı
  çıkarılan dinsel ayaklanma aşağıdakilerden
  Hangisidir?

  a) Bab-ı Ali Baskını b) Vaka ı Vakvakıye
  c) 31 Mart vakası d) Celali İsyanları

  5. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya
  Savaşında Osmanlı devletinin kazandığı
  bir cephedir?

  a) Irak b) Kafkas
  c) Çanakkale d) Kanal

  6. Aşağıdaki Mondros mütarekesi madde-
  lerinden hangisi doğuda bir Ermenistan
  kurmak için çıkartılmıştır?

  a) 7. Madde b) 14. Madde
  c) 17. Madde d) 24. Madde

  7. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşı
  sonrası, yenilen devletlerin durumunu
  Görüşmek üzere yapılan itilaf devlet-
  leri toplantısıdır?

  a) Londra Konferansı b) Paris Konferansı
  c)Venedik Konferansı d) İstanbul Konferansı

  8.Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyettir?
  a) Trakya Paşa eli b) Wilson İlkeleri
  c) Teali İslam d) Mavi Mira

  9.Aşağıdakilerden hangisi zararlı bir cemiyettir?
  a) Reddi İlhak
  b) Sulh ve Selameti Osmani
  c) Milli kongre
  d) Kilikyalılar

  10. Aşağıdakilerden cemiyetlerden hangisi
  İstanbul hükümetinin de desteklediği
  Zararlı bir cemiyettir?
  a) Mavi Mira b) Wilson İlkeleri
  c) İngiliz Muhibler d)Trakya Paşaeli

  11. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa
  Kemal’in okuduğu okullardan bir değildir?
  a) Harp Akademisi b) Askeri Rüştiye
  c) Mahalle mektebi c) Bahriye İdadisi

  12. Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye
  birliklerinin özelliklerinden değildir?
  a) Düzensiz birliklerdir
  b) İşgale karşı çıkarlar
  c)Ayaklanmaları bastırdılar
  d) Emirleri M.Kemal ’den alırlar

  13. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa
  Kemal’in Samsuna çıktığında bulunduğu
  ordu makamıdır?
  a) 3. Ordu Müfettişi b) 9. Ordu Müfettişi
  c) Doğu Komutanı d) General

  14. Mustafa Kemal’in İstanbul hükümeti
  ile ilk görüş ayrılığına düşmesi aşağıdaki
  olaylardan hangisinin sonucunda oluşmuştur?
  a) Samsun Raporu b) Havza genelgesi
  c)Amasya genelgesi d) Erzurum kongresi

  15. Aşağıdaki Amasya genelgesi madde-
  lerinden hangisi kurtuluş savaşının amacını
  Dile getirmektedir?
  a) Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.
  b)İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir.
  c)Vatanın bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  d) Sivas’ta bir kongre toplanacaktır.

  16. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa
  Kemal’in mandacılık fikrine soğuk
  bakmasının sebebidir?
  a) Ulusal bağımsızlığa ters düşer
  b) İngiltere’yi sevmemesi
  c) Padişahla arasının açık olması
  d) İstanbul hükümetinin istemesi


  17. Kurtuluş savaşının programı aşağıdaki
  belgelerin hangisinde açıklanmıştır?
  a) Erzurum Kongresi b) Sivas Kongresi
  c) Amasya görüşmesi d) Amasya Genelgesi

  18. Erzurum Kongresini aşağıdaki
  cemiyetlerden hangisi toplamıştır?
  a) Reddi İlhak
  b) Sulh ve Selameti Osmani
  c) Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk
  d) Kilikyalılar


  19. Temsil heyetinin görev aşağıdakilerden
  hangisinde doğru verilmiştir?
  a) Vatanı kurtarmak
  b) İstanbul hükümeti ile anlaşmak
  c) Kongre adına çalışmak
  d) Yunanistan ile savaşmak

  20. Aşağıdakilerden hangisinde Sivas
  kongresini amacı en doğru şekilde anlatılmıştır?
  a) Yeni bir devlet kurmak
  b) Cumhuriyeti ilan etmek
  d) Yunanistan’a savaş açmak
  d) Kurtuluş savaşının programını millileştirmek

  21- Birinci Dünya savaşı öncesi ülkeleri etkileyen iki önemli olay hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) Fransız ihtilali – Sömürgecilik
  b) Fransız ihtilali– Sanayi inkılabı
  c) Sanayi inkılabı - Milliyetçilik akımı
  d) Sömürgecilik – Sanayi inkılabı

  22- “Her milletin kendi devletini kurup kendi kendini yönetmesi” ni öngören akıma ne denir?
  a) Halkçılık b) Cumhuriyetçilik
  c) Milliyetçilik d) Devletçilik

  23- Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkileyen akım hangisidir?
  a) Milliyetçilik b) Sömürgecilik
  c) Manda ve himaye d) Sanayi inkılabı

  24- Hangisi üçlü ittifak grubuna dâhil değildir?
  a) Almanya b) Avusturya-Macaristan
  c) İtalya d) Fransa

