11. Sınıf 1. Dönem Tarih Yazılı Soruları

Tarih bölümünde yer alan bu konu Mopha tarafından paylaşıldı.

 1. Mopha

  Mopha Yeni Üye

  11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  Evet arkadaşlar son yazıya hazırlananların fikir sahibi olabilmesi için paylaşıyorum, yinede hocanız gördüğünüz konulara göre farklı sorular yöneltebilir sizlere...

  1- Divan-ı humayün üyelerinin isimlerini yazınız.
  Padişah
  Veziriazam(SADRAZAM)
  Kubbealtı vezirleri
  Nişancı
  Kazasker
  Defterdar

  2- Osmanlı devletinde divan-ı humayün nerelerde toplanırdı?
  DİVANHANE'de toplanırken, kanuni zamanında yapılan KUBBEALTINDA toplanmaya başladılar

  3- Divan-ı humayunda devlet teşkilatının esasını oluşturan hangi kollar temsil edilirdi?
  Seyfiye,ilmiye ve kalemiye

  4- Divanı humayün üyeleri dışında vezir rütbesine sahip hangi kişiler divan üyesi olup divan teşkilatına katılabilirdi?
  Yeniçeri ağası ve Kaptan-ı deryalar

  5- Seyfiye sınıfının divanı humayundaki temsilcilerini yazınız.
  Vezir-i azam ve vezilerdir.

  6- İlmiye sınıfının görevlerini yazınız.
  Tedris görevi : Eğitimöğretim görevidir.
  İfta görevi : Fetva görevidir.
  Kaza görevi : Yargı görevidir.

  7- Osmanlı devletinde Vezir-i azam hakkında bildiklerinizi yazınız.
  Bugünkü başbakan durumunda olan vezir-i azam, padişahın vekili olarak görev yapar ve onun altın mührünü taşırdı. Divanı humayune başkanlık eder, Padişah sefere katılmıyorsa ordunun başına geçer, bu görevi sırasında SERDAR-I EKREM sıfatıyla padişahın bütün yetkilerini kullanırdı.

  8- Seyfiye sınıfının Divan-ı humayun dışındaki temsilcileri kimlerdir?
  Beylerbeyi - Sancakbeyi - Kapıkulu askerleri - Tımarlı sipahiler

  9- Nişancının görevlerini yazınız.
  - Divanda yapılan görüşmelerin kayıtlarını tutarak (divan defterine) kayıt eder.
  - Ferman berat gibi belgeleri hazırlar.
  - Sadrazam ve padişahın dış ülkelerle olan yazışmaları hazırlar.
  - Topu tahrir defterini tutar.  10- Kadıların görevlerini yazınız.
  - Merkezden gelen emirleri halka iletmek, halktan gelen şikayetleri merkeze bildirmek
  - Her türlü davalara bakardı.
  - Nikah sözleşmesi, şirket kurulması, vakıf kurulması gibi sözleşmeleri yapardı.
  - Avarız denilen olağınüstü durumlarda vergileri toplardı.

  11- Kazasker hakkında bildiklerinizi yazınız.
  Divanı hümayun üyesi olan kadıaskerler şer-i hükümler veren en yüksek görevlilerdi. Fatihten itibaren Anadolu ve Rumeli kadıaskerleri olmak üzere ikiye ayrıldı. Rumelideki kadılar Rumeli, Anadoludaki kadılar Anadolu kadıaskerlerine bağlıydılar.

  12- Reisül küttab'a bağlıa kalemlerin adlarını yazınız.
  - Beylikçi kalemi
  - Tahvil kalemi
  - Ruus kalemi
  - Amedi kalemi

  13- Defterdara bağlı kalemlerin isimlerini yazınız.
  - Ruznamçe kalemi
  - Maliye emirleri kalemi
  - Tarihçi kalemi
  - Gelir gider kalemi

  14- Osmanlıda iç ve dış hazineyi yazınız.
  İç hazine : Padişahın özel serveti ve değerli eşyaları saklanırdı.
  Dış hazine : Devletin maliye teşkilatları oluşturuldu.

  15- Osmanlı ordusu kapıkulu süvarilerinin isimlerini yazınız.
  - Sipahi
  - Silahtar
  - Sağ ulufeciler
  - Sol ulufeciler
  - Sağ garipler
  - Sol garipler

  16- Osmanlı ordusunda kapıkulu piyadelilerinin ismini yazınız
  - Acemi oğlanlar ocağı
  - Yeniçeriler
  - Cebeciler
  - Topçular
  - Top arabacıları
  - Humbaracılar


  17- 2. Mahmut döneminde yapılan yeniliklerden 4 tanesini yazınız.
  - İlk öğretim zorunlu kılındı.
  - İlk defa nufus sayımı yapıldı.
  - İlk resmi gazete Takvim-i vakayi çıkarıldı.
  - Harp okulu, tıp okulu gibi okullar açıldı.
  - Yeniçeriler ortadan kaldırıldı.

  18- 1933 ve 1934'de kadınlara hangi siyasi haklar verilmiştir.
  1933 : Muhtarlık seçimlerine katılma hakkına kavuştu.
  1934 : Millet vekili seçme ve seçilme hakkına kavuştular.

  19- Osmanlı devletine Tanzimat döneminde meydana gelen değişiklikleri yazınız.
  3 kasım 1839 da ilan edilen Tanzimat fermanıyla devlet teşkilatlanmalarında yeni düzenlemelere gidildi. 1876 ya kadar süren dönemde yeni meclis ve komisyolar kurulmuştur. Bunlar;

  - Meclisi ali Tanzimat
  - Şura-i devlet
  - Divan-ı Ahkam-ı Adliye

  20- İlk Türk devletlerinde Türk toplumunun yapısını açıklayınız.
  Halk hürdü. Atlı göçebe hayatı yaşamaışlar. Bu yüzden dinamik savaşçıları olmuştur. Hayvancılık ve ticaretle uğraşmışlar. Halk hürdü. Köle sınıfı yoktur.

  21- İlk Türk devletlerinde kalabalık nüfusun yaşadığı şehilerin isimlerini yazınız.
  SEMERKANT - BUHARA- BAĞDAT - İSTİFAN - HERAT

  22- İlk Türk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluşuyordu?
  Oguş = Aile
  Urug = Aile Birliği
  Bod = Boy
  Budun = Millet

  23- Selçuklu devletinin kurulmasında önemli rol oynayan göçebeler hangi bölgelerin yaylalarında yaşıyorlardı?
  (TÜRKMENLER - OĞUZLAR) : Maveraünnehir, Horasan, Irak ve Azerbeycan

  Eşleştirme sorusu
  Divanı humayun - Bakanlar kurulu
  Sadrazam - Başvekil(başbakan)
  Reisül küttab - Hariciye nazırı
  Defterdar - Maliye nazırı
  Kazasker - Adalet bakanı

   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 30 Aralık 2012