  25- I. Dünya Savaşı ne zaman başlamış ne zaman son bulmuştur?
  a) 1914-1981 b) 1918-1921
  c) 1914-1916 d) 1914-1918


  26-I. Mondros Ateşkes Antlaşması
  II. Birinci Dünya Savaşı
  III. Sevr Barış Antlaşması
  Yukarıdaki olaylar tarih sırasına göre hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a- I, II ,II b- II, I ,III
  c- I, III ,II d- III, I ,II

  27- “1914 yılında Saraybosna’yı ziyaret eden .......... veliahdı, bir ........ milliyetçisi tarafından öldürülmüş bu olay savaşı başlatan kıvılcım olmuştur. Avusturya-Macaristan .............. ‘a savaş açmış böylece ......... başladı. Boşluklara sırasıyla hangileri yazılmalıdır?
  a) Avusturya-Macaristan, Türk, Fransa, Barış
  b)Avusturya-Macaristan, Sırp, Sırbistan, I.Dünya Savaşı
  c) Sırbistan, Avusturya-Macaristan, Sırp, I.Dünya Savaşı
  d) Türk, Fransa, Avusturya-Macaristan, Barış

  28- Osmanlı’nın savaşa girip kaybettiği toprakları geri alabileceğini düşünerek devleti I. Dünya Savaşına sokan kimdir?
  a) Atatürk b) Enver Paşa
  c) ismet İnönü d) Padişah Vahdettin

  29- Almanya Osmanlı’nın kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Bunun sebebi ne olamaz?
  a) Yeni cepheler açılacak itilaf Devletlerini oyalayacaktı.
  b) İngiltere’nin sömürgelerine giden yol kapanacaktı.
  c) Osmanlı’nın ekonomik zenginliğinden faydalanmak.
  d) Osmanlı padişahının halifelik kimliğinden yararlanıp Müslümanları yanına çekmek.

  30- I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Kafkasya cephesinde hangi ülke ile savaşmıştır?
  a) Rusya b) Fransa
  c) Almanya d) İngiltere

  31- I. Dünya savaşında Osmanlı’nın savaşmadığı cephe hangisidir?
  a) Çanakkale cephesi b) Irak cephesi
  c) Kafkasya cephesi d) Güney cephesi

  32- “I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerle barış antlaşması imzalanmıştır” Hangi eşleştirme yanlıştır?
  a)Almanya-Versay b) Osmanlı-Sevr
  c) Bulgaristan-Nöyyi d) Fransa-Triyanon
  33- Ateşkes antlaşması Barış Antlaşmasından her zaman önce yapılır. Buna göre hangisi doğrudur?
  a) Ateşkes antlaşmasını sadece iki devlet yapar.
  b) Barış antlaşmasının maddeleri daha azdır.
  c) Ateşkes antlaşmasında yer alıp verme olmaz.
  d) Barış antlaşması kışın yapılır.

  34- Mondros Ateşkes antlaşmasının en tehlikeli iki maddesi hangisidir?
  a) 9. ve 67. b) 7. ve 24.
  b) 24. ve 11. d) 7. ve 37.

  35- 30 Ekim 1918 tarihinde ne olmuştur?
  a) İzmir’in işgali b) I. Dünya Savaşı
  c) Mondros Ateşkes Ant. d) Çanakkale Savaşı

  36- Sevr Barış Antlaşması I. Dünya savaşı bittikten iki yıl sonra 10 Ağustos 1920 yılında yapılmıştır.
  Niçin bu kadar geç imzalanmıştır?
  a- İtilaf devletleri Osmanlı topraklarını paylaşmada kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüşlerdir.
  b- İmza sırası geç gelmiştir.
  c- Anlaşma imzalanacak kağıt bulamamışlardır.
  d- Osmanlı Devleti geciktirmiştir.

  37- Hangisi yararlı cemiyettir?
  a- Kürt Teali Cemiyeti b- Teali İslam Cemiyeti
  c- Milli Kongre Cemiyeti d- İngiliz Muhipleri Cemiyeti

  38- Kilikyalılar cemiyetinin amacını yazınız.


  39- Trabzon ve çevresinde Pontus Rum devleti kurulmasını önlemek isteyen cemiyetin adı nedir?
  a- Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
  b- İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  c- Milli Kongre Cemiyeti
  d- Kilikyalılar Cemiyeti

  40- Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilaf Devletleri 7. maddeyi bahane ederek memleketin bazı yerlerini işgal etmişlerdir. Buna göre:

  İngiltere:

  Fransa:

  İtalya:
  41- Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan derneklerden birisi değildir?
  a)Pontus Rum Cemiyeti
  b)Mavri Mira Cemiyeti
  c) Etnik-i Eterya Cemiyeti
  d)Teali İslam Cemiyeti

  42- Trablusgarp Savaşı sırasında Libya’ya giderek İtalyanlara karşı direnişte bulunması,
  - I. Dünya Savaşı’nda ise Çanakkale’de üstün başarılar elde ederek Türk milletinin dikkatini çekmesi
  Yukarıdaki olaylara bakarak Mustafa Kemal’in özellikle hangi alandaki başarısından söz edilmiştir?
  a) Askeri başarısından b) Eğitimdeki başarısından
  c) Diplomatik başarısından d)Siyasi başarısından

  43- Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye’nin amaçları arasında gösterilemez?
  a) Türk milletinin bağımsız yaşaması için çalışmışlardır.
  b) Düzenli ordu birlikleridir.
  c) Kurtuluş savaşı’nın ilk silahlı direniş birlikleridir.
  d) Türk halkının işgalcilere karşı tepkisi olarak ortaya çıkmıştır.

  44- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Anadolu’da görev almak istemesinin temel nedenidir?
  a) Ulusu bilinçlendirmek ve halk adına karar verebilecek ulusal bir örgüt oluşturmak
  b) İtilaf Devletleri’nin şikâyetlerine yol açan sorunları çözmek
  c) Padişah ve Hükümetine yardımcı olmak
  d) Askeri birlikleri denetim altına almak

  45-- İşgaller protesto edilecektir.
  - Yurdun her yerinde protesto mitingleri düzenlenecektir.
  Yukarıdaki kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
  a) Erzurum Kongresi b)Amasya Kongresi
  c) Sivas Kongresi d)Havza Genelgesi

  46- Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası kurulan aşağıdaki cemiyetlerden hangisi milli varlığı tehdit edici bir özellik göstermez?
  a) Mavri Mira Cemiyeti
  b) Kilikyalılar Cemiyeti
  c) Taşnak Cemiyeti
  d) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

  47- Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp savaşının nedenlerinden birisidir?
  a) 31 Mart ayaklanmasının başlaması
  b) Balkan savaşının başlaması
  b) İtalyanların sömürgeleşme çabası
  d) Rusya’nın kışkırtması

  48- Almanya ve İtalya’nın sanayileşmede gecikmesinin nedeni nedir?
  a) Siyasi birliklerini geç kurmuş olmaları
  b) Hammadde kaynaklarının yetersiz oluşu
  c) Atlas okyanusu kıyılarında olmaması
  d) Askeri bakımdan zayıf olmaları

  49- İtalya, Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlıyı barışa zorlamak için On İki Adayı işgal etmiş, Uşi Antlaşması’nda adalar geçici olarak İtalya’ya bırakılmıştır.
  Osmanlı Devleti’nin bu şekilde davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  a) Osmanlı donanmasının yetersizliği
  b) İtalya’nın buraları işgal etmiş olması
  c) İttihat ve Terakki yöneticilerinin İtalya hayranlığı
  d) Balkan Savaşı’nın çıkmış olması

  50- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?
  a) Almanya ve İtalya’nın Pazar arayışı
  b) Rusya’nın Balkanlarda izlediği politika
  c) Fransa ile Almanya arasındaki düşmanlık
  d) ABD’nin yayınladığı Wilson ilkeleri

  51- Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlıları kendi yanlarında savaşa katmak istemesiyle ilgilidir?
  a) İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları etkilemek
  b) ABD’nin savaş girmesini engellemek
  c) Osmanlı savaş gücünden yararlanmak
  d) İtilaf Devletleri birliğini bozmak

  52- Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki hangi iki devletin savaşıyla başladı?

  a) Avusturya Macaristan – Sırbistan
  b)Fransa – Almanya
  c) Almanya – Rusya
  d)İngiltere - Almanya

  53- I. Dünya Savaşı sürerken aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın lehine bir gelişme olmuştur?
  a) Rusya’nın savaştan çekilmesi
  b) Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
  c) Arap ayaklanmasının başlaması
  d) İtalya’nın Avusturya’ya savaş açması

  54- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar ile Almanlarca düzenlenen Kanal Harekâtının amaçlarından biri değildir?
  a) Mısır’ı almak
  b) İngilizlerin sömürgeleri ile olan bağını kesmek
  c) Rusya’ya yardım götürülmesini engellemek
  d) Arap isyanını bastırmak

  55- Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı’nın kaderini etkileyen Almanya’nın yenilgiye uğramasına neden olmuştur?
  a) Rusya’nın mütareke istemesi
  b) Süveyş Kanalı’nın alınamaması
  c) ABD’nin savaşa girmesi
  d) Osmanlıların Arap cephelerinde başarısız olması

  56- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sebeplerinden biri değildir?
  a) Almanların sömürge imparatorluğunu kurmak istemeleri
  b) Osmanlı Devleti’nin zayıflaması
  c) Almanların sanayide hızla ilerlemesi
  d) Avusturya ve İtalya’nın endüstride gelişmeleri

  57- Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf devletleri arasında yer almaz?
  a) İtalya b) Rusya
  c) İngiltere d)Fransa

  58- I. Dünya Savaşı’nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan veliahdını öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa Devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilir.
  Bu paragrafta verilen bilgiye göre aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
  a) Toplumun içinde bulunduğu koşullar anlaşılmadan olaylar anlaşılmaz.
  b) Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenlerde vardır.
  c) Benzer olaylar benzer sonuçlara neden olurlar.
  d) Küçük olaylar birikerek büyük olaylara neden olurlar.